Helsingin yliopisto

Tiedot

(1644) Krister (myös Kristian) Agricola Christiernus Christierni, Uskelensis 415. Vht: Uskelan kirkkoherra Krister Agricola (Christiernus Simonis, † 1662) ja Kirstin Svensdotter. Oraatio Turussa 20.11.1644. — Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentin (Joh. Wittenbergin rykm.) rykmentinpastori 1647. Lohjan kappalainen 1650. Uskelan vt. kirkkoherra (isänsä sijainen) 1657, vakinainen kirkkoherra 1664. Lääninrovasti. † Uskelassa 1669.

Pso: Brita Svensdotter Forsenius († 1689).

Poika: varapresidentti, maaherra Sven Agricola, aatel. 1686 Leijonmarck 1720 (yo 1664, † 1728).

Poika: Krister Agricola 2088 (yo 1670/71).

Poika: Uskelan kirkkoherra Abraham Agricola 2089 (yo 1670/71, † 1706).

Veljentyttären poika: Karjalohjan ent. pitäjänapulainen Jeremias Heerman 6213 (yo 1735, † 1777).

Lanko: Kiskon kirkkoherra Tomas Pacchalenius U68 († 1679).

Lanko: Karjalohjan kirkkoherra Johan Thauvonius 13 (yo 1640, † 1690).

Lanko: Loimaan kirkkoherra Per Wallenius, myöh. Walstenius 146 (yo 1640/41, † 1675).

Lanko: Lohjan kirkkoherra, FM Johan Forsenius 275 (yo 1642, † 1675).

Lanko: Maskun kirkkoherra Erik Istmenius 749 (yo (1650), † 1689).

Vävy: ent. kihlakunnantuomari Matias Halitzius, aatel. 1690 Ehrenhoff 1725 (yo 1664/65, † 1704).

Vävy: Rymättylän kappalainen Nils Kellmannus, myöh. Fontelius 1807 (yo 1665/66, † 1692).

Vävy: Kangasalan kirkkoherra, FM Abraham Thuronius 2439 (yo 1675/76, † 1714).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 30.3.1664 f. 42 (Confirmation för H. Christierno Agricola på Uskela Pastorat i Finlandh ... uthi sin Sahl. Faders stelle), 12.10.1665 f. 262 (För Uskela Sochnens inbyggiare, att Colligera sigh hielp i Finlandh till dheras Kyrkio bygnadh), 19.12.1687 f. 720 (Til Bispen och Consistorium i Åbo för Brita Forsenia ... Emedan framledne Pastoris Enkia i Usskula Församling Brita Forsenia beklagar at al hennes Ägendom twänne gånger både i Åbo och Kimito Sockn genom en olyckelig wådeld är lagd i aska, och hon således i et mycket uselt och utfattigt tilstånd försatt worden; Ty hafwe Wij nådeligen bewilliat henne en Collect uti Åbo stad sig til hiälp och liffzuppehälle); KA mf. ES 1747 (cc 7) Halikon ja Uskelan käräjät 3.–4.4.1650 f. 3v (Fält Predikanten, Wällerde Her Christiern Christiernij), Halikon ja Uskelan käräjät 27.–28.6.1650 f. 13v (Kyrckieheerden i Vskela Wäll:de Her Christien framladhe opå sijn Sons Her Christerns wägna ...), Tutkinta Uskelan pappilassa 26.–27.4.1653 f. 124–133 (katso 414), Halikon ja Uskelan käräjät 5.–6.2.1658 f. 336 (Vice Pastoris i Uskela Her Christierni bewijss daterat den 4 Februarij Anno 1658); KA mf. ES 1845 (kk 7) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 29.–30.8.1683 f. 71 (Förekom Probstens och Kyrckioherdens uthi Uskela Församblingh Sahl. Her Christian Agricolæ effterlefwerska dygdesame Hustro Brijta Forsenia, och gaaf mychet klageligen rätten tillkänna huru såssom hon satt sigh i sinnet att öfwer reesa här ifrån Rimitho till Stockholm att besökia eller och endtel. till des dödedagh blifwa hoos sina barn der sammastädes, och till den ända infört och nedsatt hoos sin Mågh Capellanen här i Rimitho Sochn Wyrdige och Wällärde Her Nils Fontelium all des erfde och förwärfde ägendohm, bestående ... hwilken heela hennes ägendohm in till hennes gång kläder uthi een Grufweligh Eldzwåda d. 18:de Martij skohla till aska lagde wara); KA mf. ES 1748 (cc 8) Halikon ja Uskelan käräjät 10.–12.6.1669 f. 49v (Kyrckioheerdens i Uskela, Sahl. H:r Christiani Agricola Broder, Leutenampten Simon Ackerman), 51v, Halikon ja Uskelan käräjät 30.–31.8.1669 f. 72; KA mf. ES 1885 (ll 9) Lohjan ja Siuntion käräjät 20.–23.2.1691 f. 38 (sahl: h:o Carin Christersdotter Agricola war Fendrickens Manhafftigh Carl Matzons ächta hustro. Ks. vävy 2664). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 13 (1662. D:n Christianus Simonis Agricola, Pastor in Uskela, vitam cum morte commutavit); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 20 (IV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 5 (IV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 158, 162, 228 (Christianus Christiani ‹luult. tämä›), (231), 393–396, 399–400 (isä), 540–541 (isä), 541 (Christianus Christiani), 545, 551 (isä), 585 (isä); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 97 passim; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 35, 35 passim (isä), 46, 51–52, 53, 56, 68, 69, 79, 96, 153, 166–167, 172, 177; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 256, 266, 282, 429, 430, 431, 480, 482, 513, 518, 543, 545; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 67 (6.3.1657), 227 (30.3.1664), 292 (6.5.1669, kirkkoherranvirka on vapautunut Christiernus Agricolan äskettäin kuoltua); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 170; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 1: 1639–1662. SSLS 230 (1932) s. 75 (isä), 77 (isä), 162 #126 (5.1660). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 349, 424 (isä ja poika Agricolan tiedot ovat osin sekaantuneet keskenään); J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 263; B. Schlegel och C. A. Klingspor, Svenska adelns ättar-taflor (1875) s. 2 (Agricola Tab. 3); K. G. Leinberg, Till Åbo akademis studentmatrikel. Förhandlingar och uppsatser 22 (1908) s. 210; J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 257 (Leijonmarck Tab. IV); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor IV (1928) s. 572 (Leijonmarck Tab. 1); G. Rein, Lisäyksiä Vilh. Laguksen Turun Yliopiston oppilasluetteloon. Genos 16 (1945) s. 111; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2811D, 2858D, 3722D, 3891G; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #157, 158.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Krister Agricola. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=415>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.