Helsingin yliopisto

Tiedot

7.10.1641 Michel Zachrisson Karraeus (ei käyttänyt sukunimeä pormestarina) Michael Zachariæ, Smolandus 214. Vht: Ölmstadin komministeri Zachris Karraeus (Zacharias Svenonis, † 1659) ja Karin Michelsdotter. Visingsön koulun oppilas 1637 Michael Zachariæ Vlmstadius. | Consul Helsingf. Ylioppilas Turussa 7.10.1641 [Karræus] Mich. Zachariæ Smol _ 12. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1731 Smålandilaisen osakunnan matrikkeliin [1641] d. 7 Octobr. Michaël Zachar: Karræus. Turun hovioikeuden auskultantti (1648). — Raaseporin ja Porvoon lainlukija 1650–54, Kymin 1653–55. Helsingin kauppapormestari 1653 (vahv. 1655). Valtiopäivämies 1668. ‡ Helsingissä 23.5.1670.

Pso: Maria von Alstedt (jäi leskeksi).

Veli: Ölmstadin komministeri Sven Karraeus 185 (yo 1641, † 1692).

Poika: Lösenin kirkkoherra Mikael Karraeus 2147 (yo 1671/72, † 1694).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 101a; HYK ms., Smål. osak. matr. #22; KA valtakunnanregistratuura 8.7.1655 f. 228 (För Borgmästaren uthi Ny Helsingforss Confirmation på hans tienst ... Ährlig och förståndig Michael Zachariasson i vnderdånigheet låtit præsentera ett för detta General Gouverneurens öfwer Finland Wälborne Greffue Peder Brahes öpne breff och Fullmacht de dato Stokholm d. 28 Septemb. 1653 hwaruthinnan H. M:tz högtähradhe Fru Moders och Fränkas Drotning Christinæ wijdare ratification han tillbetroos och förordnas at wara handelss borgmästare uthi Ny Helssingforss och Frantz Stokmans (katso 1876) ställe), 17.5.1671 f. 48 (Till Landshöfdingen Ståhlarm för Michel Zachrissons Encka ... framledne Borgmestarens i Hellsingfors Michel Zachrissons effterlåtne Enckia underdånigst tilkenna gifwit sitt bedröfwelige och beswärlige tillståndh, i det att hoon, medh sine små omyndige barn i största fattigdom lembnad är, ödmiukel. bediandes dhet Wij för sin bemelte Mans uti 18 åhrs tijdh, Staden bewijste trogne tienster, wille henne så wähl som andra betientes Enckor till tröst och understödh för sig och dhe sina medh Nådeåhr benåda, såsom och att han halfwa dhet åhret som han dog, icke allenast giorde tienst för een Borgmestare, utan och för detta Syndici tienst åhr och dag förrättat hade. Detta hennes underdånige anhållande, hafwa Wij till Eder welat remittera), 8.12.1673 f. 191 (Till Landzhöffdingen Stålarm för Borgmestarens Michell Zacheriesons Änkia [hustru Maria Alstedt]), 23.9.1674 f. 329 (Till Borghmästare och Rådh i Helsingfors at fortfahra medh den anbefalte ransakningen öfwer H:r Ernest Creutz U42 begångne Excess å Borghmästarens Michel Zachrisons huus i Helsingforss), 23.9.1674 f. 331 (Till Åbo Hof Rätt angående dhes publicerade resolution uthi saaken millan Præsidenten H:r Ernest Creutz och Borgmästares i Helsingfors S. Michel Zachrisons Enkia H:u Maria Ahlstedt), 25.11.1674 f. 403a (Dom emillan Directeuren aff gambla tiäru compagniet och hustru Maria Alstedh), 8.12.1674 f. 425 (Till Landzhöfdingen Axel Stålarm, för hustru Maria Alstedt, angående Execution af Kongl. Revisions Dommen, emellan henne och Directeurerne aff det gambla Tiäru Compagniet), 31.12.1674 f. 469 (Till Landzhöfdingen Axel Stålarm at hålla en ransakning öfwer dhe injurier och wåldzwärken som hustro Maria Alsted klagar H:r Ernest Creutz hennes Man och huus tillfogat hafwer), 9.2.1675 f. 17 (Till Åbo Hofrätt angående afdömmandet i saken emellan Borgmästarens i Helsingfors Änkia, och H:r Ernst Johan Creutz), 26.3.1675 f. 48 (Till Landzhöfd:n Axel Stålarm för H. Maria Alstedt at effterlåta henne fridt Skänkerij af Inländske och fremmande drycker uti sitt uprättade wärdzhuus bredewid Staden Helsingfors, så wida det intet præiudicerar Staden uti des privilegier); KA mf. ES 1172 (b 2) Helsingin RO 29.11.1648 (Inlade Kongl: Rättz Auscultant Michaël Zachariesson, Assessoren Anders Israellssons sigh öfwergifne Fullmacht), Helsingin RO 17.10.1649 (Sahl: Assessorens Anders Israellssons Swarttz Enckia H: Charin Pedersdotter (katso 778) låter igenom sin Fullmechtiger Michaëlem Zachariesson andragha); KA mf. ES 1239 (g 2) Helsingin RO 20.10.1655, Helsingin RO 3.5.1656 (Bårgemästaren Ehrebårne och wäl:t Lårentz Håckansson U1092 Hölt Rådh Sampt at såsom hånom faller för swårt allena slijta alle saaker som förekomma, altså skulle Embeterne fördeelas honom och hans medh Colleger emellan, på det icke alt beswäret måtte hengia opå honom, som mäst her till ähr wanligit, hwilket hans nåde Landzhöfdingen leett sigh behaga, och blef beslutit at Bårgmästaren wäl:t Lårentz Håkonson skall allena hafwa till at skaffua medh Justitiens administration, och Hospitaletz inspection, Bårgmästaren Michell Zachrieson skall hålla handh öf:r Commertien, och Bårgmestaren Tafwasten (katso 2105) skall hafwa Inspection öfwer handtwärkene och Bygningarne), Helsingin RO 23.2.1657 (Borgm:n W:t Gabriel Tafwast (katso 2105) sade, icke någon kunna bewijsa sigh hafwa beskyldt Borgm:n W:t Michel Zachrisson för något oährligdt, eij heller wetha annat medh honom ähn ährligit och gott. Och sade att han icke kan wetha aff hwad orsach Borgmästaren Michell Zachrisson altijdh will förfölia honom), Helsingin RO 23.2.1657 (Wälbem:t Borgmästare W:t Michell Zachrisson kärde till Borgmästaren Tafwasten, att han ...), Helsingin RO 7.3.1657; KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 24.4.1661 (katso 915), Helsingin RO 8.4.1663, Helsingin RO 14.12.1663; KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 1.7.1667 (Sahl: Tullnerens Jöran Larssons Enkias Christina Verner von Alstedz Fullmechtig Hendrich Thomasson), Helsingin RO 6.4.1668 (Om samptlige Borgaren wela förskiuta till Skep som kunde segla på Hispanien at inhempta Salt, huar opå hela Stadzens wällfärdh kunde beroo? där opå förklarade sigh Borgmest:n Michill Sachrison, at han will förskiuta 400 R:D:r ...), Helsingin RO 9.1.1669 (om et Skeep, som kunde segla på Hispanien), Helsingin RO 16.5.1670 (Borgmästaren Michell Zachrisson lät inläggia sin Skrifftliga Supplication, hwaruthinnan han tienstl: anhåller honom måtte tillåtas och förunnas behålla för sin hustro och barn dhe ägor och lägenheeter han nu innehafwer Nembl:n Forsby godtzet, Jempte tredungen af Gamblestadz Engen och Mårthens hemman i Talij för sin resterande löhn intill dess den kunde Fulleligen blifwa betalt ...), Helsingin RO 27.6.1670 (Borgmästare Walet ... Borgmästare tiensten uthj Sal: Michell Zachrissons ställe), Helsingin RO 4.7.1670 (Der näst lät Borgmästarens Sal: Michell Zachrissons effterlåtne Enckia hust: Maria Alstedt Supplicando anhålla henne måtte ännu it nåde åhr på A:o 1671 för hennes Sal: mans gambla giorde tienst förunnas; hwar på blef beslutet att emedan hon 1: niuter it heelt nådeåhr effter sin Sal: Mans dödh. 2. Ländhe dhetta icke allenast hennes Salighe Mans uthan och alle andre Stadzens betientes Successorer till skada och förfångh der sådant blefwe enom tillåtit, dy kan sådant Enckian wijdare än till Philippi Jacobj 1671 icke tillåtas), Helsingin RO 16.7.1670 (saken emellan Tullneren Johan Olofsson och hans Swärmoder hust: Christina Verner von Alstedt), Helsingin RO 16.7.1670 (Der näst beswäradhe sigh Studenten Petrus Andreæ Rydenius 1713 öfwer Borgmästarens Sal: Michel Zachrissons Enckia hust: Maria von Alstedt, i dhet hon wille förwägra honom hans förtiente löhn som han effter Contract med Sal: Borgmästaren för Præceptorerande åtniuta bordhe), Helsingin RO 30.1.1671 (För Sal: Borgmästarens Michel Zachrissons barn hafwer han sielf förtroot Rådhmännerne Erich Clemetsson, och