Helsingin yliopisto

Tiedot

(1653) kirkkoherra Henrik Carstenius Henricus Henrici, Nylandus 970. * Helsingissä 25.5.1612. Vht: Helsingin pormestari 1631–34 Henrik Fredriksson Carstenius († ~1659) ja Anna Henriksdotter Vitticius. Helsingin pedagogion oppilas 1620. Tallinnan koulun oppilas. Turun katedraalikoulun oppilas 1629. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 1632. Matkusti Saksaan 1632. Ylioppilas Rostockissa 1.1633 Heinricus Castenius Helsingfors-Nylandus Svecus. | Episcopus Wyburgensis. Ylioppilas Wittenbergissä noin 1633 ‹nimeä ei mainita yliopiston matrikkelissa›. Respondentti Turussa 1653 pro gradu (ei läsnä sairauden takia), pr. Mikael Gyldenstolpe U8. FM 3.5.1653 priimus. — Viipuriin suunnitellun lukion logiikan ja fysiikan lehtori 1634 (ei astunut virkaan). Turun vt. tuomiorovasti s.v., 1. ruots. kappalainen 1635. Porvoon kirkkoherra 1639 (valtakirja 1641). Viipurin tuomiorovasti 1667 (virkaan 1669), samalla lukion ensimmäinen teologian lehtori siellä 1670–79. Viipurin hiippakunnan piispa 1679, ero 1681. Samalla palkkapitäjiensä Lappeen, Luumäen ja Taipalsaaren kirkkoherra 1679–81. Turun(!) hiippakunnan edustajana vuoden 1642 valtiopäivillä. † Viipurissa 6.5.1683.

Pso: 1:o 1637 Margareta Henriksdotter Schaefer († 1644); 2:o 1645 Katarina Hansdotter Schmidt († 1705).

Veli: Porvoon kirkkoherra Ulrik Carstenius 1044 (yo 1654/55, † 1678).

Poika: Henrik Carstenius 1045 (yo 1654/55).

Poika: Viipurin lukion lehtori, tuomiorovasti, FM Petter Carstenius 1743 (yo 1665, † 1712).

Tyttärenpoika: Narvan katedraalikoulun lehtori Henrik Munck 3864 (yo 1692).

Tyttärenpoika: konstaapeli Henrik Fremling U1138.

Lanko: Mikkelin kirkkoherra Hans Brotherus U23 († 1676).

Lanko(?): Jämsän kirkkoherra Johan Svanstrupe U83 († 1665).

Lanko: Taivassalon kirkkoherra, professori, FM Petter Bergius 4 (yo 1640, † 1691).

Lanko: Turun pormestari Johan Schaefer 299 (yo 1642/43, † 1683).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 31.7.1641 f. 121 (Collation för Her Henrich Carstenio att wara pastor i Borgo Stadh och Sochn på Nyland), 4.10.1647 f. 327 (Öpet breef för Heindrich Carstenio, på en skatt uthi Finlandh, att niuta vnder Frijheet), 27.6.1652 f. 468 (Öpet Breef för Kyrkioherden i Borgo Stadh och Sokn å Mantals gården eller Taxen af Prestebordet, dersammestädhes, att niuta, så länge han för Pastore brukat blifwer), 31.7.1652 f. 500 (Öppet bref för Kyrkeherden i Borgo H:r Hindrich Carstenio på ett hemman [i bem:te Borgo Sochn och Sarkejerfwi by] att niuta under Frällses frijheet i sin och sin hustrus lifztijdh), 19.3.1670 f. 361 (Till Cammaren för Körkioheerden i Wijborgh ... Körkioheerden uthi Wijborgh Wördigh och Wällärdh Magister Hendricus Carstenius hoos Oss underdånigst tillkänna gifwit, hurusom Mag. Andreas Henricius 1084 skall honom för een tijdh sedan hafwa undangått förmedelst ett arrende ett Körkiegodz som kallas Skrifware holmen, medh een lijten Wacktmestare holme, som skohle altijdh hafwa warit häfdade under Prästebohlet men widh siste Ryske kriget wara komne dher ifrån, Suplicerandes ödmiukeligen dhet samme holme till hans bättre underhåldh Prästebohlet igen tilläggias måtte), 19.3.1670 f. 362, 12.12.1671 f. 213, 30.4.1679 f. 446 (Till M. Henricum Carstenium