Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1650 Henrik Florinus vanhempi Henricus Matthiæ, Australis 799. Vht: Paimion kirkkoherra Matias Florinus (Matthias Erici, † 1669) ja Elisabet Henriksdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1650 [Florinus] Henr. [Matthiæ _ 40]. Oraatio 5.12.1652. Respondentti 10.5.1654 pro exercitio, pr. Johan Forsenius 275. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1654 – sl. 1655. Respondentti 14.5.1656 pro gradu, pr. Abraham Thauvonius 14. FM 5.6.1656. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1657 – sl. 1657. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1658 – kl. 1660. — Hämeenlinnan kirkkoherra ja pedagogion rehtori 1664. Paimion kirkkoherra 1670, Kemiön 1689. Lääninrovasti (1682). Paimion sijaiskirkkoherra 1699, vakinainen kirkkoherra toistamiseen 1701. Kirjailija. Synodaaliväitöksen preeses pappeinkokouksessa Turussa 1660 ja 1672, saarnaaja pappeinkokouksessa 1675. Valtiopäivämies 1680. † Paimiossa 12.4.1705.

Pso: 1:o 1658 Valborg Larsdotter (Tammelinus); 2:o Beata Davidsdotter Gyllenbögel († 1675); 3:o Katarina Eriksdotter Pihl tämän 2. avioliitossa (elossa 1720).

Pson edell. aviomies: Halikon kappalainen Lars Leerman 1386 (yo 1659/60, † 1673).

Veli: rykmentinpastori Erik Florinus 798 (yo 1650, † 1656).

Poika: Kemiön ent. kirkkoherra, FM Henrik Florinus 3355 (yo 1686/87, † 1706).

Poika: Karjalan laamannikunnan laamanni, FM Samuel Florinus, aatel. 1719 Blomfelt 3653 (yo 1690, † 1753).

Poika: luutnantti Johan Florinus, myöh. Blom 4360 (yo 1698, † 1714).

Poika(?): manttaalikomissaari Gabriel Florinus 5086 (yo 1709, † 1728).

Lanko: Henrik Gyllenbögel 967 (yo 1653).

Lanko: FM Jakob Tammelinus 1182 (yo (1657), † 1665).

Vävy: Isonkyrön kappalainen Jakob Peldan 2300 (yo 1673, † 1705).

Vävy: Vehmaan kappalainen Johan Sciurenius 2396 (yo 1675, † 1722).

Vävy: Kiskon kappalainen Gabriel Lagus 2739 (yo 1679, † 1695).

Vävy: Vanajan kirkkoherra, FM Johan Teet 2829 (yo 1679/80, † 1704).

Vävy: Kirkkonummen kappalainen Johan Lagus 3322 (yo 1686, † 1712).

Vävy: Kiskon kappalainen Johan Sevonius 3917 (yo 1692/93, † 1745).

Vävy: Turun kappalainen, FM Pehr Scheding 4245 (yo 1696, † 1713).

