Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 11.12.1680 Birger (Börje) Bratt Birgerus Olai, Ostrobotniensis U399. Vht: Vaasan ja Mustasaaren kirkkoherra 1664, valtiopäivämies, FM Olof Bratt (Olaus Andreæ, yo Uppsalassa 13.4.1639 ja Wittenbergissä 26.2.1652, † 1692) ja hänen 1. puolisonsa Maria Börjesdotter Roman tämän 2. avioliitossa. Strängnäsin lukion oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 11.12.1680 Birgerus Bratt O-Bothniensis ex Stregnensi Gymnasio accessit cum literis testimonialibus. — Vaasan pitäjänapulainen, sitten 2. kappalainen 1693, asuen Koivulahdella vuodesta 1700. † 1706.

Pso: 1689 Anna Johansdotter Hamnius († 1732).

Appi: Vaasan kappalainen Johan Hamnius 1131 (yo 1656, † 1671).

Poika: Johan Bratt 5270 (yo 1715/16).

Lanko: Kokkolan kirkkoherra Jakob Westzynthius (myös Wezynthius) 1750 (yo 1665, † 1702).

Lanko: Pyhäjoen kirkkoherra, FM Johan Laibecchius, myöh. Laibäck 2380 (yo 1675, † 1695).

Lanko: Haapaveden kappalainen Henrik Forshäll 3733 (yo 1691, † 1728).

Vävy: Vaasan ja Mustasaaren kappalainen Jakob Widlund 5185 (yo 1712, † 1756).

