Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1682 Jakob Mullovius Jacobus Henrici, Ostrobotniensis 2977. Vht: sotilaspappi Henrik Mullovius 889 (yo 1652, † 1666) ja Beata Mårtensdotter Alstadius. Ylioppilas Turussa kl. 1682 [Mullovius] Jac. Henrici Ostrob _ 152. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1682] Jacobus Henr. Mullovius. | Collega Superior Scholæ Wasensis, dein Sacellanus Wasensis 1694. Obiit 1717. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa (Vaasassa) 21.2.1691. — Vaasan triviaalikoulun ylempi kollega (1691, ehkä jo 1688). Vähänkyrön kappalainen 1694. Joutui venäläisen kapteenin kiduttamaksi v. 1714. † 1717.

Pso: Maria Zachrisdotter.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 136b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #293; KA mf. ES 2082 (ss 9) Vähänkyrön ja Laihian käräjät 24.–26.2.1687 s. 167, 198; KA mf. ES 2082 (ss 10) Vähänkyrön ja Laihian käräjät 25.–28.8.1688 f. 308v (Johan Johansson Flanders Käremåhl till D:num Jacobum Mullovium, om eett stoodh, som wore af Mullovij häst så handterat, att dedt ähr dödt blifwit, befans wara af inttet werde, och Mullovius ährkändes derföre ledigh och frij); KA mf. ES 2083 (ss 13) Vähänkyrön käräjät 28.8.1691 s. 293; KA mf. ES 2084 (ss 14) Vähänkyrön käräjät 23.5.1692 s. 24 (Sahlige Tullnärens Zachris Mårtenssons Enckia dygdesamma hustro Anna Mårtens dotter ... Enckians Fullmechtige Collega i Wasa Schola Wällärde H:r Jacobus Mullovius); KA mf. ES 2085 (ss 17) Vähänkyrön käräjät 11.2.1695 s. 127 (Sacellanen wyrdig och wällerde H:r Jacob Mullovius som Succederat Sahl: H:r Caspar Alstadius 1949 begiärte af Rätten Owälduge män som skulle Inventera honom tillhanda Capellans Bordet, iämwehl och besichta huusen och ägorna huru dhee excolerade äro), Vähänkyrön käräjät 13.8.1695 s. 155 (Sacellanen her sammastädes wyrdige och wällerde H:r Jacob Mullovius berettade att des Moorbroder Cappellanen för detta Sahl: Casparus Alstadius A:o 1675 d: 11 Julij till sina Studiers fortsättiande af denna Lillekyrå Kyrkia till läns tagit 50 D:r K:m:t); KA mf. ES 2085 (ss 18) Vähänkyrön käräjät 6.2.1696 s. 182 (Sacellanen Wyrdige och wällärde H:r Jacobus Mullovius kom för Retta, föredragandes huru såssom Johan Grelssons i Safwilax Hemman som till Capellans bohl förordnat är, warit i Herrskaps tijden och än sedermera dedt till Kongl: Maij:tt och Cronan reducerat blef till ½ Mantahl förmedlat och inlagdt, men såsom dedt till Cappellans bordh förordnades nu uthi Jordebooken för 1 Mantahl Opfört, begiärandes fördenskull Rettens inqvisition der om); KA mf. ES 2086 (ss 19) Vähänkyrön käräjät 4.3.1697 s. 328 (Sacellanus wällärde H:r Jacob Mullovius förekom, refererandes huru såssom fordom Capellanens Sahl: H:r Caspari Alstadii Enckia, dygdesamma Matrona Elisabet Laibeck, skall ännu hoos sigh hafwa någre skriffter, angående Åjanpära hemman, som äro effter Een af honom ingifwen Specification desse fölliande Nämbl: Inventarium öfwer hans Sahl: Mohr Faders, H:r Martini Casparj Qwarlåtenskap, hans Sahl: Mohr moders Agneta Jacobs dåtters Testamente, Sahl: Pehr Jönssons änckias, Elisabeth Jacobs dåtters (vertaa 10679) Testamente, En Förlijkningz Skrifft Angående Åjanpärä hemmans possession, författat af arfwingarne, hans Sahl: Faders Lijk Predikan, hållen i Hellsingborgh, öfwer Sahl: Majoren Roderskiöld, En Predikan in Gen: 3:19, Noch Een eller flere