Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1653 Sigfrid Textorius, vuodesta 1668 Wichman Sigfridus Jacobi, Aboensis 994. Kotoisin Turusta (kankurin poika?). Ylioppilas Turussa sl. 1653 Textorius Sigfr. Jacobi Ab _ 49. — Naantalin pedagogi 1660, samalla kirkkoherran apulainen (1671). Liedon kappalainen 1677. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Turussa 1665. ‡ Liedossa 20.5.1704.

Pso: 1:o Elisabet (mainitaan 1669–94); 2:o 1696 Helena Påhlsdotter Wainerus tämän 2. avioliitossa (jäi leskeksi).

Pson edell. aviomies: apulaispappi Anders Tyrvenius 2010 (yo 1668/69, † 1684).

Veli: Anders Textorinus, myöh. Wichman 1155 (yo 1656/57).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 192b; KA mf. ES 1845 (kk 7) Raision ja Maarian käräjät 10.–12.5.1675 f. 21 (Coadjutoren ifrån Nådendahl Wähl:de H:r Sigfridus Wichman); KA mf. ES 1848 (kk 11) Liedon käräjät 1.6.1694 f. 316 (Cappellans hemmanet i Kilpio, som Cappellan H:r Sigfred Wichman bebor); KA mf. ES 1849 (kk 14) Liedon käräjät 26.1.1697 f. 185, Liedon käräjät 27.9.1697 f. 309v (Cappellans Wällärde H:r Sigred Wichmans hustro Helena Påhlsdotter, beswärade sig öf:r Grels Grelsson i Windala); KA mf. ES 1850 (kk 15) Liedon käräjät 17.–18.10.1698 f. 395v (Såsom Cappellan Wällärde H:r Sigfred Wijkman twistat med sin Sahl: förra hustrus Arfwingar, Johan Jöransson i Louknäs och Erich Erichsson i Rafwattula), 402; KA mf. ES 1851 (kk 19) Liedon käräjät 6.–7.2.1702 f. 133v (Cappellans Wällärde H:r Sigfred Wijkmans hustro dygdesamme Helena Wainera, upwijste i Rätten Ett Testamentz bref af den 14 passato, des medelst bemälte Cappellan på sin Sothe Säng Testamenterat till bemälte sin hustro efter sin dödh den ringa Egendom, som öfwerblifwa kunde, sedan Cronans Ränttor och annan Geld sampt Begrafningz bekåstnaden och des förra hustrus Arfwingars Andehl är betalt wahrandes fuller bemälte Testamentz bref icke med des egen hand underskrifwit efter som han sielf icke förmåt skrifwa, men så betygade doch Coadjutor H:r Johan Schyterus som honom wedh samma tillfälle med Herrans Högwardige Nattward besökt); KA mf. ES 1386 (q 1) Naantalin RO 24.4.1661 (Sigfridus Jacobi Studiosus, som Läser för Stadz barn, klagar, adt han intz hafuer sijn uppehelle, och födha af Staden. Begärer af rätten een Testification till Ehrwördige Bischopen, och andre Capitulares, om hans flitige Informeringh, om barnas Lerdom, begärandes tienstligen, adt honom måtte förunnas Reesso Sochn, begära Elemosinam och diekne ränttan såm hans antesessor 846 för honom nutit), Naantalin RO 23.9.1661 (D: Jacobus Jacob 846 Kyrckeherrens Högl: och Erwördige Mest:r Mårtens Stodij Coadjutor i Nåndall, kärde till Erich Madzsson Randa, om Erichz Sons Informeringz Lhön, han för hans poike läsit i tw åhr, och icke till nöije betalt ... Sedhan hafuer h:r Jacob tagit een annan præseptorem till Randala Erich opå hans bekostningh såm scholle opå h:r Jacobs wegna läsa för Barnen Nemligen Studenten D: Sigfridum Jacobj, den och hafuer warit i Randala, ifrån Mhor mesa, och till Medsommar, dhz sigh belöper 39 wekor ...), Naantalin RO 4.11.1661 (Studiosus D: Sigfridus Jacobi... opå Erwördige M: Mårthens U4 wegnar), Naantalin RO 15.1.1662 (Ähn klagade be:te Sigfridus, Emedan han hafuer Lesit för Stadz barn, uthj her Jacobs 846 ställe, och her Jacob will intz bestå hans kost. Han i medler tijdh förterdt hafuer, och klagade honom falla beswärligit, hålla sijn egen kost och effter h:r Jacob war nu intz tillstedz, blef dhz upskutit, till dhes han blifuer Lagligen stempd till swars), Naantalin RO 5.2.1662, Naantalin RO 1.3.1662 (Studiosus Sigfridus Jacobj tilltalte her Jacob Jacobi Kyrckeherrens med hielpare, huru han hade accorderat medh her Jacob, om Barnes informeringh i medler tijdh be:te D: Jacobus war i Swerge, fem Månader, och Låfuat, uthan Lhöön Lässa för Barnen i H:r Jacobs stelle, Nu fordrar be:te Sigfridus