Helsingin yliopisto

Tiedot

1665/66 Karl Pacchalenius Carolus Andreæ, Satacundensis 1828. Vht: Pohjois-Suomen alilaamanni Anders Michelsson († 1679) ja Sofia Mårtensdotter Stenius. Ylioppilas Turussa 1665/66 [Paccalenius] Carolus [Andreæ] _ 87. 120. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1665/66] Carolus Pacchalenius. | Judex territorialis. Respondentti 1673(?, Lidén), pr. Jakob Flachsenius 787. Ylioppilas Uppsalassa 17.11.1673 Carolus [Michaëlis‹!› Pacchalenii Finlandi, indidem]. Uudestaan ylioppilas Turussa 1675/76 [Paccalenius Carolus Andreæ _ 87. 120]. — Nimitetty Orustin ja Tjörnin (Göteborgs och Bohus län) kihlakuntien tuomiokunnan tuomariksi 1683 (ei astunut virkaan). Elossa 1699.

Veli: Eurajoen kirkkoherra, FM Anders Pacchalenius 1826 (yo 1665/66, † 1704).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 144b, 144b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #142; KA mf. ES 1884 (ll 8) Hattulan, Lehijärven, Rengon, Vanajan ja Mäskälän käräjät 7.2.1688 f. 1v (Kyrkioherden uti Wåno, Ehrewördig och Högwällärde H:r Mag: Andreas Pacchalenius ... hans Caution som han för sin broder Carl Pacchalenio gådt hafwer); KA mf. ES 1724 (bb 14) Janakkalan, Mäskälän ja Rengon käräjät 25.–27.2.1693 s. 148 (obligation på 810 Dal:r Kopp:r M:t som Kyrckioherden [Andreas Paccalenius] på sin Broders Häradzhöfdingens Carl Pachalins wägnar widh Olaj tijdh samma åhr [1691] betala sigh för obligerat). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 113 (XXVI), 157 (XXXVI); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 226; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #142; Akademiska konsistoriets protokoll XI 1674–1675 (Uppsala 1973) s. 96 (19.8.1674, Berättade Rector att något buller hade skedt för en tijd sedan af blandade studd. och wärfware, der under fönster woro sönderslagne, och en hustru något illa slagen med blotta wärjan. Af studd. är befunnet att twenne finnar nembl. Keckonius 1581 och Carolus Pacchalenius ha waret med. Denne Pacchalenius har sedan tilstådt sig waret med och skadat hustrun ...), 134 (2.12.1674, Inkom ryttarehustrun h. Anna emot Packalenium för det slagzmål hon förr har angifwet honom före), 216, 310 (16.6.1675, katso 1826). — J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 53 V#951; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #951R; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #812, 1129R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Pacchalenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1828>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.