Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1676 Magnus Steen Magnus Magni, Nylandus 2499. Vht: Helsingin kämnerinoikeuden esimies, raatimies Måns Eriksson Steen (‡ 1676) ja Elisabet Henriksdotter (Forssteen). Ylioppilas Turussa sl. 1676 Steen Magn. Magn. Nyl _ 126 Rect. Acad. 220. Oraatio 16.2.1679. Respondentti 1680 (Marklin), pr. Daniel Achrelius 1565. Respondentti 7.5.1681, pr. Petter Laurbecchius 914. Respondentti 30.11.1682 pro gradu, pr. Johan Flachsenius 981. FM 7.12.1682. Ylimmän luokan stipendiaatti sl. 1682 – sl. 1685. Stipendianomus 19.6.1683. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 19.5.1696. — Uusmaalaisen osakunnan inspehtori 1692–95. — Turun akatemian varasihteeri 1682, 1. filosofian apulainen ja akatemian sihteeri 1684, ylim. filosofian professori 1688, vakinainen matematiikan professori 1692, samalla palkkapitäjänsä Liedon kirkkoherra 1696. Akatemian rehtori 1697–98 (†). † Turussa 24.8.1697.

Pso: 1684 Barbara Pettersdotter Gers († 1697).

Setä: helsinkiläinen kauppias, raatimies Nils Stenaeus, myöh. Steen 1222 (yo 1658, † 1675).

Serkku: Turun hovioikeuden asessori Gabriel Forssteen 3716 (yo (1690), † 1717).

Poika: Magnus Steen 4185 (yo 1695/96).

Tyttärenpoika(?): Perniön ent. pitäjänapulainen Jakob Johan Bastman 6875 (yo 1742, † 1806).

Sisarenpoika: Hangvarin kirkkoherra, FM Magnus Auricola 4187 (yo 1695/96, † 1723).

Lanko: Turun akatemian vt. kvestori Per Gers 1542 (yo 1662, † 1684).

Lanko: Jämsän kirkkoherra, FM Georg Kihl 3182 (yo (1684), † 1701).

