Helsingin yliopisto

Tiedot

1678/79 Jakob Wickmannus, myöhemmin Wijkman Jacobus Johannis, Nylandus 2683. Vht: Pernajan nimismies Johan Simonsson Wijkman ja hänen 2. puolisonsa Margareta Tomasdotter tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1678/79 Wickmannus Jac. Joh:is Nyl _ 139. Turun hovioikeuden auskultantti. — Viipurin raastuvanoikeuden notaari (1691), kaupunginsihteeri 1692. Porvoon pormestari 1697. Pakeni sotaa Ruotsiin 1713, oleskeli siellä Medelpadissa (1717), palasi rauhanteon jälkeen. Valtiopäivämies 1697. † Porvoossa 22.1.1728.

Pso: 1:o Anna Elisabet Gottsman; 2:o (jo 1705) Ebba Stachaeus tämän 2. avioliitossa; 3:o Maria Röök tämän 2. avioliitossa († 1742?).

Pson seur. aviomies: kihlakunnantuomari, asessori Erik Falander, v:sta 1691 Tigerstedt 2979 (yo 1682, † 1736).

Poika: varatuomari Jakob Wijkman 5370 (yo 1722/23, † 1734).

Poika: kihlakunnantuomari Johan Henrik Wijkman U1148 († 1751).

Lanko: vuokraaja Zachris Stachaeus 1046 (yo 1654/55).

