Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1658 Johan Carlander Johannes Henrici, Kemijokius 1252. Vht: Kalajoen kappalainen, vuodesta 1648 Iin kirkkoherra Henrik (Henricus Simonis, † 1650) ja Brita Simonsdotter Judius. Ylioppilas Turussa sl. 1658 Kemijokius Joh. Henrici _ 59. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1658] Johannes Henrici Kemijokius. — Lohtajan pitäjänapulainen noin 1665, kappalainen 1668, varrontavaltakirja seuraavaksi kirkkoherraksi 1674 (kuoli ennen virkaan astumista). † 1686.

Pso: 1:o Susanna Eriksdotter Granberg († ~1675); 2:o 1676 Elisabet Karlsdotter Kalling (jäi leskeksi).

Appi: Lohtajan kirkkoherra Erik Lochtovius, myöh. Granberg U73 († 1687).

Appi: Kalajoen kappalainen Karl Kalling U71 († 1672).

Eno: lainlukija Johan Judius U52 († 1668).

Serkku: ylioppilas Simon Ulander, myöh. Carlander 464 (yo 1645, † 1652).

Poika(?): ylim. virkamies Lars Carlander 2978 (yo 1682).

Lanko: Kälviän kirkkoherra Olof Kelhevius U70 († 1683).

Lanko: Iin kirkkoherra Pehr Hourenius, myöh. Hoffrenius 543 (yo 1646, † 1686).

