Helsingin yliopisto

Tiedot

1667/68 Bengt Macrolander nuorempi Benedictus Benedicti, Nylandus 1948. Vht: Pohjan kirkkoherra Bengt Macrolander 120 (yo 1640, † 1677) ja Beata Persdotter. Ylioppilas Turussa 1667/68 [Macrolander] Bened. Benedicti _ 94. Vihitty papiksi noin 1684. — Pohjan kirkkoherran (veljensä) apulainen noin 1684, kirkkoherra siellä 1685, vuodesta 1696 myös Tammisaaren kirkkoherra. Pakeni sotaa Tukholmaan 1713. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1693, puhuja 1703. † paon aikana Tukholmassa 1717/18.

Pso: Maria Elisabet Ulrich.

Vävy: Sääksmäen kirkkoherra Jakob Haartman 4218 (yo 1696, † 1730).

Vävy: henkikirjuri Grels Haartman 4711 (yo 1702/03, † 1760).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 125a; KA valtakunnanregistratuura 11.7.1685 f. 382 (Kyrkioheerde fullmacht för H:r Bengt Maerolander på Poyo Pastorat), 23.10.1693 f. 620 (Till Stats Contoiret angående 200 D:r S. M:t till Eknäs Kyrkia, katso myös 2844), 6.7.1694 f. 412 (Till Biskoppen och Consistorium i Åbo uppå deras Bref af d. 27 Julij nästl. angående Ekenäs och Poijo Församblingar s Conjunction under en Pastorat), 6.7.1694 f. 414, 5.1.1695 f. 9 (Till Landzhöfdingen Carl Bonde om Ekenäs Stadh), 5.1.1695 f. 11 (Till Consistorium i Åbo om Pojo Sochns Combinerande med Ekenäs Stadz Kyrckia ... Såssom Wij till kyrckio-disciplinens inrättande i Ekenäs Stadh sampt sielfwa kyrckians underhållande hafwe funnet rådeligit at Combinera Pojo Sochn med bem:te Stadz Försambling ... lärandes Gudztiensten i bägge Församblingarne beqwäml. af en Pastore uthan afsaknat kunna uppehållas, när honom twenne Capellaner lembnas, en i Sochnen och en i Staden, hwilken senare med præceptoratet i Scholan kommer at understödias; Altså och emedan till samma Församblingars combinerande nu gifwes godt tillfälle sedan Pastor i Staden ähr dödh, kunnandes anten Pastor i Pojo eller någon annan af dhe nästgräntzande Pastoribus, hwilken I finne bäst meriterat, dijt förordnas, och Pastor i Pojo sättias i hans ställe), 5.1.1695 f. 12 (Till Cammar Collegium swar om Ekenäs Stadh), 17.6.1695 f. 302 (Till Consistorium Ecclesiasticum i Åbo swar, ang. Ekenäs Pastorat och Kyrkioherdarnes lön därsammastädes), 17.6.1695 f. 304 (Till Cammar Colleg. ang. Pastorens underhåld i Ekenäs. Mut. mut. til Stats Contoiret); KA mf. ES 1883 (ll 7) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 16.–17.6.1681 f. 9v (Studiosus Ds: Benedictus Macrolander Insinuerade i Rätten en förlijkningz skrift emellan sigh och Cornete Wälb: Gothart Johan Böning af d: 12 Sept: 1680 angående en twist och oenigheet som emellan be:te Macrolander och Cornete warit, begerandes at den samma nu Lagl: Confirmeras måtte), 9v (Wälb: Fru Anna Sophia Ulrichz Fullmechtig Stud: Bened: Macrolander), 10 (Alldenstundh Benedictus Macrolander ingick en sådan förlijkning med Abraham Matzson i Gesterby at), Pohjan ja Karjalohjan käräjät 16.–17.11.1681 f. 146v (Effter Jacob Frantzsons på Läikswald egen bekännelse dömes han at betala till D: Bened: Macrolandrum 1 tunna rågh); KA mf. ES 1884 (ll 7) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 27.–28.3.1682 f. 69v (Rådhman Wäl:t Bertill Wulf beswärade sigh öfwer Dom: Benedictum Macrolandrum); KA mf. ES 1884 (ll 8) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 12.–13.3.1688 f. 105v, 108v (hans Moder dygdesamma h:o Beata Persdotter); KA mf. ES 1885 (ll 9) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 9.–10.3.1691 f. 59v; KA mf. ES 1886 (ll 12) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 7.–8.3.1695 s. 178; KA mf. ES 1887 (ll 15) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 19.–20.5.1698 s. 288; KA mf. ES 1888 (ll 15) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 20.–22.10.1698 s. 611 (å dess Rusthåldz wegnar i Bollstad); KA mf. ES 1889 (ll 18) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 13.–14.5.1701 s. 264 (Kyrckioherdskan Maria Elisabeth Ullrich); KA mf. ES 1889 (ll 21) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 18.–20.2.1704 s. 123 (Ellden gådt temmel: wijda, i synnerheet å Bohlstad Skog ... att Landbonden å Kyrckioherdens Macrolandri Rusthåld i Bolstad Johan Erichsson, skulle kunna gifwa någon Underrettelsse); KA mf. ES 1890 (ll 22) Karjaan käräjät 16.–17.6.1705 s. 461 (Leutnantens Wälb: Gustaf Wallas Moder Wälb: Fru Anna Sophia Ullrich); KA mf. ES 1892 (ll 29) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 10.–12.1.1712 s. 5 (Kyrckoherden Ehrewyrdige och Wällärde H:r Bengt Macrolander, Upwijste des Fru Swägerskas nu mera framl: Wälb: Fru Anna Sophia Ulrickz Förskrifning af d: 10 Septemb: 1700, som hennes Son Qwartermestaren iembwäl sedermera framl: Wälb: Johan Everdt Wallas, till Wittne Underskrifwet). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 121 (XXVIII); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 454; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 283 (11.7.1685, Kyrkioherde fullmacht); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #103. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 382, 385; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1844D, 2948D; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 151; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 201; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #2467 (1714), 3401 (1715), 4554 (1716).

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 23.3.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Bengt Macrolander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1948>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.