Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Karl Hasselgren (myös Alander) Carolus Petri, Alanus 63. * noin 1622. Vht: Finströmin kirkkoherra Petter Finströmensis (Petrus Birgeri, † 1652) ja N.N. Ylioppilas Turussa sl. 1640. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1640/41] Carolus Petri, Alanus. — Finströmin kirkkoherran (isänsä) apulainen noin 1646, vt. kirkkoherra 1652, sitten vakinainen kirkkoherra (luult. 1653). Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Turussa 1651, saarnaaja pappeinkokouksessa 1669. † Finströmissä 1675.

Pso: Katarina Kristersdotter Alanus.

Veli: Turun tuomiokirkon taloudenhoitaja Henrik Hasselgren 733 (yo 1649/50, † 1676).

Veli: apulaispappi Elias Hasselgren 734 (yo 1649/50).

Poika: kaunopuheisuuden professori, FM Krister Alander 2026 (yo 1669, † 1704).

Poika: Petter Alander 2489 (yo 1676).

Sisarenpoika: Tenholan kirkkoherra, FM Jonas Vetbechius, myöh. Petrejus 1754 (yo 1665, † 1696).

Lanko: hospitaalinsaarnaaja Lars Hammar 144 (yo 1640/41, † 1667).

Lanko: Kristoffer Alanus 460 (yo 1644/45).

Vävy: Sundin kirkkoherra Lars Kiellinus 1435 (yo 1660/61, † 1694).

Vävy: Vehmaan kirkkoherra, FM Kristian Walstenius 1579 (yo 1662/63, † 1712).

Sukulainen: Finströmin kirkkoherra Johan Ekeroth 199 (yo 1641, † 1681).