vocation at wara Biskop i Wiborgs Stifft), 30.4.1679 f. 447 (Biskops Fulmakt för Henricum Carstenium), 30.4.1679 f. 449 (Till Consistorium i Wiborg, at Mag. Henricus Carstenius blif:r Biskop i Tavonii ställe), 29.11.1679 f. 628 (Till Biskopen i Åbo U76 at inaugurera Mag:r Carstenius till biskopsämbetet i Wiborg ... efter han för sin opaslighet skul ikke förmår begifwa sig till Upsala, till at där af Ärkebiskopen blifwa wigder), 29.11.1679 f. 629 (Till Mag:r Hindrik Carstenius at Biskopen i Åbo skal inaugurera honom till Biskops ämbetet i Wiborg), 11.9.1680 f. 429 (Till Erkiebiskopen at uptaga Prästmannens Thomas Jonæ Aganders [Viipurin Siikaniemen kappalainen Thomas Jacobi Agander] saak och klagan emoot biskopen i Wijborgh uthi Consistorio Regni och then effter hwars och eens hafwande skiähl afhiälpa), 27.11.1680 f. 753 (Til Landzhöfdingen Wreden at tilholla Allmogen att hielpa til at upbyggia Biskopz Gården i Wiborg ... som för någon tid sedan af den Staden öfwergångne Wådelden temmelig skada lijdit hafwer), 9.3.1681 f. 193 (Till Biskopen Carstenium, at Han för sin Ålder skull skall afstå sitt Stifft till Doctor Per Bångh U182 ... ty hafwom Wij nådigst gåttfunnit Superintendenten Doctor Per Bång, som een frisk, flitigh, alfwarsam, Lärdh och Nijthälskande Man, till Biskop at förordna, öfwer Wijborgz Stifft, doch så at I som een Gammall och wähl meriterat tiänare skohlen behålla Ehr Biskopz titel, rang och wärde, jämwähl hafwa ofehlbart Åhrl:n så länge I lefwa at åthniuta den ordinarie Löhnen, som Embetet i Staten påföres, och Doctor Bång allenast annexerne och dhe öfrige fördelar), 9.3.1681 f. 195, 11.7.1681 f. 555 (Till Consistorium Extraord: i Doctor Oldekops Saak att afdömma twisten emillan Predikanten Agander och Consistorium Wiburgense), 15.8.1682 f. 530 (Till Åbo Hofrätt för Predikanten Thomas Agander), 18.6.1691 f. 268 (Till Landzöfdingen Lindhielm att inkomma med en underd. berättelse om Biskopen Doct. Pehr Bång U182 ännu innehafwer de honom till Subsistence medan Mag. Carstenius lefde bewilliade Pastorater, iempte andre förmonner, sampt med hwad wilkor han dem åtniuter), 6.10.1692 f. 519 (Till Stats Contoiret för Biskopens Sal. Mag. Henrici Carstenii Enkia); KA mf. ES 1719 (bb 4) Porvoon käräjät 7.–8.11.1643 f. 5v (Framträdde, Kyrckeherden H: Hendrich i Bårgo, och begierade, at Uptaga ett Ödes Hemman i Särck Jerff, om fyra och een ½ alln Jordh, såm Simån Sigfredssån till förenne besuthit hafuer, Oct i Ödhe legatt i Tiuguu åhr), 6; KA mf. ES 1720 (bb 4) Porvoon käräjät 14.11.1645 f. 54v, Porvoon käräjät 10.11.1646 f. 69v (Inlades af Wellärdhe, Her Hindrich Castenijo, et Kiöpe breff, datt: H: Johannj dagh 1646 och af någre ährlige godhe och beskedelige Män Underskriffuit, dhär Uthinnan förmäles, dätt Sigfredh Hindrichssån i SärkJerffujby, medh sin och sin hustrus Jaa och Samtyckio, försellier sitt Skatte Hemman, och Börssrätt i b:te by, om een half Skatt Jordh, för Tuuhundrade D:r Enkelt K: M:); KA mf. ES 1720 (bb 5) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 21.–22.2.1654 f. 12v (Förekom Kyrckioheerden i Borgo, Wyrdige och höglärde Dn: M: Henricus Carstenius och wetterligit giorde, dett han sig tillhandlat haffuer ett Rytter hemman uthi Hindhår by och Borgo Sochn belägit), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 29.