Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1664 Samuel Olenius, myöhemmin Ohlström Samuel Arvidi, Fenno 1686. Vht: Halikon tuomiokunnan lainlukija, Ollilan Knaapin talon omistaja Marttilassa Arvid (Arvidus Matthiæ; Ohlström, yo Uppsalassa 5.1633, † 1669) ja Malin Simonsdotter Judius. Ylioppilas Turussa kl. 1664 Olenius Samuel. [Arvidi Fenn _ 77]. — Korpraali Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentissä 1676, ero 1687. Omisti Marttilan Ollilan kylän Knaapin talon 1673–87. Marttilan pitäjänkirjuri 1691.

Pso: Gertrud Johansdotter.

Eno: lainlukija Johan Judius U52 († 1668).

Veli: korpraali Krister Olenius, myöh. Ohlström 1687 (yo 1664).

Lanko: lainlukija Gabriel Melartopaeus 1020 (yo 1653/54, † 1686).

Lanko: Marttilan pitäjänapulainen Jakob Caupilenius 1259 (yo 1658, † 1674).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 142b; KA valtakunnanregistratuura 18.7.1646 f. 470 (Till Landzhöfdingen för Margareta Sigfredzdotter ... Hwadh Oss hafwer brefwiserska Margareta Sigfreds dotter af Ollilaby i S. Martini Sochn vnderdånigst klageligen låtit förebringa öfwer den orätt och öfwerwåldh, som henne skall tillfogas af Arfwidh Matzon, Domare i Haliko Häradh, och af Simon Jacobson Länsman i be:te S. Martini Sochn, det warde I Landzhöfdinge märkiandes af medfölliande twenne hennes Supplicationer), 29.7.1646 f. 491 (Till Landzhöfdingen Knut Lilliehöök för Margareta Sigfredzdott:r); KA mf. ES 1747 (cc 7) Paimion käräjät 10.–11.10.1653 f. 156 (Framstego Häradzdomaren Arffwed Mattz och Fordom Gewaldiger Christer Simonsson, och gaff tillkenna, det de wore eens och förlichte på en Summa 60 D:r Kopp: M:t, om det gårdz kiöp de sins emillan hafwa warit twistige om, Neml: Kaionoia Ryttare hemman, hwilket Christer Simonsson till Arfwedh Mattzsson försåldt hadhe för 185 D:r Kopp: m:t), Marttilan käräjät 21.–22.10.1653 f. 169v (katso 1252); KA mf. ES 1749 (cc 10) Marttilan käräjät 24.–27.10.1681 f. 139 (löönskalego. Mainitaan tiuhaan muissakin yhteyksissä Marttilan tuomiokirjoissa), (cc 11) Marttilan käräjät 23.–24.1.1683 f. 5v (hafwer i Lönskeläger 2:ne barn aflat tillsamman medh Gertrudh Johansd:r); KA mf. ES 1750 (cc 13) Marttilan käräjät 22.–23.1.1685 f. 6v (Corporalen Samuel Arfwedsson Ollström till 15 Åhr obootfärdeligen haar tillhållit medh sin tienstepijga Gertrud Johansdotter, och 3 barn medh henne sammanafladt); KA mf. ES 1751 (cc 15) Marttilan käräjät 6.–7.10.1687 f. 224v (H. Ryttmestaren Wälb. Henrich Johan Schouman inlade uthi Rätten ett Kiöpebreef af d: 20 Aprilis nästleden, dher med Corporalen Samuel Ohlström till Grels Jöransson i Kyro försällier sitt Bördzrättz Ryttare hemman i Ollila för 700 D:r K:m:t. Koko kauppasumma meni korpraalin velansuorituksiin); KA mf. ES 1753 (cc 18–19) Marttilan käräjät 21.–22.1.1691 s. 36 (Samuel Olström förekom nu och beklagade sigh der öfwer att dhe näst omkringhliggiande grannar willia trängia honom ifrån dhe huus, han på Kyrckiebackan här i S:t Mårthens Sochn bygt haf:r), s. 47 (Samuel Olströmiä ehdotetaan pitäjänkirjuriksi, så för dett han af goda Föräldrar här i Sochnen ähr född, som för dess skickeligheet och capacitet). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 103 (XXIV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 585 (isä); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 446, 449 (Samuel Ollenius); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 315 passim (isä).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samuel Ohlström. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1686>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.