Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1680 Sven Drysenius, myöhemmin (1687) Ekeflycht Sveno Matthiæ, Ekenäsensis 2844. Vht: Tammisaaren kirkkoherra Matias Drysenius (Matthias Simonis, kotoisin Perniöstä, † 1694) ja hänen 1. puolisonsa Katarina Svensdotter Vigelius tämän 2. avioliitossa. Turun katedraalikoulun oppilas 13.11.1676 (in cl. rect. circ. infer., Sueno Mathiae [Eekenänses]). Ylioppilas Turussa kl. 1680 Drysenius Sveno Matth:æ Eknes _ 146. Ylioppilas Uppsalassa 9.1.1684 Sveno Dryzenius Nylandus, munitus honestissimo testimonio Acad. Aboensis. Uudestaan ylioppilas Uppsalassa 17.3.1687 Sueno Ekeflycht Nylandus post legitimam aliquot annorum absentiam iterum in numerum ciuium Acad. relatus. Uudestaan ylioppilas Turussa 1690/91 Ekeflyckt Sveno _ 190.

Äidin aiempi pso: Tammisaaren kirkkoherra, FM Johan Bahn 76 (yo 1640, † 1657).

Äidin isä: Pietarsaaren pitäjän kirkkoherra, professori, FM Sven Vigelius U3 († 1653).

