Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Elias Hamnius Elias Marci, Vasensis 136. * noin 1618. Vht: Vaasan kappalainen Markus Hamnius (Marcus Andreæ) ja hänen 1. puolisonsa Maria Henriksdotter Brenner. Ylioppilas Uppsalassa 27.9.1638 Elias Marci Hamnius OstroBoth. Ylioppilas Turussa sl. 1640. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1640/41] Elias Marci Wasensis. — Vaasan kappalaisen (isänsä) apulainen 1642. Itä-Uudenmaan jalkaväkirykmentin (Lydert Hindersson Reuterin, myöh. Frans von Knorringin rykm.) rykmentinpastori (1647), saarnaaja 1651, taas rykmentinpastori 1654. Pietarsaaren pitäjän kirkkoherra 1655. Valtiopäivämies 1659–60. † Pietarsaaren pitäjässä 1662.

Pso: Margareta Valeriansdotter.

Veli: Vaasan ja Mustasaaren kappalainen Isak Hamnius 169 (yo 1641).

Veli: Vaasan kappalainen Johan Hamnius 1131 (yo 1656, † 1671).

Poika: kihlakunnantuomari Olof Hamnius 1890 (yo 1667, † 1689).

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #4; KA valtakunnanregistratuura 31.10.1650 f. 493 (Lijfstijdhz frijheet på ett hemman i Österbotn för felt Predikanten H. Elia Marci Hamnio); KA mf. ES 2026 (qq 1) Kokkolan käräjät 19.–20.2.1678 f. 29 (Rudness hemman (vertaa 147), som Underlagman Welb:dhe Olaus Hamnius Tillhörer ... [hwilket Ängz Stycke aff] Lagmans Sahl: Fadher Kyrkioherdhen H:r Elia Hamnio ifrån Rudhness emoth Tio daller K:rm:t försåldt); KA mf. ES 2029 (rr 7) Kokkolan käräjät 6.–7.8.1651 f. 333v (Dn: Elias Marci Inlade een Copia aff H:s Kongl: M:ttz donations Breff honom gifuit på Råtnäss hemman, huus och ägor, dett Fordom Befallningz Mannen Israell Olson besittit haff:r ...), 334 (H:r Elias Marci klagade at somliga af Sochne Männ stengia åån om Fiskie Lechz tijdh uthi hans strandh), Kokkolan, Kruunupyyn ja Kälviän käräjät 20.–21.8.1652 f. 542 (Dom: Helias Marcj Hamnius angaf det en Bonde Jöns Matzon på Finkholmen innehafuer en Engh wndan Ruthnääs Hemman be:dh Krokwjken eller Resnär Ängen den Jöns Skulle dolt och nutit uthj 15 åhr), 543 (H:r Elias Anklagar Några Cronoby boer dhe dher Fiskia wedh hoos Strandh At dee måtte hålla sigh der ifrån); KA mf. ES 2029 (rr 8) Kokkolan käräjät 16.8.1653 f. 128; KA mf. ES 2029 (rr 9) Kokkolan käräjät 2.8.1655 f. 83 (Företrädde Hindrich Sigfredhsson och inlade på H:r Eliæ Marcj Hamnij wägnar, een Vidimerat Copia, Uthgifuen af H:r Jören Finke Dat: den 1 Februarij 1562 Hwaruthinnan förmäles, att under Ruddnäss Hemmanet är kiöpt af Matz Ollsson een Engh om 3 Lass Höö för 4 D:r); KA mf. ES 2030 (rr 9) Pietarsaaren pitäjän käräjät 18.8.1655 f. 90v, Pietarsaaren pitäjän käräjät 30.1.1656 f. 264; KA mf. ES 2030 (rr 10) Pietarsaaren pitäjän käräjät 27.8.1657 f. 261v, 262v (Företrädde H: Elias Marci Hamnius Kyrkioheerden uti Pedersöre och inlade een schrifftelig Inlago uppå Nygårdz ägorne dhem han förebär hade sig kiöpt haffwa aff rätta äganerna Nembl: hustro Brijta på Smedzbacka (katso 1152) och dess stiuffbarn (katso 1129) såsom dheras aflinge Jordh ... Kyrkioheerden H: Elias der näst Insinuerandes Probstens i Cronoby H: Jacobi Brenneri (katso 1537) attest iempte H: Nils Ring underschriffwen Lydandes, dett han effter sin Swährmoders hustro Anna Peersdotters bekiännellse betygar, dett wällbem:te H: Jacobi Brenneri Swährfadher Sal: H: Knuth fordom Kyrkioheerde uti Pedersöre haffwer uthan någon skatt besutidt och innehafft Nygårdz ägorne, så att samma Jordh alldrigh under någon Rossning schall wara kommen, desslijkest är bem:te Nygårdz ägor mäst effter som uti attesten förmäles aff Präster åbodt, och Sal: H: Knuth mästedeles låtit uppgräffta samma Nygårdz ägor ...), Pietarsaaren pitäjän käräjät 12.2.1658 f. 385 (Heradtz Rättens Sententz och doom uthi Saken emellan Kyrkioherden wördigh och wällärdhe H:r Eliam Hamnium Sampt Gudhfruchtigh Hustro Brita Hansdoter på den ene, och Befall: Erich Tawast sampt Pååll Kröger Såssom Maria Erichzdotters förmyndare, på den andre sidhan, angående Nygårdz Jorden, Som dhe en tidh haffwa twistat om); KA mf. ES 2031 (rr 11) Pietarsaaren pitäjän käräjät 21.2.1661 f. 82, Pietarsaaren pitäjän käräjät 16.