Viittauksia: HYK ms., Bor. osak. matr. #7; KA valtakunnanregistratuura 31.10.1648 f. 601 (Till Consistoriales uti Åbo, recommendation för Pastoris i Finström Son, Herr Carl, att Succedera sin Fader uti Pastoris Ämbete), 14.10.1675 f. 391; KA mf. ES 3233 (Åland 5) Lemlandin käräjät 6.6.1651 s. 357 (Pastorns i Finström H:r Pers Birgeri påfordran), Finströmin käräjät 24.3.1652 s. 378 (Företredde Kyrkioherden Dn: Petrus Birgeri med sina grannar), Finströmin käräjät 17.12.1652 s. 433 (Vicepastor: Dn: Carolus); KA mf. ES 3234 (Åland 5) Finströmin käräjät 14.12.1654 f. 61v (Kyrckioherden H: Carl Petrj beswärade sigh, att een part Uthi Sochnen äre mechta tröge och försumblighe till att giöra sine tilbörlige dagzwerken Uthi Prestegårdenss bygningar), Finströmin käräjät 17.2.1655 f. 84v (Kyrckioherdens Hemman i Godby opbödz 2 g. Slechten tillhanda och heembudh och ingen klandrade); KA mf. ES 3234 (Åland 6) Ahvenanmaan käräjät 22.3.1659 f. 188, 188v, Ahvenanmaan käräjät 5.9.1659 f. 196 (Pastor Wyrd: och Wäll:de H: Carl i Finström medh sina grannar Godby boerne angaf effterskrefne af Jomala S:n för Olofligt skogzhygge), 198 (H: Brjta i Therbolstadh ... hennes fader H: Laurentius Petri fordom Pastor i Finström. Kyseessä on ilmeisesti Finströmin kirkkoherra Petrus Laurentii, † noin 1615), Finströmin käräjät 22.10.1660 f. 237v, Finströmin käräjät 13.3.1661 f. 15v, 16 (Kyrkioherden angaf, att een källa fordom hade warit j een Prestgårdzens haga, Steenhagan be:dh; Men medh sin S: faders H: Petrj Birger tillstånd nu uthgerdath af Jören j Finström), Finströmin käräjät 2.11.1661 f. 67, 68, Finströmin käräjät 28.1.1662 f. 82v, 83, 83v–86 (Ibland alle andre Saker och ährender som för Rätta framstältes, företrädde Kyrkioheerden j Finström Wyrdige och Wällärdhe herr Carolus Petri, görandes Påminnelse, huru som H:s Sal: Faders Skattehemman j Godby, om 200 Marker Jord, wore 1654 och 1655 å trenne lagha häradzting opbudit, men ingen hwarken då eller sedermera framkommen, som något hafwer hafft å dhe Jord at klandra; Och gaf dherhoos tilkenna, huruleedes han nu j medlertijdh, alle sine Syskon, för dheres Andeler j samma hemman, hadhe uthlöst, opteendes til Bewijs dheropå dheres medh egne händer underskrefne Skötebreef, Nembl:n Först, Systermannens Wyrdige H: Lars Hammars, hwilket ock tillijka af Systeren sielf dygdesamme hustru Elisabet Perssdotter, underskrifwit war, och daterat Finström den 15 Augusti Anno 1656. Dhernäst Brödernes Hederlige och Wällärdhe H: Henrici och D:ni Eliæ, daterat ibidem den 16 Octobris Anno 1656 ... Än inladhe merawälbemelte H: Carolus, dhen andre sin Systermans Wyrdige H: Peders Ingemari, Pastoris j Tenala Breef, Sub dato d: 10 Aprilis Anno 1657, uthi hwilket han å sine, med sijn framledne hustru, och H: Carolis Syster, Sal: hustru Sigritha Persdotter, afladhe Barns wägnar, om dheres Faste Mödernes anpart uthi berördhe hemman emoot H: Carolum medh följande Ordesätt hadhe förklarat ... Wijdare gaf ock Wyrdige H: Carolus Rättenom tillkenna, dhet han än hadhe hafft en Brodher, Hanns Persson widh Nampn, som war siukligh, och för sijn stoora Elendigheet skuld, Continuerligh Skötsel behöfde); KA mf. ES 3234 (Åland 7) Finströmin käräjät 1.3.1665 f. 368 (Godby), Finströmin käräjät 18.3.1667 f. 175v; KA mf. ES 3235 (Åland 7) Finströmin käräjät 12.2.1668 f. 213v (Kyrkioheerden H: Carolus Petri tiltalte Grannen Jöran j Finström, at han hafwer låthit oprijfwa Quarne dammens Stämbohl, och altså uthsläpt Watnet få fängt ... Samptlige Tolfften witnade, at Prestegårdsens quarn hafwer af Urminnes stådt dher), 213v (Sammaleedes dömbdes dhen källan inn uthj Kyrkioheerdens Steenhagha igen, som Jöran j Finström har uthur be:te Hagha uthslutit. Item witnade Pastor sielf, at då han war en lijthen Gosse, och Jöran j Bastöö medh honom gingo och leekte, mintes dhe alldrigh någon Lijknelse hafwa synts til någon källa ... Jöran j Finström uthlofwade wältra samma Steenar tilbaaka igen til Pastoris Gärdesgård, på dhet hans Gärdesgård icke måtte förfalla), Hammarlandin käräjät 22.1.1672 s. 31 (Sahl: Erik Månssons nu framwijste testamente, skrifwit af H: Carolo Alandro, d: 26 Octobris, A:o 1645); KA mf. ES 3235 (Åland 8) Finströmin käräjät 7.2.1676 (Sahl: Kyrkioheerden j Finström); KA mf. ES 3236 (Åland 8) Tutkinta Finströmissä 28.3.1681 (hoos Joseph Eschilsson i Godby, til at effter Wyrdige H: Laurentij Kiellini Pastoris j Sund Begäran, ransaka om dhen Skuld, som Sal: H: Carolus Petri fordom Pastor j Finström, hadhe sine Soknemän, widh dhess dödelige Frånfälle til rest opåfördt); KA mf. ES 3236 (Åland 9) Sundin ja Saltvikin käräjät 22.9.1686 s. 75 (Kyrkioherdens Sal: H: Caroli Petri arfwingars ... Moster Sal: Hustru Kierstin Christiernsd:r, katso 460), Sundin ja Saltvikin käräjät 7.3.1687, Finströmin käräjät 18.9.1690 (Anskrefz Kyrkioherdens H: Caroli Petri arfwingars Bördeshemman i Godby af 200 m: Jord moth 450 D: K:m:tz till Cronan, som de woro skyldige blefne effter det numehra lagbudet och lagståndit war). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 1 (I); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet II (1893) s. 328 (31.10.1648, recommendation för Pastoris i Finström Son, Herr Carl, att Succedera sin Fader uti Pastoris Ämbete ‹tekstissä isän nimeksi mainitaan Pehr Nicolai!›); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 200; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 363, 394, 455; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 395 (1.9.1675, nyligen genom döden afgången, hafwandes effter sig lemnat Sin Fader och Moderlöse barn), 403; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 91. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 4; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2859D, 2896D, 2913D, 2919D, 3717D, 3729D, 4301D; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 92; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1749D, 1845, 1850D, 2169D, 3092D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Hasselgren. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=63>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.