Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Tartossa 2.5.1632 Hans Brotherus Johannes Sigfridi, Nylandus U23. Vht: Helsingin pitäjän kirkkoherra Sigfrid Brotherus (Sigfridus Stephani, † 1651) ja hänen 1. puolisonsa Cecilia Sigfridsdotter. Tarton lukion oppilas (1631). Depositio 21.4.1632. Ylioppilas Tartossa 2.5.1632. Respondentti Tartossa 13.5.1633, pr. teol. prof. Georg. Mancelius. Vihitty papiksi noin 1634. — Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentin (Torsten Stålhandsken rykm.) saarnaaja (1638), palveli sotilaspappina Saksassa. Helsingin pitäjän kappalainen 1646 (ehkä jo 1641), kirkkoherra 1651–52. Mikkelin kirkkoherra 1653. Lääninrovasti (1660). Valtiopäivämies 1659–60 ja 1675. † Mikkelissä alkuvuodesta 1676.

Pso: 1:o (jo 1646) Elin Hansdotter; 2:o (ei vielä 1665) Johanna Henriksdotter Carstenius tämän 3. avioliitossa.

Poika: Mikkelin kirkkoherra Sigfrid Brotherus 1690 (yo 1664, † 1697).

Veljenpojan poika: kihlakunnantuomari Erik Johan Brotterus 4800 (yo 1704, † 1738).