–30.1.1657 f. 6v, 7, Porvoon ja Mäntsälän käräjät 14.–15.5.1657 f. 18, Porvoon ja Mäntsälän käräjät 22.–23.9.1657 f. 33v; KA mf. ES 1783 (ee 8) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 15.–16.6.1663 f. 327, Porvoon ja Mäntsälän käräjät 24.–25.9.1663 f. 354; KA mf. ES 1720 (bb 6) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 7.–9.11.1664 f. 72; KA mf. ES 1784 (ee 8) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 9.–10.3.1665 f. 728; KA mf. ES 1721 (bb 9) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 18.–19.3.1674 s. 15 (Särkjerfwi); KA mf. ES 1836 (jj 15) Viipurin pitäjän käräjät 17.–18.2.1669 s. 6; KA mf. ES 1837 (jj 17) Viipurin pitäjän käräjät 23.–25.5.1672 s. 49 (Förmantes åther nu som offta tillförende Allmogen sampt Nämbde- och Kyrkiones Säxmän, oppå Kyrkioherdens Magistri Henrici Carstenij begäran, att dhe medh större alfwar än här till Skedt är, hielpa till, att den nedfaldne Prästegården Albrechzöö må blifwa opbygd och förbättradt); KA mf. ES 1239 (g 2) Helsingin RO 5.7.1652 (Instelltte sigh Befallningzmannen Jakob Sigfridhsson Nuckar beswärandes sigh öfwer denne Stadz Inwånaren Hendrich Friederichsson, huru såsom han sigh ähr allareedo schylldigh blifwen A:o 1633 för Tiugu fyra Tunnor Spannemål och 13 Cappar berechnadt ad Siu dal:r Tunnan, hwillcket Spannemåls prijss nu Hendrich Frederichson eij skall wela bestå, uthan will betala mädh Fyra dal:r k: m:t Tunnan ... Elliest haf:r mehrb:te Nuckare en prætension emoth Friederichsson om ett godz i Tawastelandh belägit Romnis b:d det han förmenar Hendrich böhra affträda och sigh inrymma ehuruwell han det under Rustienst innehaf:r), Helsingin RO 23.8.1658 (Då insinuerades i Rätten Kyrkioheerdens i Borgo wyrdig och höglärde H:r M: Henrici Carstenij Protest emoth dhet köp som hans Fader Hinrich Fredrichsson hade giordt medh Postm:n Hans Jabel om sin gårdh här i Staden, begärandes at dhen icke måtte blifwa lagligen uplyster, förr ähn han kan sielff komma hijt och framtee sina skähl emoth be:te Jabell), Helsingin RO 22.11.1658 (halffua tompt emoth Hendrich Fredrichzsons gårdh belägin, katso 2499), Helsingin RO 3.10.1659 (Ähn inlade Borgmästaren w:t Lorentz Hokansson pastoris i Borgo M:ri Henrici Carstenij exeption emoth Wälb: Jungfru Ingebor Taffwasts prætention om Gombtächt godzet, nembl:n att han icke will allena inläggia sigh uthj process med wälb:te Jungfru, effter som hans Sysskonne, som frånwarande äre, alle ähre myndige och Sacken angår så myket dhem, som honom, helst effter han icke mehra haffwer ärfft, effter deras Sahl: Fadher ähn dhe, så haffwer och hanss Sahl: fader uthj Lijfztijdh affstådt medh be:te godz åth een annor och honom dhet updragit medh lijka Condition och willkohr som dhet honom hade warit förpantadt, hwilcken der medh haffwer sedermehra lagligen procederat så wijda at honom der å är Schötningz breff meddeelt. Denne hanss excus, såssom grundat på gode skiähl, finner sitt rum enär som han låther sin Fullmechtigh effter Citationen Comparera och då förberörde skiähl uthj wälbe:te Jungfruns Fullmächtiges præsens och åhöro uprepetera), Helsingin RO 26.10.1659 (Dito företrädde Sahl: Steen Ifwarsons [ratsumestari Sten Ivarsson Tawast, † 