Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1676 Johan Gunnelinus Johannes Andreæ, Vemoensis 2463. Kotoisin Vehmaan Kunnilasta (ruots. Gunnila). Turun katedraalikoulun oppilas (1670, cl. rect. circ. infer., Johannes Andreae Wemoens.) – 2.5.1676 (testim., Johannes Andreae Wemoens.). Ylioppilas Turussa kl. 1676 Gunnelinus Joh. Andr. Vem _ 121. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1675/76] Johannes Andreæ Gunnelinus Wemoënsis. | Sacell. in Nummis. — Apulaispappi Nauvossa (1680). Kaarinan kappalainen 1683. † Strandbergin mukaan 1717. Kuitenkin Jakob Immenius kirjoittaa jo 8.7.1716 päiväkirjassaan edesmenneen Gunnelinuksen tyttärestä.

Pso: (jo 1683) Gertrud Michelsdotter Styrman.

Appi: Kaarinan kappalainen Mikael Styrman U1099 († 1682).

Vävy: Kaarinan kappalainen Mikael Avellanus, myöh. Avellan 4670 (yo 1702, † 1761).

Vävy: Kaarinan pitäjänapulainen Henrik Anström 5256 (yo 1713, † 1731).

Vävy: ylioppilas Johan Ekström 6052 (yo 1733, † 1749).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 77a; HYK ms., Bor. osak. matr. #157; KA Immeniuksen päiväkirja [s. 107]; KA valtakunnanregistratuura 2.1.1684 f. 3v (Kongl. Maij:tz Nådige resolution och förklaringh, uppå Biskopens och Consistorij uthi Åboo, underdånigst insinuerade desiderier ... 4. Uthaff dhe skiähl Consistorium föredrager om H:r Johan Gunnelini befordran till Cappellans tiänsten i Ninnis, finner Kongl. Maij:tt honom böhra dher widh blifwa handhafdh, oaktadt att Assessoren Samuel Olofzson 891, för dhet han har hemman dher i Sochnen som han rustar före, eller dhe som giöra ett medh honom i Församblingen, sättia sigh dher emoth, och sökia utan skiähl och gijlltige orsaker att hindra, och contrecarrera Biskopen och Consistorium i denne dess skiählige och dem på Embetes wägnar Competerande disposition, hwilken Kongl. Maij:t här medh alldeles gillar och stadfäster); KA mf. ES 1749 (cc 10) Nauvon käräjät 4.2.1680 s. 126 (Coadiutor H:r Johan Gummelius‹!›); KA mf. ES 1750 (cc 11) Piikkiön ja Kaarinan käräjät 1.–2.3.1683 f. 44; KA mf. ES 1751 (cc 13) Piikkiön ja Kaarinan käräjät 22.–23.7.1685 f. 113; KA mf. ES 1755 (cc 25) Piikkiön ja Kaarinan käräjät 16.–18.2.1698 s. 93; KA mf. ES 1852 (kk 24) Nauvon käräjät 12.–13.3.1706 f. 86 (Det anförde wähl Cappellanens i S:t Carins Sochn H:r Jahan Gunneri Hustru Gertrudh Michelssdotter, som af ber:de sin Man är till Siählöö Hospitahle inlöster een klagan emoot Hospitahls Prädikantens H:r Michel Frosteri 1729 Hustru Ingebor Mattzdotter. Jatkuu (kk 27) 26.6.1709 f. 193v ja (kk 29) 19.–21.2.1710 f. 72). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 155 (XXXVI); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 427 (8.1683); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 4, 8; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 165 (1676:I, pro vale). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 76; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 158; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1548.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Gunnelinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2463>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.