Lanko: Viipurin piispa, FM Henrik Carstenius 970 (yo (1653), † 1683).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 20.8.1653 f. 173 (Collations bref för D. Johan Sigfridi Brotero på Sancte Michels S:n Pastorat), 26.9.1654 f. 110 (Till Bispen och Consistoriales i Wijborgh om Helsingh Sochens modher Kyrkio att blifwa repareradh ... samptlige församblingen uthi Helsings Sochen, supplicando vnderdånigst tillkenna gifwit huruledes bemelte deres Sochne Kyrkia och prästegården heelt ähre förfallne); KA mf. ES 1720 (bb 4) Helsingin pitäjän käräjät 11.11.1645 f. 51v (Upplyses nu första gongån, dedt bythe och skifte, såm ähr 1618 den 3 Januarj af Sahl: Mårten Simånss: i Brendöö, och af Capplan Sigfrihdus Stephanj, hållit ähr, medh Hendrich Thåmasson i Herthånes, och hans Sysken barn emellan efter som i Bythiss Lengden wijdhare Uthmeeler); KA mf. ES 1720 (bb 5) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 27.2.–1.3.1654 f. 18v (för detta Kyrckioheerden i Helsing Sochn Wyrdige och Wällärde H:r Hans Sigfridi Broterus ... och såsom han här ifrån till sin ombetrodde försambling S: Michels i Saffuolax är reesfärdig), Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 2.–3.6.1662 f. 46v (Efter Häredsdomens innehåldh Dato 3 Junij 1652 ... befinnes Kyrckioheerden Her Hans Brotherus att Restera på Trullmåsa Enges Skatt ... grannar i Staffansby), 48 (Såsom det bewijstes, att till Sahl: Her Bertils [Bartholdus Canuti] begrafning ähr taget Uthaf Kyrckieheerdens Her Hans Brotherij Skattmåhl Råg 1 t:a, Korn 2 t:r, Hafra 1 t:a, och efter hans Son Johan Bertillson tillijka medh sin Syster hustru Brijtha Bertilsdotter ähre förmedelst Laga doom bebundna till bettala giälden efter deeras Fader), 49v (Uplystes andra gångon det bythes breff som Anno 1661 den 23 Novemb: ähr oprättadt emellan Hustro Häbla Sigfredzdotter Sahl: Her Bertils Enckia och hennes Stiufbarn Johan Bertillson och Hustro Brijtha Bertilsdotter, Ahngående deeras Fäderne i Lööst och fast och Hennes Halfwadeel i Helsinge Kyrckieby), 49v (Framkom Wyrdige och Wällärde Her Hans Bruterus och framladhe i Rätten ett gammalt Häredzdoombreff illa medh fahrit, doch lässliget); KA mf. ES 1720 (bb 7) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 5.–6.7.1667 f. 45; KA mf. ES 1721 (bb 9) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 17.–18.11.1673 s. 83 (twenne Ängiar ben:de Trållmåsa och Långfall ... Kyrkioheerden i S:t Mickels Sochn H:r Hans Brotærus), Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 23.–24.3.1674 s. 39, Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 22.–24.11.1675 s. 78; KA mf. ES 1723 (bb 13) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 11.–12.3.1691 s. 8 (Sahl: H:r Hansses Broterj arfwing:r som Backas hemmanet innehafwer); KA mf. ES 1724 (bb 17) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 6.–7.7.1696 s. 159 (katso 2375); KA mf. ES 1726 (bb 22) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 2.–3.6.1702 s. 87 (Landtmätaren Wählbetrodde Samuel Broterus ... och dess Syster hustru Anna Axelsdotter i Manckas och Espo Sochn ... besagde parters framledne Moders Sigred Hansdotters giorde testamente ... Landtmätarens Mååg Mons: Nykopensis); KA mf. ES 1881 (ll 3) Hattulan, Vanajan, Rengon ja Lehijärven käräjät 12.–13.6.1665 f. 13 (fordom Bookhållares S:ge Mårten Nillssons Talpos Erfuinger (katso 2867) ... huilckes hustro Johanna Hinderssdotter Carstenia. Jatkuu (ll 4) Hattulan ym. käräjät 10.–12.1.1666 f. 4); KA mf. ES 1883 (ll 6) Hattulan ym. käräjät 5.–8.11.1680 f. 105 (Hustro Johanna Carstenia), 107v; KA mf. ES 2002 (oo 3) Visulahden käräjät 25.–26.11.1656 (Nempndes een ägande besichtningh emellan Kyrkieheerden wyrdige och wällärde her Hans Sigfridj, Johan Tranneskiöld, och Corporalen Lars Asikajnen om Lämbio Mätzon Sälkä, och Luzonen soon ma, som dee ähre twistige om), Visulahden käräjät 6.–8.6.1657; KA mf. ES 1239 (g 2) Helsingin RO 5.7.1652 (Mårthen Nillsson Thallppo (katso 2867) fordom Bookhållare widh Tawastehuus ... hans kiära Hustro Johanna Hendrichsdotter A:o 1643 ähr kommen i Echttenschapp medh sin förrighe man /: Sahl: :/ Gottschalck Stockdijk), Helsingin RO 30.4.1655 (Rådhmannen Hindrich Jacobsson gaff tillkenna att Sahl: herr Sighfredh i Hellsinge war honom skyldigh bliffuin 6 d:r 8 öre k:m:t som hanss Sohns h:r Hans Sigfridi Schrifftelige attestation uthwijssar. Och effter som H:r Sigfridz mågh Simon Larsson hafwer sin hemwist här i Staden, hwilken tillijka med andre Arffwingarna hade upburit sin arffs lott; dy begärade han att be:te Simon Larsson måtte ehrkennas till att betala sigh samma skuldh); KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 25.6.1662 (Förekom Regementzqwartermästaren manhafftig Johan Stuure, och kiärde till Probsten ifrån stoore Safwolax wyrdigh och wällärde H: Hans Brotherum om een bruun gångare häst medh een swart randh uth åth ryggen); KA mf. ES 1239 (g 4) Helsingin RO 19.3.1666; KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 30.9.1667. — K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 24 (20.8.1653), 125 (1660), 412; A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #23. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 169; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 288; A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 52; Y. B[lomste]dt, Uudenmaan ja Hämeen ratsurykmentin sotilaspapit 1638–1687. Genos 23 (1952) s. 63; Uusi sukukirja III. SSJ 20 (toim. G. Soininen et al., 1952–70) s. 352 (Brotherus Taulu 2); M. Sainio, Dissertationen und Orationen der Universität Dorpat 1632–1656 (1978) s. 39; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 68 (Johannes Brotinus); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #691.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Hans Brotherus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U23>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.