Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1662 Jöran Bjugg Georgius Arvidi, Ostrobotniensis 1535. Vht: Alajepualla asunut Pohjanmaan jalkaväen kapteeni Arvid Jönsson Biugg († 1676) ja Kristina Jöransdotter Stormhatt. Depositio 30.4.1658. Ylioppilas Tartossa (Tallinnassa) 3.5.1658. Ylioppilas Turussa sl. 1662 Bjugg Georg. Arvidi Botn _ 71. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1662] Georgius Arvidi Biugg. Revaliæ depositus. | Past. et Præp: Wasensis. Obiit 1709. Stipendianomus 7.11.1666. — Vaasan kappalainen 1672, vt. kirkkoherra (1688), kirkkoherra 1692. Vt. lääninrovasti 1696, vakinainen 1699. ‡ Vaasassa 28.10.1709.

Pso: Beata Jesenhausen (elossa 1716).

Appi: Vaasan kappalainen Petter Jesenhaus 353 (yo (1643), † 1668).

Veli: majuri Erik Bjugg U269 († 1710).

Veli: tilanhoitaja Sylvester Bjugg 1536 (yo 1662, † 1709).

Vävy(?): Vähänkyrön kirkkoherra Johan Saarman 2298 (yo (1673), † 1704).

Vävy(?): Vähänkyrön kirkkoherra, FM Lars Qvist 3978 (yo 1693/94, † 1714).

