Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1677 Abraham Juslenius Abrahamus Danielis, Aboensis 2518. Vht: Mynämäen kirkkoherra Daniel Juslenius 722 (yo 1649/50, † 1691) ja hänen 1. puolisonsa Barbro Gjös. Turun katedraalikoulun oppilas 29.10.1672 (in cl. rect. circ. infer., Abrahamus D. Iuslenius Wirmoensis) – 20.3.1677 (test.). Ylioppilas Turussa kl. 1677 [Iuslenius] Abrah. D [Ab _ 128]. Vihitty papiksi 1684. — Kenraaliluutnantti vapaaherra Jak. Joh. Tauben kotisaarnaaja Liivinmaalla 1684. Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentin (B. O. Liewenin rykm.) rykmentinpastori 1687. Someron kirkkoherra 1693, Lohjan 1705. Rovasti (1696). Pakeni sotaa Ruotsiin 1713. Armovuodensaarnaaja Lidingössä (Uppsalan arkkihiippak.) 1715. Närtunan ja Gottröran kirkkoherra 1717. Puhuja pappeinkokouksessa Turussa 1691, saarnaaja 1701 ja 1712, synodaaliväitöksen preeses 1703. Valtiopäivämies 1713–14. † Närtunassa 17.12.1719.

Pso: Elisabet Rancken (jäi leskeksi).

Poika(?): Johan Juslenius 4882 (yo 1705).

Lanko: katselmuskirjuri, pappismies Robert Ranck 3130 (yo (1684), † 1724).

Vävy: Taivassalon kappalainen Johan Bergius 5266 (yo 1715, † 1725).

Vävy: Perniön kirkkoherra Jakob Frosterus 5335 (yo 1722, † 1750).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 100b; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA valtakunnanregistratuura 4.9.1687 f. 482 (Fulmackt för Abraham Justenio at wara Regementz Präst under Åbo läns Cavallerie ... såsom förmedelst Pastorens under Öfwerstens Otto Bernhard von Lievens anförtrodde Regemente Gabrielis Borgeri 2259 dödeliga affgång samma tiänst är ledig blefwen, och Prästmannen Abraham Justenius utaff berörde Öfwerste i Underdånighet är föreslagen, des utan och honom aff Consistorio i Åbo et godt witnesbörd gifwes), 13.5.1691 f. 182 (Till Öfwersten Bernhard Otto von Lieven swar ang. des Regements Predikant H:r Abraham Juslenius ... Wij hafwe bekommit Eder skrifwelse dat. d. 2 hujus, ock som I därutnnan underd. intercederen för Regements Predikanten under Edert anförtrodde Regemente H:r Abraham Juslenius, det han uti sin afledne faders 722 ställe måtte få blifwa Kyrkioherde uti Wirmo Pastorat i Finland; Altså länder Eder där på till nådigt swar, att Wij i nåder äre tillfreds, meddela honom Wår nådige fullmakt på bem:te Pastorat, så framt han där till skattas capabel och skickelig af Biskopen och Consistorio, hafwandes I fördenskull, att inskaffa deras attestatum däröfwer, innan han med någon fullmakt där å af oss kan blifwa försedd), 18.5.1691 f. 209, 29.12.1693 f. 991 (Fullmackt för H. Abraham Juslenio att wara kyrkioherde uti Somero ... Kyrkioherde Embetet uti Somero församling Åbo Stifft och Tafwastehuus lähn förmedelst Pastoris H. Gabriel Gislenij 1382 dödelige afgång är wordet vacant ock ledigt), 28.10.1694 f. 631 (Fullmacht för H:r Nils Procopæo 2865, at wara Regementz Pastor under Åbo Lähns Cavallerie Regemente ... Pastoris Embetet wijd Åbo Lähns Cavallerie Regemente, förmedelst den förre Pastorens befordran till Somero Pastorat ähr wordet vacant och ledigt), 25.5.1705 f. 212 (Kyrkioherde fullmacht på Somero Pastorat uti Åbo Stifft för Kyrkioherden i Slavanka Pastorat uti Ingermanland wällärde Jacob Ritz 2535 ... medelst Abraham Juslenij transport till Lojo församling Somero Pastorat uti Åbo Stifft kommer att blifwa ledigt), 25.5.1705 f. 214 (Probst och Kyrkioherde fullmacht på Lojo Pastorat uti Åbo Stifft, för Kyrkioherden uti Somero wällärde Abraham Juslenius ... medelst Johan Forsenij 2160 dödelige frånfälle Lojo Pastorat uti Åbo Stifft är kommit att blifwa ledigt); KA mf. ES 1845 (kk 7) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 20.–21.7.1681 f. 33v (mainitaan asiamiehenä, samoin Mynämäen käräjät 7.–9.7.1681 f. 58); KA mf. ES 1848 (kk 11) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 25.–26.9.1694 f. 162 (Första resan Upbödz Bördz Rätten af Michel Sigfredsons i Sandlax hem:n för 3 Åhrs Renttor som han till för detta Regementz Pastorem men nu mehra Kyrckioheerden i Somero Ehrewyrdige och Wällärde H:r Abraham Juslenium skyldig ähr, der emoth ingen klandrade); KA mf. ES 1891 (ll 24) Lohjan käräjät 7.–9.5.1707 s. 286; KA mf. ES 1892 (ll 27) Lohjan käräjät 8.–9.12.1710 s. 693; KA mf. ES 3366 (Sääksmäki 1) Tammelan ja Someron käräjät 27.–29.2.1696 f. 58 (Probsten Ehrewyrdige och Wäll:de H:r Abraham Juslenius). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 161 (XXXVII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 388; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 5; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 12; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 158 (1672:II), 160 (1673:II), 161 (1674:I), 163 (1675:I), 165 (1676:I), 167 (1677:I, pro vale). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 339, 346; J. Fant och A. Låstbom, Upsala ärkestifts herdaminne II (1844) s. 343; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 300; Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 21; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #55G, 114D, 114G, 1451D, 2619D, 2619G, 2625D, 2948D, 4209D; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 151; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 179; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 173; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1608 (1714), 2796 (1715), 4034 (1716); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2028, 2131G, 2787G.

Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 12.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Abraham Juslenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2518>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.