Helsingin yliopisto

Tiedot

(1642) Abraham Abrahamus Nicolai, Uskelensis 264. * noin 1615. Vht: Uskelasta 1640 erotetun Kiikalan kirkkoherra, vuodesta 1641 Lopen kirkkoherra Nils (Nicolaus Erici, † 1644) ja Magdalena Henriksdotter. Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 23.6.1642. — Padasjoen kappalainen (1646), kirkkoherra 1658. † Padasjoella 1671.

Pso: Anna Hansdotter (jäi leskeksi).

Poika: itsellinen Abraham Poppius 1698 (yo 1664).

Poika: Juvan kirkkoherra Henrik Poppius 2422 (yo 1675, † 1730).

Tyttärenpoika: Asikkalan kappalainen Mikael Ethelenius 3658 (yo 1690, † 1742).

Vävy: Padasjoen kappalainen Pehr Uronius 1452 (yo 1661, † 1702).

Sisarenpoika(?): Turun hovioikeuden asessori Johan Rauthelius, myöh. Gabrielsson 2427 (yo 1675/76, † 1714).

Kaima: Abraham (Abrahamus Nicolai) 711 (yo (1649)).

Viittauksia: KA mf. ES 1746 (cc 5) Kiskon käräjät 22.–23.10.1642 f. 187 (Fram hades een löösskåna Lilla Matzdåtter i Peldåla, huilcken hafuer lacht sigh i legerssmååll medh een löössdrengh, Johan Nillsson, huilcken ähr dragen till sin fader Herr Nills i Låppis Sochn); KA mf. ES 1747 (cc 6) Kiskon käräjät 12.–13.6.1646 f. 537v (katso 1842), 7.–8.8.1649 f. 673 (1639 ... Jacob i Saris ...herr Nillss fordoom Kyrkioheerde); KA mf. ES 1752 (cc 16) Halikon ja Uskelan käräjät 15.–17.10.1688 f. 196v (Kyrckioheerden uthi Uskela Wällärde H:r Abraham Agricola förekom för Rätten tillspåriandes Nämbden, huruledes med Kijkala Cappellgield uthi forna tijder haar warit Beskaffat, om det icke af ållder haar lydt och legat under Uskela S:n och dess Försambling tå heela Nembden eenhälleligen bekände, bem:te Cappel bool af ållder hafwa legat under Uskela S:ns Moder Kyrckia, men Ungefähr för 48 Åhr sedan haar Fordom Kongl. Rådet och Rijkzdrotzen Sahl. Högwälborne Grefwe Pehr Brahe skilt det ifrån Uskela S:n då een särskilt Pastor H:r Nills Erici till samma Cappellgield är förordnat, hwilken straxt dher efter dödde, och nu warande Kyrckioheerde H:r Lars Sarenius alt sedan in till nu Pastor dher warit ... Rijkzdrotzens breef af d: 28 April 1640. Vrt. (cc 17) Kiskon käräjät 14.–15.2.1689 f. 29v); KA mf. ES 1782 (ee 6) Padasjoen käräjät 27.10.1649 f. 19 (Dömbdes Cappellanen i Padas Joki wällärde herr Abraham Nicolai att bekomma Twå dal:r kopparmyntt, af Sigfredh Erichsson Pollttaja i Nystöla, som bem: Sigfredh honom förmedellst hästebyte är skylldigh blifwen), Padasjoen käräjät 27.8.1650 f. 97v (Cappellanen Uthj Padas Joki wällärde herr Abraham Nicolai, begärade att Uptaga ett ödhes hemman i Maakäskis by af 1 1/4 öres Skatt och hemman, till Cappellans Booll och Säthe, som een ben:d Phillpus Matzson tillförenne åbodt, och för Siu åhr sedhan wedh pass ödhelagt hafwer), Padasjoen käräjät 2.9.1652 f. 255v, Padasjoen käräjät 15.2.1653 f. 288 (Cappelanen her Abraham Nicolavi Anklagadhe förre pastoris Sal: Herr Matthiæ Son, Johan Matzson, som hafwer belägrat och rådt medh barn een Piga som i Prestegården tiendt hafwer Karin Pärsdotter barnfödd i Syssmä Sochn och Hardoila by), KA mf. ES 1782 (ee 6) Padasjoen käräjät 26.11.1653 f. 340; KA mf. ES 1783 (ee 6) Padasjoen käräjät 13.–14.1.1654 f. 368 (Cappellanen i Padas Joki herr Abraham Nicolavi); KA mf. ES 1783 (ee 7) Padasjoen käräjät 26.9.1658 (Kyrckioheerden herr Abraham Nicolai), Padasjoen käräjät 8.3.1659 f. 1v; KA mf. ES 1783 (ee 8) Padasjoen käräjät 6.–7.2.1660 f. 33v, Padasjoen käräjät 2.–3.11.1660 f. 76 (Kärde Majoren wälborne Arfwedh Horn till Kyrckieheerden H:r Abraham Nicolai om een hoop halm, han schall af hans Frellsse hemman i Nystälä, som han i några åhr besutit, wed sit affträde affört), Padasjoen käräjät 8.