Helsingin yliopisto

Tiedot

(1644) Tomas Salcherus Thomas Martini, Aboensis 414. Vht: turkulainen raatimies Mårten Salko († 1625) ja Valborg Henriksdotter (Boose). Merkintä Indexissä Salkerus Thom. Martinii _ ‹–›. Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 13.11.1644. † ylioppilaana, ‡ Turussa 24.1.1666.

Vertaa: Kiskon kappalainen Mikael Salcherus 172 (yo (1641), † 1664).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 168b; KA mf. ES 1747 (cc 6) Sauvon käräjät 25.–26.10.1647 f. 227 (Thomæ Marthini ifrån Abo fullmechtigh Mårthen Michkelssån kierdhe till Thåmas Henderssån i Hudböle, åm bem:te Thåmæ möderne effter Saligh Hustru Wallborgh Henderssdåtter både lööst och fast ... Thomæ Fadher Saligh Mårthen Salkoi), Sauvon käräjät 6.3.1648 f. 259, Sauvon käräjät 12.5.1648 f. 273 (En Studentz ifrån Aboo Thomae Marthinj Salkerij Fullmechtigh Mårthen Michkellssån fordradhe och krafdhe ett gammall Arf aff Wälb: Thåmas Henderssån i Händböle [Tomas Henriksson Boose, till Hemböle], bådhe lööse och fast efter bem:te Studentens Sahlighe modher Hustru Walborgh Hendrichzdåtter i bem:e Händböle Frellsse godz, Nämbligen een Systerdeell i den emot Wälb. Thåmas Hendrichsån Swarar, refererandes sigh å adelige privilegier sin Syster sådant förwärkat hafwer, Ehnär hoon till ofrellsses gifft gångit hafwer); KA mf. ES 1747 (cc 7) Tutkinta Uskelan pappilassa Angåande några beskyllningar som en Student Thomas Martini wedh Nampn, uppå Kyrkioherdens dåtter Karin [Agricola] om Lönskelägo medh sig sielffuan upkommit haffuer, såssom och slagzmåhl som H. Christer 415 Caplan i Luijo skall på förb:de Student hafua begångit 26.–27.4.1653 f. 124–133 (Studenten Thomas Martini framlade en Supp[l]ication om 3 och ½ arck, först skriffuer Thomas, det han haffuer Kyrkioherdens dåtter Karin tilltalt, om ett ährligit Echtenskap Anno 1652. Huar till Karin aldeles nekar ... D:nus Gabriel Tavonius ... till wittne 2 Studenter Isaacum Johannis och Petrum Wanæum huilka ähre i Åbo, der Thomas dem må sökia om så behöffues ... Ähn skriffuer Thomas, [Karins] Moor, Kyrkioherdens [Krister Agricolas] hustru, Ung Hr. Christer [Agricola], Mågen Hr. Thomas Paccalenius U68 och Moorbrodher Zacharias Swensson ifrå Kallijo och Tammila Sochen, haffua rådslagit huadh de skule giöra medh Thoma, ... Asia siirrettiin hovioikeuden tuomittavaksi), Halikon ja Uskelan käräjät 5.–7.6.1653 f. 141 (Framkom Thomas Martini, och ähnnu som för detta uppå Extra ordinarie ting i Uskela Prestgårdh, sig besuärar öffuer D. Thomæ Pacchalenium, och D. Christiernum den yngre och Zachariam Swensson boandes i Tamila S. och Kallio by, huilka haffua warit uthj Bröllop hoos Christer Mattzsson [Melartopaeus] i Mäenala, der Thomas haffuer kallat Kyrkioherdens dotter Karin till Jungfru fuit), Halikon ja Uskelan käräjät 25.–27.1.1654 f. 174v–175 (Jnlade Thomas Salcherus wthj Rätten een Supplication det Loflige Consistorium Academicum tillskrifuet, huilcket blef publice wpläsen, der uthj han angifuer Häradz Domaren Arfued Matzon, Fåugten Oloff Swensson, Pastorem wthj Halicko, så wäl som alla andras tillstädes woro, enär hans Saak blef Ransakat wthj Uskela Prästegård den 26 och 27 Aprilis A: 1653. föregifwandes det de alle hafwa warit drucker, och hans i druckenskap företaget ... han ähr under Academiæ Jurisdiction, ty stelles den till Consistorii Academicum, der at afdömas). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 23 (IV), 479 (Tillägg och rättelser. IV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 143 (13.11.1644, Thomas Martini Aboënsis), 159 (12.3.1645, Henrich Salko, bårgare i Åboo ... hans gäst Thomas Martini Ab.), 163, 540–541 (15.12.1652, Då företrädde H:r Crister, Pastor j Uskela, och beswäradhe sigh öfwer Thomam Martini Aboënsem, föregifwandes at han ähr för 2 åhr sedan kommen j Uskela prästegårdh medh Rectoris då pro tempore orloff på ½ åhr, till att præceptorera för barnen; och effter han ähr slecht medh pastoris hustro ...), 545 (9.2.1653, Sedhan framkom hederligh och wällärde H:r Christer, Pastor j Vskela, och angaff be:te Thomam Martini Salkå för någhra beskyllningar på hans dotter Karin ... ty remitteres detta der in loco competenti wedh häradztinget at optaghas), 547, 551, 556, 585 (1.3.1654, ifrå denne societate Acad. totaliter och in perpetuum relegerad); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 41–42 (14.11.1655, bref aff Acad. Cancellario), 43, 257 (23.1.1661, han hafwer restitution af hans Höghgrefl. Ex:tz H:r Rijksdråtzen ... Dn. Procancellarius tillijka med Senatu tyckte, at han ... må wäl restitueras); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 88 (29.11.1665, Thomæ Salcheri supplication om hielp i sin fattigdom ... bewiliades, at han bekommer ex Fisco 10 d:r k. m:t); R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 160 (24.1.1666, ‡ Thomas Martini, een studiosus); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 40–41 #45 (1655?, recommendation); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 1: 1639–1662. SSLS 230 (1932) s. 74–75 #63 (14.11.1655), 77–79 #65 (1655), 162–164 #126 (5.1660). — V. J. Kallio, Papintytär Karin Agricola ja ylioppilas Tuomas Martinpoika. Varsinais-Suomen maakuntakirja 6 (1937) s. 111–123; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 195; O. Rundt, Kamreraren Sigfrid Sigfridsson och hans släktkrets. Genos 60 (1989) s. 66.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Tomas Salcherus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=414>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.