Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1691 Isak Gisselkors Isaacus Christierni, Ostrobotniensis 3794. * noin 1668. Vht: Kajaanin maakapteeni ja pormestari Krister Nilsson Gisselkors († viimeistään 1696) ja Elisabet Isaksdotter Sinius. Ylioppilas Uppsalassa 27.7.1687 Isaacus Gislekors ostroboth. [cum testim.]. Ylioppilas Turussa sl. 1691 Gisselkors Isaac Ostrob _ 195. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1691] Isaacus Gisselkors. Upsaliæ dep. Sacellanus in Muhos 1698. obiit 1731. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 2.6.1695. — Apulaispappi Oulun Muhoksella 1695, kappalainen 1698, pysyi virassa isonvihan yli. ‡ Muhoksella 11.7.1731.

Pso: 1691 Sara Gabrielsdotter Lauraeus († 1751).

Appi: Turun tuomiokapitulin notaari Gabriel Lauraeus 1851 (yo 1666, † 1681).

Setä: Someron kirkkoherra Gabriel Geslenius (myös Gislenius) 1382 (yo 1659/60, † 1693).

Eno: Laukaan kirkkoherra Johan Sinius U345 († 1729).

Veli: Limingan kirkkoherra Krister Gisselkors 4009 (yo 1694, † 1729).