Vävy: Vaasan kappalainen, FM Johan Brunell 4152 (yo 1695, † 1713).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 24b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #165; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (7.11.1666); KA valtakunnanregistratuura 7.9.1664 f. 312 (För Capit. Arfwidh Jönsson Biugg på 3 hemman till Lijfztijden), 17.9.1664 f. 337 (För Cap:n Arffwedh Joenson Biugg frijheet på det hem:t han sielfwer åboer), 8.12.1686 f. 918 (Till Biskopen och Consistorium i Åbo för Jöran Biugg om befordring till först förefallande Pastorat), 23.5.1691 f. 231 (Till Biskopen Gezelius om Werflax Boerne ... Wij see af Eder underd. skrifwelse dat. d. 15 hujus, huruledes wid Eder håldne visitation uthi Wasa försambling, Werfwelax boerne, som till ber. Sokn lyda, hafwa begärt at få opbyggia ett Capell till Gudstienstens så mycket bättre förrättande, hwaröfwer som I med landshöfdingen Grass hafwe corresponderat, och han denne deras begäran bijfallit, emedan dhe till Moderkyrkian Wasa, huilken utan des är trång, hafwa en lång och mycket beswärlig wäg, hwarigenom dhe offta gudstiensten försumma ... Wij i anseende till ofwanförde skähl finne Oss föranlåtne där till at bewilia), 23.5.1691 f. 234 (Till Landshöfdingen Grass att Arfwelax boerne skohle få opbyggia ett Capell ... Det hafwer Oss Biskopen Doctor Johannes Gezelius af d. 15 hujus underd. tilkänna gifwit huruledes wid den visitation han sidst hölt uti Wasa, Arflax boerne, hwilka till ber:de försambling lyda, hafwa begärt att få opbyggia ett Capell ...), 26.12.1692 f. 736 (Fullmacht för Georg Biugg, att wara Kyrkioherde i Wasa ... såsom Wasa Pastorat förmedelst Kiörkioherdens dersammastädes Mag. Olai Bratts (katso U399) dödelige afgång är kommit at blifwa ledigt), 22.10.1695 f. 605 (Till Landshöfdingen Ehrenschöld angående Prästebolet till Vasa Pastorat), 22.10.1695 f. 606, 28.12.1712 f. 335 (Till Samtel. Rådet att föreslå Sarcovium 3574 till något tienligit Pastorat ... Såsom Wij hafwer förordnat Regements presten Mag. Petrus Brenner 4306 till Præpositus och Kiörkoherde wid Wasa Försambling effter framl. Bengt Biugg); KA mf. ES 2080 (ss 3) Mustasaaren käräjät 11.–13.10.1675 s. 616, 618, 620, Mustasaaren käräjät 26.–27.8.1678 s. 204; KA mf. ES 2080 (ss 4) Mustasaaren käräjät 13.–15.9.1680 s. 263; KA mf. ES 2081 (ss 4) Mustasaaren käräjät 9.–12.9.1682 s. 94; KA mf. ES 2081 (ss 6) Mustasaaren käräjät 20.–22.3.1684 s. 259 (Hwadh Henrich Anderssons och des Systers Wendela Anders dotters i Smedzby käran till Cappellanen Wördige och Wällärde H:r Jöran Biugge wed kommer, om dett 2/3 Mantals börde Hemman Henrich den 19 Februarij 1676 H:r Jöran försåldt, sökiandes Henrich dett samma få inbörda och sigh tillösa, emedan H:r Jöran bemelte hemman nu utj Laga Kiöp Opdragit Landz Cammereraren Wälbetrodde Christopher Harck); KA mf. ES 2082 (ss 8) Mustasaaren ja Maalahden käräjät 2.–3.11.1686 s. 228; KA mf. ES 2082 (ss 9) Mustasaaren ja Maalahden käräjät 7.–8.3.1687 s. 219; KA mf. ES 2082 (ss 10) Mustasaaren käräjät 13.–17.9.1688 f. 355v (leet och på höghwördige Doomb Capitletz wegnar, sigh infinna wördige och wellerde Vice Pastor H:r Jöran Biugg); KA mf. ES 2083 (ss 11) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 16.–19.1.1689 s. 27; KA mf. ES 2084 (ss 14) Mustasaaren käräjät 22.8.1692 s. 210 (Michel Mattzsons eller H:r Jörans Farkost); KA mf. ES 2084 (ss 15) Mustasaaren käräjät 18.–19.9.1693 s. 589; KA mf. ES 2085 (ss 18) Mustasaaren käräjät 29.1.1696 s. 139 (Fullmacht af H:r Kyrckioherden Georgio Biugg såsom Förmyndare för [Sahl: Commendeurens Christoffer] Wernfeltz Sterbhuus), Mustasaaren ylim. käräjät 10.8.1696 s. 431 (Kyrckioherden och Vice Probsten Ehrewyrdigh och Högwällärde H:r Georgius Biugg); KA mf. ES 2086 (ss 18) Mustasaaren käräjät 9.10.1696 s. 419 (Pastor Loci Ährewyrdige och Högwällärde H:r Georgius Biugg, beswärade sigh, öfwer dedt att Kråklundz ägorna som till Prästebohl af Kongl: Maij:t Anslagit är, skola Distraherade wara, berettandes att Dawid Nagell och Hans Kock hwardera ett åkerstycke uthj Kråkelundzbackan innehafwa, som Prästeboohlet tillkomma böör); KA mf. ES 2087 (ss 19) Maalahden käräjät 10.8.1697 s. 13, Mustasaaren käräjät 11.10.1697 s. 525 (Förekom Gabriel Erichson ifrån Qweflax, befullmechtigad uthaf Vice Præposito, och Pastore Loci Ehrewyrdige H:r Georgio Biugg ... Tijende Fiskien), 537, 539; KA mf. ES 2088 (ss 21) Mustasaaren käräjät 27.–28.3.1699 s. 577, Mustasaaren käräjät 14.