1646] Arffwingars Fullmächtig Samuel Nillsson, kärandes till Sahl: Hendrich Fredrichssons arffwingar om ett frälsse godz Gomtächt be:dh uthj Borgo Lähn och Hellsinge Sochn belägit, hwilcket Sahl: Steen Iffwarsons Fadher Moder fru Margreta till Kurriala hade först pant satt, och Sahl: Hendrich Carsten och Steen Ifwarsson sedan tagit åtskillige Partzeler på samma godz der till, at Summan sigh belöper effter Sahl: Fredrichssons egen book och der aff uthgifne Rächning 632 R:D:r och 37 öre Sölfwer Mynthe, hwilcken Post Sahl: Steen Iffwarsson sedermehra A:o 1624 dhen 15 Martij medh sitt Contract och sätter wijdare Hendrich Fredrichsson samma godz i underpant medh sådhan beskedh at Steen Ifwarson sielff skulle förswara godzet medh Rusttienst, och der emoth skulle interesset aff Peningarne wara ophäffwit och han Fredrichsson alt framgeent skulle behålla panten till des han eller hans arffwingar skula richtigt i peningar eller Partzelar betala be:te skuldh ... upskötz Sachen till den nästkommande 16 Januarij. I medler tijdh skulle alle samptlige Hendrich Fredrichssons Arffwingar Lagligen hijt Citerade blifwa), Helsingin RO 9.11.1659 (Dito bleff Imponerat Suen Erichsson at betala utaff Sahl: Hindrich Fredrichssons gårde wärde till Rådhmannen Hanss Jabel 98 D:r Kop:r M:t. Men Interesset som han Jabelen prætenderar uppå, skall wara uphäffwit till samptlige arffwingarnas ankompst); KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 16.1.1660 (angående Gumbtechtz Frälsse godzet, som Sahl: Hindrich Fredrichson Pantwijss Innehafft haf:r alt ifrån A:o 1624), Helsingin RO 18.1.1660 (Afsade Rådhmannen Hans Matzsson sigh och sin Sohn Hindrich Laghligen så wäll ifron alt arff effter sin Sahl: Swärfader Hindrich Fredrihsson, såsom ifron all gieldh effter Sahl: Mannen och ifron denne twistige Saak emellan Sahl: wälb: Steen Ifwarsons arfwingar), Helsingin RO 21.1.1660 (Då Inlade Sahl: wälb: Steen Ifwarsons arfwingars Fullmechtig Samuel Nielsson sin andre inlago, emot Sahl: Hindrih Fredrichsons arfwingars Fullmechtig Bengt Olofson Rijss; Föregifuandes, at Ehuru wäll kiöpe Breffwet Anno 1606 den 27 Augustij Sub litera B, af Sahl: Arfwedh Hindrichsons till Kuriala effter låttne Enkia Sahl: Frw Margaretha Mårtens dotter gifuit, Uhtryckeligen förmäller at hon Enkian Fulkomligen haf:r försåldt be:te Gombtechtz Frälsse godz till Sahl: Hindrih Carsten för 160 dal:r så skall ähn nu desidereras fleere Laga fångh, hwilket ypper sigh af be:te Fruus skrifft daterat den 8 Novemb: 1615, dehr uthj hon updrager samma godz Sahl: Hindrih Fredrihzson, medh samma wilkor som Sahl: Hindrih Carsten det innehade, hwilket han förmeenar icke hafwa behöfft ell:r henne hafft Macht till att giöra, om godzet till förende hade warit Sahl: Hindrich Carsten fullkombligen till kiöpz updragit ... Sahl: Frw Margretha uthj första pantsättningen A:o 1603 icke hade warit meer skyldig ähn 20 D:r ...), Helsingin RO 23.1.1660 (swarade Bengt Olufson Rijss medh sin andre förklaring ... uthwijsandes 1, at Sahl: Hindrih Carsten hade Laga fångh nogh I godzet när han hade Frw Margretas kiöpe breff, hwilket rätte Bröstarfuingen Sahl: Steen Ifuarsson hafuer, medh sin egen handhz skrif:de Confirmerat, så at ingen hade det kunnat ryggia om icke Sahl: Hindrih