Helsingin yliopisto

Tiedot

1659/60 Torsten Crantzfelt Torstanus Laurentii, nobilis 1393. Vht: Uudenmaan ja Hämeen läänin lääninsihteeri, Helsingin pitäjän Haltialan herra Lars Mårtensson Crantzfelt († 1672) ja Katarina Schmidt. Ylioppilas Turussa 1659/60 Kransfeldt Torstan. L. Nob _ 63. — Majoittaja Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentissä 1669, majoitusmestari 1674. † 1674. Naimaton?

Eno: ratsumestari Nils Schmidt, aatel. Rosenschmidt 101 (yo 1640, † 1673).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 107a; KA valtakunnanregistratuura 4.4.1640 f. 246 (Till General Gouuerneuren Grefue Pär Brahe, för sahl. Herr Mårten Aronis [Juvan kirkkoherra Martinus Aronis] Kyrkioherdes i Joches arfwinger ... framledne her Mårten Aronis kyrkioherdes i Joches, som nu i förleden winter ähr dödh blefuen, ärfuinger at niuta frit 1639 åhrs Ränta opå Paiwila och Kankoila hemmaner i lille Sawolax belägne, thett S. K. M:tt hoonom her Mårthen för sin longlige tinst vnder Krigzfolcket till behageligh tidh Anno 1629 bebrefuat hafuer), 18.12.1644 f. 460 (Fullmacht för Larss Mårtensson at wara Landskrifuare öfuer Borgo och Rassborgz lähn), 29.12.1647 f. 415 (Donation för Landz Secreteraren i Nylandh Lars Mårthensson på någre hemman i Finlandh), 20.9.1651 f. 235 (Sköldebreef för Landt Secret. Lars Mårtensson Crantzfeldt), 26.8.1654 f. 92 (Till Landzhöfdingen Ernest Creutz, för Landz Secreteraren öfwer Nylandh och Tafwastehuus Lähn Larss Mårtenson Crantzfelldt), 26.9.1654 f. 112, 3.11.1664 f. 375 (Confirmation för Lars Kramssfeldt på Munstringz Commiss. breff under Rusttiänsten Ett hemman), 29.5.1684 f. 325 (Confirmation på Rustnings frihet för Corneten Mårten Crantzfelt ... des Säteri ock boställe Tomptebacka), 18.3.1686 f. 107 (Rustningz Confirmation för Cornetten Mårten Krantzfelt på 3:ne små hemman Munkullaby be:de [i Kyrckslätt Sochn]), 17.11.1690 f. 659 (Tillstånd för Cornetten Ernest Johan Crantzfeld at träda i ofrälse gifte ... Oss har Krijgz Commissarien Gripenberg (katso 3147) underd. låtit föredraga huruledes ett äktenskap är slutit emellan Cornetten under Wårt Nylands ock Tafwastehus lähns Cavallerie Regemente, Edell ochk Wälbördig Ernest Johan Crantzfelt ock bem:te Krijgz Commissarij styffdotter, framl. Cammarerarens i Wårt Cammar Collegio Jacob Danielssons egen dotter som för tijden är en Enkia, Hustru Wendela Jacobsdotter benembd), 13.9.1691 f. 445, 13.9.1691 f. 446; KA mf. ES 1882 (ll 4) Espoon käräjät 11.–12.6.1668 f. 12 (Förekom Een kåna Margeta Sigfredzd:r hafuandes sitt tilhåldh i Börnböhl, huilken bekenner sigh hafua Lönskeläge begådt i Tomptbacka och Helsingh Sochn, medh een Student och Welb: Larss Mårthensson Krantzfältz Barns præseptor dhersammestädhes Johannes ben:dh den hon seger wara dragen til Åbo, och wänter der att Ordineras till Präst, denne Kånans barn seger H:r Mårthen Brennerus sigh hafua Christnadt); KA mf. ES 1720 (bb 5) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 29.–30.1.1657 f. 8; KA mf. ES 1721 (bb 9) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 25.–26.6.1674 s. 43 (Tomptbacka); KA mf. ES 1722 (bb 12) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 8.–9.2.1687 s. 6 (Oplystes Andra reesan Sahl: Welb: Lars CrantzFeldtz arfwingars Godz här j Helssinge Sochn Tomptbacka ben:d emoth det Låfl: Riddarhuusetz fordran 512 D: 16 öre Sölf: M:t); KA mf. ES 1239 (g 2) Helsingin RO 10.11.1655 (Fordom Secreterarens wälb: Larss Mårtensson Krantzfäldtz Fullmächtigh Bertill Matzon ifrån Malm inlade een klagelibell emoth Rådhmannen Hans Jabel), Helsingin RO 21.11.1655, Helsingin RO 14.3.1657 (katso 364), Helsingin RO 21.11.1657 (katso 246), Helsingin RO 22.11.1658 (katso 2499); KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 8.11.1663 (Uplystes 1 gången Wälb: Larss Krantzfältz gårdh här i Stadhen emoth dhe 175 D:r Kopp:r m:t som hans Swåger Majoren Sahl: Jöns och Ryttmäst:n Robbert Rosenschmitt (katso 101) haffwa förärt till Stadhzens Klocka, effter hwilke sine Swågrar han så wäl gården som myckit annat erfft haffuer); KA mf. ES 1239 (g 4) Helsingin RO 15.2.1665 (katso 364), Helsingin RO 12.8.1665 (Rosensmitt); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 30.9.1667, Helsingin RO 9.10.1667. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 83 (XX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 277 (mainitaan eräs majuri Crantzfeldt). — J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 72 (Crantzfelt Tab. II); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor II (1926) s. 54 (Crantzfelt Tab. 1); S. Szabad, Supplement till den introducerade svenska adelns ättartavlor. Del 1 (2008) s. 210.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Torsten Crantzfelt. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1393>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.