–9.4.1661 f. 110v, 112 (Kom för Rätta Kyrckieheerden Wällärde H:r Abraham Nicolaj och gaf tillkienna, huru såsom åthschillige hoos honom kräfwia, hans Sal: Faders fordom Kyrckieheerdens i Kikala Kyrckiogieldh uthj Uskela och sedermehra Kyrckioheerde i Låppis Kyrckigieldh H:r Nicolai Erici gieldh, lijka såsom han sin Sal: Fader skulle ärft hafwa, Och såsom han här i Sochnen een tijdh först Caplan och sedan Kyrkieheerde warit, begierte han Sochnemäns witnesbörd om sin förmögenheet när han hijt kom, såsom och sin Moders den i sin trångzmåll honom tillijtte, lagligen förhöras och optagas, der medh han sin oskyldigheet i det fallet, emot gieldenärerne bewijsa kunde, det man honom Rättwijsen till Styrkio eij förwägra wille ... hans Moder sedan hoon sigh eij lengre wedh Låppis Uppehålla kunde, efter som hoon för Cronones Räst der aldeles schulle Uthblåttadt blifwit, kommit hijt gåendes), Padasjoen käräjät 26.–27.7.1661 f. 147, Padasjoen käräjät 18.–19.2.1662 f. 200, Padasjoen käräjät 19.–20.6.1662 f. 227 (Kom för Rätta å satte Tingh Kyrckieheerden i Padasjåki wällärde H:r Abraham Nicolai och gaf tillkienna, huru såsom han twänne Ödes hemman uti Makeskis by belägne om et ö: Skatt hwardera som Philip Cnutzson och Enewald Jacobzson tillförenne åboot, på Frijheet at Uptaga sinnader wore), Padasjoen käräjät 3.–4.2.1663 f. 370v, Padasjoen käräjät 29.11.–1.12.1663 f. 428, Padasjoen käräjät 8.–9.7.1664 f. 490 (Kom för Rätta Kyrckioheerden i Padasjoki wördigh och wällärde H:r Abraham Nicolai, och gaf tillkienna huru såsom han för sin siuklige legenheetz skull, Uthaf hans högwördigheet Biskopen i Wijborg Sal: M: Nicolao Nycopens:m om een Studioso Dn: Petro Martini Uronio 1452 till sin Medhielpare anhållit, det samma och ehrnåt hafwer), Padasjoen käräjät 5.–6.10.1665 f. 668, 669v; KA mf. ES 1784 (ee 9) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 29.–30.10.1669 s. 187; KA mf. ES 1784 (ee 10) Padasjoen ja Kuhmoisten kesäkäräjät [11.–12.7.]1670 s. 104 (katso 963), Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 6.–7.7.1671 s. 113 (på Kyrckeherdens Sahl: Abrahamj Nicolaj Enckias wäg:r), Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 19.–20.11.1671 s. 174; KA mf. ES 1785 (ee 10) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 30.–31.10.1673 s. 205 (Såsom dhe Maakäskis boar hafwa som dhe föregifwa lefrerat 1671 Åhrs Tijonde till fordom Pastoris her sammastädes Enckia Anna Hansdåtter, wällweetandes att bem:te Tijond borde nuwarande Kyrckioheerden wördige och wällärde H:r Erich Grijp bekomma); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 28.11.1668 (Gabriell Abrahamson (katso 2427) begärade at honom måtte Decorteras hans Saakörer 6 m: Sölf:r m:tt, af dhet han på sin andeel bör bekomma aff Mattz Gevaldiger. Dito fick han Arrest på sin Swågers Sölf:r panttar hoos Rådman Erich Clemetson, in till dess be:te hans Swåger pastor i Padassiokj hafuer medh honom richtight giordt); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 27.3.1666 s. 17, Helsingin KämnO 22.6.1666 s. 29 (Dito kärade Befallningzmans Abraham Jöranss:s Fullmechtigh till Gabriell Abrahamsson (katso 2427) om 30 D: K: M:te som han ef:r Gabriells Zedell till hans Swåger H:r Abraham Nicolaj i Padassjokj effter dess q:s af den 14 Jan: 1664 lef:t hafwer och han låfwat igen å hans wägnar till Grekerskan betala här j Staden, det han intet fullgiordt hafwer. Gabriell sade Befallningzman tagit uthaf hans Syster j Tafwastland på qwarnwägen ett Stodh som han tillförenne kiöpt hade af Befallningzman för 20 D: Item hafwer han 1 par kärror bortta för 3 D: Befallningzman låfwade wela skaffa beskedh innan 14 dagars tijdh, at bem:te Stodh icke war Gabriell tillhörigt, uthan hans Syster, då han togh det af henne för Cronones gieldh). — Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 62, 63, 132, 228, (231). — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 120, 125; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1039 (Poppius Taulu 1); Uusi sukukirja I. SSJ 16 (toim. O. Wanne et al., 1943–46) s. 102 (Poppius Taulu 3).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Abraham (Abrahamus Nicolai). Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=264>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.