Lanko: rusthollari Porvoon Kråkössä Erik Gottsman 4934 (yo 1706, † 1750).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 210b; KA valtakunnanregistratuura 12.9.1681 f. 624 (Frijkallelse för Länsmannen i Pernou [Sochn uthi Nylandh Johan Simonsson] Wijckman för halfparten af dhe 100 D:r S. M:tz fulla mans booth som han i Åbo Håfrät ähr sakfält till ... för begångit dråp d. 14 September 1680 uppå Ryttaren Johan Mårtensson, emedan han har förlijckt måhlsäganden, stådt uppenbahra Kyrkioplicht och afbedit Församblingen), 26.2.1697 f. 52 (Borgmästare Fulmackt i Borgo Stadh för Jacob Wikman); KA mf. ES 1845 (kk 7) Korppoon käräjät 26.–27.2.1684 f. 9 (Företrädde Studiosus D:nus Jacobus Wijckman och inlade i rätten Befallningzmans på Atugård Wählförståndige Anders Bergmans å des Herskapz wägnar d.: 17 Feb: förledne gifne Fullmacht); KA mf. ES 1881 (ll 3) Espoon käräjät 16.–17.2.1664 f. 61v (Häredz Fougden Johan Simonsson Wijkman); KA mf. ES 1892 (ll 28) Kirkkonummen käräjät 8.–12.6.1711 s. 356 (Erään 22.–23.2.1711 s. 66 alkaneen perintöjutun käsittelyn yhteydessä mainitaan pormestari Wijkmanin sisaruksia: Och som [Tullnerens framl: Johan] Forströms Swär Moder Tullner [framl: Peter] Westz hustru och Borgemester [Jacob] Wijkmans half Syster Anna Leistenia wore för 5 á 6 åhr sedan med döden afgången, och hennes enda dotter Tullner Forströms hustru Margaretha West Lefwadt effter henne till förl: höst wekan effter Martini, Så förmodade de, att hon warit des Moders nämbsta Arfwinge ... der emoot anhölt H:r Borgemester Wijkman med Tullneren Wälbetrodde Johan Ekebladh d: 31 nästl: Maji iembwähl befullmechtigade af Tullner Borgz Encka Borgemester Wijkmans Syster och Tullner Ekebladz Swär Moder Maria Wijkman, och Borgaren Jöran Öhman, såssom ägande Tullnarskans ofwannembde Anna Leistenias Syster framl: Margaretha Leistenias dotter, att); KA mf. ES 1720 (bb 5) Pernajan ja Myrskylän käräjät 22.–23.1.1657 f. 3 (Fordom Cappellans Uti Perno Sochn Her Johans [Pernajan kappalainen Johannes Matthiæ, † noin 1652] efter Lefuerska Hustro Margretha Thomassdotter), Pernajan ja Myrskylän käräjät 27.–28.5.1662 f. 28v; KA mf. ES 1720 (bb 7) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 12.–13.11.1667 f. 59v (Framträdde Capitein Welb: Jurgen Von Maydel och Fendrichen Gustaff Von Schrou på sin Moders welb: Anna Elizabeth Von Strahlendorffz wegnar sig öfwer fordom Befalningzman öfwer Rassborgz Lähn Johan Simonsson och hans Swåger Erich Sigfredhsson beswärade om 11 alnar och 1 quarteer Jordh i Kärfwoby som Sal: Majoren welb: Gerhardt von Schrou af Kongl: Maij:tt Donerat ähr, hwilket hemman Johan Simonsson medh sin Swåger Erich Sigfredhsson efter Sal: öfwerstl: welb: Fredrich Von Stålhielms arfwingar besitter, icke willia från träda, emedan dee äga bördzrätten ... doch blefwe omsijder parterna medh handsträckning inn för sittiande rätt sins Emellan så föreenat och förlijkte att sedan som welb: Frw Anna Stralendorff eller hans arfwingar ehrlägger till Johan Simonsson och dess Interessent 300 D:r K:m:t så för Bördzrätten som för hwsen, skola dee hemmanet frijt tillträda, och Johan Simonsson der ifrå Skilder), Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 6.–8.10.1668 f. 39, 39v, Pernajan ja Myrskylän käräjät 20.–21.10.1668 f. 56 (Företrädde Johan Simonsson Wijkman och klandrade på een Engh be:dh Starbäcken, hwilken Bergmestaren wäl:t Johan Danielsson förmedelst Kongl: Hoffrättz doom will honom ifrå trängia, der doch be:te Engh der under icke kunde wara förstånden, emedan det wore hans uhrminnes hefdh ... några gambla män uthi Kyrkebyn ... hafwa berättat, at samma Starbäck Engh altijdh och af uhrminne tijdher hafwer lydt under dett hemman Johan Simonsson nu åboor, Innlade och Dn: Michaelis Buscherij attest [mainittu Myrskylän kirkkoherra Michael Matthiæ Buscherus oli kotoisin Pernajan Kirkonkylästä, Genos 63 (1992) s. 35], hwilken dett samma wittnar och inntygar, der till swarade Bergmestaren Johan Danielsson det för 45 åhr sedhan wedh pass skall een be:dh Erich Ehrsson då warande Lendzman och Fougde boodt på det hemman Wijkman nu besitter, den och ägde ett hemman i Särkelax ... hans Successor efter honom H: Mattz Cappellanen i Perno. Jatkuu 4.