de Flagello iræ divinæ, Scil: bella, än Een Predikan, derest qwinnan berömmes att hoon är Mansens Ögnelust, och andre flere som H:r Mullovius säger änckian lärer bäst weeta att giöra Räckenskap för, hwilka skriffter och documenter han begiärar dedt Rätten wille henne Imponera att restituera tillbaaka. Och som wählbemelte Elisabet Laibeckz nu warande Mann wähl:tt Isaach Ihlken uthi sitt breef till sin Swåger Jöran Mattsson i Terfwajåkj, som han nu Insinuerade låfwar sigh sådane skriffter som H:r Jacob fordrar, skola restituera, om dhee kunna finnas, Och han der uppå kan få een Specification, Så pålägges han och här medh, een sådan låfwen att fullborda), 329; KA mf. ES 2087 (ss 20) Lapuan käräjät 3.–4.8.1698 s. 93 (På berörde H:r Mårten Prochmans 2508 barns wegnar infant sigh deras Förmyndare, Sacellanus i Lillkyrå, Wyrdige och Wällärde H:r Jacob Mullovius), Vähänkyrön käräjät 26.–27.8.1698 s. 283 (H:r Jacobs Mor Syster, Sahl: Tullnärens Zacharias Mårthensons Änckia); KA mf. ES 2088 (ss 22) Lapuan käräjät 23.8.1700 s. 650 (Förmyndare); KA mf. ES 2090 (ss 24) Vähänkyrön käräjät 9.8.1702 s. 758, 770 (Capellanen H:r Jacob Mullovius beswärade sigh öfwer sin Granne Johan Flander för det han uthi Olliniemi Engh hafwer flött Råen dem emellan in uppå H:r Jacobs äng), Lapuan käräjät 27.–28.8.1702 s. 910; KA mf. ES 2090 (ss 25) Vähänkyrön käräjät 27.1.1703 s. 26, Mustasaaren käräjät 2.–3.4.1703 s. 458 (Swaranderne woro nu intet tillstädes, uthan hafwer Capellanen ifrån Lillekyrå H:r Jacob Mullovius hwilken iämwähl uti deras Swarmåhl sig part tager medelst des skrifwelss exciperat det han aff Siukdoom och detta meenföret är behindrad, så skola eij heller des Consorter dee Lillekyråboar för det stora wåhr wattnet kunna framslippa och ijs gången påståår, katso 1535); KA mf. ES 2091 (ss 26) Vähänkyrön käräjät 15.3.1704 s. 535 (Mantals Commissarien Wälbet:de Peer Kalms laga umbudzmann Johan Finshell tilltalte Capellan här sammastädes Wällärde H:r Jacobum Mullovium angående 104 D:r 31 ö: som dygdesamme Matronan hustru Beata Mårtensd:r till honom Kalmen för Hemmans åhrliga Räntta skyldig blifwit då han war Herskapz fogde); KA mf. ES 2092 (ss 29) Vähänkyrön käräjät 4.–5.3.1707 s. 406 (försmädelige Ord), 413; KA mf. ES 2093 (ss 31) Vähänkyrön käräjät 15.–17.2.1709 s. 205, Isonkyrön käräjät 18.–20.2.1709 s. 246 (Hust: Wändela Mullandra (katso U1098) ... hennes Syskonebarn Capellanen i Lillekyro H: Jacob Mullovius), Vähänkyrön käräjät 16.–17.9.1709 s. 799 (Capellanen H: Jacob Mullovius berättade här wid Kyrkian intet wara äldre Rächningar än som if:n 1693 så att man eij hel:r aff Kyrkians Handlingar någon effter rättelse i detta måhl hafwa kan); KA mf. ES 2094 (ss 32) Vähänkyrön käräjät 14.–15.3.1710 s. 518, Vähänkyrön käräjät 10.–11.10.1710 s. 839. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 195 (XLII); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #293; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 138 #13. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 74, 290; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2356D, 3373D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #2002; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 226.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Mullovius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2977>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.