Helsingin yliopisto

Tiedot

1643/44 Erik Torsche Ericus Claudii, Sudermannus 364. Vht: kamarikollegion kanneviskaali Claes Torsche (Claudius Erici, yo Uppsalassa 19.8.1625, † 1650) ja luultavasti Kristina Arensdotter. Ylioppilas Turussa 1643/44 Tårsk Eric. Claudii _ 20. Näytteli Metafysiikan roolia Chronanderin ylioppilaskomediassa Surge 6.5.1647 Ericus Clavidi Torschn. Oraatio 25.6.1648 (painettu Tukholmassa). Respondentti 20.4.1650, pr. Mikael Gyldenstolpe U8. Mainitaan Helsingissä vielä 1663.

Lanko: Hattulan kirkkoherra Abraham Alftanus 612 (yo 1647/48, † 1697).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 190b; KA valtakunnanregistratuura 20.10.1646 f. 593, 29.4.1648 f. 510 (Expectance för fordom Fiscalen Claes Erichsson på 2 hemman vthi Finlandh ... i detta wårt öpne brefs krafft, vnne, skänkie och gifwe honom Expectancen af effterskrefne Wåre och Chronones hemman vthi Nylandh, Borgo lähn och Helsing Sokn, som Leutenanten Hinrich Mårtensson (vertaa 1189) medh behageligh tijdhz frijheet nu innehafwer och brukar, Nembl. Staffansby, Hinrich Mårtensson Skattar 2, hemman 1, Mantal 2/3. Brändöö, Hinrich Mårthensson Skatt Een, hem Ett Mantal 2/3. Hwilken Expectance wij sålunda wele hafwa förstånden, at så snart b:te frijheet, som b:de Hinrich Mårtensson nu der opå niuter, och vthi sin lijfztijdh behåller, effter hans dödh expirerar och blifwer vthe, skall Claes Erichsson Torske b:te hemman och skattar strax må tillträda ... Emoth denne wår benådningh, skall mehrbe:te Clas Erichsson Torske aldeles afstå all sin hoos Oss och Chronan hafwande prætension af sin tertial (det vndantagandes, som han redo kan hafwa Wårt Cammar Collegij Inwijsningar opå) så at han eller hans Effterkommande erfwingar der på inthet skole hafwa nu eller framdeles, något at tala eller fordra), 17.9.1664 f. 338 (För H: Cherstin Arons D:r Permission att försällia 2 hemman etc. ... för Brefwijserskas Hust. Cherstin Arons dotters fattigdom skull, hafwe vndt och effterlåtit, som Wij her medh och i detta Wårt öpne Breffs krafft vnne och efterlåte henne, det hon må försällia åth någon frälsesman hwem hon helst will och kan bäst åsämias medh, effterskrefne hemman, dhe hennes Sal. man, fordom Cammar Fiscalen Claes Erichsson Torsk och henne ähre för bem:te hennes mans prætension hoos Cronan af H:s M:tt Drått. Christina de dato den 29 Aprilis åhr 1648 wordne donerade, vnder Norkiöpingz Beslutz wilkor i Finnlandh, Borgo Lähn, Helsings Sochn och Staffansby Henrich Mårtensson Skatter twå, hemman ett, Mantal twå tridiedeels, Brendöö Hendrich Mårtensson Skatt een, hemman ett, mantal twå tridiedeels), 13.10.1664 f. 362 (För Kierstin Arentzdotter förskoning på fierdeparten af twenne Hemman), 16.8.1665 f. 193 (Till Gen. Gouverneuren H. Herman Fleming, för Hust. Anna Hindrichzdotter, att förhielpas till dhe hemman som henne på orätt berättelse afhende ähre ... brefwijserscha H:o Anna Hinrichzdotter i vnderdånigheet ansökt att blifwa skyddat wed sine Skattehemman Brendöö och Staffansby i Nyland och Helsinge Sokn belägne der på hon berättar Höglofl. i åminnelse Konung Gustaf Adolphs bref wara gifwit, att Hennes Sahl. Fader Hinrich Mårthensson skulle niuta dem i sin lijfztijdh, och hans arfwingar rusta derföre effter hans dödh som tillförende af ålder skall wara skedt och hon beropar sig på åthskillige gamble breef, men bem:te Konung Gustaff Adolphs bref föregifwer hon, att dhet ähr igenom wådeldh opbrendt, och här i Archivo finnes inthet beskied om samme breff efter dhet ähr extraderat i Tyskland, der ifrån dhe