Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1673 Gabriel Wallenius Gabriel Andreæ, Vestmannus 2245. * Västeråsissa 19.7.1648. Vht: Moran kirkkoherra Anders Wallenius (Andreas Erici, yo Uppsalassa 1640, † 1663) ja hänen 1. puolisonsa Brita Gabrielsdotter Holstenius. Västeråsin koulun oppilas 1657. Västeråsin lukion oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 21.11.1665 Gabriel Andreæ Wallenius Westm. Iuravit. Vihitty papiksi Västeråsin hiippakunnassa 1.2.1673. Ylioppilas Turussa kl. 1673 Vallinius‹¿› Gabr. _ 110. Ylimmän luokan stipendiaatti sl. 1673 – sl. 1675. Respondentti 3.10.1674 pro exercitio, pr. Anders Petraeus 540. Respondentti 24.10.1674 pro gradu, pr. Anders Petraeus 540. Oraatio 1674? (UUB ms. Nordinska samlingen 65:83). — Turun akatemian kirjastonhoitaja 1675–90, samalla Turun linnansaarnaaja 1678 (virkaan 1682). Lähetystöpappina valtaneuvos vapaaherra E. J. Creutzin mukana Venäjällä v. 1676. Girestan kirkkoherra (Uppsalan arkkihiippak.) 1689 (nimitys peruttu ennen virkaan astumista). † Turussa 14.5.1690.

Pso: 1679 Anna Johansdotter Hoff tämän 1. avioliitossa († 1716).

Pson seur. aviomies: Perniön kirkkoherra, FM Gabriel Salonius 2466 (yo 1676, † 1729).

