Helsingin yliopisto

Tiedot

1640/41 Matias Rudnesius Matthias Canuti, Malaxensis 147. Vht: Maalahden kirkkoherra Knut Rudnesius (Canutus Johannis, † 1648) ja Margareta Mattsdotter Gammal. Ylioppilas Uppsalassa 27.9.1638 Matthias Canuti OstroBoth. Ylioppilas Turussa 1640/41. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1640/41] Mathias Canuti Malaxensis.

Serkku: Kemin kappalainen Knut Gammal 54 (yo 1640, † ~1664).

Veli: Paraisten kappalainen Krister Rudnesius, myöh. Forssander 421 (yo 1644, † 1673).

Veli: Samuel Rudnesius, myöh. (1658) Forsander 1061 (yo 1654/55).

Sisarenpoika: Turun hovioikeuden asessori Henrik Brenner 1465 (yo 1661, † 1689).

/ Muuan Matthias Canuti mainitaan Pälkjärven kirkkoherrana 1659–74. /

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #5; KA valtakunnanregistratuura 16.3.1650 f. 319 (Lijfztijdz Frijheet på ett Hemman vthi Österbotten belägit, för een Präste Änkia, Margareta Matzdotter widh Nampn ... att wij af gunst och Nåde, i anseende af breefwijserskas, och gamble Präste änkias Hustro Margareta Mattzdotters stora fattigdom, och olägenheet, der uthi hon med månge små omyndige faderlöse barn sitter, hafwer vndt och effterlåtit, som wij här medh i krafft af detta wårt öpne bref, vnne och effterlåte henne sig till hielp och oppehälle, det hemmanet hon i Malaxby och Mussari Soken i Södre Prosterijet besitter, qwitt och fritt för alle der af gående wisse ohc owisse uthlagor dhe Extraordinarie Krigzhielpen, Kyrkiotijonden, Byggningz och Saltpetterhiälpen, vndantagne, vthi sin lifztijdh, att niuta, bruka och behålla, der alle); KA mf. ES 2026 (qq 1) Kokkolan käräjät 19.–20.2.1678 f. 29 (Rudness hemman, katso 136); KA mf. ES 2030 (rr 10) Maalahden käräjät 27.7.1657 f. 287 (Sahl: H:r Knutz Skatthemman i Ytter Malax om 3/4 M:ll oplystes till Kiöpz). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 7 (I); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 2 (I); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 35; K. G. Leinberg, Bidrag till kännedom om finske studerande vid Upsala universitet. Förhandlingar och Uppsatser 5 (1891) s. 88; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 82; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #5.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Rudnesius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=147>. Luettu 22.6.2024.

Ks. myös viittausohje.