Lanko: Iisalmen kirkkoherra Henrik Hourenius, myöh. Hoffrenius 655 (yo 1648, † ~1710).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 102b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #139; Jouni Kalevan tiedonanto 16.10.2010 (Johan Carlanderin opintoja koskeva korjaus, katso U74); KA valtakunnanregistratuura 28.9.1649 f. 202 (Confirmation för kyrkioherden uthi Iio Sochen i Österbottn Herr Henrich Christierni[!], oppå all behållen Kyrkiotijonde därsammestädes, och en Klosterjordh där sammestädes ... Wij Christina etc. Göre witterligit, att Oss hafwer wår tro undersåthe och Kyrkioherde uthi Iiå Sochn i Österbåtten hederligh och Wällärde her Henricus Simonis vnderdånigst præsententera låtit, ett wåre för detta warande respective förmyndares och Regerings Confirmations bref daterat Stockholm den 14 Augusti A:o 1641, hwaruthinnan hans Antecessor Her Hinrich Christierni (katso 674) vnnes och Confirmeres, all behållen Spannemåhl af Kyrkioherberget i be:de Iio Sochn, såsom och den Klosterjordh vnder prestebohlet där sammestädes att niuta, bruka och behålla, Ödmiukeligen anhållandes om wår nådige confirmation här opå att bekomma), 19.8.1674 f. 294 (Till Biskopen i Åbo för Johanne Hinrici Carlandro ... Wij uti Nådigt anmerkiande dheraf, såssom och i anseende, at dhet underdånige ansökiande, som Församblingen sielf härom giör, godt funnit, dhet be:te Kyrckioheerdhes [i Låchtå Wällärdhe H:r Erich Laurentij Grannberg] Mågh Johannes Henrici Carlander, huilken nu och i nije åhr dher å Orthen i Prediko Embetet skall tient hafwa, må, dher hans Swärfadher något dödeligit wedkommer, honom uti Kyrkioheerde Embetet succedera), 3.11.1683 f. 507 (Öppet breef på ett hemman för Capellanen H:r Johan Callander ... dy hafwom wij af gunst och nåde i anseende till Capellanens dher sammastädes, hederligh och Wähllärde H. Johan Carlanders flijtige och trogne i 17 åhrs tijdh widh denne Lochto Församblingh giorde tiänster, undet och effterlåtit, som Wij här medh och i krafft af detta Wårt öpne bref, nådigst vnne och effterlåte honom till någon hugnadh hielp och understödt i dess siukelige och torfftige tillståndh ber:de Helga Enckies ödeshemman af ½ mantahl [i Lochtoby] uthi sin lijfztijdh qwitt och fridt för alle dher af gående uthlagor, att bruka och besittia); KA mf. ES 2028 (rr 5) Kemin käräjät 17.3.1640 f. 9v (Upbödz Tulkila hemman andre gångån arfuingåm till att igenlösa och börda), Kemin käräjät 14.7.1640 f. 16v (Saligh her Nijlls Kyrkioherden härsammastädz [Kemin kirkkoherra Nicolaus Matthiæ Rungius, † 1629] ... huelkes effterlefuerska her Hendrich till döderdaga Uppehållit och syytat hafuer); KA mf. ES 2028 (rr 6) Kalajoen käräjät 30.7.1646 f. 126 (Företrädde för Rätten Hedherligh och Wällärde Her Henrich Simonis Sacellan här sammastädz och nu tridhie gångon Uplyste Myllyla hemman om 1 Mantal skatt i Pitkäis by belägith Hwilkett han af Her Gabriel Petri (katso 715) medh lagha byte bekommitt hafwer och updraghitt honom ighen Tulkila hemmanedt Uthi Lautiasari och Kemi Sochn under ½ Mantal hwar androm till leghenheet emedhan Her Gabriel ähr revocerat till Pastoratum Uthi Kemi Sochn och Her Henrich uti hans ställe hijt till Kalajoki ... som deras köp eller bytes breff förmäler de dato den 16 Januarij 1644), Iin käräjät 19.7.1647 f. 248 (katso 674), Kemin käräjät 5.–6.2.1648 f. 290 (Oloff Pedersson Ruicka inladhe fordom sijn Siällsöriares D:ni Henrici witnes skrifft Sub Dato 1630); KA mf. ES 2028 (rr 7) Kalajoen käräjät 16.3.1650 f. 12 (Nilss Peerson ifron G: Carleby fulmächtigat af sijn Swärfader H:r Henrico Simonis Pastore i Ijo Sochn kärade till Eskill Jönson Hichna i Tiengeby dhet han medh H:r Hindrich ett Hemmanetz köp besluthit hadhe i dhet Eskell Myllilä gårdh och ägor i Åker och Engh skulle tilträda och des wärde effter owilde mans wärderingh ährläggia och bethala ...); KA mf. ES 2029 (rr 7) Kalajoen käräjät 29.7.1650 f. 78, Kalajoen käräjät 3.3.1651 f. 235 (Företrädde för Rätten Wällärdhe H:r Olof Sacellan uthi Kälfwio inleggiandes i Rätten ett Contract eller Köpeskrifft förmälandes dett Berthil Olson i Nårre Kalaioki haf:r afhandlatt aff hans Sal:gh Swär Fadher H:r Hindrich Kyrkioherde uthi Jiå ett hemman Mylilä be:dh), 236v (Effter Rättens Meklande och 12 Manna Ransakan dömdes Her Hindrichz Fordom Kyrkioherdens, uthi Jiå Sochen effterlefuerskans Fulmächtigh, Wällärde H:r Oloff Sacellan uthi Kälfuio Sochen, å sin Swärmodhers sampt medharfwingars wegnar utaff Hihna Eskill på åhrs wexten som han ett åhr aff H:r Hindrichz Hemman nutitt haf:r, sedhan uthlagorne ähre betalte N: 6 T:r korn), Iin käräjät 18.–19.7.1651 f. 305v (Förmantes Almogen at dhe wederleggia Sall: Pastoris enckian för Preste hööt efft:r des billige valor); KA mf. ES 2029 (rr 8) Iin käräjät 9.–10.2.1653 f. 13v (Sal:gh Kyrkioherdens Enckia H: Brita Simåns dått:r gafz owilde män till att uthmätha resterande Preste hööt af dee mootwilliga), Kalajoen käräjät 21.2.1653 f. 32 (Pålades nämbden huar i sin by eller nattbord att dee ähre Sal:gh Kyrkioherdens Enckia H: Britha Simåns dått:r uthi Iiå behielplige af almogen till att uthmätha dee Caplans restantier); KA mf. ES 1747 (cc 7) Marttilan käräjät 21.–22.10.1653 f. 169v (Arfwedh Mattzsson [Halikon tuomiokunnan lainlukija Arvid Mattsson, katso 1686] inlade ett quittobreff af Henrico Simonis Comminister uthi Calaiochi lydandes att Arfwedh Mattzsson hade til honom bettalt 60 D:r K: M:t för det arf som H. Mattz i Jutila [Marttilan kappalainen Matthias Simonis Judius] deras Swåger war skyldig honom), Marttilan käräjät 6.–7.2.1654 f. 184, Marttilan käräjät 3.