Veli: Tarton koulun konrehtori Anders Wallenius 2246 (yo 1673, † 1680).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 199a; KA valtakunnanregistratuura 28.10.1678 f. 231 (Till Biskopen i Åbo, at accommodera Gabriel Wallenius med något Pastorat uti sitt Stifft), 2.4.1682 f. 222 (Till Consistorium i Åbo swaar på dess inkomne underdånige recommendation [till Pastoratet uthi Kirping] för Bibliothecarien Gabriele Wallenio), 25.5.1683 f. 274 (Till biskopen i Åbo angående Slåtz Predikantz tiensten ... [Wij hafwe] ibland annat förstådt hwad förslag I giören till Slotz Predikantz tienstens ersättiande i Åbo, förmedelst Capellanens i Pargas Gabrielis Gislenij 1382 därtill præsenterande emedan Bibliothecarius Academiæ Gabriel Wallenius i mangel af dhen kundskap i Finska Språket som därtill fordras icke skall så aldeles tienlig pröfwas bem:te Slåtz försambling at förestå ...), 2.1.1684 f. 3 (Kongl. Maij:tz Nådige resolution och förklaringh, uppå Biskopens och Consistorij uthi Åboo, underdånigst insinuerade desiderier), 23.5.1684 f. 296 (Till Bispen i Åbo för H. Gabriel Wallenio), 14.7.1685 f. 394 (Till Biskopen Carl Carlsson iteratum för Mag: Gab: Wallenius ... I påminna Eder nogsambt hwad Wij Eder för dhetta åtskillige gånger hafwe befalt om Bibliothecariens wid Academien i Åbo Mag: Gabrielis Wallenij befordran med något Kyrkioheerde Embete uthi Edert Stifft; och som Wij förnimme honom ännu intet hafwa kunnat blij därmed hulpen; Så äre Wij föranlåtne wordne samma Wåra förra därom till Eder afgångne breef härmed at iterera), 2.7.1687 f. 383 (Till Biskopen och Consistorium i Wästeråhs om H:r Gabriel Wallenij befordran till först förefallande Pastorat), 5.7.1687 f. 401 (Till Stats Contoiret att låta H:r Gabriel Wallenium få 300 D. S:mt till understöd af des Theologiske arbete), 19.4.1689 f. 515 (Till Åboo Academie för Extraordinarie Professoren Mag. Swen Dimberg 2573, at han må Succedera i Bibliothecarij tiensten, så wijda ingen annan disposition allaredan der om giord är ... Såssom H:r Gabriel Wallenius, som för detta har förrättat Bibliothecarij tiensten är nu mehra befordrad till ett pastorat här i Upland, och samma Bibliothecarij tienst derigenom är ledig worden), 27.4.1689 f. 531 (Till Biskopen och Consistorium i Åboo, angående Slåttz Församblingens dersammastädes besättiande effter H:r Gabriel Wallenium, katso 1906), 18.5.1689 f. 594 (Notification till Consist. uti Åbo at H:r Gabriel Wallenius intet kan för wisse skähl komma till Girista och Gryta Pastorat hwarpå han fått Fullmacht ... emedan Erkiebiskopen och Consist. i Upsala nu sedermera hoos Oss med deras underdånig inkommit, det förr än de af sådan Wår Förordning om Wallenio wiste hafwa de så i underd. föllie af Wår för någon tijd sedan till dem afgångne befallning at accommodera Sahl. H. Drotzetens Förstinnas Hoff Predikant H:r Samuel Bogman med först vacerande Pastorat, som och at bem:te Bogman wunnit Församblingens enhällelige Vocation at blifwa deras Siälesöriare, förutan at samma Persohn elliest skall hafwa wacker lärdom ... Så kunne I å Wåre wägnar förösäkra honom at han med först här näst vacant blifwande Pastorat skall blifwa accommoderat; Efftersom Wij ock hafwe befallt Erkiebiskopen at han til den ändan skall hafwa honom i minnet), 19.2.1690 f. 97 (Swar till Landzhöfd. Lorentz Creutz ang:de Wallenij befordran till Pargas Pastorat), 24.5.1690 f. 317 (Bibliothecarii Fullmacht wid Åbo Academie för Professorn Mag. Petrus Hahn 2187 ... såsom förmedelst H:r Gabriel Wallenii dödelige frånfälle, Bibliothecarij beställningen wid Academien i Åbo är kommen att blifwa ledigh), 24.5.1690 f. 321 (Collation på Slotts Predijkants Embetet i Åbo för H:r Gabriel Sallonio 2466 ... såsom förmedelst Gabriel Wallenii dödelige frånfälle, Slåtzpredikantzbeställningen, wijd Åbo Slott, är kommen att blifwa ledigh). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 144 (XXXIII); C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 42 (12.4.1681, Beslötz, at kyrkians böcker effter senatus academici åstundan gifwes till academiæ bibliothec, allenast dhe gifwa sin revers uppå dhem); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 178, 200, 236, 238, 253, 258–260, 268–271, 279, 283 passim; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 28 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 5 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 124 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 474, 617; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 189; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 80 (6.1690), 219 (1.6.1690, ‡ slåttzpredikanten her Gabriel Wallenius); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 234, 235; H. Lagergren et al., Västmanlands-Dala nations album. Band I. 1639–1700 (Uppsala 1931–72) s. 111 #500; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 112 passim; Akademiska konsistoriets protokoll VII 1664–1666 (Uppsala 1971) s. 250 (29.11.1665, Gabrieli A. Vallenio efftergifwes dhet han för inscriptione skulle gifwa till fiscum studiosorum), 311 (9.6.1666, Gabrieli Andreæ Valenio, Vesm. hielpes sammaledes i sin siukdom 10 dr sölfwerm:tt); Akademiska konsistoriets protokoll VIII 1667–1670 (Uppsala 1971) s. 55, 63, 151, 249. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 71; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 137; J. Fant och A. Låstbom, Upsala ärkestifts herdaminne I (1842) s. 469; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4G, 39G, 42G, 727G, 735G, 877G, 1430G, 2156G, 2165G, 2318G, 2925R, 2926R, 3665G, 3821G, 4252G; G. Ekström, Västerås stifts herdaminne II:1 (1971) s. 305; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 106; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #152, 287, 903, 955, 957, 966H (vih. 6.3.1679), 982, 1269G, 1355, 1380D, 1380G, 1541, 1916, 2554, 2657, 2725, 2777, 2785, 2801, 3041R, 3043R, 3064, 3447G, 3869, 3956, 4043H, 4054 (ks. Melander #1235), 4209, 4250, 4271–4284, 4456 (?); Suomen kansallisbiografia 10 (2007) s. 274.

Doria gratulantti

Päivitetty 21.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Wallenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2245>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.