Måns Steen, hwilken nu neekar sigh at wara förmyndare för hennes barn, Men Erich Clemetsson är ständig sin låfwen medh beskeddh. Enckian måtte låta inlefwerera i Rätten it richtigt inventarium på all qwarrlefnade ägendomb effter sin Sal: Man och see sedan hon sielf för barnepenningarne så länge hoon Enckia är, och göre sedan Jempte förmyndarne redo och rächenskap der af åhrligen för näste Fränder till dess barnen sielfwe blifwa myndige), Helsingin RO 20.3.1671, Helsingin RO 3.5.1671 (Borgmästare och Rådh hwilka blifwa ännu som dhe på innewarandhe åhr warit hafwa, doch kommer Handels-Borgmästaren wäl:t Petrus Orlander 1292 der til uthj Sal: Borgmästarens Michel Zachrissons stelle, enär han upteer Kongl: Maij:tz Fullmacht), Helsingin RO 18.9.1671, Helsingin RO 7.2.1672 (... det arff som hans Swåger fordom Rådm: och Stadz Syndicus Sahl: Ericus Svenonius 915 till sigh tagit aff wel:t Jochim Alstedt Inwonare i Ståckholm Stadh), Helsingin RO 27.3.1672 (katso 1689); KA mf. ES 1240 (g 5) Helsingin RO 4.3.1674 (Samma Dat: inladhe Rådhmannens Erick Clemetssons (katso 2036) Son Johan Ericksson på sin Swärmoders fordom handells Borgmästarens Sahl: Michel Zachrissons änckias hustru Maria Allstedz wägnar een Vidimerat Copia af den högl: kongl: Rättens remissorial i Saacken emillan höghwälb:ne herren här fordom wordne Landzhöfdinge H:r Baronen Ernest Johan Creutz U42 och honom angående någre exesser som be:te Enckia för H:s K: M:tt klagat haf:r och wälbe:t herren för någre åhr sedhan på hennes Sahl: man och huus skall föröfwat hafwa, derföre Parterna Skulle Comparera och suara huar andra uthj den högl: kongl: Rätt till d: 7 octob: nästkommande, men nu i medler tijdh Skall Saacken först här ranssackas ...), Helsingin RO 7.3.1674; KA mf. ES 1240 (g 6) Helsingin RO 20.3.1675 (Studenten Petrus Petræus 2051 framträdde beswärandes sigh öf:r Rådhm: Erick Clemetsson, at såssom han är Sahl: Borghmestarens Michel Zachrissons barns förmyndare, och dy skulle uthi änckians frånwaro hafwa försorgh om hennes huus, lijckwähl intet will gifwa honom matten till änckians heemkompst, el:r betahla honom hans löhn för præceptoratet uthan uppeholler honom ifrån sina Studier, uthi stoor wederwärdigheet stadder), Helsingin RO 3.5.1675 (H:s N:dhe Landzhöfdingen refererade h:s Kongl: M:ttz Allernådigaste Bref, om den Frijheet som änckian hustru Maria Alstedt på den nya Crogen uthom Tullporten haf:r underdån ödmiuckeligast h:s Kongl: M:tt ansöcht), Helsingin RO 1.6.1675 (Inladhe hustru Maria Ahlstedtz Son Jochim å sin modhers och Conrector H:r Fabian Gutzeus 1952 å sin hustrus wägna sina förklarningar uthi det dheras Sahl: män Borghmestaren Michell Zachrisson, som effter Sahl: Syndicum Ericum Svenonium 915 Stadzens handlingar och protocoll under händer hafft, Jäm wähl Sahl: Secretern Canutus Munselius 1250, som war förordnat i des ställe, bordhe swara till det som sacknas uthur Actis wara bortkommit, emedhan dhe Tiensterna hafwa förwalltat, och warit anbetrodde hafwa inspection öf:r alle documenter breff och Skriffter som Rådhstugun härröra), Helsingin RO 7.7.1675 (Creutz), Helsingin RO 23.10.1675 (Öfwersågz den twistige saak emellan Studenten Petrum Petræj 2051 kiärandhe och Borghmest:s Sahl: Michell Zachrissons Enckia h:o Maria Allstedt igenom sin Son Stud: Michaelem Michaelis 2147 swarandhe angåendhe 2½ åhrs Löhn han fordrar för det han præceptorerat för hennes barn 2½ åhr, 167 d: 1½ ör, huar uppå denne Rächningh som föllier blef affattat ...); KA mf. ES 1240 (g 7) Helsingin RO 29.3.1679, Helsingin RO 7.4.1679, Helsingin RO 12.7.1679 (Hans Raabe anhölt starckt, det Borgmästarens Sahl: Michel Zachriesons Enckia Hustru Maria Alstäth måtte framläggia Inventariumet, effter hans Sahl: Fader emedan han dess förmyndare