Fredrichson, i anseende till den ringa nytta han der af haf:a kunne, hade godhwilligen wällat låtha sin prætention på kiöpet falla ... At ifrån A:o 1603 in till 1615 ingen åboo hafuer warit eij heller något huuss eller giärdzgårdh på godzet och dess ägor ...), Helsingin RO 28.1.1660 (Innelade Bengt Olofson Sahl: Hindrih Fredrihsons Pantebreff dat: den 6 Julij 1655 såsom och der å fölgde Laga sköttningh daterat den 13 och 14 Octob: 1656 som Sahl: Augustin Swaneström (katso 1877) uthwärkat hade), Helsingin RO 30.1.1660 (Emedan Parterne effter Rådstugw Rättens senaste wällmeente admonition eij hafua kunnat förmädelst gode Mäns under handlandh beqwämma sigh till någon billigh förlijckning om Gombtechtz pante gårdh, dy synes denne twist, effter Lagh och Parternes her framtedde skähl wara af den Natuur och egenskap at hon böhr stadna för den högl: Konungl: Hoffrätten, där sammastädes dhe och nu wijdare, när dem befogar, hafua ett äntteligit uthslag och fulkombligit sluut uthj ödmiukhet at ansökia och afwachta), Helsingin RO 26.3.1660 (Dito præsenterade Rådhman Hanss Matzsson eet M:ri Henricj Carstenij pastoris i Bårgo Breff dat: den 18 Octobris 1658, förmällandes om 49 D:r Kop: M: som wälb:te M:r Hindrih sielf tillstår wara hans Sahl: Faders Hindrich Fredrichsons gieldh), Helsingin RO 30.6.1660 (Då blef uplässt den Högl: Konungl: Hoffrättz mandatorial medh remission uthj Jungfru Ingebohr Steensdotters Saach emot Sahl: Hindrih Fredrihsons arfwingar, hwilka till den 27 Augustij skolla blifua hijt Citerade at swara hennes fullmechtigh om Gombtechtz godzet), Helsingin RO 29.8.1660 (Up kom för Rätta Edle och wälb: Jungfru Ingebohr Steenssdotters Tafwastz fullmechtig Samuel Nielsson, och effter dhen Högl: Konugl: Hoffrätz remissorial af den 5 Maij hujus Annj anhölt om eet Uthslagh emellan hanss principalinna och Sahl: Hindrih Fredrihsons arffwingars Fulmechtig Bengt Oloffson Rijss ... dy effter sådane skähl approberas denne Rätt Sahl: Hendrih Fredrihssons Rechning daterat d: 6 Julij 1654, af Sahl: Jöran Stockman och Sigfredh Matzson Oliano emot Gieldz booken Collationerat som obligationen refererar sigh opå, så at wälb:te Steen Ifuarsons Arfuingar blifua Hendrih Fredrihsons arfuingar skyldige 632 RD: 37 öre Silf:r M:t och effter som hussen på be:te Sätterij icke ähro wärderade, derföre skall Parterna stå frijdt widh godzetz inlössande effter obligationen der om a parte contrahera och förlijkas, som dee bäst kan och gitta. Emot denne doom hafuer wälb: Jungfru Ingjbohr Tafuastz Fullmechtigh lagl: appellerat under den högl: konugl: Hoffräätt), Helsingin RO 5.9.1660, Helsingin RO 3.12.1660, Helsingin RO 23.9.1661 (Rådhm:n Hans Matson inladhe uthi Rätten twenne Köpebreff, katso 2641), Helsingin RO 25.11.1661 (Dito præsenterade Simon Johansson ett köpebreff af Rådhmannen Hans Matson gifuit, daterat dhen förlidne 30 Septembris, lydande dhet han hafuer försåldt till Simon Johansson sin gårdh widh torget och stoora Konungzgathan belägen för 800 D:r Kop: m:t), Helsingin RO 2.12.1661 (Då uplystes 2 gången fordom Rådhmannenss Sahl: Hans Matsons gårdh som een borgare Simon Johanson be:dh till sig köpt haffuer för 800 D:r), Helsingin RO 9.12.1661 (Dito uplystes Förste gången dhen gårdh som Sahl: Hans Matsons