Helsingin yliopisto

Tiedot

1662/63 Johan Keckonius Johannes Andreæ, Hvittensis 1581. * noin 1643. Vht: Huittisten kirkkoherra Anders Keckonius U62 († 1675) ja Katarina Gjös. Ylioppilas Turussa 1662/63 Keckonius Johan [And:æ Hvitt _ 72]. Merkintä Indexissä [Kekonius] Johan _ ‹–›. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1662/63] Johannes A: Keckonius. | Præp. et Pastor in Hwittis dignissimus. | Obiit ætatis suæ septugesimo nono A:o 1719. Respondentti 9.1669, pr. Enevald Svenonius 132. Ylioppilas Uppsalassa 31.10.1673 Johannes Keckonius Finlandus ex Acad. Aboënsi. Respondentti 16.6.1677, pr. Petter Bång U182. — Varrontavaltakirja Huittisten kirkkoherraksi isänsä jälkeen jo ylioppilaana 1674 (virkaan 1676). Lääninrovasti. (Valtiopäivämies 1682–83?). Puhuja pappeinkokouksessa Turussa 1690, saarnaaja 1693. ‡ Huittisissa 20.9.1719.

Pso: Margareta Gustafsdotter Aejmelaeus († 1700).

Appi: lainlukija Gustaf Aejmelaeus 307 (yo 1642/43, † 1664).

Poika: pataljoonansaarnaaja Anders Keckonius 3549 (yo 1688/89, † 1711).

Poika: kornetti Johan Keckonius 3550 (yo 1688/89).

Vävy: Huittisten kappalainen Johan Thurovius 4074 (yo 1694/95, † 1730).

Vävy: Ikaalisten kappalainen, rykmentinpastori Henrik Rajalinus, myöh. Rajalin 4357 (yo 1698, † 1750).