Veli: Kirkkonummen kirkkoherra Johan Drysenius 2923 (yo 1681, † 1725).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 48b, 50b; HYK ms. AKA:4, Konsistorin registratuura 1690–1699 s. 72 (29.10.1691); KA valtakunnanregistratuura 25.5.1681 f. 417 (Till H:r R. Skattmest: för Kiörkieherden i Ekenäs stadh på 50 t:r Spanmåhl åhrl. at niuta till underhold), 27.10.1682 f. 683 (Till Statz Contoiret för Eekenäs Kyrkia ... framledne Rådet och Feltmarskalken Grefwe Gustaf Leijonhufwudh hafwer uthi dess lijfztijdh i Ekenäs Stadh låtit upbyggia en sköön kyrkia, till hwilkens taakz reparation Borgerskapet därsammastädes, som sig till ett fast ringa antahl befinner, heelt oförmöget wara skall), 5.1.1683 f. 15 (Till Stats Contoiret för Ekenäs Stadz kyrkia), 5.5.1686 f. 205 (Till Stats Contoiret om 200 D:r S:r M:t till Ekenäs Stadz kyrkias betäckiande), 29.4.1690 f. 261 (Swar till Under Ståthållaren Clo om medel till Studenten Ekeflychts transport till Finland ... Wij see af Eder inkomne underdånige Skrifwelse dat. d. 29 hujus at nu skall gifwas lägenheet till at öfwerskicka åt Helsingfors den Studenten Sven Ekeflycht, som suttit en tijd på Gillestugun men skall wara så fattig att han intet något har att tillgå, hwarmed han sig må kunna upehålla och behielpa under wägen mindre att betala Frachten; Och som I fördenskull Eder und. förfrågen, om icke Eder må wara tillåtit, de 5 D:r Sölf:r m:tz bekostnadt som der till requireras, att taga af den Summan, som åhrl:n i Slotts Staten till Fånge tractamente är anslagen; Altså länder Eder der på till Nådigt swar, att Wij samtycke der till i Nåder det I så mycket som till hans öfwerförande behöfwes måge taga af be:te Fånge tractamentz pg:r, på det han med detta tillfället må kunna komma härifrån), 18.4.1692 f. 214 (Swar till Landzhöfding Bonde om Ekenäs Stad har mist sine privilegier), 15.10.1692 f. 550 (Till Cammar och Commercie Colleg:m angående Ekenäs), 23.10.1693 f. 620 (Till Stats Contoiret angående 200 D:r S. M:t till Eknäs Kyrkia, katso myös 1948); KA mf. ES 1885 (ll 9) Karjaan käräjät 5.8.1690 (Emedan Sahl: Adam Johanssons Bahns halfbröder wördig och wällärde H:r Johan Drysenius och Mons:r Swen Ekflycht, fordrar arf effter Sahl: Adam Bahn, hwilken uthan arfwingar uti sine myndige åhr dödh blifwen är, och hans Förmyndare Sahl: Ernest Bahn all hans arf och egendom till sigh på Knåpböle tagit); KA mf. ES 1211 (d 1) Tammisaaren RO 17.7.1658 (Bleff bewiliat herr Madthz till Scholmestare i Ekenes Stadh, Och belåfwades honom breff, till hennes Nåde Grefwinnan, Jempte och Siggill wnder pastorens breff till det wyrdiga Consistorio i Åbo), Tammisaaren RO 18.8.1658, Tammisaaren RO 3.11.1662 (Kom för rätta Dne: Michaelis fordom preseptor och kärde till wällärde H:r Mathias, om dee 2 T:r Spanmhl:, såm H: Madtz hafuer låfuat honom till förlijkningh i Ehrewyrdige Prostens närwahro), Tammisaaren RO 7.4.1666 (Kom för rätta wällärde herr Hindrich, Pastor här i staden, och kärde till wällärde H: Mathiam, om det arfwet, såm falla borde effter Sal: Mester Swens U3 effterlefne änckia), Tammisaaren RO 17.7.1667 (Kom för rätten wäll:tt Ernest Bahn och fodrade aff wällärde herr Mathiam, dee saaker såm äre hans Sal:e broder Sonn Adam Johannes Bahn (katso 76) af witradh i den godhwillige förlijkningh och arfzschiffte såm är giort medh wällärde herr Madtzes egen samtyckio), Tammisaaren RO 8.1.1672 (Företrädde för Rätten wäll förståndigh Class Hendrichson, och kärde till wällärde H:r Mathiam Skolmestaren), Tammisaaren RO 18.5.1678 (Kyrckioherden Wördige och Wellerde, H:r Matthias Biernoensis beswärade sigh at Prestegården ähr alldeles förfallen), Tammisaaren RO 29.4.1679 (om arff), Tammisaaren RO 28.3.1681, Tammisaaren RO 29.3.1680 (Sedan samtycktes att Willhelm Dewitz hwilcken Kyrckioheerden H: Mathias haar gifwit låf boo i den gl: Prästgården, betalar Ett åhrs hyra der af till waell bem:te Kyrckioheerde Nämbl:n Fämbton dal:r Kopp:r m:t), Tammisaaren RO 13.9.1680 (katso U3), Tammisaaren RO 19.11.1688 (katso U3), Tammisaaren RO 4.6.1690, Tammisaaren RO 23.3.1691 (Kyrckioherden Inkom och protesterade högelig emot at stadzens qwarnehuuss skall blijfwa i den gambla Prästgården), Tammisaaren RO 10.3.1694 (Kyrkhärsmoor ... Kyrkioherdens hustru), Tammisaaren RO 10.9.1694 (Kyrkioherdens Änckia); KA mf. ES 1219 (d 42) Tammisaaren KämnO 4.1.1696 (Förekom Vice pastor Wyrdige och Wällärde H:r Henricus Coliander 3143, och Upwijste een affwitringz och föreningz Skrifft huru Sahl: Kyrkioherdens fordom Erwyrdige och Wällärde H:r Mathiæ Simonis Änkia, dygdesamme hustru Elisabet Tavonia, haar afwitrat sine barn medh Sahl: Kyrkioherden medhan han H:r Hinrich medh henne ärnar Inträdha uthj ett Christeligit Echtenskap; hwilken afwitring war på dåttren som är Adiutantens Manhaftig Johan Irfingz hustru Elisabet Matz dåtter (katso 4744), och Sonen Gabriel Matzsson, Så att dhe skola för fäderne effter handh fåå och bekomma, Ethundrade och fämtijo dal: kop: m:t, hwardera, och hafwa sin modher effter hennes dödh wijdare at ärfwa, och H:r Hindrich tillijka medh deras modher påtaga all giäldh och pretensioner Så aff Sahl: Kyrkioheerdens förrige Söner som alle andre, detta begiärtes aff dem at det må lagl:n blifwa stadfästat), Tammisaaren KämnO 22.2.1699 (Såsom H:r Hendrich Colliander 3143 har begiärat ett Bördzbreff åt Sahl: Kyrkioherdens H:r Mathias Simonis Son som ähr hans Styfson Gabriel Ekströhm som nu gifuit sigh i Gulsmedz lähra uti Åbo dedh honom eij kan förnekas). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 180 (XL), 245 (LI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 56, 137, 144, 146, 161, 206, 265; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 287, 308; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #158, 220; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 17; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 166 (1676:II), 168 (1677:II), 169 (1678:I), 171 (1679:I), 173 (1680:I); Akademiska konsistoriets protokoll XX 1691–1694 (Uppsala 1976) s. 242 (8.3.1693, Sveno Ekeflycht Nylandus begiärer testimonium här ifrån. Resolutio. Effter det befans, at han fått testimonium A:o 1687 af då warande Rectore, och han ey sedan warit civis academicus, så kan man ey gifwat andra gången).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Sven Ekeflycht. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2844>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.