–5.2.1669 s. 47), Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 4.–5.2.1669 s. 49 (förordnades till Läntzman uthi Perno Sochn fordom Befallningzman Wellbe:dde Johan Simonsson Wijkman); KA mf. ES 1721 (bb 7) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 2.–3.8.1670 s. 39 (Företrädde Johan Simonsson Wijkman och Gaf tillkiänna sigh wara sinnat optaga ett Ödes hemman i Eskillom om 3 1/4 all:r Ödesjord begiärandes Laga attestatum om des beskaffenheet); KA mf. ES 1721 (bb 9) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 17.–18.3.1673 s. 14 (Giästgif:n i Pärno Johan Wijkman. Vrt. (bb 7) 13.–14.2.1668 f. 2 Gästgifwaren Johan Simonsson ja 16.–17.6.1669 s. 94); KA mf. ES 1721 (bb 10) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 29.–30.5.1682 s. 61 (Heredzskrifwaren Simon Wijkman ifrån Ruskela); KA mf. ES 1723 (bb 13) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 7.–8.7.1690 s. 125 (Emedan som Lendzmannen Sahl: Johan Simonsson d: 12 Maij 1685 har ländt aff), Sipoon ja Tuusulan käräjät 16.–17.3.1691 s. 23 (Mågen Heradzskrifwaren Simon Wijkman, katso U295), Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 26.–27.3.1691 s. 97 (Såssom att Lendzmannens Sahl: Johan Simonssons hustru Sahl: Margeta Thomasdotter tillijka medh sin dotter Tullnärskan hustru Anna Leistemia, sampt Sonen Stadz Notarien i Wijborgh Jacob Wijkman, och Mågen Hindrich Bårg för medelst ett oprättat kiöpecontract af åhr 1688 hafwer försåldt till sin Mågh Swarfwaren Jacob Haberman sitt bördzrättzhemman i Perno Kyrckeby om 9 al:r Jord emoth dhe uti samma Instrument Fyra särskildte fattade puncter); KA mf. ES 1724 (bb 16) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 26.–28.1.1695 s. 71 (Swarfwaren Jacob Haberman ... hans hustrus Syster Kirstin Wijkman ... måhlsägaren hustru Kirstin Wijkman); KA mf. ES 1727 (bb 24) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 18.1.1704 f. 32 (Sahl: Tullnärens Wälbet:de Henrich Borgs Enckia Madam Maria Wijkman); KA mf. ES 1727 (bb 25) Sipoon ja Tuusulan käräjät 8.6.1705 f. 69v (Sahl: Ciämnären Simon Wijkman), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 19.–21.10.1705 f. 88v, 90v (Bårgmestaren högwählachtadh Jacob Wijkman anhöll af Rätten om Resolution i saken emellan des käreste Madam Ebba Stachæa och hennes Barn, ang:de någre Crono Rusthåldh Månby och Herkepä, som Modren och barnen emel:n wedh Afwittringen eller Arfskiftet efter framl:ne Handelsman Wählachtad Herman Ditterding, komma i consideration); KA mf. ES 1728 (bb 27) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 17.–19.1.1707 f. 29 (Borgmest:n Högwälachtadh Jacob Wijkman, så som Successor matrimonii efter sahl: handelsman Herman Ditterding), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 11.–12.10.1707 f. 111 (Borgmest:s Rusthåldh i Monby), 117v; KA mf. ES 1728 (bb 29) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 19.6.1709 f. 62, Porvoon ja Mäntsälän käräjät 7.–8.10.1709 f. 108v; KA mf. ES 1729 (bb 30) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 4.–5.3.1710 f. 24; KA mf. ES 1813 (ii 1) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 31.8.1657 f. 117 (Syndicus i Borgo Wäl:t Johan Simonsson); KA mf. ES 1814 (ii 3) Vehkalahden, Valkealan ja Kymin käräjät 12.