–17.8.1661 f. 108v (Matz Matzsson angaff Kyrkioherden H:r Eliam att han skulle haf:a slagit och illa tracterat honom uti hans båth), Pietarsaaren pitäjän käräjät 23.1.1662 f. 147v (Effter såssom Kyrkioherden H:r Elias bewijste sigh wara 3:die man som häfdar och brukar Kråkwijken á 2 skrinder höö, under Råddhnäs hemmanedt), Kruunupyyn käräjät 28.5.1662 f. 197 (Läntzmannen uti Pedersöre Erich Tawast giorde insprååk på H: G: N:es Högwälb: Fru Ebba Brahes wegna, på Ruddnäs hemmanet som framledne H:r Elias till een Bonde uth om Slächten Anders Andersson försåldt haf:r för 1000 D:r K: M:tt och Kongl: Maij:tt Her Eliæ sampt dess hustru Donerat haf:r; huilkedt kiöp ähr trenne gongor uppbudit, och sidst förledne Wintras 1661, Och Alldenstundh Kongl: Resolution förmäler och inneholler, att der börde mannen äller Neste fränder eij wela inlösa något hemman, då skall Herrer eller frällses mannen uti Sochnen huilkedt hemmanedt Donerat ähr hafwa macht dett att inbörda, protesterandes att ingen skötningh till Anders Andersson gifwas måtte för än han haf:r bekommit H: G: N: wjdare förklaringh här uthinnan, anten hon will inlössa hemmanet eller eij, och denne hans prætension således tagen ad notam), Pietarsaaren pitäjän käräjät 3.6.1662 f. 200v (Befallningzman Swen Månsson protesterade emoth dett kiöp som Anders Andersson medh framledne H:r Elia Hamnio om Rudhnäs hemmanedt slutit haf:r, hwilken war Lagl: stembdh att swara Kyrkioherdens Effterlefwerska hustru Margreta Wallerians dåtter, Och eij uthan Lagl: förfall Comparerade, altså fälltes Anders till sijne 3 m:r förswars Löösa. Och för effterskreffne skiähl will Änckian hemmanet igenlöösa 1. Alldenstundh Donationen så wäll i hennes som hennes Mans nampn uthwärkadh ähr, aff Kongl: Maij:tt. 2. ...), Kruunupyyn ylim. käräjät 13.10.1662 f. 217 (Häredz Rättens Sentens och Doom uthi den twistige saak emellan Ähreborne och Gudhfruchtige Hustru Margreta Wallerians dotters Fullmechtige, Befallningzman W:tt Swen Månsson Kiärande, och Anders Andersson swarande, angående Ruddnäss Hemmanedt som framledne Kyrkioherden H:r Elias Hamnius till bem:te Anders Andersson för 1000 D: K: M:tt försåldt haf:r ... Huarföre blifwer här medh Contractet upphäfwit, och ährkiändt för owichtigdt och aff intedt wärde, Och Anders Andersson bekommer aff änckian sijne uthlagde penningar igen), Kruunupyyn käräjät 12.–13.6.1663 f. 308v (Företrädde Wällärde H:r Jacob Jeremiæ 890 och begierade af H:r Landzhöfdingen wällborne Johan Graan att han wille wara sig behielpelig, kunna fåå betalningh för Lööfhålman af Sahl: Eliæ Hamnij änkia, huar till honom swarades att Ruddnäs gårdh war af Kongl: Maij:t drotning Christina Gifwen Sahl: H:r Eliæ medh alle tillhörige ägor och lägenheter, Bem:te H:r Jacob inlade siälf Domare och Lagmans faste breef, dett eena Dat: åhr 1610 den 10 Aug: det andra åhr 1611 d: 19 Augusti Uthur huilka Lagl: bref ingen tillförenne i Rätten wetat haf:r och är honom emot, emedan thär af befinnes, att Löffhålmen då allaredo och på ofwanskrifne åhr och Dato har legat under Ruddnäs, hafwer och altidh sedan utj så många åhr oklandrat warit ther under, fast mehra den tijden ehnär Ruddnas gårdh medh all dhes tillhörige ägor åhr 1650 den 31 Januarij blef Cronan till Inventerat, och Sahl: herr Elias samma åhr den 31 Octobris bekommit Ruddnäs af Cronan), Pietarsaaren pitäjän käräjät 17.