Helsingin yliopisto

Tiedot

7.4.1664 Sigfrid Brotherus Sigfridus Johannis, Savolaxensis 1690. Vht: Mikkelin kirkkoherra Hans Brotherus U23 († 1676) ja hänen 1. puolisonsa Elin Hansdotter. Ylioppilas Turussa 7.4.1664 Broterus Sigfr. Joh:is Savol _ 77. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1664] d. 7. Apr. Sigfridus Johannis Broterus. Savol. — Mikkelin kirkkoherran (isänsä) apulainen, 1. kappalainen siellä (1675), kirkkoherra 1690. Lääninrovasti (1693). † Mikkelissä 1697. ‡ 2.2.1698.

Pso: Katarina Tolpo (elossa 1711).

Poika: Viipurin kappalainen Sigfrid Brotherus 4203 (yo 1696, † 1716).

Poika: Kalmarin hospitaalinsaarnaaja Johan Brotherus 4277 (yo 1697, † 1745).

Vävy: Mikkelin kappalainen Paul Mollerus 2930 (yo 1681, † 1723).

Vävy: Ristiinan kappalainen Krister Hassel 3559 (yo 1689, † 1710).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 31a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #51; KA valtakunnanregistratuura 6.7.1688 f. 379 (Till Biskopen och Consistorium i Wijborg för Magister Thavonio 1758 på Sanct Michels Pastorat ... Wij hafwe med nåder förmärkt den underdånige påminnelsen I aff den 6 Aprill sidstledne hafwe giort om Successionen till Sanct Michels Försambling i store Safwolax, och ändock I föreslagit där till trenne skickelige och meriterade Prästmän, Ibland hwilka I berätten att Capellanen därsammastädes H:r Sigfred Brotherus tiänt i tiugu åhr och icke allenast wunnit Församblingens enhellelige vocation då allaredan när Pastoratet effter hans Faders död förra gången war ledigt, utan ock att dhe det samma nu itererat hafwa, ock I des utan gifwen honom det lofordet, att han sin tänst behörigen opwaktat sampt fört ett skickeligit lefwerne; Så hafwe Wij lijkwäl för denne gången förunt samma Pastorat Magister Abraham Thavonio), 31.3.1690 f. 198 (Kyrkioherde Fullmacht för H:r Sigfrid Brottero i Sanct Michels Sochn ... såsom förmedelst Probstens och Kyrkioherdens Mag. Abraham Thavonij 1758 dödel. frånfälle, Sanct Michels Pastorat uthi Stora Safwolax är kommit att blifwa ledigt), 15.6.1697 f. 366 (Kyrkioherde Fullmakt för Magister Georg Helsingius 2759 ... medelst Sigfred Brotheri dödelige frånfälle Kyrkioherde Beställningen i Sanct Michels Sochn och Safwolax är kommen at blifwa ledig); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 30.9.1667 (Företrädde Herr Hans Broterj Sohn Sigfridus Broterus Fullmechtigat af sin Fader, emot wälb: Lartz Krantzfält), Helsingin RO 2.10.1667, Helsingin RO 4.10.1667, Helsingin RO 9.10.1667. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 101 (XXIV); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 357; O. Durchman (utg.), Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655–1704. SSV 12 (1928) s. 192 (2.2.1698, Probst H:r Sigfridh Brottherus begr. i S. Michels kyrckia. För Sametz Täcket 2:); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 8. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 289, 293; Uusi sukukirja III. SSJ 20 (toim. G. Soininen et al., 1952–70) s. 354 (Brotherus Taulu 3); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #301, 2262, 3436.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Sigfrid Brotherus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1690>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.