Helsingin yliopisto

Tiedot

5.6.1675 Johan Falck Johannes Johannis, Savolaxensis 2400. Vht: Savon ylisen kihlakunnan kruununvouti Hans Joensson Falck ja hänen 1. puolisonsa Brita Pålsdotter tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 5.6.1675 [Falck] Johan [Johannis Savol _ 117]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1675 d. 5. Junii] Johannes Johannis Falck Savol. Respondentti 1678(?, Lidén), pr. Jakob Flachsenius 787. — Viipurin rakuunarykmentin (G. J. von Budbergin rykm.) saarnaaja 1678. Apulaispappi Viipurissa (1682), vt. kirkkoherra 1683. Viipurin luostarikirkon kappalainen (diakoni) 1684, tuomiokirkon kappalainen (arkkidiakoni) 1690. Ruokolahden kirkkoherra 1692. Valtiopäivämies 1693. † Ruokolahdella 1703.

Pso: 1:o Maria Winter († 1690); 2:o 1691 Anna Jonasdotter (jäi leskeksi).

Eno: Matias (Matthias Pauli) 82 (yo 1640).

Velipuoli: Käkisalmen pormestari Mårten Falck 2402 (yo 1675, † 1707).

Poika: Mårten Falck U593.

Lanko: viipurilainen kauppias Nils Ranström 2907 (yo 1681, † 1702).

Kaima: lainlukija Johan Falkius, myöh. Falk 1525 (yo 1662).

Kaima: Johan Falck 3602 (yo 1689).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 56b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #104; KA valtakunnanregistratuura 18.4.1692 f. 211 (Kyrkioherde fullmackt på Roukolax Pastorat för H:r Johan Falck ... såsom Roukolax Pastorat i Wiborgs Stifft förmedelst H:r Anders Hanstenij 1697 dödelige frånfälle är kommit att blifwa ledigt), 31.8.1703 f. 295 (Kyrkioherde fullmacht för mag:r Mårten Grå 3268 ... medelst Fal[cks] dödelige frånfälle, Ruokolax Pastorat i Wiborgz Stift är kommit att blifwa ledigt); KA mf. ES 2003 (oo 4) Ylim. käräjät 29.11.1670 s. 240 (emillan fordom Befal: wäla:t Hans Joens: Falk och hans för detta Opbördskrifuare förståndigh Erich Andersson angående Opbörden för Anni 1662 och 1663); KA mf. ES 2007 (oo 8) Puumalan käräjät 12.–14.11.1694 f. 130v (uti Ven: Cons: Fullmächtiges Kyrkioheerdens i Rokolax Erewyrdige H:r Johan Falckz närwaro); KA mf. ES 1838 (jj 23) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 7.–9.12.1682 s. 176 (Coadjutoren H:r Johan Falk); KA mf. ES 1839 (jj 24) Viipurin pitäjän, Koiviston ja Säkkijärven käräjät 29.10.–3.11.1683 s. 63 (Såsom Framledne Doomprobstens och Kyrckioherdens Sahl: M:r Arv: Forstadij 592 Enckia, igenom Vice Pastoren H: Johan Falk sigh beklagade ...), Viipurin pitäjän, Koiviston ja Säkkijärven käräjät 8.–13.12.1684 s. 66 (Domprobstenn och Kyrckioherdenn Ehrewördigh och Höghlärde Mag: Petrus Carstenius läät igenom Cappellanenn well:de H:r Johan Falck andraga); KA mf. ES 1840 (jj 28) Ruokolahden käräjät 12.–14.6.1693 s. 101 (Beswärade sigh Pastor Loci Ehrewyrdige och Wähllärde H:r Jah: Falck öfwer dhet sielfzwåldh, som här hoos Soknemännen inrijtat, hwarmed dhe uppå hans åthwarningar eij welat här tilldagz afstå, uthan fast mehr twert emoth dhen här af Cantzelen publicerade Kyrckiolagen utj åthskillige måhl handlat, såssom 1:o ...), Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 22.–29.11.1693 s. 92 (katso 2533); KA mf. ES 1842 (jj 36) Ruokolahden käräjät 14.–15.6.1699 s. 262 (Kyrkioherden Ehrewyrdige och Wähllärde H:r Johan Falck, opwijste Crono Befallningzmans Wälbetrodde Israel Willandz inrymbningzskrifft af d: 16 Sept: 1697, förmedelst hwilken såssom Kyrkioherden är effterlåtit att uptaga ett Hem:n i Haukilappi by och Ruokolax Sochn, af 3/32 Mantahl Stadga, som Oloff Mattsson till förena Åbodt); KA mf. ES 1842 (jj 43) Ruokolahden käräjät 16.–17.2.1704 s. 48 (Dhet förekom Candidaten H:r Nicolaus Wijkman 1789, och anhölt att kunna bekomma af Sahl: Pastorens H:r Johan Falks effterlåtne Enckia 3 T:r Korn, som Wijkman skohlat Låndt för någre åhr åth Sahl: Kyrckioherden), Ruokolahden käräjät 13.–14.6.1704 s. 118 (pålägges Enckian Anna Jonas dåtter, bem:te 3 T:r Korn, till H:r Wijkman, uthan wijdare Geensagu att betahla, och des Föruthan ährläggia uthj Rättegångz omkåstnat 3 m:r S:r M:t), Ruokolahden käräjät 7.–8.11.1704 s. 190; KA mf. ES 1843 (jj 45) Ruokolahden käräjät 24.–25.9.1706 s. 132 (Sahl: Kyrckioherden H:r Johan Falck). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 149 (XXXV); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 53, 163, 299, 307, 308, 311; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 16. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 54 V#976; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 234, 417, 421; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #116D, 739G, 976R, 4266D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1095 (... 27.12.1692. Hållen af Johanne Falck, desig: past. in Ruokolax. tryckt 1695), 1154R.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 12.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Falck. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2400>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.