Vävy: Muhoksen kappalainen Henrik Carlinius, myöh. Carlenius U645 († 1732).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 72b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #395; Kimmo Kemppaisen tiedonanto 28.5.2007 (tarkennus isän kuolinaikaan: autuaan kapteeni Christian Gissellkorsin leski Elisabeth Isaakzdotter mainitaan Kajaanin raastuvanoikeuden pöytäkirjassa 12.2.1696, mf. ES 1303); KA mf. ES 2113 (tt 2) Paltamon ja Sotkamon käräjät 22.–24.3.1675 s. 74 (Landz Capitein Manhafftigh Christer Gislekors inladhe een Skrifft Dat: d: 5 octob: A:o 1673 dher uthinnan Simon Leinoinen, updrager honom twänne Stake ställe ängh utj Peuranefwa utj 10 Åhrs tijdh at bruka och behålla, el:r ochsså länge hans p:g:r Nembl:n 20 D:r K: M:t uthe och obetallte äro), 82 (Då kom för Rätta Ehreboren och Manhafftigh Christiern Gislekors Capitein öf:r Landz folcket utj Palldamo, Såtkamo och Pielissierfwi Sochnar; och inladhe i Rätten it Kööpe Breef Dat: d: 29 Junij Åhr 1672 dherutinnan Chirstin Anderssdåtter och hännes Son Påhl Andersson Pörrönen, honom updraga sitt arffwe hemman om 1/4 Mantahl Skatt utj Kulundalax by belägit, för it hundradhe femtijo D:r K: M:t), Paltamon ja Sotkamon käräjät 19.–21.6.1676 s. 79, Paltamon ja Sotkamon käräjät 7.–9.2.1678 s. 77, Paltamon ja Sotkamon käräjät 26.–28.6.1678 s. 163 (Landz Capitein Manhafftigh Christiern Gisselkorss för frågade Rätten om gambla Capiteins huusen /: hwilcka nu meereendels begynna förfalla :/ äro af Sochnen opbygde, eller och af Slotzens medell, att han medh dess reparation och oprettande må wetha sigh reputera), Paltamon ja Sotkamon käräjät 27.2.–1.3.1679 s. 58 (Landz Capitein Christiern Gisselkors opå sin Swär Fadhers Befahl:n Wäl:t Isaac Hanssons wägnar); KA mf. FR 136 (Vol. 5) Kajaanin konventti 9.–11.2.1671 § 27 (Sedan förekom Leutnampten Christer Nilsson Gislekors och inlade i Conventet Hans Hög Grefl: N:s Fulmaht opå Leutenamptz Embethet i Cajana effter Nilss Berthilson som genom döden afgången ähr Dat: Stokholm d: 7 Sept: A: 1669 och der bredewidh en Nådig försäkring at wara närmast blifwa Surruferat i sin Faders Nils Hemingsons [maakapteeni Nils Hemmingsson Gissla] ställe effter hans dödh, som Fulmahten medh mehra innehåller och förmäler. Och emedan han nu på annat åhr haf:r tient, och sitter här på en dyr orth medh hustro och barn synnerligen och särdeles nu i denne swåra tijden, dy bad han ödmiukeligen och wnderdånligen, at kunna blifwa medh något wnderhåldh och stödh i sit Embethe hugnadt); KA mf. ES 2034 (rr 18) Sotkamon käräjät 30.6.–1.7.1681 s. 527 (Landz Capitein Christiern Gissellkors föredrog för Rätta, huru han å sin Swärfaders wägnar warit förordsakat Reessa på Sochnen, effter Cronones restantier och uthskyllder, då han kommit till Hans Hansson Mijkan, den honom Icke allenast med en hoop otijdige och otiänlige Ord Öfwerfallit, Utan och med Yxen effter Honom Huggit); KA mf. ES 2035 (rr 20) Sotkamon käräjät 1.–3.2.1683 s. 98 (Vice Lentzman Christian Gissellkorss); KA mf. ES 2035 (rr 21) Paltamon käräjät 4.–6.2.1684 s. 144 (Landz Capitein Christian Gisselkors); KA mf. ES 2037 (rr 27) Paltamon käräjät 11.–12.8.1690 s. 76; KA mf. ES 2039 (rr 34) Oulun ja Hailuodon käräjät 16.–18.2.1697 s. 319 (Dhet refererade Probsten Ehrewyrdigh H:r Jacob Frosterus, huru såssom Cappellanen i Muhos H:r Carl Malmsteen 2495 blifwit för någon tijdh sedan till een vacant Sacellanie uthj Pyhäjåki Sochn transporterat, hafwandes wedh affträdet ifrån Cappellans Bohlet här i ber:de Muhos som är ett Cronohemman Gästilä benämbdt, borttagit fönstren uthur huusen och dem till een Bonde Haans Wallckånen uthj förwahr lämbnat, så att H:r Isaac Gisselkors, hwilcken honom i tiänsten wedh Muhos Församblingen Succederat, icke kan komma att tillträda samma hemman, anhållandes H:r Prosten om Rättens handräckning härutinnan), Oulun ja Hailuodon käräjät 23.–25.8.1697 s. 133 (Dhet beswärade sig fullan Studenten Monsieur Johan Brax 3709 der öfwer: Att sedan som H:r Isaac Gisselkors kom att tillträda Medhielpare lägenheeten der i Muhos effter H:r Carl Malmsteen skall Tuppurala hemman som der sammastädes till Capplans Bohl ähr anslagit och honom blifwit oplåtit, mycket förfallit som det och än dagel:n aftager och förwärras, emedan H:r Isaac om dess tillbörl: skiötzel ingen åhuga draga will); KA mf. ES 2040 (rr 35) Oulun käräjät 15.–17.8.1698 s. 734 (Haans Wallckonen if:n Muhos by framkom och beswärade sig öfwer det kiöp som Rådman här sammastädes Jacob Estlander ingådt medh Coadjutoren wedh Muhos Cappell H:r Isaac Gisselkors om Bräntzelä hemman, hwilcket honom såssom nästa Arfwinge emoot lössn och jure retractus tillfalla bör); KA mf. ES 2040 (rr 36) Oulun ja Hailuodon käräjät 20.–23.2.1699 s. 438; KA mf. ES 2041 (rr 36) Oulun ja Hailuodon käräjät 21.–23.8.1699 s. 749 (Coadjutoren H:r Isaac Gisselkors), 758 (Cappellan wed Muhos Cappell wyrdig och wällärde H:r Isaac Gisselkors föredrog Rätten medelst inlagd Supplica:on huru såssom han ingåt kiöp medh Borgaren Anders Pehrss:n Tohfwanen om Mattz Käckoses ½ M:lls Bördehemman); KA mf. ES 2041 (rr 37) Oulun ja Hailuodon käräjät 21.–26.2.1700 s. 461, Oulun käräjät 22.–25.8.1700 s. 797; KA mf. ES 2043 (rr 41) Oulun ja Hailuodon käräjät 25.–27.8.1704 s. 959 (Beträffande Cappellanens H:r Isaac Gisselkors införde käromåhl emoot Borgaren här i Uhlå stadh Anders Tållfwanen angående Keckola hemman), 961. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 252 (LII); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 310; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #395; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 85 #395 (Lisäyksiä ja oikaisuja); E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 141 #129. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 201; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #2356; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 195; O. Manninen, Kajaanin asukkaat 1651–1750. SSJ 33 (1981) s. 27; P. J. Voipio, Kekkoset Suomen asuttajina. SSJ 47 (1994) s. 435.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Isak Gisselkors. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3794>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.