Enkia hustru Sophia Mårthenssdotter hafuer försåldt till Johan Karner för 300 D:r K:m:t och 12 al:r klädhe a 4 D:r al:n belägen emellan Hindrich Lohmans och Hindrich Larssons gårdar), Helsingin RO 8.4.1663 (Sahl: Hans Matssons Sohn Hindrich Hanson inladhe ett Inventarium på sin S: Fadhers qwarlempnade egendomb som hans Stiuffmoder hustru Sophia Mårthensdotter under händer haffwer hafft); KA mf. ES 1239 (g 4) Helsingin RO 5.6.1665 (Dito præsenterades ett köpebreff aff Sahl: Hans Matsons Enkia till Skepper Hans Johanson giffuit, daterat d: 3 Junij 1665, Af henne Soffia Mårtenssdotter underskriffuit, sampt till wittne aff Samuele Jacobj Frostenio 2037, lydande dhet hon Soffia haffuer aff en frij willia försålldt sin gårdh här i Stadhen till Skepper Hans Johansson för 120 d: k:m: uplystes fördenskuldh 1 gången be:te Gårdh), Helsingin RO 26.3.1666 (Sahl: Rådhmanss Hans Matsons Sohn Hindrich Hanson inlade sin Inlago emoth Rådhman Erich Clemetson, angående deras twistige Rächningar); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 1.4.1668 (Rådman Sahl: Hans Mattzsons Son Hindrich Roode), Helsingin RO 15.6.1668 (Samma Dato öfuersågz Hindrich Rodz saak, emot fordom Rådmannens Sahl: Erich Gyntersons Erffwingar angående fyra åhrs förtiente löhn, som han hooss dhem prætenderar, framläggandes först sin Moder broders Kyrkieherdens i Borgo Stadh höglärde M:r Hindrichz Charstenij Attest, Dat: den 28 Augustj 1667, huilken lijka som en rätt Förmyndare hade satt honom till be:te Rådman A:o 1662, medh sådan beskedh at ...), Helsingin RO 22.6.1668, Helsingin RO 1.7.1668 (Bewilliades Hans Hansson Roddh Arrest hoos Rådman Erich Clemetson på 60 D:r K:m:t på dhe pg:r, som Hindrich Hansson Roodh hafuer warit i Hoffrätten, effter Hindrichz egen obligation), Helsingin RO 1.8.1668 (Då företrädde Hindrich Roode inläggandes sin rächningh emoth Rådman Erich Clemetson, angående provision för den weedh hans Sahl: Fader hade Clemetson afhandlat A:o 1661, sampt Bodh hyra), Helsingin RO 6.8.1668, Helsingin RO 1.10.1670 (Då företrädde Ährewyrdige och Höglärde Kyrkieheerdens i Wijborgh M: Henrici Carstenij Fullmächtigh Samuel Schallerus 1764, inläggiandes här i Rätten een fordom Tullnerens på stoore Siötullen härsammastädes Sal: Jören Larsons effterlåtne Enckias hust: Christinæ Verners von Alstedtz handskrifft Dat: Helsingfors den 27 Aprilis Anno 1670 innehållandes 100 RD: som hon Tullnerskan haffwer A:o 1668 tagit tillläns af Wälb:te Kyrckioheerde på interesse á 8 pro Cento åhrligen), Helsingin RO 1.3.1673; KA mf. ES 1240 (g 8–11) Helsingin RO 5.5.1680 (Oplästes hans höghwördighetz Biskoppens Mester Hindrich Carstenij resolutioner gifne dhen 10 Januarij A:o 1680, af Helsingfors pastorat); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 15.1.1667 (Då förlijcktes Rådmans Sahl: Hans Mattzssons Son Hindrich medh fordom Lagläsarens Hans Mårthenssons Enckies Fullmechtigh Lorens Hanneman om all deres Sahl: Fäders Handlingar sampt hwadh Enckian aff honom 1665 tagit sålundha att Hanneman Låfwade fram föra Hindrich till Bårgo); KA mf. ES 1172 (b 2) Helsingin RO 5.9.1649 (Instelltte sigh den Höghlofl: Kongl: Rättz öfwer Finlandh Advocatus Fiscj W:tt Petter Thessleff, beswärandes sigh öfwer Hendrich Friederichsson), Porvoon RO 