–15.8.1699 s. 248 (Probsten Ehrewyrdige H:r Georgius Biugg), 259; KA mf. ES 2088 (ss 22) Mustasaaren käräjät 8.1.1700 s. 16; KA mf. ES 2090 (ss 24) Mustasaaren käräjät 26.–27.3.1702 s. 617–624 (Det Framlade Länssmannen Wählachtad Petter Höök uppå Prästbohletz wegnar ett Häradz doombreff aff åhr 1623 d: 10 Septemb: hwar aff befinnes att Fordom Kyrkioherden Andreas Erici [Vaasan ja Mustasaaren kirkkoherra Andreas Erici Frosterus, † 1627] hafwer köpt utaff Mårten Oluffson uti Kråklund ett Hemman, som sedermera till Prästbohl anslaget blifwet, warandes alla Kråklundz ägor uti samma bref upräcknade ... Resolverades: ... Emoth denne doom hafwer Probsten och Kyrkioherden Ehrewyrdige H:r Georgius Biugg intra Fatalia appellerat); KA mf. ES 2090 (ss 25) Mustasaaren käräjät 2.–3.4.1703 s. 457 (Probstens och Kyrkioherdens Ehrewördige H:r Georgii Biuggz Fullmechtige procuratoren Caspar Porthan klagade att Mattz Barkare, Mattz Liuko, Erich Skawa och Mattz Mulloi ifrån Lillekyrå Sochn förleeden höst uptaget H:r Probstens Ryssor uti Woiteby Fårssen, sampt afhändt honom der sammastädes någre Laxar, och detta af orsaak som skulle Probsten Konungzådren igenstängt, hwilket doch icke skeedt är. Anhölt fördenskuld Fullmechtigen det dee med laga Straff kunde ihogkomne blifwa, Swaranderne woro nu intet tillstädes, uthan hafwer Capellanen ifrån Lillekyrå H:r Jacob Mullovius 2977 hwilken iämwähl uti deras Swarmåhl sig part tager medelst des skrifwelss exciperat det han aff Siukdoom och detta meenföret är behindrad, så skola eij heller des Consorter dee Lillekyråboar för det stora wåhr wattnet kunna framslippa och ijs gången påståår); KA mf. ES 2092 (ss 28) Mustasaaren käräjät 18.–19.1.1706 s. 5; KA mf. ES 2092 (ss 29) Vähänkyrön käräjät 4.–5.3.1707 s. 406; KA mf. ES 2093 (ss 31) Laihian käräjät 23.–24.9.1709 s. 594 (för detta Probsten och Kyrkioherden Sal: Georg Biugg); KA mf. ES 2029 (rr 7) Kruunupyyn ylim. käräjät 17.4.1650 f. 43 (Ransakades om dhen Tiuffsaak som Capthen M:tigh Arfwedh Jönsson haf:r tillagt Hans Erichsson Ib:m); KA mf. ES 2029 (rr 8) Uudenkaarlepyyn käräjät 26.6.1654 f. 348 (Tedde sigh för Häredz Tinget Captein Manh:gh Arfwedh Jönsson af Jepåby, Begerade af Rätten at Tiltreda och Bruuka ett Förfallit Ödhes Hemman om 1/4 m:ls Skatt ib:m beläget, der Grels Andersson tillförende Åbott hafwer); KA mf. ES 2030 (rr 9) Uudenkaarlepyyn käräjät 5.–6.11.1655 f. 139 (Capitens Wälb: Arfwid Jönssons j Ytterjäpu Frwes Kirstin Jörensd:rs Fulmechtige S:r Reinholdt Claudij 416 beklagade sigh till Knut Larsson S. Frijsens (katso 2110) drengh i Carleborgh om nogra oqwedens ordh, som han om hennes barn skall fält hafwa); KA mf. ES 2031 (rr 11) Kemin käräjät 28.–30.6.1665 f. 752v; KA mf. ES 2033 (rr 15) Pyhäjoen käräjät 7.–9.3.1678 f. 129v (Capitein Sahl: Arfwedh Jönsson Biugz Enckia, Leth oplysa Anders Leskisäs hemman i Pyhäjärfwj andra gången, för den rest han Sahl: Capit: skyldigh blifwit); KA mf. ES 2034 (rr 15) Pyhäjoen käräjät 1.–3.8.1678 f. 198 (Ehrewördige Kyrkeherden M:r Johan Carlander å H:r Jören Biugz wägnar leth 3:ie gången oplysa Anders Leskiläs hemman, för sin Faders Capiteins fordran af be:te hemman, och framkom ingen som dher å klander giöra wille), 202v; KA mf. ES 2034 (rr 16) Pyhäjoen käräjät 4.–6.3.1679 f. 78 (Kyrckeherdhen Ehrewördige M:r Johan Carlander proponerade opå Sahl: Capiteins Arfwedh Jönssons Biuggs Enckias Christina Stormhattz wägnar huru såsom Anders Läskinens hemman i Pyhäjärfwi ...), Pyhäjoen käräjät 21.–23.7.1679 f. 173v; KA mf. ES 2035 (rr 21) Pyhäjoen käräjät 21.–22.1.1684 s. 79. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 96 (XXIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 415; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 194; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 469; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 264; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 324 (8.12.1686); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #165; A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #1066. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 27, 31; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #124D, 2192D, 2344D, 2347D, 2356D, 2641D, 2928D, 3373D, 3381D, 3384D, 4055D, 4213D, 4216D; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3492 (1715, leski), 4631 (1716, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #4420D.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 11.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jöran Bjugg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1535>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.