Helsingin yliopisto

Tiedot

13.10.1669 Krister Alander (välillä Hasselgreen) Christiernus Caroli, Alandus 2026. * Finströmissä 19.1.1660. Vht: Finströmin kirkkoherra Karl Hasselgren 63 (yo 1640, † 1675) ja Katarina Kristoffersdotter Alanus. Ylioppilas Turussa 13.10.1669 [Alander] Christiernus Caroli Prof _ 227. 99. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1669/70] Christiernus Caroli Haselgreen Aland. | Eloq. prof. | obiit Ab. 1704. Oraatio 13.5.1677. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1678 – sl. 1679. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1680 – sl. 1681. Ylioppilas Uppsalassa 4.11.1681 Dn. Christiernus Alander, ex Academ. Aboens. cum amplissimo testimonio cujus Civis factus Ao 1669. Respondentti 2.12.1682 pro gradu, pr. Petter Laurbecchius 914. FM Turussa 7.12.1682. Stipendianomus 13.1.1685. — Boreaalisen osakunnan inspehtori 1693–1704, Uusmaalaisen osakunnan 1695–1701. Fil. tiedek. promoottori 1703. — Yksityisopettaja Finströmin Godbyssä 1680-luvulla. Turun akatemian ylim. filosofian professori 1692, kaunopuheisuuden professori s.v. Akatemian rehtori 1699–1700. † Turussa 6.3.1704.

Pso: 1684 Ebba Olofsdotter Bröms († ~1731).

Poika: henkivartiosotilas Olof Alander 4857 (yo 1705).

Poika: henkivartiosotilas Krister Alander 4858 (yo 1705, † 1731).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 5a; HYK ms., Bor. osak. matr. #137; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (13.1.1685); UUB X 241 (Född på Åland 1660 af Carl Petri, Kyrkoherde wid Finströms församling, och modren Catharina Alana, dotter af Christiern Alanus, Kyrkoherde i Jomala. 1669 blef han Student vid Åbo Academie, hvaräst han i synnerhet nyttjade Theologiae Professorens Nils Tunanders undervisning, efter hvars död han reste till Upsala. Wid sin återkomst till Åbo blef han 1682 promoverad till Magister af Poëseos Professorn Peter Laurbeck ...); KA valtakunnanregistratuura 8.6.1691 f. 255 (Till Consistorium Academicum i Åbo för Mag. Alander), 4.1.1692 f. 4 (Fullmacht för Christierno Alandro att wara Extraordinarie Professor Philosophiæ wid Academien i Åbo ... såsom Professio Extra ordinaria Philosophiæ wed Åbo Academie förmedelst Mag. Magni Steens 2499 befordran är blefwen vacant och ledig), 22.12.1694 f. 718 (Till Landzhöfdingen Creutz för Professor Alander ... han effter sine Föräldrar innehafwer ett Skattehemman på Åhland Finströms Sochn och Godby, hwaraf han några åhr bordt åth intet har kunnat clarera den ränta som till Oss och Chronan dheraf borde uthgå, efftersom det warit det endaste han haft att subsistera uthaf wid sine Studier i 15 åhrs tijd); KA mf. ES 3236 (Åland 9) Finströmin käräjät 8.10.1685 s. 104 (Företrädde hans Wyrd:tt H: Gabriel Sundenius, och å Höglärde H: Magist: Alandri wägnar tiltalade dess Landbonde Joseph Eskilsson i Godby), Finströmin käräjät 22.3.1686 s. 42, Sundin ja Saltvikin käräjät 7.3.1687; KA mf. ES 3236 (Åland 10) Finströmin käräjät 23.3.1694 (Lätt Befallningzman upbiuda Profess: Alandri bördesrätt i Godby hemmanet); KA mf. ES 3237 (Åland 10) Finströmin käräjät 13.–15.2.1695 (Ehuruwähl Skatträttigheeten på Godby hem:n, hwilket Professoren högwällärde H:r Christian Alander för tijden härsammastädes possiderar skall till förende medelst den Rest bem:te hem:n kommen att heffta för till Cronan och Kongl: Maij:tt wara opbuden, men såsom hans Kongl: Maij:tt samme rest medelst sin allernådigste Resolution, hwar af een Copia i Rätten blef insinuerat tillskref:n högwälborne H:r Baron och Landzhöfdingen af d: 22 sidstl: Decemb:, och således Professoren effterlåtit), Sundin käräjät 14.–16.9.1696 (Sahl. Pastorens [H:r Lars Kiellini] Böcker och Biblioteek blif:t uti ett skåp inlagde och för seglade ... 2:o berättar Kyrckioheerden [Salomon Alanus] att Professoren Alander wed sin härwarelse på Landet kommit och hälsat på Pastoren och begiärt för roo skull besee och ingå j Kyrckian, så länge han wäntade på mate, då han till lijka medh Stud: Fodin 3858 skall hafwa af egit bewåg och uthom dess ringaste Consens eller wetenskap opbrutit samme Bookskåp som stådt j Kyrckians förwahr); KA mf. ES 3239 (Åland 13) Finströmin käräjät 9.–10.10.1705 s. 138 (Professorskan på Godby fru Ebba Bröms), Finströmin ja Getan käräjät 5.–7.4.1706 s. 404 (katso 4769); KA mf. ES 3240 (Åland 14) Finströmin käräjät 18.–19.6.1707 s. 410; KA mf. ES 3241 (Åland 16) Finströmin ja Getan käräjät 6.–7.6.1711 s. 180 (Sahl: Professor Alanders Enkie Fru Madam Ebba Bröms lätt genom sine barns Præceptor Canditaten Dominum Petrum Lundeen 4820 tilltahla Sochne Skrifwaren S:r Henrich Kullman medelst ingifwen Skrift, för dett han widh hennes K:e Barns börde hemman som han ett Åhr besutit och bebrukat dess behöriga Skiötzell och cultur eftersatt), 189 (Uppbödz för sittiande Rätt nu tridie gången Sahl: Professorens Alanders Erfwingars Skatte Hemman i Godby för påsamkadh Crono Rest öfwer 400 D:r S:m:t). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 126 (XXX); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 359, 404, 433, 475, 483; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 12, 35, 76, 111, 240, 372, 396, 412, 415–417, 477 (7.2.1685, intercession till Kongl. Maij:tt); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 471 (14.5.1689, recommendation af nyo til Kongl. Maij:t); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 100 passim; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 274; A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 26 (11.3.1704, ‡ eloq:professoren mag. Christian Alander); A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 267 passim; Akademiska konsistoriets protokoll XIV 1680–1681 (Uppsala 1974) s. 474. — R. von der Hardt, Holmia literata auctior & emendatior cum appendice de variis rerum Suecicarum scriptoribus (1707) p. 109; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 155; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #95–132P, 96G, 98G, 101G, 103G, 115G, 117G, 118G, 122G, 124G, 129G, 130G, 131G, 1003G, 1442G, 1479G, 2187R, 2334G, 2344G, 2366G, 2609G, 3364G, 3366G, 3638G, 4022D; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 122; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1179 (1713, leski), 1736 (1714, leski), 2914 (1715, leski), 4150 (1716, leski), 9048 (leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #177–208, 212, 873, 1749G, 1927H, 2031, 2032, 2210H, 2325R, 2494, 3077H, 4064, 4071, 4078, 4079, 4382H.

Doria gratulantti
Doria praeses

Päivitetty 23.3.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Krister Alander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2026>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.