Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1664 Sven Agricola, aateloituna 1686 Leijonmarck (mainitaan välillä myös nimillä Åkerman ja Åkermarck) Sveno Christierni, Uskelensis 1720. * 25.2.1649. Vht: Uskelan kirkkoherra Krister Agricola 415 (yo (1644), † 1669) ja Brita Forsenius. Ylioppilas Turussa sl. 1664 [Agricola] Sveno Christierni Uskel. Leyonmark _ 80. Merkintä Indexissä Lejonmarck Sveno Christierni Agricola _ 80. Respondentti 10.5.1673, pr. Samuel Gyldenstolpe 1427. Ylioppilas Uppsalassa 14.7.1673 Sueno Agricola Finlandus Jur. Stud. ex Acad. Aboënsi. — Uppsalan läänin lääninsihteeri 1679, ero 1682. Sotakollegion sotaviskaali 1683. Suorituskomission syyttäjä 1684. Kamari- ja kauppakollegion kanneviskaali 1685, samalla kamarirevision ylim. asessori s.v. Valtionarkiston sihteeri 1686. Aateloitu s.v. Lakikomission jäsen 1689. Turun hovioikeuden varapresidentti 1701, ero 1721. Maaherran arvonimi s.v. Asui sittemmin Finnsta-nimisellä tilallaan Skederidin pitäjässä Roslagenissa. Valtiopäivämies. † Skederidissa 26.7.1728.

Pso: 1:o 1680 Magdalena Adlersköld († 1692); 2:o 1696 Elisabet Berghult tämän 2. avioliitossa († 1708).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 3a, 113a; KA valtakunnanregistratuura 4.7.1684 f. 406 (Til Stats Contoiret för Krigsfiscalen Sven Åkermark at bekomma 5000 D:r S:mt), 9.12.1684 f. 784, 1.10.1701 f. 674 (Vice Præsidents fullmacht i Åbo Hoff Rätt för Sven Leijonmarck), 19.3.1702 f. 98 (Till Vice Præsidenten Leijonmarck att resa till Åbo), 3.11.1721 f. 106 (Inrikes civilexpeditionen, Dimission för Vice Præsidenten Sven Lejonmark med Landzhöfdinge Caracter och rang ... Sven Lejonmarck har igenom bem:te Håfrätt låtit Oss i underdånighet föredraga, huru det honom nu mehra uti dess höga ålder och tillslagne siuklighet skulle falla alt för svårt at resa öfver till Finland och der widare dess vice Præsidents beställning förrätta), 3.11.1721 f. 107 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmackt för L. Brommenstedt 2314 at wara v. Præsident i Åbo Håffrätt ... medelst Sven Lejonmarks erhåldne nådige afskied, dess härtils förträdde vice Præsidents Embete i Wår Åbo Hoffrätt är ledigt wordet). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 105 (XXV); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 224; Akademiska konsistoriets protokoll X 1673 (Uppsala 1972) s. 157 (27.8.1673, Prof. Åkerman påminte, att Sueno Agricola Finlandus är af facult. juridica examinerat och approberat till Communitetet i deras facultet, der på han nu begärar Consistorii ratification. Detta bewiljades), 177 (6.9.1673, katso 1522), 179, 181, 204; Akademiska konsistoriets protokoll XI 1674–1675 (Uppsala 1973) s. 251 (17.3.1675, Sueno Agricola Finno begiärer testimonium. Hwilcket bewiljades). — R. von der Hardt, Holmia literata (1701) p. 23; R. von der Hardt, Holmia literata auctior & emendatior cum appendice de variis rerum Suecicarum scriptoribus (1707) p. 105; B. Schlegel och C. A. Klingspor, Svenska adelns ättar-taflor (1875) s. 3 (Agricola Tab. 3); J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 257 (Leijonmarck Tab. IV); J. A. Almquist, Kommerskollegium och riksens ständers manufakturkontor samt konsulsstaten. Meddelanden från Svenska riksarkivet 2:4 (1912–15) s. 647; A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. I (1923) s. 116; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor IV (1928) s. 572 (Leijonmarck Tab. 1); J. Kleberg, Krigskollegii historia. Biografiska anteckningar 1630–1865 (1930) s. 61; J. Kleberg, Kammarkollegium 1634–1718. Svenska ämbetsverk VI:I (1957) s. 126; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #131D, 141D, 943G, 1333R, 1518D, 2633D, 2922G, 2944D; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #5156 (1720); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #880H, 1724R, 2370, 2545D, 3317G, 4261; Suomen kansallisbiografia 6 (2005) s. 29; V. Lindgärde och G. Cavalli-Björkman, Äreborne och Dygderika Jungfru Margareta Catharina Spieker. Genos 82 (2011) s. 148.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 19.10.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Sven Leijonmarck. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1720>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.