sijn kost af her Jacob, för be:te 5 månader. Her Jacob war siucklig derföre hadhe han förordnat Jören Axelsson Lijnwefuare at swar för sigh, Jören opå h:r Jacobs wegnar swarade, adt dhe hadhe intz rörd någåt om kosten, i dheres accord, och beropade sigh opå M: Samuel Fricij 531 witne hwilcken dheres förord hadhe opå hördt, och adt han weet best dheres träta åht skilia. M: Samuel war nu intz tillstädes, Och emedan dhesse båda Her Jacob och Sigfridus dher under den Låflige Ecleciastici Consistorj rät der och Conrehtor M: Samuel är förhanden. Ty remitteres saken ifrån dhenne Foro, wnder Capittels doom), Naantalin RO 1.3.1662 (D: Jacobus 846 kärde till Studenten Sigfridum Jacobi, om skäls ord, och för wijst honom tyfuerj, såm Jören Axelsson, och Hans Samuelsson witnade, här opå gifues af rätten aht her Jacob een Testification till Ecclesiastici Consistori rätten, att uthfööra saken med mher be:te Studenten Sigfridum Jacobj), Naantalin RO 19.8.1663 (Ehrwörd: och Högl: D: M: Martinus Stodij schrifuelsse inlagdt i rätten af Studenten Sigfrido Jacobj), Naantalin RO 7.3.1666 s. 11 (D: Sigfridus Jacobi petagogus för barnen, kärde till några Stadz Invonare, såm låcka School poikar speela koort medh dheres barn, der medh barnen Lära stiela Penning: af dheres föräldrar medh annat mhera begärandes at sådant, blifuer i tijdh förhindrat), Naantalin RO 9.2.1667 f. 2 (... h:r Jacob klagar, dhz h: Anna hadhe sagt i prestegordz stugu för h:r Sigfred Jacobj Texitorio, adt Jören Lijnwefwars siell och been liggia i helwete), Naantalin RO 23.2.1667 f. 4v (D: Sigfridus Jacobi Texitorius, giorde kunnigt, huru Knudt Eskelsson fordom Kyrcke wärd är blifuin Kyrckian skyldigh af Kyrckenes Intrader Penning: 38 D:r 28 öre såm infördt i Kyrckenes book), Naantalin RO 8.4.1668 s. 9 (D:nus Sigfridus Jacobi Wichman såm Läser före Barnen här sammestedz ...), Naantalin RO 28.9.1668 s. 12 (her Sigfred Jacobi Wichman), Naantalin RO 21.10.1668 s. 16, Naantalin RO 1.12.1669 s. 20, Naantalin RO 22.12.1669 s. 23, Naantalin RO 22.6.1670 s. 12 (Her Sigfred Jacobi Wichman, som läser för Barnen här sammestedz), Naantalin RO 18.3.1671 s. 7 (Her Sigfredh Jacobj Kyrcke herrens Coadjutor), Naantalin RO 17.5.1671 s. 11 (Her Sigfred Jacobj som Lässer för Barnen), Naantalin RO 28.2.1672 (Her Sigfred Jacobi Coadjutor, såm dagligen giör tienst i församblingen), Naantalin RO 21.2.1674 s. 3 (D: Sigfridus Jacobj Wichman Coadjutor, begerthe af Retten twå gode män såm scholle besee Prestegårdz hwss), Naantalin RO 6.5.1674 s. 16 (D: Sigfridus Jacobi Wichman, Ehrewördige och Högl: Mester Mårthens Stodij Kyrckeherres här sammastedz med hielpare, till talte Erich Madzsson, förrige Kyrckie werd, om dhe resterande Kyrckenes Penning:r), Naantalin RO 22.3.1675 s. 12 (Simon Pålsson Katawainen kärde till H:r Sigfredh Jacobi om skels ordh, som H:r Sigfredh i öls måhl skall hafwa felt som ähr Böffel, Padda, Hundzfåth och skielm), Naantalin RO 30.8.1675 s. 29 (Tulnären W:t Oloff Larsson 643 kärde om Staquetet som kringh om the nyja tompter baak om quarn backan der h:r Sigfredh Jacobi Wichman boor, att upföras kring om alla the tompter der finnes att borgerskap ähr tilfredz, ty ther om handlas och medh lempa tilltalas), Naantalin RO 12.1675 s. 36 (D:nus Sigfridus Jacobi Coadjutor kärde till Axelium Henr: 2214). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 63 (XIV), 481 (Tillägg och rättelser. XIV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 3–4; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 439, 448, 464. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 113, 115, 131; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 199; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2386.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Sigfrid Wichman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=994>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.