Vävy: nimismies Henrik Zithonius 4405 (yo 1699, † 1723).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 60b; Kemiön kirkonark. vol. 66 (KA mf. JK 621), Hiereuologia Kimitoensis s. 10; KA valtakunnanregistratuura 7.11.1682 f. 717 (Till Statscontoiret för Pehmars körkia), 7.11.1682 f. 719 (Till Magistro Henrico Florino Pastore i Pemar frijheet på taxeringen ... Wij Carl etc. Giörom witterligit, att Wij af Gunst och Nåde så och i anseende till den flijt och arbete som Probsten och Kyrkioheerden i Pehmar Magister Henricus Florinus wid den Finska Bibliens version hafwer wijst jämpte annat mehra, som han den Studerande ungdommen till nytta af trycket låtit uthgåå hafwa undt och effterlåtit som Wij och i detta wårt öppne brefz krafft unna och effterlåta honom taxeringen frij uthi sin sokn Pemar, så länge han därwidh sitter), 26.10.1688 f. 660 (Till Biskoppen Doct:r Johan Gezelium 1785 om Sagu och Pemar Pastorater ... Ehuruwähl Sagu Pastorat widh Åbo Academies förste fundation, haar warit tillordnat Academien till Præbende, wij och uthi anseende där till nyligen i nåder resolverat hafwe, att dhet under Academien åther komma skulle; Dock lijkwist såsom Wij förnimme 1. att samme Pastorat skall liggia öfwer tree mijhl ifrån Accademien, 2. att där skall wara tre kyrkior, som hwar Prädijkedagh måste hafwa Gudztiänst uthi twänne Språk, Nembl. Swänskan och finskan, 4. att Församblingen icke allenast uthi den förre pastorens (katso 2190) siukelige tillståndh skall wara något af sigh kommen, nu uti 28 åhrs tijdh hafft dess egen Kyrkioheerde, och fördenskull tyckes så mycket mehr behöfwa en kyrkioherde, som alt stadigt ähr dher på orthen, och söker församblingens wählfärdh åter at uprätta. Altså ähre Wij dheruthaf föranlåtne blefne, igenom Eder inhempta någon närmare effterrättelse dherom, och om icke Acamemien, eller then som af Theologiæ Professoribus 2021 effter Constitutionerne, kunde komma till att dherjempte wara Pastor där sammastädes, torde wara bättre belåten dher medh, att dhe finge något Pastorat till Præbende uthi des ställe, som wore något närmare belägit och till handz, såsom enkannerligen Pemar Försambling, på hwilcken händelsse dhen för tijdhen där warande pastor kunde åther flytta till Sagu, och Academien behålla Pemar; hwarigenom både Sagu Försambling kunde blifwa behörigen betiänt och ställas klagelöös; som och Academien wärkel. niuta Præbende till godo. Fördenskull ähr och här medh till Eder wår nådige willie och befallning, att I widh första Eder öfwerkombst giöra Edher här om underrättade, och sedan insände till oss Edert underdånige betänkiande i dhet fallet), 3.4.1689 f. 392 (Fullmackt för Mag:r Hindrick Florinus, att wara Probst och Kyrkioherde uthi Kimitho Försambling ... [Embetet] är förmedellst Mag. Andrea Prytz 1154 dödelige frånfälle ledigt wordet), 5.1.1698 f. 4 (Kyrkioherde Fullmakt för Hindric Florin ... medelst Hinrici Florini frijwillige afträde Kimito Pastorat i Åbo Stifft är kommit at blifwa ledigt, och hos Oss till des ersättiande i nådig consideration kommer des Son Ammiralitets Predikanten Magister Hinric Florinus 3355); KA mf. ES 1881 (ll 3) Hattulan, Vanajan, Rengon ja Lehijärven käräjät 16.–18.1.1665 f. 5 (geldh till Scholmestaren Mag: Hindrich Florino); KA mf. ES 1882 (ll 5) Hattulan, Vanajan, Rengon, Mäskälän ja Lehijärven käräjät 8.–9.6.1671 f. 35; KA mf. ES 1761 (cc 39) Kemiön käräjät 23.–25.10.1711 f. 456v (poika Jakob Florin, katso 1583). — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 240; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 48 (XI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 570, 590, 595; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 13, 44(?), 49, 54, 65, 68, 108, 146–147, 202, 203, 243, 258, 263; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 176; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 355, (582), (590); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 343, 382; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 34, 149, 160; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 292, 293, 377, 400, 406 ("M. Ericus Florinus"), 412, 443, 453, 456, 486, 487; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet V (1902) s. 23 (1689, recommendation); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 219, 387; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 259 #255 (7.5.1689), 424, 452. — J. Schefferus, Svecia literata (1680) p. 323; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 84, 84, 332, 411; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 280; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 270; M. Rapola, Henrik Florinus. Elämäkerran ääriviivoja. Varsinais-Suomen maakuntakirja 3 (1929) s. 36–76; Släktbok II. SSLS 138 (utg. A. Wilskman, 1918–33) sp. 392 (Florinus II. Tab. 3); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor I (1925) s. 442 (Blomfelt); T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 37 (von Blom Tab. 1); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #990D, 1007R, 1324D, 1444D, 1489D, 2321D, 2329D, 2342D, 2940D, 3363D, 3920R, 4195D, 4196D, 4199D, 4208D; B. Godenhielm, Den västfinska släkten Pihl intill senare delen av 1700-talet. Uppsatser V (1983) s. 72; B. Godenhielm, Det var bröllop hos Johan Jacobsson Lund, inte Lind. Uppsatser VIII (1987) s. 131; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 51 (Mag. Henricus Martini‹!› Florinus); J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #5649 (1719, Catharina Erichsdotter, Probst. änka), 5965 (1719, Elisabet Gyllenbögel‹!›, Probste Enkia ... [anteckningen överstruken]), 6011 (1720, Catharina Erichsdotter, Prost Enkia); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #802, 1034H (vih. 4.7.1658), 1251–1259, 1285R, 1906G, 2362, 3730D, 3756R; Suomen kansallisbiografia 2 (2003) s. 834.

Doria respondentti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 10.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Florinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=799>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.