Helsingin yliopisto

Tiedot

1664/65 Mikael Frosterus Michael Michaelis, Kiskoensis 1729. Vht: Kiskon kirkkoherra Mikael Frosterus (Michael Erici, † 1638) ja Maria Svensdotter tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1664/65 [Frosterus] Mich. Mich. Kisco _ 80. — Seilin hospitaalinsaarnaajan apulainen Nauvossa 1677, komministeri (lukkaripappi) 1717. † (?) Seilissä 4.1721.

Pso: 1:o N.N.; 2:o Ingeborg Mattsdotter Villenius (elossa leskenä 1725).

Poika 1. avioliitosta: Johannes Michaelis Frosterus (Turun kouluun 30.4.1691, Sieloensis), sittemmin opettaja Nauvossa ("läromästare", 1756).

Serkku: Ruoveden kirkkoherra Erik Frosterus 452 (yo 1644/45, † 1682).

Lanko: Urjalan kappalainen Fredrik Helenius 936 (yo 1652/53, † 1690).

Kaima: Mikael Frosterus 3647 (yo 1690).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 68b; KA valtakunnanregistratuura 24.7.1667 f. 138 (Till General Gouverneuren uthi Finlandh, för een Prestänkia Maria Swensdotter benembd ... huruledes hon för någon tijd sedan skall hafwa uptagit ett ödes hemman uti Finlandh i Sanct Mårthens Sochn belägit Harakanböhle benemd, och der uppå alle sine och sine barns medell anwendt, hwilket sedan aff oss ähr een Capitein ben:d Rahn donerat, som henne ifrån hemmanet skall hafwa afdrifwit ... altså hafwe wij wehlat i nåder till Eder henne remittera, att i om bem:te ährande låten ransaka); KA mf. ES 2000 (nn 62) Ruoveden käräjät 13.2.1660 f. 453 (Fältes H:r Ericus Forsterus [Frosterus] till 3 m: för Tingz wijkande at Swara sijn Fadher broders Sal: H: Michaelis Erici Fullmehtige Thomas Matzsson till een Påst Peningar han för dhem innehafwa skall); KA mf. ES 1881 (ll 2) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 15.3.1638 f. 124 (Kyrkieherden Wälerde Mann her Michel i Kisko anklager Begalningzmannens Hans Matzsons Skrifware, Johan Erickson ... Kyrkieherdens Sohn); KA mf. ES 1849 (kk 14) Nauvon käräjät 13.9.1697 f. 140v (Coadjutoris wedh Siählöö hospital H:r Michaël Frosteri hustro Ingeborg Matzdotter gaf Rätten tillkenna, huruledes hennes Man förledne Winttras kiöpt en koo af Finby Ryttaren Matz Matzson, hwilcken koo ... warit stulen); KA mf. ES 1852 (kk 23) Nauvon käräjät 18.7.1705 s. 28 (een qwinspersohn ben:dh Maria Michelsdotter Frostera, katso 3130); KA mf. ES 1852 (kk 24) Nauvon käräjät 12.–13.3.1706 f. 86 (Det anförde wähl Cappellanens i S:t Carins Sochn H:r Jahan Gunneri 2463 Hustru Gertrudh Michelssdotter, som af ber:de sin Man är till Siählöö Hospitahle inlöster een klagan emoot Hospitahls Prädikantens H:r Michel Frosteri Hustru Ingebor Mattzdotter, och dess Stiufdotter Maria Michelsdotter, att dhe skohla tillagdt henne een Ährerörig beskyllning, som och med egen Handh olagel:n tillpanttat sig een hennes Skeed föruthan det hwad ber:de Maria Michelsdotter af henne skall stuhlit, som med mehra Hustru Gertrudz Michelsdotters inlagde beswärs skrift den nu H:r Michel Frosterus Comunicerades uthwijsar); KA mf. ES 1852 (kk 24) Nauvon käräjät 12.–13.3.1706 f. 98v (Cappellan på Siählöö H:r Michel Frosterus); KA mf. ES 1855 (kk 29) Nauvon käräjät 19.–21.2.1710 f. 75v (dotter Maria Michelsd:r); KA mf. ES 1855 (kk 30) Nauvon käräjät 16.–17.2.1711 s. 73 (Ländzman Abraham Michelsson angaf Qwins Pehrsohn Maria Michelsdåtter för det hon födt sidstl: Olai tijdh eller d: 29 Julii 1710. ett oächta Pijgebarn ... sitt förra barn, som den då i Hospitalet warande Ranckeen plichtat före); KA mf. ES 1856 (kk 32) Nauvon käräjät 13.–15.5.1712 f. 284–287 (Maria Michelsdåtter haar moth den 23 Decembr: sidstl: åhr genom döden afgådt hoos sin Fader Hospitals Predikanten H:r Michel Fråsterus), Nauvon käräjät 7.–9.2.1713 f. 561 (Hospitals Predikantens på Siälöö herr Michel Fråsteri hustru Ingebårg Mattzdåtter), 576v; KA mf. ES 1211 (d 1) Tammisaaren RO 8.11.1669 (... Afflade Studenten Michel Michaelis sijn Eedh å book, att han inthz: hafuer ment Peer Hindrichsons dotter Karin ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 106 (XXV); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #83. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 105; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 488 (Frosterus); V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II. SSV 9 (1925) s. 143; V. P. Toropainen, Luettelo Turussa vuosina 1715–25 porvarinoikeudet saaneista kauppiaista ja käsityöläisistä. Genos 77 (2006) s. 143 (poika 2. avioliitosta: turkulainen porvari Matthias Frosterus, † 1756).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mikael Frosterus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1729>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.