warit, hwar till Sonen Michel Michelson swarade Inventariumet icke funnes i sin Sahl: Faders handlingar), Helsingin RO 6.9.1679 (Hans Rabe ... än bekände Raaben så snart hans Sahl: Föräldrar dödt Mor Modren medh Antonio Paap antagit Förmynderskapet, och sakerna bortfördt till Sperringh ... framledne Fäldtskiärens Sahl: Mathia Raabs Son Hans Raab); KA mf. ES 1240 (g 8–11) Helsingin RO 31.3.1680 (Såssom hustro Maria Alstät nu aflade sin eedh på Sahl: Matis Rabes qwarlåtenskap effter Borghmestare och Rådz doom, altså Ehrkennes hoon frij för Hans Rabes wijdare åtaal), Helsingin RO 18.10.1680, Helsingin RO 11.4.1681; KA mf. ES 1240 (g 13) Helsingin RO 8.5.1686 (Handelssman Hindrich Hindersson och Didrich Crattz förekommo och inlade een protest emot Secreteraren Erich Forssing 2036, effter som han låtit werdera Sahl: Michell Zachrissons Enckians ägendom, och så alldeles will sigh den alleena tillägna ... I lijka motto Insinuerade Conrectoren H:r Fabian Gudzeus 1952 een Räckning, hwar uthi han upförer sig informerat Sahl: Änckians Son Verner och effter accord medh hans Sahl: moder för åhr 1681, 1682, 1683 och 1684 á 30 d:r om åhret Slutit, som belöper in alles 120 d:r som och för den andre Son Zachriss ett åhr och något öfwer 20 d:r, hwilken prætension så wijda som den uthi Rätten Insinuerat ähr ad notam tages), Helsingin RO 16.8.1686 (Secreteraren wälbet:de Erich Forssing 2036 lätt första gongen upbiuda Sahl: Borgmästarens Michell Zachrisons Enkias gård, 2:ne st: Åkrar, röda Krogen och Trägården som liggia wäster om staden, för den prætension han haf:r af henne att fordra uppå sin Sal: Faders wägna); KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 23.3.1701 s. 56 (hustru Anna Carræa); KA mf. ES 1242 (g 26) Helsingin RO 29.4.1703 s. 70 (Emedan handels:n Sahl: Johan Strallbårgz Enkia dygdesame Hustru Anna Carræa tillstår utj sin i dag här i Rätten inlagde Supliqve, att Casseurens Johan Jöhransons henne tillstälte Rächning uppå några utskyllder han skall häffta före, ähr i sig klar och Odisputerlig ...), Helsingin RO 5.12.1703 (Sedan en Olyckel: Wådh Eldh d: 9 Octob: sidstledne öfwergick Sahl: Handellsman Johan Stralbårgz Enkias Hustro Anna Chareæ huus, och Ingen weet huru Eelden kommit lööss); KA mf. 64261 (g 31) Helsingin RO 5.10.1708 s. 145 (Sahl:e handellsman Johan Stralborns Enckia, hustro Anna Caræa medh sine Barns samtycke); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 13.5.1670 (Då företedde Borgmästarens Wel:t Michell Zachriessons hustrus dygdesamme hustru Maria Alstedz Fulmechtige Gabriel Abrahamsson, och påminte Rätten, dett Lukas Klein å sin hustrus wägnar ähr lagl:n Citerat honom till Swars om Pärle halssbandh medh 14 st: Rubiner), Helsingin KämnO 5.8.1675; KA mf. ES 1172 (b 4) Porvoon RO 13.9.1673 (Fordom Borgmästarens i Helsingfors Sal: Michel Zachrissons änkias hust: Christina Wärler von Alstädts Fulmechtige Reinholt Gropman U305 inladhe Borgarens Hindrich Thomasons obligation dat: den 29 Martij 1672). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 14 (II); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 14 #12 (8.1.1641, suositus stipendiä varten); P. Wilstadius, Smålands nation i Åbo 1640–1798 [I] (1946) #22; [P. Wilstadius (utg.)], Braheskolans på Visingsö matrikel 1636–1816 (1947) s. 15. — Y. Blomstedt, Michael Zachariae Karraeus. Genos 23 (1952) s. 16–17; Y. Blomstedt, Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1958) s. 404; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3734D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #24.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Michel Zachrisson Karraeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=214>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.