vthlandske Acter eij ähre alle här inlefwererade. Och een be:dh Claes Erichsson Tårsk fordom Cammar Fischal der i Finland, säger hon oppå orätt berättelse hafwa wthwerkat sig Hennes M:tz Drottning Christinæ bref på be:te hemman vnder Norkiöpingz Beslutz wilckor, dhet och hans Enkia här i Wårt Reductions Collegio tilldombdt ähr, der dhe eij hafwa wetat af högstbe:te Sahl. K. Gustaf Adolphs bref, huru såsom nu medh hennes angifwande om dhet Kongl. brefwet och den rättigheet hon påstår egentelig förewetter, ähr oss inthet wijdare kunnigt, än som hon hafwer refererat och förmält, derföre ähre wij wordne förorsakade till Edher henne att remittera, det I noga inquirere och ransake om alle omstendigheeter, så eens och annans witne, som andre skähl, dhe dher in loco kunna bäst erfahras, och så frampt hon äger Skatträttigheeten, och hafwer rättmätigh prætension, I då henne wed sine hemman och Bördzrätt, sampt annan tillhörig rättigheet handhaffwe och försware); KA mf. ES 1784 (ee 8) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 6.–7.3.1665 f. 719 (Framladhe Bookhållaren Wäl:t Mårthen Talpo ett köpebref af åhr 1664 den 4 Octobris, lydandes huru såsom Sahl: Cammar Fiscalens Claes Tårskens Enckia hustro Christina Arensdotter hafwer försåldt och i kööp opdragit, Krijgz Commissarien Wälb: Erich Andersson Rosendaal (katso 1504) dhe twänne gådzen Brändöö, Skatt 1 Hemman 1 Mantal 2/3 och Staffansby Henric Madtzsson Skattar 2 Hemman 1 Mantal 2/3 Uthi Helsinge Sochn, som Hoon Hans Kongl:e Maij:tz Reductions Collegij beskedh, såsom och andre Kongl:e Skiähl opå hafwer, Emodt eller för Nijehundrade D:r Sölfwer Myndt, eller efter Koppar Tutusendh Tuhundrade Fämbtije D:r till Ewärdelig Ägendom att possidera och innehafwa); KA mf. ES 1239 (g 2) Helsingin RO 13.3.1654 (Företrädde Stadz Wachttemästaren Anders Erichsson och anklagar en Ungh Studiosum Erich Claesson Torsch, och en Adellsmans tiänare Erich Oloffsson widh nampn det dhe nu emellan Lögerdagen och Söndagen schola hafwa föört ett oschickeligit lefwerne mädh roopande och schrijande ...), Helsingin RO 14.3.1657 (Secreteraren Edle och Wälb: Larss Mårthensson Krantzfälldt (katso 1393) protesterade in solenni juris Forma emoth fordom Cammar Fischalens Sahl: Claes Erichssons Torskes effterlåtne Enckia att hon emoth sin lofuan och afftaal bortreeste här ifrån Staden, förr ähn hon hade Clarerat medh honom uthi dhet han hooss henne hade till att fordra, hwilken protest han begärade Annoteras), Helsingin RO 22.11.1658 (Då instelte sig Cammarschriffuaren Magnus Steen (katso 2499) och præsenterade wälb:gh Lars Mårthensson Krantzfäldtz Schrifft där medh han updrager honom sin här i Staden näst intill Siön wid gathun halffua tompt emoth Hendrich Fredrichzsons gårdh belägin, som Sahl: Claes Erichsson för detta åboodt haffuer, och sedermehra honom igenom bythe medh Sahl: Gabriel Taffuast tillfallin är, medh begäran at han effter be:te skähl måtte bliffua Confirmerat wid be:te Tompt), Helsingin RO 20.5.1659 (enär Sahl: Class Erichsson befant Skuten odougeligh, hafwer han updragit sin anpart åth Sahl: Frantz Stockman); KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 20.4.1661 (Cammar Fischalens hustrus bänk), Helsingin RO 23.6.1663 (Förekom Erich Claeson Torsk och beswärade sig öffuer dhen affwut som skedde i gåhl affton warit honom wederfarin på gathan uthan Stadzkellaren aff Stadhz wachten, i dhet at een Corporal Petter Wulff be:dh och een Fältwäbbel skulle först begynt parlementet på wijnskenken Thomas, och begärat dhe skulle få Muma uth, då hade