Vävy: Huittisten kappalainen Gabriel Wallman 5083 (yo 1709, † 1752).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 102b, 102b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #121; KA valtakunnanregistratuura 14.5.1674 f. 235 (Till Biskopen och Consistorium i Åbo för Keckonio om pastoratet i sin faders ställe ... Oss är af Studioso Johanne Keckonio framtedt Grefwinnans Wälb:en Frw Sigrid Bielkes breef, däri hon honom bewilliar i sin ålderstigne faders ställe successionen till pastoratet i Hwitis Sochn, det Grefweskapet tillhörigt, som hon innehafwer, emedan så af academien där i Åbo som andra det wittnesbörd honom gifwit är, att han skall wara en lärd och skickelig person), 7.11.1682 f. 718 (Tillgift för H. Johan Keckonio Kyrkioheerde i Wittis på 113 D:r 14 öre sölfwerm:t ... låtit föredraga dett han i desse nästförledne åhren genom misswäxt och stoort floodwatn mycken skada lijdit hafwer), 27.3.1684 f. 184 (Till Liquidations Commissionen att liquidera med Gen. Lieut:n Bielke öfwer dhe 13000 rdr. han prætenderar för Hwittis Sochn i Finland), 12.9.1719 f. 153 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmakt ... för Regementz Pastoren Wid Åbo lähns Cavallerie Nicolaus Idman 4388 til Hwittis Pastorat i Åbo Stifft, effter den framl. Joh. Keckonius); KA mf. FR 199 (Bielkesaml. 26) Huittisten käräjät 27.–28.1.1673 f. 12 (D:nus Johannes Keckonius berettadhe denne Euphæmia [Olofzdotter] wara een ogudachtig Qwinna); KA mf. ES 1924 (mm 11) Huittisten käräjät 13.–15.9.1675 f. 35v (Vice Pastoren Wörd: och Wällärde H:r Johan Keckonius let nu Insinuera först Höghwelborne Frw Grefwinnas här öfwer Biörneborgz Grefweskap Vocations bref af dhen 4 Maij 1674 uthi huilket hennes högh Grefl: Nåde så för hans egen skickeligheet och goda Qualiteter, som för hans Sahl: Faders framledne H:r Probstens Höfhwällärde M:r Andreæ Keckonij meriter, kallar honom till det här vacerande Pastoratet med recommendation till det Wyrdige dohm Capitlet Öfwer Investituram, och sedan wår allernådigste Konungz och herres Confirmation der upå af den 5 Maij 1674), 41v (Vice Pastoren Wällärde H:r Johan Keckonius); KA mf. FR 200 (Bielkesaml. 27) Huittisten käräjät 18.–20.9.1676 f. 83v; KA mf. ES 1925 (mm 12) Kokemäen käräjät 10.–11.1.1679 s. 5 (Nähälä hemman), Huittisten käräjät 18.–19.6.1680 f. 31 (Kyrckioheerden Wyrdig och Wällärde H: Johan Keckonius beswärade sig nu öfwer det otijdige öhl, bränwijns och Tobacks Sälian om Sön-, Helge- och andra högtijdes dagar som öfwas och hålles i Hwittis Kyrckiobyy), Huittisten käräjät 16.–17.9.1680 f. 61v (Kyrckioheerden Wyrdig och Wällärde H: Johan Keckonius gaf nu Rätten tillkänna huruledes flodhwattnet detta Åhr hade giordt een stoor skada på Prästegårdz åkeren), Kokemäen käräjät 22.–23.6.1680 s. 50 (Karinoja hemman); KA mf. ES 1926 (mm 13) Kokemäen käräjät 26.–28.2.1683 f. 358, Kokemäen käräjät 9.–12.12.1684 f. 655 (att byggia tillsamman een qwarn uthi Näyhälä Fors); KA mf. OS 489 (Ala-Satakunta II KOa 1a) Kokemäen käräjät 11.–13.3.1685 f. 67v; KA mf. ES 1926 (mm 14) Huittisten käräjät 4.–7.10.1687 s. 297 (Kyrckioheerden här i Sochnen Erewördige och wällärde H:r Johannes Keckonius inlade den Kgl: Indehlningz Commissions Commissariers Breff Dat: Sambo d: 5 Februarij 1685 der uthi honom tillåtes, till Regementz complection, att rusta för Henrich Grelssons hemman i Mattikalaby); KA mf. ES 1927 (mm 16) Huittisten käräjät 17.–21.2.1688 s. 123; KA mf. ES 1932 (mm 36) Kokemäen käräjät 17.–18.9.1700 s. 798 (Probstens i Hwittis Ehrewördige H:r Johannis Keckonii Fiskiare wid Näyhälä, Mattz Mattzson), 799 (Landbonde på Herr Probstens i Hwittis Sochn Ehrewördige Herr Johan Keckonij Rusthåll i Näyhälä); KA mf. ES 1936 (mm 45) Kokemäen käräjät 6.–9.10.1706 f. 537v; KA mf. ES 1969 (nn 13) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 8.–9.7.1696 f. 235; KA mf. ES 1755 (cc 25) Paraisten käräjät 8.–10.2.1698 s. 84 (Levo Rusthåll); KA mf. ES 1143 (a 4) Porin RO 28.3.1688 s. 25 (Till Borgmestarens Gabriel Keckonij på sin Brors H:r Kyrckioherdens uthi Hwittis Sochn Ehrewördige H:r Johan Keckonij wägnar, anhållande, bewilliadhes af Rätten, att dhe Skrifter Matickala Ryttare Hemmanet Angåendhe, af Magistraten undher Stadzens Sigill skall vidimeras). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 97 (XXIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 21 (XXIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 323 (mainitaan eräs Keckonius), 416, 418, 463–464, 487, 501–502, 508, 512 (mainitaan muuan Johannes Andreæ), 520 (Johannes Andreæ); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 72, (404); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 151; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 377 (15.5.1674); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 226; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 186 #201 (10.6.1670), 191 #207 (17.3.1671); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. 130–131 #285 (12.5.1670); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #121; Akademiska konsistoriets protokoll XI 1674–1675 (Uppsala 1973) s. 25 (25.2.1674, Prop. Rector, att en finno wed namn Keckonius som wittnades af Rectore och somlige Proff:s wara en wacker karl, söker recommendation till Ill. Cancell. effter han tänker anhålla hos H. H.Gr. Exc. om någon promotion. Proff. höllo betänkeliget att recommendera honom in forma generali, effter han så litet känder är, doch kan honom unnas testimonium, om han det begärar), 96 (19.8.1674, Berättade Rector att något buller hade skedt för en tijd sedan af blandade studd. och wärfware, der under fönster woro sönderslagne, och en hustru något illa slagen med blotta wärjan. Af studd. är befunnet att twenne finnar nembl. Keckonius och Carolus Pacchalenius 1828 ha waret med. Denne Pacchalenius har sedan tilstådt sig waret med och skadat hustrun, men Keckonius har per fraudem och lögnachtige berättelser draget sig af wägen emot förbud att afresa, föregifwandes först sig waret siuk i sin fot, men något effter afrest ...), 101, 127 (18.11.1674, Joh. Keckonius Finno angåller om testimonio. Berättades att han hos någon wore bekant worden för sin petulantia linguæ, men effter han har sig der på någorlunda förklarat, och skrifftel. afbedet sielf och genom andra hwad peccerat wore; så bewiljades det). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 222; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 702 (Kekoni(us) Taulu 2); A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1476 (Oikaisuja ja lisäyksiä); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #110D, 736R, 911G, 1470D, 2154D, 2938D, 3639D, 3755R; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 151; P. J. Voipio, Kekkoset Suomen asuttajina. SSJ 47 (1994) s. 373; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #741R, 1367G, 2794D, 3099, 3317D, 3575R.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 10.10.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Keckonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1581>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.