Vävy: Perniön kappalainen Petter Masalinus U540 († 1756).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 181a; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (19.6.1683); KA valtakunnanregistratuura 28.5.1688 f. 279 (Fullmacht för Mag. Magno Steen at wara Professor Extraord. Philosophiæ wid Åbo Academie ... Wij Carl etc. Görom witterligit at såsom Professio Extraordinaria Philosophiæ wid Wår Academie i Åbo är genom Professoren Mag. David Lunds 2257 befordran till Professionem Poeseos ledig worden), 4.1.1692 f. 3 (Fullmacht för Mag. Magno Steen att wara ord. Professor Matheseos wid Academien i Åbo ... såsom Matheseos Professionen wed Wår Academie i Åbo förmedelst Mag. Johan Flachsenii 981 befordran är blefwen vacant och ledig), 4.1.1692 f. 4 (Fullmacht för Christierno Alandro 2026 att wara Extraordinarie Professor Philosophiæ wid Academien i Åbo ... såsom Professio Extra ordinaria Philosophiæ wed Åbo Academie förmedelst Mag. Magni Steens befordran är blefwen vacant och ledig), 4.1.1692 f. 8 (Fullmacht för Mag. Johanne Munstero 2581 att wara Secretarius Academiæ Aboensis ... såsom Secretariatet jämte den ene adjuncturen wed wår Academie i Åbo förmedelst Magni Steens befordran till en ordinarie Profession, blifwer vacant och ledig), 23.5.1698 f. 386 (Fullmacht för Mag. Laurentius Thammelin 3106 at wara Professor Matheseos wid Kongl. Academien i Åbo ... Matheseos Professionen wid Wår Academie i Åbo förmedelst Professoren Steens dödelige afgång är blefwen vacant och ledig); KA mf. ES 1720 (bb 7) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 26.–27.11.1669 s. 132 (Rådhman sampt Arrendatoren Wäll:tt Måns Steen); KA mf. ES 1723 (bb 13) Lammin käräjät 22.–23.1.1691 s. 14 (katso 4187); KA mf. ES 1239 (g 2) Helsingin RO 4.5.1657 (Landz Bookhållarens wälbetrodde Anders Wäckells Cammarskrifuare Magnus Steen kärde till kersnären Johan Matsson), Helsingin RO 22.11.1658 (Då instelte sig Cammarschriffuaren Magnus Steen och præsenterade wälb:gh Lars Mårthensson Krantzfäldtz (katso 1393) Schrifft där medh han updrager honom sin här i Staden näst intill Siön wid gathun halffua tompt emoth Hendrich Fredrichzsons (katso 970) gårdh belägin, som Sahl: Claes Erichsson (katso 364) för detta åboodt haffuer, och sedermehra honom igenom bythe medh Sahl: Gabriel Taffuast tillfallin är, medh begäran at han effter be:te skähl måtte bliffua Confirmerat wid be:te Tompt), Helsingin RO 2.5.1659 (Stadzens tillssyningzmän öfwer bygningzwärcket och tompterne förekomme, och gofwo tillkenna sigh hafwa tilldeelt Månss Erichsson Steen Sahl: Class Erichssons halfwe tompt, hållandes i bredden 30 al:r och sedhan i Lengden ifrån gatun in till Siön, hwilcken Borgmestare och Rådh honom för detta hafwa uplåtit at bebyggia), Helsingin RO 26.11.1659 (Dito anklagade Hendrich Sigfredhsson Månss Steen at han medh sin Broder och 2 sine Swågrar hafwer öffwerfallit honom på gathan medh hugg och slagh, hwilcken trätt bleff skutin till förlijkningh. Månss Steen och hans broder ähre medh Hendrich Sigfredsson förlijkte men hans Swåger Gabriel Hendrichsson (katso 3716) be:dh som tienar hooss Regementz Skrifwaren Lunden är inthet tillstädes, ehuru wäll han är lagligen blifwen Citerat, så hafwer han lijkwäll icke Comparerat eller teedt sine Laga förfalls witne); KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 12.3.1660 (Dito aflade Måns Erichson Steen sin Bårgare Eedh och wåro hans Borgesmän Hans Jabell och Lars Hindrihsson at han i 6 åhrs tijdh skall effter Lagh uppehålla all Bårgerlig tuwnga), Helsingin RO 12.5.1660 (Då kom för Rätta Måns Erichsson Steen och inlade een klagolibel emoth Corneten Johan Christersson Tallbärgh, angående heem gång och öfuer wåldh han Corneten honom tillfogat hafuer), Helsingin RO 30.5.1660, Helsingin RO 26.2.1661, Helsingin RO 20.4.1661, Helsingin RO 24.4.1661 (Till Cämbner förordnades Måns Erichson