26.4.1647; KA mf. ES 1172 (b 3) Porvoon RO 11.6.1651 (Hendrich Schefer den yngre ifrån Åbo ... sin suåger, Kyrkioherdens h:r Hendrichz Carstenij, eller någon annan ährligh mans recommendation och betygande), Porvoon RO 22.4.1654 (katso 1292), Porvoon RO 8.2.1655, Porvoon RO 5.2.1657, Porvoon RO 26.4.1658 (et breff som Kyrckioherden höglärde M: Hendrich Carstenius, till Sal: borghmestaren Jacob Hefner, uthj lifztiden hade förskickatt ... min swåger Anders Luhr, katso U569), Porvoon RO 8.5.1658; KA mf. ES 1172 (b 4) Porvoon RO 5.10.1668 (Såssom Christer Matzsson bonde sigh beswärar öfwer Kyrkioheerden wyrdige och höghlärde H:r Magister Heinrico Carstenio att han schall tillbiuda giöra honom Inntrångh på sin gordz tompt som han allredo ifron Anno 1635 roligen Possiderat hafwer ... Närwahrande på H:r Kyrkioherdens wägna H:r Hindrich Ellineus 1685), Porvoon RO 22.5.1669, Porvoon RO 4.3.1672, Porvoon RO 6.5.1673. — K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia III (1889) s. 135 (myös IV s. 184); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 64 (XV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 15 (XV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 553 (24.4.1653); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet II (1893) s. 191, 311, 352; Die Matrikel der Universität Rostock III 1611–1694 (hrsg. v. A. Hofmeister, 1895) s. 87; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet III (1898) s. 411 (14.5.1639); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 4 (31.7.1652), 266 (9.2.1667), 310, 311; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #54. — J. Schefferus, Svecia literata (1680) p. 320; M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 233; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 50; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 264; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 318; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 48, 105; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 409; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 297 (Carstenius Taulu 2); Släktbok II. SSLS 138 (utg. A. Wilskman, 1918–33) sp. 690 (Karsten, Carstens Tab. 2); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 203; A. Ilmoniemi, Karsten-suvun kantaisä. Genos 29 (1958) s. 19–20; J. Vallinkoski, Vielä Henrik Fredrikinpoika Carsteniuksesta. Genos 29 (1958) s. 81; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #158D, 170D, 980D, 2024D, 2781D, 2842D, 2872D, 2907D, 3677D, 3677G, 3734D, 3989D, 4330R, 4413D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #9139; C. Callmer, Svenska studenter i Rostock 1419–1828. PHT 84 (1988) #830; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 52; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #716H (‡), 821–830, 1087D, 1088D, 1117D, 1344D, 1669R, 2058D ("Henricus Kastenius"), 2132D, 3213D, 3355H, 3398D, 3453D; S. Heininen, Vanhan Viipurin hiippakunnan henkilöhistoriaa. Genos 72 (2001) s. 128; Suomen kansallisbiografia 2 (2003) s. 131.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 6.3.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Carstenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=970>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.