Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1669 Samuel Frostmannus, myöhemmin Frostman Samuel Jacobi 2037. Vht: Porvoon (Pukkilan) Kanteleen kylän Voutilan ratsutilallinen Jakob Henriksson ja Elisabet Eriksdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1669 Frostmannus Sam Jacobi _ 99. — Apulaispappi Iitissä (1671), sittemmin Pukkilassa (1675). Porvoon Pukkilan kappalainen 1676. † Pukkilassa 1701.

Pso: 1:o Sofia (mainitaan 1675–82); 2:o (jo 1691) Katarina Etholenius († 1728).

Poika: apulaispappi Gustaf Frostman 4980 (yo 1707).

Pojanpoika: Naarkosken sahan pehtori Jonas Frostman 7305 (yo 1747, † 1807).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 68b; KA mf. ES 1783 (ee 8) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 6.–7.2.1663 f. 297v (Såsom Hustro Lijsbetta Erichzdotter i Candele medh een sin måg Sigfredh Erson sampt 2 sine Söner Samuel och Johan Jacobz Söner hafwer emodtaget dett ene godzset, â 4 al:r Jordh i Candele by och dett andre â 5 al:r ib:m efterlåthet sin äldzste Son Henrich Jacobson till besittia, hwilcka Under een Rustienst förswares, oppå sådane Wilckor att hwardeera försörjer hälften för Mundteringen och hälften bettala giälden, efter som dhe och Uthi alle löössörur till hälften sin emellan bythe och deela skole); KA mf. ES 1720 (bb 7) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 16.–17.10.1668 f. 47 (Upplystes tridie gången dett kiöp som qwartermestaren Benjamin Busch [vrt. Genos 63 (1992) s. 36] medh Hendrich Jacobsson i Kandela giordt hafwer om 5 al:r Jordh i be:te Kandelaby, och giorde Hendrichz Broder Samuel Jacobj häruthinnan innsprååk, således, att han wille wara närmast samma godz, som sitt fädernes hemman att Innbörda, och rusta före, doch bekendhe Nembden och meenigheeten dett förlängst warit Cronan förfallit och Samuelis Fadher dett af ödhe Uptagit hafwa; hwilket föres ad protocollum), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 22.–23.11.1669 s. 110 (Förekom Wällbe:dde Beniamin Busch och begierte Laga Confirmation på Hendrich Jacobssons hemman i Kandolla som han honom d: 4 Jun: 1668 försåldt ... H:r Samuel Jacobj som nu mehra sigh icke infunnit eller sitt klander fullfölgdt); KA mf. ES 1721 (bb 7) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 5.–6.8.1670 s. 48 (Förekom H:r Samuel Jacobi och nu som wid senaste höst Tingh protesterade der emoth, at hans broder Hendrich Jacobsson haf:r försåldt till Beniamin Busch 4½ Alln jord i Kandellaby för 175 D:r Kopp:r m:tt begiärandes få inbörda hemmanet eller ... Altsså Ährkiänner Rätten at H:r Samuel Jacobi må det hallfwa hemmanet i Kandella in börda efter det 2: Cap: Jord B: L: L:), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 21.–22.11.1670 s. 86; KA mf. ES 1721 (bb 8) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 16.–18.3.1671 s. 14; KA mf. ES 1721 (bb 9) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 7.–9.2.1672 s. 2 (H:r Samuel Jacobi beswärade sigh öfwer sin Granne Thomas Mårthenson i Kandellaby, at han hafwer opbygdt een Rija på samptl: Byssens Swijnewall), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 6.–7.8.1672 s. 52, 53, Porvoon ja Mäntsälän käräjät 12.–13.3.1675 s. 11 (besee beskaffenheeten wed Puckila, der af den lilla Församblingen een serskildt Präst begiäres), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 16.