Steen); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 24.4.1667 (Ciembneren Måns Steen förordnades till Rådman), Helsingin RO 29.4.1667 (Då aflagde Måns Steen sin Rådmans eedh), Helsingin RO 10.6.1667 (Måns Steen protesterade emoth dett Testamentet som Lorentz Stök giordt hafuer), Helsingin RO 3.5.1671; KA mf. ES 1240 (g 6) Helsingin RO 10.5.1675 (Sammaledes blif:r och Rådhm: Måens Steen, effter sin Sahl: Broders 1222 i hans Lijfztijdh giorde förordningh, förmyndare för hans Son, tillijcka medh Cämneren Claes Hindrichsson); KA mf. ES 1240 (g 7) Helsingin RO 15.2.1679 (Cirstin Caspers dotter Sahl: Rådm:s Hans Johansons (katso 2417) Enckia, Elisabetha Hendrichz dotter, Sahl: Rådm:s Måns Steens Enckia Insinuerade een Supplic, der utj begiärandes, att effter deras Sahl: Män som förmyndare warit för Sahl: Johan Karners barn afledne Ähro, och dee begge Enckior wordne, dee då måtte libereras ifrån förmynderskapet, emedan de icke sigh här utj kunna befinna); KA mf. ES 1240 (g 8–11) Helsingin RO 12.5.1680 (Effter Tiäru Factorinnans Sahl:gh Rådhmans Måens Steens Enckias Fullmächtiges Lars Crantz begiäran ...), Helsingin RO 27.7.1681 (Compagnietz Factorinnan dygdesamme hustro Elisabeta Hinderssdotter), Helsingin RO 1.7.1682 (Förmyndare blefwo för Sahl: Måns Steens barn Hindrich och Nielss Månstens Söner, Tullnären Erich Bruse och älste Broderen Magnus Steen. Gabriel Hindersson protesterade emot Diwisionen och låfwade antaga at före see dhe omyndigas bästa); KA mf. ES 1240 (g 12) Helsingin RO 7.10.1685 (Handellssmannen Petter Steen förekom och inlade å sin och sine medsyskons wägna een Suppliqve angående den prætension bem:te Steen med hans Syskon haf:r att fordra uthi skeppet Hellsingfors); KA mf. ES 1240 (g 13) Helsingin RO 26.4.1686 (Nielss Steen inlade een Supliqve begiärandes att kunna komma till sine medell han ärfft effter sine Föräldrar, effter som han nu sielf myndiger ähr och will Disponera om medelen, Rådman wäl:tt Gabriel Hindersson refererade att Rådman Claes Hindersson sagt, att bem:te Steen skall wara mycket oachtsam gåendes uth, och wara om nätterne uthe, blef altså effterskickat Claes Hindersson, hwilken remonstrerade att denne Steen skall slå sigh mycket på dryckenskap och kort speel, blifwandes uthe 2, 3 nätten å Radh, begiärar altså att han icke må bekomma sine medell ell:r penningar; Hwarföre förmante Rätten Nielss Steen att han undflyr elakt sälskap, och tager gått folkz rådh, ock kan Borgmästare och Råd icke tillstädia honom få Disponera om sine medell uhan will honom recommendera till sin Broder Magnus Steen, att han tager honom med sigh till Stockhollm, och skaffar honom uthi een god Tiänst, men will han kosta på sigh uthi Räckningz konst ell:r annat Låfligit, så skall han af sine medell bekomma så mycket han där till kan betarfwa, hwar om Communiceras Magister Magnus Steen, hwilken Förmyndare ähr huru medh arfwet skall Procederas), Helsingin RO 26.4.1686 (Hindrich Hindersson och Petter Stehn beklagade sig dett Hollanderne skall bruka een oloflig handell, Præjudicerandes dhem), Helsingin RO 28.4.1686 (Handelsman Petter Steen aflade sin Borgare Eedh på 6 åhrss tijdh, och war hans Löfftessman Ålderman Petter Holtgrefwe, niuter 1 åhrs frijheet ifrå Dato såsom andra nykombne); KA mf. ES 1240 (g 14) Helsingin RO 16.2.1689 (Borgerskapetz Åldermän handelsmännerne Johan Burtz och Petter Steen), Helsingin RO 13.4.1689 (Förekom Professoren höghwällärde Mag: Magnus Steen och begierade at blif:a i följe af höghwelb:ne H:r Landzhöfdingens Remiss förhulpen till sin fordran hoos Sal: Secret:n Forssingz 2036 Enckia, undrandes sigh hwar före Saken så långt uthdrages); KA mf. ES 1241 (g 17) Helsingin RO 23.11.1692 s. 154 (Såsom Professoren höglerde Magnus Steen här utj Rådstugu Rätten inlade A:o 1688 een Underskrefwen Rechning medh der wedh fogade allegatis öfwer des bröders den tijden