Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 8.7.1635 Johan Judius Johannes Simonis, Finno U52. Vht: Marttilan kappalainen Simon Judius (Simon Sigfridi, † 1625) ja Margareta Mattsdotter tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Uppsalassa 8.7.1635 Johannes Simonis Judi. Finno. Turun hovioikeuden auskultantti. — Piikkiön tuomiokunnan lainlukija 1641–45, Ala-Satakunnan 1646–68, Ylä-Satakunnan 1658, Vehmaan 1663, 1665, Porin kreivikunnan 1651–68, Loimaan vapaaherrakunnan (1660), Närpiön vapaaherrakunnan 1664–68. Omisti Kokemäen Villiön Simulan. † 1668.

Pso: 1:o Marttilan Krouvin omistaja Sara Staffansdotter († ~1659); 2:o (jo 1661) Margareta Sigfridsdotter tämän 1. avioliitossa (‡ 1684).

Veli: ylioppilas Bertil Judius 356 (yo (1643), † ~1672).

Veli: Marttilan kirkkoherra Zachris Judius 484 (yo (1645), † 1678).

Sisarenpoika: Lohtajan kappalainen Johan Carlander 1252 (yo 1658, † 1686).

Sisarenpoika: korpraali Samuel Olenius, myöh. Ohlström 1686 (yo 1664).

