Helsingin yliopisto

Tiedot

22.9.1664 Petter Rydenius Petrus Andreæ, Smolandus 1713. Kotoisin Ölmstadin pitäjän Rydistä. Visingsön koulun oppilas 11.1653 Petrus Andreæ Ölmstadensis. | Pædagogus Grennæ, ibi mort. Ylioppilas Turussa 22.9.1664 [Andreæ Petrus _ 2. 79]. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1731 Smålandilaisen osakunnan matrikkeliin [1664] d. 22 sept. Petrus Andreæ Rydenius. Stipendianomus 14.10.[1668]. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1668 – sl. 1670. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1671 – kl. 1674. Respondentti 2.5.1674, pr. Enevald Svenonius 132. Ylimmän luokan stipendiaatti sl. 1674 – sl. 1676. — Ylioppilaana Turussa 14 vuoden ajan, toimien myös saarna-apulaisena Turun piispan valtuuttamana. — Grännan pedagogi 1681. † Grännassa 1682.

Pso: Kirstin Andersdotter.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 8b; HYK ms., Smål. osak. matr. #116; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (14.10.[1668]); KA mf. ES 1964 (nn 5) Karkun ja Mouhijärven käräjät 7.–9.1.1679 f. 475 (detta Præceptoren Petrus Rydenius och sannade. Tekstistä voidaan päätellä hänen olleen kotiopettajana eversti Berndt Mellin U175 perheessä), 475v (Simon Jörensson, Jören Bertillsson och Simon Bertillsson i Mielola, som till Sigfredh Könäs stembningh intet comparerade at swara Præceptoren på Selkis D:no Petro Rydenio om et, widh branden på Selkis, stulit Mårdskin, feltes till sina 3 m:r hwardera); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 16.7.1670 (Der näst beswäradhe sigh Studenten Petrus Andreæ Rydenius öfwer Borgmästarens Sal: Michel Zachrissons 214 Enckia hust: Maria von Alstedt, i dhet hon wille förwägra honom hans förtiente löhn som han effter Contract med Sal: Borgmästaren för Præceptorerande åtniuta bordhe). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 108 (XXV), 483 (Tillägg och rättelser. XXV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 23 (XXV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 19, 299, 305, 345, 358, 453, 472, 522; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 31, 81, 107, 135, 164, 178, 236, 343, 374; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 105 #110 (12.9.1664); P. Wilstadius, Smålands nation i Åbo 1640–1798 [I] (1946) #116; [P. Wilstadius (utg.)], Braheskolans på Visingsö matrikel 1636–1816 (1947) s. 25; P. Wilstadius (†), Smålands nation i Åbo 1640–1798 II (utg. S. Carlsson, 1985) s. 107 #116 (Rättelser och tillägg). — G. Virdestam, Växjö stifts herdaminne VIII (1934) s. 394; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3777R; S. Almqvist, Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten. Släkt och hävd 1988 s. 110; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3623R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter Rydenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1713>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.