–14.6.1675 f. 94v (Insinuerade Regiementz Badtberaren Fredrich Von Der Heide (katso 4229) eedt klagelibell, öfuer fordom Befallningzman Johan Simonsson I Pernå Kyrckiebyn); KA mf. ES 1821 (ii 28) Pyhtään käräjät 1.10.1706 s. 328 (Sahl:e Ditterdingz Successor Matrimonj H:r Bårgmäst:n i Borgo Ehreborne Jacob Wijkman); KA mf. ES 1239 (g 2) Helsingin RO 8.2.1654 (en Zedell Dat: Rewall den 23 Augustj 1633, som schrifwin och unnerschrifwin befanns uthaf en okiändh karl Simon Wickman b:tt), Helsingin RO 6.2.1656 ([Syndicus i Bårgå] Wälförståndigh Johan Simonsson Wichman anklagade een bonde ifrån Helssingh Sochn och Luchtabaka Jöran Nielsson be:dh, hwilken för 19 åhr sedan skall hånom blifwit schyldigh 1½ tunna hafra), Helsingin RO 9.2.1656 (Wälb: Frantz Von Stokmans (katso 1876) Fullmechtigh wällförståndigh Johan Simonsson Wichman), Helsingin RO 18.6.1659 (Samma gångh inlade Johan Simonsson Wijkman för detta Stadz Skrifware i Borgo, een klagolibell emoth Borgmästare och Rådh där sammastädes angående hanss förtiente Löhn), Helsingin RO 9.7.1659; KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 26.11.1660 (Ähn begärade fordom Stadz Skrifwaren i Gambla Stadhen wäl:t Johan Simonsson Wijckman at hans dher ifron bekombne testimonium måtte blifwa renoverat, det honom tillsades); KA mf. ES 1239 (g 4) Helsingin RO 23.4.1666 (fordom Fogden i Rasborgz lähn Johan Simonson Wichman be:dh), Helsingin RO 12.5.1666 (Befalningzmannens Johan Simonsons Sohn Simon), Helsingin RO 26.5.1666 (... Förhördes Poicken [Befalningzmannens Johan Simonsons Sohn] Simon Johanson, huru gammal han skulle wara? Han swarade sig wara född A:o 1651, Simonis Judæ dagh. Frågades honom wijdare ...); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 27.9.1673 (Häradzskrifwaren Simon Wickman beswärade sig öf:r Erich Nukare); KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 22.12.1700 s. 215 (Christiern Wernbergh (katso 1398) Insinuerade des erholldne Fullmacht af Högwälborne H:r Baron och Landzhöfdingen på Kämbnärs Notarie Tiänsten Daterat d: 24 Nästledne November, effter som den förre Simon Wijckman Angifwes wara Orkelöös hwar uthinnan doch bem:te Wikman icke är hörder, eller des feelachtigheet bewijst), Helsingin RO 16.9.1701 s. 162 (Framledne Kembners Notarien Simon Wjkman), Helsingin RO 20.5.1701 s. 231 (Notarien widh Kembners Cammaren Simon Wjkman har een tijdh bårt hollit Sängen, men kom doch nu fram medh sina ringa kraffter, och berättade sigh wara sinnadh för sin Siukligheet att afstå denne tiänst, och uppdraga den uppbördzmannen Johan Jörenson, som under hans siukdoom samma Ämbete förestådt); KA mf. ES 1172 (b 4) Porvoon RO 24.2.1660, Porvoon RO 6.6.1660, Porvoon RO 18.8.1670 (Befalningsman wäl:t Johan Simonson Wijkman angaf för Rätten det fordom Caplan här i Staden Sal: her Hindrich Arhenholt 770 haf:r bodt uthi hans gård 4 åhr på hyra, a 25 D:r åhr 100 D:r K:m:t, beswärandes sigh at han af bem:te Caplans änckian hyran icke till fyllest kan mechtigh blifwa), Porvoon RO 6.2.1672 (Johan Simonson Wijkman pulserade nu som offta tilförende på sin resterande Stadzskrifware Löhn); KA mf. ES 1173 (b 5) Porvoon RO 18.8.1675 (Förekom Häradzskrif:n wällbe:dde Simon Johanson Wijkman Supplicando anhollandes huru sosom des Fadhers Gård här i Staden, igenom oachtsamme hyrfålckz wanskötzel är förderfwat worden), Porvoon RO 26.4.1699 (Rådstugu Rettens Sentens och Doom uthi Saaken Borgmestaren Jacob Wijkman kerande och Borgaren Anders Sparback sampt Capplan H:r Samuel Fråstman 2037 begge swarande, angående een uprättat Suppliqve ...); KA mf. ES 1173 (b 9) Porvoon RO 13.6.1704 (Mantahls Commissarien Måns Fårsteen (katso 3716) befullmechtigat aff sin Swärfader Herman Detterding); KA mf. ES 1174 (b 10) Porvoon RO 8.11.1705 (Dito let H:r Borgmestaren Jacob Wijkman inläggia fölliande skrifft:r oppå dess Antecessoris Matrimonij Sahl: Handelssmans Herman Detterdingz Sterbhuus). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 178 (XXXIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 34 (XXXIX); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #155. — J. W. Ruuth, Wiipurin kaupungin historia II (1908) s. 1106; K. Duncker, Ryttmästaren Fredrik Stålhjelms släktkrets. Genos 44 (1973) s. 5; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #5533 (1720), 7493 (1717); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1993, 2242.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Wijkman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2683>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.