–4.10.1656 f. 271v; KA mf. ES 2026 (qq 2) Lohtajan käräjät 26.–28.3.1679 #386 (Predikanten her sammastedhes Wellerdhe H:r Johan Carlander); KA mf. ES 2032 (rr 12) Ikalaporin vapaaherrakunnan käräjät 29.–30.7.1668 f. 184v (... då enär Sal: H:r Johan Pictorius war Capplan i Calajoki, och sedan han blef pastor i Kemi, H:r Gabriel [Calamnius] som då war Capplan landet tillträdt, och ifrå honom till H:r Hendrich [Carlander] som H:r Gabriel succederade, och såsom H:r Joseph [Mathesius, katso 887] medh dee trenne förige Capplanerne har warit i Swågerskap, altså för sämdh skull eij wellat tala der om), Lohtajan käräjät 26.–27.7.1670 f. 468 (Kyrkioherden wyrdige och wellerde H:r Ericus Granbergh, insinuerade i retten edt bref, af d: 16 Octob: A:o 1668, huar uthinnan någre denne Sochns bofaste böndher i Lochtoby boendhe ... betyga sigh hafua uplåtit och för ährt till sin Sielesöriare och Caplan hersammastedes Wähl:de H:r Johan Henrici Carlandrum, ett Stycke Jordh och Landh Kalföre Lampj be:dh, huar upå H:r Johan skall hafua macht sigh att upsettia nödhtorfftiga Huus, såsom och ifrån sielfwa boostelle och in till Landzwägen, intaga sigh till Åker, och Kalfhaga, och såsom denne gåfua wore ingen till afsachnat eller någons enskylt Skatteiordh, dy skall icke alenast H:r Johan, uthan och hans effterkommandhe Erfwinger, hafua macht detta Kalförelampj, klanderlöst för testatoribus och deras effterkommande att possidera, Anhölt fördenskull nu pastor uppå offtabe:te H:r Johans sin mågz wägnar, att denne deras gåfua, honom till större Säckerheet och för huariohandha händelse skul af retten Confirmeras måtte); KA mf. ES 2033 (rr 14) Lohtajan käräjät 1.–4.10.1675 f. 267; KA mf. ES 2036 (rr 23) Lohtajan käräjät 18.–19.3.1686 s. 217 (Hederlig och Wälärdhe H:r Christopher Graanqwist 2905 Fullmechtigatt af Sahl: Caplans H:r Johannis Carlandri Enckia Hustru Elisabetha Carls dotter Kalling Insinuerade hennes Sahl: Mans bem:te Carlandri skrifft Åhr 1676 d: 2 Aprilis uthgifwen hwar utj han wedh Inträdandet utj Echtenskapet tillsacht j hederligitt fålkz nerwaro henne i Mårgon gåfwa Salmi Gårdh med alle tillhörigh heeter så j löst som fasta sampt 120 Lod Sölf:r ... Testamentum reciprocum, Daterat d: 22 Martii 1684 ...); KA mf. ES 2037 (rr 25) Lohtajan käräjät 16.1.1688 s. 33 (Helga Enckians ½ Mantals beskaffenheet, katso U339); KA mf. ES 2038 (rr 28) Lohtajan käräjät 21.–22.8.1691 s. 200 (Wälb:de Befal: och Lendzman Hans Christoffersson 1352 proponerade för Rätta huru för detta Caplan här i Lochtå Sahl: Johan Carlander warit af Sochne männerne förundt få sättia sine huus wedh Salmi bäcken, på Een Almänning; Och som han sig befunnit swag och siuklig, som ock oförmögen förestå Gudz Tiensten, haar han begärt och förmådt sigh Wällärde H: Christophorum Graanqwist 2905 til Coadjutorem, och derföre honom för hans hafde möda med Gudz Tienstz opwachtande uthfäst, icke allena detta Salmi Torp, och Nybygge, utan ock alle sine böcker, som hans Sahl: Enckias hustru Lisbeta Carls dotters skrifft af d: 12 Maji innewarande Åhr ded Contesterar och sannar; hwilcket Salmi booställe H: Christopher effter förbem:te momenta sökte för sigh, och i sin Tienstz opwachtande til lägenheet få för een billig och tilbörlig skatt wedertaga med Hosala ½ Mant:s gaml: öde och Crono jord effter under Salmi wore inge Engiar, och eij heller synnerligh åker Jordh, utan som ett Nybyggt Torp, eij heller wore här til uthrymme för bohl byyn; wedh denne Proposition framsteg Ehrewyrdige Kyrckioheerden H: Gustaf Cajanus 1320, med Opposition å Präste bohls wägnar, det Salmi wore bebygt å Prästebohls Fääwall, som ock att Hosala eij warit så Öde, att den icke warit i bruuk, ded fuller och så blef intygat, effter som det warit till Capplans bohl indeelt, det Caplan wij allenast för dess odugeligheet, utan ock för aflägenheeten ifrån Kyrckian nödgast förlåta; Jacob Mårthensson Skott giorde fuller något intahl, å Calajoki Kyrckioheerdens H: Carl Kallingz wägnar om mehrbem:te Salmis booställe, emedan Sahl: H: Johan Carlandri Änckia Hustru Lisbetha wore hans syster, Närwarande Sochnemän opponerade här emot och sade Jorden wara Cronans och Sochnens, utj hwilcken saak Rätten eij wijdare kunde sigh finna, ...); KA mf. ES 2038 (rr 30) Lohtajan käräjät 31.8.–1.9.1693 s. 337 (katso 2905); KA mf. ES 2005 (oo 7) Iisalmen käräjät 29.–31.7.1689 s. 307 (Länssmannen Samuel Andersson såssom een Fullmächtig Rätten föredrog huru såssom Hans Jäskeläin hafwer icke allenast uthsprijdt, uthan och sagdt att Probstens Ehrewyrdige och Wällärde H:r Henrich Hoffrenij Kärastes Systerdotter, Jungfru Sussanna Nilsdotter hafwer sammanlag medh een Soldat hafft, b:dh Jonas Påhlsson Pardain, och medh honom så omgånget, äfwen som han med sin egen hustru, begiäradhe altså att denne Jäskeläin derföre wederbörligen straffas skulle ... ty dömmes Jungfru Sussanna Nilsdotter ifrån hans lastiga taal alldeeles frij, och Jäskeläin för sin obewijssliga beskylningh bötha 40 m:r effter det 20 Cap: Tingm: B: L: L:). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 78 (XIX); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 379 (19.8.1674); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 239 (3.11.1683); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #139. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 140, 143; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #5075, 8454.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Carlander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1252>. Luettu 19.7.2024.

Ks. myös viittausohje.