–18.11.1675 s. 71 (Angaf Cronones Läntzmans Uthrijdare Thomas Olofson klageligen, at i Gåår som war d: 17 hujus, hafwer H:r Samuel Frostmannus honom öfwerfallit och ett bloodsåår slagit wed näsan, och intygade Nembdeman Simon Clemetson i Jordansböhle och Hendrich Sigfredson i Kullo med tilbuden eed, at H:r Samuel under Tingzfreden är i Tingstugun inkommen, då H:r Ericus Koskmannus 2104 kiöpt een kanna öhl, och när bem:te Uthrijdare wille taga kannan ifrån bordet, menandes den warit thom, har han H:r Samuel sagt: du Läntzmans hund och det åfta itererat, sedhan och när dhe dragitz om kannan, Uthrijdaren bekommit af Prästen ett bloodsåår som synbart är, och han straxt i Godhe Mäns närwaru läth see, hwilket alt mehrbem:te H:r Samuel med Skiäll denne Gångon icke förläggia kunde, detta opskiötz till wijdare Conference med h:s höghwörd:t Biskoppen och Consistorio i Wijborg); KA mf. ES 1721 (bb 10) Uudenkylän ylim. käräjät 3.3.1681 f. 45 (för detta Ombudzmannen på Jokila Gårdh Johan Orre och des Cautzionister, Kyrkioherdens Sahl: H:r Axelij Jonæ 145 arfuingar ... och Comminister Samuel Frostmannus swarande), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 30.–31.1.1682 s. 20, Porvoon ja Mäntsälän käräjät 26.5.1682 s. 44; KA mf. ES 1722 (bb 10) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 7.7.1683 s. 77 (Förekom Capelanen wedh Puckila Capell af Borgo Sochn wällärdhe H:r Samuel Frostmannus hwilken sitt boostelle äger i Candela by); KA mf. ES 1722 (bb 11) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 23.–24.7.1684 s. 109 (Qwartermestaren Dawedh Fråstman), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 6.–7.7.1685 s. 56 (Förekom Qwartermest:n Beniam Busk beswerandes sigh öfwer Wällärdhe H:r Samuel Fråstman, hwilken ehuruwehl han åhr 1672 d: 3 Julij är Dömbt att betala til honom 30 D:r 9 ö: Sölf:r M:tt för anwende bekåstnadh för Kandele Hemman ...), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 7.–8.10.1685 s. 114, Porvoon ja Mäntsälän käräjät 5.–6.2.1686 s. 25; KA mf. ES 1722 (bb 12) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 25.–26.8.1687 s. 132 (Capelan H:r Samuel Frostman anhöltte att kunna få stångfall sigh och sine grannar emellan utj Kandela); KA mf. ES 1723 (bb 12) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 7.–8.3.1689 s. 23, Porvoon ja Mäntsälän käräjät 31.10.–2.11.1689 s. 146; KA mf. ES 1723 (bb 13) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 5.–7.10.1691 s. 168; KA mf. ES 1723 (bb 14) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 20.–23.1.1693 s. 68, 70; KA mf. ES 1724 (bb 15) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 23.–24.1.1694 s. 38, Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 15.–16.11.1694 s. 260 (Lendzmannen Johan Frostman); KA mf. ES 1724 (bb 16) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 19.–22.1.1695 s. 40, Porvoon ja Mäntsälän käräjät 30.–31.5.1695 s. 148, Porvoon ja Mäntsälän käräjät 21.–22.10.1695 s. 249; KA mf. ES 1724 (bb 17) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 20.–21.2.1696 s. 142, Porvoon ja Mäntsälän käräjät 15.–16.7.1696 s. 272, Porvoon ja Mäntsälän käräjät 12.–13.11.1696 s. 385 (Branstodh), 402 (Alldenstundh Wördige och Wällärde H:r Samuel Frostman både medelst dhe Puckila, Kandela, Syfwenoja, Kårtis, Saf Joki, Narkåski, och fleere byars så wehl som Kongl: Rådetz hans Excell:tz Höghwelborne H:r Nils Bielkes vocation af d: 28 Januarj 1676 Höghwördige H: Biskopen förordnat till Siälasöriare för dem för Puckila Capell, och för den skull rättmänl: berättigat till dhe Prästerättigheeter som han warit wahn årligen att bekomma ... Altså förplichtes dhe bönder i Kandela, Narkåski och Syfwenoja att förnöja och betala wehlbem:te Frostman der efter, den Prästerättigheet som å dem ännu återstår); KA mf. ES 1725 (bb 18) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 1.