–18.8.1663 f. 355v, Pietarsaaren pitäjän käräjät 14.–16.1.1664 f. 472v (Framledne Kyrkioherdens H:r Eliæ Hamnij änkia Hustro Margareta Wallerians dåtter insinuerade een skriffteligh protest emodt sine Barns förmyndare Probsten H:r Jacobum Brennerum, Kyrkioherden H:r Isaac Brennerum sampt dess Mans broder H:r Johan Hamnium wtj Wasa, huar uthinnan hon förmähler, huru strängdt och olagligen medh henne som een enfalldig quinna handlat ähr, wtj det första arfz skifftet, huilket hon till een annan tijdh will sig hafwa förbehållit, Men nu eenkannerligen protesterandes och sig förfrågandes uthaf huadh tillfälle Kyrkioherdarne H:r Jacobus och H: Isacuus Brenneruus, äre kombne till att blifwa Barnsens förmyndare ... för sine twenne döttrar låfwar änkian skaffa nöijachtig förmyndare, effter som hon sielf siuklig ähr; Biblioteket som här wtj Jacobstadh i en bodh nedsatt ähr, begiärer hon att det intet må komma wtj förmyndarnes händer, uthan till wijdare beskedh satt på någon ordt der dett kunde wara säkert), 477, 478v, Kruunupyyn käräjät 18.–19.1.1664 f. 484, Pietarsaaren pitäjän käräjät 3.–6.2.1665 f. 613v, Pietarsaaren pitäjän käräjät 18.–19.8.1665 f. 774v; KA mf. ES 2032 (rr 12) Kruunupyyn käräjät 18–19.1.1669 f. 212v, Kruunupyyn käräjät 3.2.1670 f. 370v, Kruunupyyn käräjät 3.–4.8.1670 f. 479v, Kruunupyyn käräjät 20.–21.2.1671 f. 559, Kruunupyyn käräjät 18.–19.8.1671 f. 795; KA mf. ES 2032 (rr 13) Kruunupyyn käräjät 12.–13.6.1672 f. 110v (Rudnäs hemman om 1 1/4 M:l Skatt uplystes nu tredie gångon för dhe 400 D:r K:m:t som hust: Margareta Wallerians d:r det lijkmätigt sin d: 21 April 1670 utgifne obligation til Hospitahls Föreståndaren Zacharias Erikson (katso 2139) för pant satt hafwer), Kruunupyyn käräjät 18.–20.1.1673 f. 353 (Probsten Hederlige och Wällärde H:r Jacobus Brennerus anhölt om gode män, at öfwersee Rächningarna för förmynderskapet för Sal: H:r Eliæ Hamnij barn, som han med sin framledne broder Sal: H:r Isaach i St: Kyrå och sin Syster Son Sal: H:r Johan Hamnio hafft att Swara före, det samma Olaus Hamnius opå sine Omyndige Systrors wägnar och så begärade, Och blefwo der å begge sijdor, om föliande gode män eense, såssom ähro, Inspect: Wäll:t Erich Tawast och Secret: Zacharias Erichsson), 353v; KA mf. ES 2033 (rr 14) Kruunupyyn käräjät 16.–17.3.1675 f. 137v. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 3 (I); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 2 (I); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 20, 27, 29; K. G. Leinberg, Bidrag till kännedom om finske studerande vid Upsala universitet. Förhandlingar och Uppsatser 5 (1891) s. 88; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 26, 34, 44, 46, 60, 87, 124; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 289, 358–359, 408, 446; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 82; Namnlistor över vid finska regementen år 1653 tjänande... SSV 8 (utg. H. Aejmelæus, 1924) s. 202; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #4. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 93; J. T. Lappalainen, Elämää Suomen sotaväessä Kaarle X Kustaan aikana. Studia historica Jyväskyläensia 12 (1975) s. 186; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3200D; G. Luther (†), Släkten Wallerian. Genos 79 (2008) s. 9.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Elias Hamnius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=136>. Luettu 25.6.2024.

Ks. myös viittausohje.