Sukulainen(?): Petter Bratt 8167 (yo 1759).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 11.3.1664 f. 26 (Till Consistoriales i Åboo för Mester Oloff Bratt till Wasa pastorat), 19.2.1669 f. 11 (Mandatorial till Borgmestare och Rådh i Wiborg för M:r Olao Bråtte ... medhfölliande Kyrckioheerdes i Wasa, Wällärde M. Olaj Bratz, underdånige suplique att see, huadh klagemåhl han hafwer emot sin nu wahrande hustruss förre Mans Sahl. Bertil Walleriansons [kirjanpitäjä Bertil Valeriansson, yo Tartossa 27.11.1632 Nycopensis, † 1654] fordom Attollerie Bookhållaress i Narwen Arfwingar att föredraga), 1.3.1670 f. 341 (Mandatorial till Borgmästare och Rådh i Wiborgh för Lieutenant Gustaf Gadd), 18.6.1673 f. 107 (Till Cammaren för Hustru Christina Brenner om des Prætensions afbetalning etc.), 18.6.1673 f. 108 (Öpet bref för Mäster Olof Bratt, och des Hustru Christina Brenner), 26.11.1674 f. 407, 2.10.1675 f. 299 (Kongl. Maij:tz Nådige resolution oppå Pastoris i Wahsa, Wyrdige och Wähllärde M. Olai Brates underdånige ansökiande), 15.10.1675 f. 407 (Till General Gouverneuren i Ingermanlandh för Pastoren i Wasa Stadh M:r Olof Bratt om prompt execution ... han uti Wår Hoffrätt i Åboo hafwer wunnit en domb moot een Lieutenant Gustaf Gadde ben:dt, angående någon Arfz prætension), 6.12.1682 f. 795 (Kongl. Maj:tz Nådige Resolution oppå Kyrkioherdens i Wasa, Magistri Olavi Brattz underdånigste ansökiande), 1.2.1683 f. 83 (Till Stats Contoiret för Pastore i Wasa Mäst:r Oloff Bratt), 26.12.1692 f. 736 (Fullmacht för Georg Biugg 1535, att wara Kyrkioherde i Wasa ... såsom Wasa Pastorat förmedelst Kiörkioherdens dersammastädes Mag. Olai Bratts dödelige afgång är kommit at blifwa ledigt); KA mf. ES 2078 (ss 2) Mustasaaren käräjät 1.–5.2.1669 s. 18 (Kyrkioherden M:r Oloff Bratt igenom sin skrifwelse och fullmechtig barna Præseptoren på Kårssholm, beswärade öfwer Matz Grelson i Töölby); KA mf. ES 2079 (ss 2) Mustasaaren käräjät 30.5.–1.6.1672 s. 107 (Pastorskan i Waasa H: Chirstin Brenner företredde och Högeligen beklagade öfwer sin dreng Peer Nielsson förleden Walbårgmesso tijdh utj sin druckenskap genom otijdigt kiörande utj Ett dy drijfwit Hennes dragh Oxe på Wackwist wägen, så at Han genast brutit Halsen aff sigh); KA mf. ES 2079 (ss 3) Mustasaaren käräjät 26.–28.5.1673 s. 97; KA mf. ES 2082 (ss 10) Mustasaaren ja Maalahden talvikäräjät 1688 f. 155; KA mf. ES 2085 (ss 16) Mustasaaren käräjät 12.2.1694 s. 315 (Lenssman proponerade det Sahl: Probsten och Kyrckioheerden Mag:r Olaus Bratt, låtit aldeles förfalla Prestegården, sedan den medh stoor bekåstnadh af Sochnen och Staden reparerad war, aldeles öfwergifwandes Prestegården, och booflyttiandes till sin egen gårdh ... Inspectoren Ulrich Kåck, såssom Sterbhuusetz Fullmectige swarade heela Qwarlåtenskapen wara orörd för Creditorernes fordringar. Slötts att Huuse Syn på Prestegården skall förrättas); KA mf. ES 2087 (ss 20) Mustasaaren käräjät 31.1.1698 s. 180 (Det företredde Sacellanus Loci, wördige och wällärde H:r Bergerus Bratt, berettandes att någre byjar här ifrån Sochnen, Såsom Sundom, Munsmå, och Töhlby skola Solliciteras, uthaf Malax Sochns Prästerskap, att öfwergifwa sin förra Försambling här i Mustasaarj, hållandes sigh till Maalax Pastorat, eller Sålfwo Cappell, Såsom een till bemelte byjar, något Närmare belägen Kyrkia); KA mf. ES 2090 (ss 24) Mustasaaren käräjät 26.–27.3.1702 s. 616 (Sacellanus Loci H:r Bergerus Bratt klagade att skomakaren Isaach Johansson och des dreng Mårten Erichson förleden Sommars slaget Hornet aff des koo så att Hiernan uthrunnet, och hoon död blifwet); KA mf. ES 2091 (ss 26) Lapuan käräjät 22.2.1704 s. 279 (Förmyndare, katso 2506), Maalahden käräjät 24.9.1704 s. 1211 (Dygdesamme Matronans Hustru Anna Maria Brattz laga Fullmechtige Anders Backman fordrade effter ett ingifwit memorial någre geld aff denne Sochns inwånare), Mustasaaren käräjät 30.9.1704 s. 1225 (Capellanen här sammastädes Wällärde H:r Birgerus Bratt klagade öfwer een dehl hans Byemän i Qweflax hwilka intet wårda sig om att hägna gerdzgården), 1268; KA mf. ES 2091 (ss 27) Isonkyrön käräjät 19.–20.1.1705 s. 89 (Andreas Backman befullmechtigad uthaf Sahl: Rådmans Oluff Lundmans Effterlefwerska dygdesamma Matrona Hust: Anna Maria Bratt); KA mf. ES 1839 (jj 25) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 8.–10.6.1686 s. 121 (berättadhe samma Regementzqwartermestare [Wälb: Jacob] Gripenbergz förskrifningh, flyta af dett kiöp han Nyligen slutit hafwer, om Hapanansarj Ryttare Hemman, Commendantens [Manhafftigh Petter Ridder (katso U316)] Mågh, Capit:n Manhafftigh Gustaf Gadde, tillhörigt, och Fördenskulld, såssom icke allenast han Capit:n, för samma hemmans Extraord:e etc: häfftar hoos Befallningzman, för een Temmel:g skuld, Uthan och Kyrkioherden i Waasa, M:r Olof Bratt, fullmechtigat Befallningzman, att uthfordra dhen anseenlige Arfz-prætention, han till Capit:n Gadden hafwer, vertaa 1525 jj 15). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 188 (XLI); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 269; J. Lagerholm, Södermanland-Närkes nation (1933) s. 46 #357 (Olaus Andreæ Bratt); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 245; H. Petersson (utg.), Matricula Regii Collegii Strengnensis I 1628–1699 (1947) p. 46; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 92 (Lisäyksiä ja oikaisuja). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 31, 32; K. Hedman, Genealogiska notiser hemtade ur Vasa kyrkböcker. SSV 6 (1922) s. 151; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2327D, 2359D, 3384D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #952; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #669, 2511, 2770, 4447; G. Luther (†), Släkten Wallerian. Genos 79 (2008) s. 9.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Birger Bratt. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U399>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.