Helsingin yliopisto

Tiedot

24.10.1665 Nils Toberus, vuodesta 1671 Wijkman Nicolaus Christophori, Ostrogotus 1789. Kotoisin Itä-Götanmaalta. Ylioppilas Turussa 24.10.1665 Toberus Nic. Xphori OG _ 86. Stipendianomus 23.1.1668. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1668 – sl. 1668. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1669 – sl. 1676. Respondentti 1671 (Lidén), pr. Petter Bång U182. Respondentti 1674(?, Lidén), pr. Jakob Flachsenius 787. FK. Lastenopettajana Joutsenossa 1693. Elossa 1704.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 195a; HYK ms., Matrikel på Östgötha studerande II [kserokopio, orig. UUB Westin 939] #58; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (23.1.1668); KA mf. ES 1816 (ii 8) Lappeen ja Joutsenon käräjät 16.–18.10.1693 s. 32 (Capitein Edel och Welb: Elias von Nandelstedt föredrogh klagel:n huru som sidstl:ne förste dagh Pingst honom är hände Een oförmodelig Olycka i det hans huus och Gårdh Tarfwåla i Joutzenus S:n af een ynckelig Eldzwåda till aska lagd ... att då han ungefähr några Tijmar efter middagen suttit medh Capit:n Abel Kruus och Candedaten Nicolaus Wictman i sin Cammar tillhoopa, haar een Ryttare som då där warit, And: Persson Finne ben:d inkommet och sagt dem hwad Olycka som war på förde, då dhe uthgåt, och sedt att Elden warit löös på taket); KA mf. ES 1817 (ii 13) Lappeen ja Joutsenon käräjät 9.–11.1.1696 s. 8 (Emedan Capitein Wälb: Elias von Nandelstedt intet neeka kunde det Candidaten Wähl:de H:r Nicolaus Wijkman skall ännu hoos honom hafwa att fodra 44 D:r Kopp:r Mynt för det han i ett Åhrs tijdh informerat däss barn i läsande och skrifwande); KA mf. ES 2005 (oo 7) Rantasalmen käräjät 26.–28.11.1690 s. 73 (tracterat honom illa, så att han spottadhe blodh, såsom och några blånader, och blodsåår, Insinuerade twänne Attester uthan något Dato, den een aff Candidaten Nils Wijckman, den andra af And: E: Näglick 3555 een Student, som nu närwarandhe sin Attest till stodh), Rantasalmen käräjät 3.–4.11.1691 s. 112 (Arrendatorens Johan Hiskous hustru dygdesamme Beata Berg klagade högel: öfwer Candidaten Dominum Nicolaum Wikman som hade låckat af hennes Son Olof Hiskou 3418 een Kista medh böcker); KA mf. ES 1842 (jj 43) Ruokolahden käräjät 16.–17.2.1704 s. 48 (Dhet förekom Candidaten H:r Nicolaus Wijkman, och anhölt att kunna bekomma af Sahl: Pastorens H:r Johan Falks 2400 effterlåtne Enckia 3 T:r Korn, som Wijkman skohlat Låndt för någre åhr åth Sahl: Kyrckioherden), Ruokolahden käräjät 13.–14.6.1704 s. 118. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 114 (XXVI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 265, 267, 305, 345, 358, 404, 453, 472, 521; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 31, 81, 107, 178, 236, 247, 253, 253, 254, 255–256, 264, 265, 278, 292, 296, 343, 374, 394; J. Vallinkoski, Kolme Turun ylioppilasluetteloa 1600-luvun lopulta. Genos 21 (1950) s. 62 (I 23.2.1681 OstroG.: "Nicolaus Wijkman Absens Siukel. Skall ärna sigh medh snaraste hem"). — J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 40 V#709, 54 V#954; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #709R, 710G, 715G, 954R, 3990G; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #612, 730R, 1076, 1132R, 1750G, 2043G, 2700 (?), 2701 (?), 3794.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Wijkman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1789>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.