wachten öffuerfallit honom, tagandes honom hans gever ifrån ... Sent: Effter såssom Erich Claeson Torsk haffuer wnder satt wacht blottadt sin wäria och lossat sine pijstoler, derföre böther han för swärdzblottandet och Pijstolelossandet 2 gånger 6 m:r, effter 12 Cap: i Sårm: b:n m: w: sampt för oqwädens ordh emoth Carl Clemetson böther han i Fattigbössan 1 rd:r och böhr betala Fönsteren på wijnkellaren); KA mf. ES 1239 (g 4) Helsingin RO 15.2.1665 (Wälb: Larss Krantzfältz (katso 1393) Fullmächtig Johan Olufson præsenterade sin Fullmacht daterat d: 14 huius, emoth fordom Cammarfischalens Sahl: Claes Erichsson Torsches Enkia hustru Kirstin Arons dotter, sampt een Räckningh, där medh han fordrade 762 d:r 7 ö: k:m:t Inläggiandes där hoos Secret:s Nicolai Duncani, på H:s N:des Landzhöffdingens wegna Remissorial af be:te Dato hijt till Rådhstugu Rätten, at afdöma samma saak. R: Denne Saak bleff skutin till liqvidation dem emellan af Syndico och Ciembneren Måns Steen at förrättass, effter Enkan är siuklig); KA mf. ES 1240 (g 14) Helsingin RO 11.12.1689 (H:r Capit: welb: Anders Rosendahl 1504 androgh för Rätta huruledes som hans K: Fader H: Assess:n utj den Kongl: Håfrätten welb: Erick Anderson Rosendaal, för någon tijdh sedan medh Kongl: Consens til sigh handlat och kiöpt hafwer, af frambledne Sal: Clas Erickson Tårsk twenne Frelsehem:n i Borgå Lähn och Helsingh Sochn Nl: Brendöö Hendrick Mårtenson hemman 1 och Staffansby Eskill Mårtenson hemman 1, hwilcka hem:n Kongl: Reduct:n Graverat och till Kongl: Maij:tt och Cronan wederkiendt hafwa och Emedan såssom bem:te Class Erickson bodde här i Staden som och des Enckia effter Sal: Mansens dödh sigh sedan een tijdh här uppehölte men för Medellöösheet och fattigdom skull begaf Enckian sigh till sin dotter som den tijden medh en Prästman 612 war gifft i Åbo lähn, Fördenskull begierade H:r Capitein att Rätten ett Rättwijst atestatum wille däröfwer honom meddela utj det att förbem:te Clas Erickson el:r des Erf:r eij ähre mehra här til finnandes och så mycket mindre deras Ägendom att tillgåå, och såsom wähl bem:te H:r Capit:s begieran i sigh sielf finnes Skiäligh, dy haf:r denne Retten honom eij kunnat sådant förwägra utan här medh fulkombligen Attestera så i Sanning wara, at hwarcken säljaren el: des Erf:r äre Responsable utj någon måtto swara Kongl: Maij:tt ell:r Kiöparen hwadh dem åligger fulgiöra och betala, dess till mehra wisso warder detta under Stadzens Sigill verificerat). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 24 (IV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 36 (20.6.1655, Erico Torsken bewilies testimonium för recommendation som han begähr); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 434 (20.6.1660, Framträdde Dn Sueno Calliander, Johan Jacobsons [Lund] fulmächtige, emott Dn Abrahamum [Alftanus] sacell. j Töfsala, som segz hafua frijat till Dauid Sigfridsons [Gyllenbögel] dotter ... [Dn Abrahamus] Är altså igenom Gudz försyn kommen i ächtenskap med en annor piga fordoms fiscalens i Kimito på Tolssnäss); Akademiska konsistoriets protokoll II 1637–1640 (Uppsala 1969) s. 39 (28.4.1637, Claudius Erici [Sudermannus]), 108, 123. — J. Chronander, Surge (1647); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4374R; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1016, 1637R; J. Kaleva, Alftan-kronikka. Genos 79 (2008) s. 64.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Torsche. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=364>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.