warande Omyndige Hendrich och Niels Steens medel som han hafft om händer hwilken her wedh genom seendet ähr richtigh befunnen, altså blif:r H:r Professoren detta till ett laga Attestatum der öfwer meddehlat), Helsingin RO 23.11.1692 s. 155 (S:r Niels Steen); KA mf. ES 1241 (g 18) Helsingin RO 23.1.1693 s. 19 (Såssom framledne Rådhmannen Måns Steens Arf:r ähro effter Borgmästare och Rådhz förra resol: af d: 25 September 1683, försäkrade att niuta utaf Sahl: handelsman Nils Stens Arf: Skiepz partz hyra, som dhe med flere sijne participanter nu i underdåhnigheet hoos Kongl: Maij: och Cronan hafwa att wäntta ...); KA mf. ES 1241 (g 19) Helsingin RO 4.6.1694 s. 41 (Professoren höglerde Mag: H: Magnus Steen ... hans Omyndige Syster Son Magn: Auricola 4187 ... förmyndare ... föreslåendes dy dher till dess Swåger Rectoren wedh Trivial Scholan hersammastedes höglerde Mag: h: Georg Kijhl, så och dess broder handelsm: Well:t Petter Steen; Men alldenstund handelsm:n Steen ähr nu sedermera effter een swår och långsamb Siukdom i herranom afleden ...), Helsingin RO 19.11.1694 s. 68 (framledne handelsmannens sahl: Petter Steens effterlåtne E:a dygdesamma Matrona hustru Anna Kirckhåff); KA mf. ES 1241 (g 23) Helsingin RO 7.2.1698 s. 13 (katso 3182), Helsingin RO 18.6.1698 s. 159 (Erich Sten ... sin sahl: Morsysters h:o Agneta Hinders dotters (katso 3716) Sterbhuus); KA mf. ES 1242 (g 29) Helsingin RO 21.5.1706 s. 101 (Emedan Sahl: Rådman Hans Burgman är nyligen igenom döden afgången, och dess Enkia sitter med 2:ne kullor Barn, warandes och förre Mans Sahl: Petter Steens Barns förmyndare Professorn Magnus Steen 4187 och Kyrckioherden H:r Georg Kijhl 3182 bägge igenom döden afgångne, hwarföre Bårgmestare och råd funnit nödigt förordna andre Förmyndare Nembl: Capplan Magist: Magnus Auricola, för Sahl: Petter Steens Barn, och handellsman Petter Burgman för sin Broder Sahl: Hans Burgmans barn, som effter förmyndare ordningen böra taga i acht hwadh dem i sådant måhl åligger). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 163 (XXXVII); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 132–134, 212, 258, 266 passim, 293, 325, 383, 408, 470, 486; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 1, (8), 11, 21, 23, 28, 31, (60), 66, 67, 87, 90 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 24 passim; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 113, 254 (15.7.1697, ‡ rectoris magnifici mag. Steens hustru i dess egen graf uti högchoret belägen), 256 (1.10.1697, ‡ rector magnificus mag. Magnus Steen i sin egen graf uti högchoret); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #142; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 151 passim; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 141 #136. — G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 37 Vallinkoski #8; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 128; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 151; E. Ehrström, Helsingfors stads historia från 1640 till stora ofreden. SSLS 15 (1890) s. 141; F. Landgrén, Släkten Forssteen från Helsingfors. SSV 5 (1921) s. 78; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 205; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4G, 8R, 56G, 747G, 986G, 999R, 2164R, 3638–3643P, 3638G, 3815G; G. Elfving, Matematiikka Turun yliopistossa 1640–1713 ja algebran tulo Suomeen. Collegium scientiae. SKHST 125 (1983) s. 167; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 120; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #38R, 902H, 932H, 1228R, 1960H, 1973, 2032, 2296R, 2493, 2780, 3056, 3359, 3419H, 3456–3463, 3799.

Doria respondentti
Doria gratulantti

Päivitetty 12.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Magnus Steen. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2499>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.