–2.3.1697 s. 22 (Cappellanen i Puckila H:r Samuel Frostman föredrogh Rätten huru som han intet widare mächtar skatta och Ränttorne årl:n uthgiöra för det Augumentz hemmanet i Kandela som är i twenne hemmantahl, det eene kallat Staffan Jörenssons och det andra Anders Jörenssons hemman. För den skull afsejer han sigh ifrån det förra som är under Staffan Jörenssons nampn, af 4 al:r Jordh), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 5.–6.[6].1697 s. 125; KA mf. ES 1725 (bb 19) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 25.–26.2.1698 s. 28, Porvoon ja Mäntsälän käräjät 21.–22.11.1698 s. 194; KA mf. ES 1725 (bb 20) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 14.–15.2.1700 s. 218, 225 (Hustru Helena Steen föredrog Rätten hurulunda des sahl: Man Wählförståndig Johan Frostman if:n den tijden han Lenssmans dömmet wedertagit förrättat der jempte giästgifware och Post tienst; Men som hon nu genom des framledne Mans nyligen emellankomne Dödzfall, rååkat i Enckieståndh, så war des begieran, att blifwa för giästgifware och Postförande tiensten befrijadh); KA mf. ES 1726 (bb 20) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 26.2.1700 s. 51; KA mf. ES 1726 (bb 21) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 6.–7.2.1701 s. 71 (Hustru Helena Steen ... des broders Corporalens Anders Stens attest); KA mf. ES 1726 (bb 22) Asikkalan käräjät 3.–4.3.1702 s. 63 (Lenssman Wählförståndig Samuel Nybergh med dess hustru Anna Frostman), 75, Hauhon ja Tuuloksen käräjät 29.–30.10.1702 s. 202 (sin Sonahustru Madam Helena Frostman), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 27.–28.1.1702 s. 16 (Såsom Isaak Thomasson i Kandela nu för Rätta Munteligen intygade äfwen som Såldaten Johan Mattzson i samma byy d: 13 hujus attesterat, att framledne Cappellan H:r Samuel Frostman om wåren 1701 tagit af Hans Thomasson i Syfwenoja till läns 2:ne T:r Rååg, som än ähre obetalte), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 11.–12.6.1702 s. 143; KA mf. ES 1728 (bb 26) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 8.–10.10.1706 f. 81v, 83; KA mf. ES 1729 (bb 30) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 7.–9.3.1710 f. 39 (Cappellans Enckian Madam Catharina Etholenia); KA mf. ES 1964 (nn 6) Kangasalan käräjät 4.–6.10.1681 s. 333 (Opbördzmannen Wälförståndig Benjamin Busk ... på sitt herskapz til Kandokyla wegnar); KA mf. ES 1239 (g 4) Helsingin RO 5.6.1665 (daterat d: 3 Junij 1665, Af henne Soffia Mårtenssdotter underskriffuit, sampt till wittne aff Samuele Jacobj Frostenio, katso 970); KA mf. ES 1173 (b 5) Porvoon RO 26.4.1699 (Rådstugu Rettens Sentens och Doom uthi Saaken Borgmestaren Jacob Wijkman 2683 kerande och Borgaren Anders Sparback sampt Capplan H:r Samuel Fråstman begge swarande, angående een uprättat Suppliqve). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 128 (XXX). — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 182.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samuel Frostman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2037>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.