Vävy: vouti Gabriel Båge 2964 (yo 1681/82, † 1728).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 27.8.1645 f. 176 (Öppet bref för Johan Simonsson, att få hålla Rosstienst för sitt egit Skattehemman Krogisby i S:te Mårtens S. i Finlandh ... Wij Christina etc. Göre witterligit, att Oss hafwer Wår tro vndersåthe och lagläsare vthi Pijkis häradh i Finlandh, Ehrligh och Förståndigh Johan Simonsson i vnderdånigheet låtit föredraga, huruleedes Bördzrätten af ett hemman i Krogis by S:te Mårtens Sochn och Halicko Häradh honom tillkommer, för huilket hemman han nu en tijdh hafwer hollit Karl och Häst vthi Wår och Cronones Krigztienst, och elliest stoor kostnadh medh byggningar och annat slijkt der opå nederlagt och anwändt. Ödmiukeligen begärandes Wij wille honom på berörde Hemman Wårt Kongl. öpne breff nådigest meddela, att han det samma fram för någon annan, må oqwaldh niuta, bruka och behålla, så länge han förmår derföre Rosstienst göra); KA mf. ES 1921 (mm 5) Loimaan käräjät 1.–3.3.1642 f. 207 (Sal: Her Jacobus Johannis Caplan i S: Mårtens Sochn. Tämä Jacobus oli Judius-veljesten isäpuoli. Hän kuoli ilman omia lapsia, koska testamenttasi omaisuutensa äidilleen, katso 189); KA mf. ES 1746 (cc 5) Marttilan käräjät 8–9.11.1641 f. 141; KA mf. ES 1747 (cc 6) Marttilan käräjät 15.–16.7.1645 f. 484v; KA mf. ES 1747 (cc 6) Marttilan käräjät 2.8.1649 f. 671 (Johan Simonsson i Kråffuis ... hans Swärmodher hustru Carin i Kråffui); KA mf. ES 1747 (cc 7) Marttilan käräjät 4.–5.7.1651 f. 59 (Å satte Tingh före trädde Caplan widh Ylistaro Capelle D:ns Zacharias Simonis Judius och inladhe in i Retten några förlijkningz skriffter opå sin brodhers och Lagläsarens i Neder Satagunda Wällachtadh Johan Simonsson wägne angående Johan Simonsons hustru Sara Stafwansdåtther medh ...); KA mf. ES 1748 (cc 7) Marttilan käräjät 16.–17.5.1659 f. 389–391 (hans Sal. Hustrus Stiuf Fadher Capitein Simon Hinderson ... een skrift, der uthi han för mäler Capiten hustru kåstat all sin förmögenheet på Krovis hemmanen, och hans hustru kåstat på Johan Simonson myket, emedan han Studerade i Upsala. Jämpte och förhulpit honom, icke uthan bekostnad till Auscultant i den Konungl: Håffrätten, och hållit hans Bröllop af Capitens godha ... een Räkning der uthi han göör sina Stuffbarn ifron 1628 skyldigh ... Johan Simonson inlade een Atest, af D:no Laurentio Petri [Aboicus, Marttilan vt. kirkkoherrana 1630-luvun alkupuolella] pastore in Thammela uthgifuen, der uthi förmäles ath Capiten Simon Hinderson först ähr Vijgd medh hans Suärmodher hustru Carin Mårthensdott:r A:o 1631 den 11 Maij. förmente altså Johan Simonson Capiten icke kunna någon räkning begynna et fatta för än dee wore samman wijgde ... Frågades när Johan Simonsons Swärmodher blef dödh. Johan Simoson suarade för 7: åhr sedhan ...); KA mf. ES 1923 (mm 9) Kokemäen käräjät 19.–20.6.1656 f. 265v (wåådh eldh), Kokemäen käräjät 19.–20.6.1657 f. 393; KA mf. ES 1925 (mm 13) Kokemäen käräjät 14.–15.8.1682 f. 149 (Efter bytes brefwetz af d: 17 Jan: 1669, huilcket wed Häradz winter Tingh i Cumo Sochn samma Åhr Lagligen stadfäst är innehåld, tillkommer Jacob Johansson Judius för sit fädernes Arf 201 D:r Kopp:rm:t som hans Stiuffader Leut: Manhaftig Håkon Månsson (vertaa 1632) till honom dömdes at betala, så skall och Leut: förnöija Jacob, hwad honom utaf twenne sine Omyndige Systrars, huilcka sedan bytet skedde genom döden afgångne äre Arfz Lot kan tillfalla, doch bör af Jacobs prætensiun afkortas hwad som efter goda manna Liqvidation oppå honom, för Præceptori Löhn, och elliest skäligen befinnas wara bekåstadt, sampt begrafningz Omkåstnaden för bem:te hans Systrar); KA mf. ES 1926 (mm 13) Euran käräjät 12.–14.11.1683 f. 458 (Opbördzmannen Gabriel Johansson Judius), Euran käräjät 8.–10.9.1684 f. 617v (Sochneskrijfwaren Gabriel Johansson i Sorckis); KA mf. ES 1928 (mm 21) Kokemäen käräjät 8.–10.10.1691 s. 483 (Emedan Leutnampten Manhaftig Håkan Månsson esom oftast blifwit tilhållen att opwisa Inventarium efter Sahl: Johan Simonsson hållen hwilckens änckia Leut:n sedermera till ächta tagit, men Barnens fäderne ej mera än nu deres Möderne söker clarera; Opwisandes Militiæ Auditeuren wälbet:de Anders Pryttz, såssom Befal:ns Sahl: Swen Ruskz arfwingars fullmechtige, bem: Johan Simonssons Sons Sahl: Jacobi Judij [ilmeisesti ‡ Kokemäellä 12.2.1688] Testamentz skrift, der uthi han bland annat tillsäjer Befal:n Rusk af hans arfz andehl bekomma, hwad han till hans Jordefärdh torde påkåsta, om hwilcken andehl Audit:n nu kärde, och hwad sedan öfwer blefwo, Systran Margeta tillsäger. Jatkuu 18.–20.6.1692 s. 239); KA mf. ES 1142 (a 3) Porin RO 9.11.1659 (Effter Laghläsarens Ehrborne och Well:t Johan Simmonssons Fulmechtiges angifwande ... fälthess Elias Skomakare til Saak 3 m: till 3 skiptes Efter dett 3 Capit: i Köpmåla Balken, för dett han hadhe kiöpslagett mz ehrbem:te Laghläsarens Söner, som gåå j Skohlan här i Stadhen, och kiöpt aff dem någre kakor brödh, som dhe till kåst hafwa skulle ...). — Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 131, 185, 200; K. G. Leinberg, Bidrag till kännedom om finske studerande vid Upsala universitet. Förhandlingar och Uppsatser 5 (1891) s. 86; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 103; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 307, 526; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 70; Y. Blomstedt (julk.), Eräs professori Erik Justanderin kirje v. 1660. Genos 26 (1955) s. 18; Akademiska konsistoriets protokoll II 1637–1640 (Uppsala 1969) s. 50 (7.6.1637, Per Knutssons gäster Thomas Paccaleus och Johannes Judius, katso U61), 53 (14.6.1637, katso 114). — Y. Blomstedt, Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1958) s. 393; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2916D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3138D; J. Keskinen, Christina Staffanintyttären perhe. Genos 78 (2007) s. 135.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Judius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U52>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.