Helsingin yliopisto

Tiedot

1670/71 Erik Koskmannus, myöhemmin Koskman Ericus Henrici, Nylandus 2104. Vht: Porvoon kappalainen Henrik Koschius, myöh. (1649) Koskmannus 512 (yo 1645/46) ja N.N. tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1670/71 Koschmannus Er. Hen:i Nyl _ 104. — Sysmän Hartolan (Koskipään) kappalainen 1676. † 1688/89.

Pso: 1:o Elisabet (mainitaan 1678–82); 2:o (jo 1687) Katarina Jakobsdotter Gååsman (jäi leskeksi).

Lanko: Hauhon kirkkoherra Johan Gååsman 2651 (yo 1678, † 1709).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 106b; KA mf. ES 1782 (ee 6) Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 9.–10.9.1652 f. 258 (Herr Hendrich Kåskman ifrån Rijkois); KA mf. ES 1721 (bb 9) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 16.–18.11.1675 s. 71 (då H:r Ericus Koskmannus kiöpt een kanna öhl, katso 2037); KA mf. ES 1721 (bb 10) Sysmän käräjät 26.–27.7.1678 f. 11v (Såsom Capelan H:r Erich Koskman sigh beswärar, som skolle icke allenast dess grannar i Kirkolaby bortlegdt Samptl: deres ostångfälte Skogh, utan och dhe Putkjerfwi boar egenwilligt intrengdt sigh uti Heinaka Wuorenma och Keresten niemi, emot åhtskillige Laga dommar), 12 (Capelan H:r Erich Kåskman), Sysmän käräjät 12.–13.2.1679 f. 11, Sysmän käräjät 26.–27.2.1680 f. 14 (Såssom Capelan wedh Hardola Capell Wällärdhe H:r Erich Kåskman hafuer medh samptl: Jordägandens Consens i Kirkola opå des ägor medh sin egen bekåstnadt opsatt een byggning för sigh och sine efter kommande, dy begierade han ad acta Publica annoteras måtte för alt dödeligit fall skull at någon hans Successorer icke må hafua medh samma byggningh at beskaffa, uthan hans arfuingar der medh tillåtes at giöra och låta, såssom sin eenskylte egendom, hwilket alt så widha blef efterkommit), Sysmän käräjät 16.–17.9.1680 f. 65; KA mf. ES 1722 (bb 11) Sysmän käräjät 7.–8.3.1684 s. 21 (Capelanen Wällärde H:r Erich Kåskman), Sysmän käräjät 19.–20.7.1686 s. 132, Sysmän käräjät 8.–9.8.1687 s. 110, 117; KA mf. ES 1722 (bb 12) Sysmän käräjät 16.–17.1.1688 s. 28 (Capelan Wällärde H:r Erich Kåskman föredrogh den nödigheet, som Hardola Klockestapel betarfwar både till tierandet så wehl som steens tillkörsel och murandhe under Klåckestapelen som lutar på eene Cantten); KA mf. ES 1723 (bb 12) Asikkalan käräjät 13.–14.12.1688 s. 198 (Kyrckioheerden ifrån Syssmä H:r Jacob Gåsman föredrogh Rätten, huruledes i förledne wintter hans Mågh Capelan i Syssmä H:r Erich Kåskman skall tillijka medh hans faderbrodersson Drabantten Hindrich Simonsson Kåskman ... warit stadde på sin resa medh Tijonde spannemåhlen till Bårgo ...); KA mf. ES 1785 (ee 11) Sysmän käräjät 26.–27.7.1689 s. 94 (Ryttmästaren Welb: Johan Tandfeltt å sin Sahl: Frendes Capelans H:r Erich Kåskmans omyndige barns wägnar, som han medh förra hustrun aflat har, giorde hoos hans senare hustru Dygdesamme Catharina Gåsman prætension och åtahl, att hon måtte præstera ett Eedhsworit Inventarium på all qwarlåtenskapen efter mannen); KA mf. ES 1723 (bb 13) Sysmän käräjät 21.–22.3.1690 s. 70, Sysmän käräjät 14.–16.2.1691 s. 93, Sysmän käräjät 11.–12.3.1692 s. 87; KA mf. ES 1725 (bb 19) Hollolan ja Tennilän käräjät 10.–11.10.1698 s. 292 (Såssom Kongl: Maj:tt uti des allernådigste Resolution opå allmogens beswär, gifwit på Rjkzdagen 1693, består i hwar Sochen een Sochne skrifware ... Och nu här i Sochnen tillbiuder sigh Hendrich Berttilsson Kåskman, som der till heel tienligh finnes ... altså låter Rätten der widh förblifwa, till höghwelborne H:r Baron och Landzhöfdingens wjdare gåttfinnande); KA mf. ES 1815 (ii 6) Luumäen ja Mäntyharjun käräjät 28.–30.8.1687 f. 130 (Capellanen i Hardola Wällärdhe H: Erich Koskman stälte sigh för Rätta i mehningh att agera emoth sin halfbroder Vice Pastoren i Lumäki Wällärdhe H: Johan Forsander, angåendhe arff effter H: Erichz Sahl: Fadher och någon gäldz fordran); KA mf. ES 1173 (b 5) Porvoon RO 13.1.1675 (Wördige H:r Erich Koskman angaf det han jempte Borgaren Christer Jörenson och Andre Godhe wänner wore kallade at speela om et Uhrwärk hoos Rådhman Bengdt Helgeson, som Fendrichken Manhafftig Peter Berg på Speel opsatt haf:r och när Christer Jörenson kastat 2 kast hadhe han hafft 22 ögon, och när han kastade 3:ie föll een hörningh nedh på Gålfwet, hwilket kast huuswärden och dhe andra intet wille beståå, och fördenskuld kastade han fierde gången och fick allenast 5 ögon, hwar af är förorsakat een trätha emellan Koskman och bem:te Christer, då Christer sagt, om Kåskman intet warit så hadhe han wunnit, och så fådt honom i Jackärmen och rifwit den sönder och fattat honom i hååret beklagandes der hoos, at Christer skall honom iniuruerat, sedhan han bordt gådt, som Olaus Nicolai 2192, Mädeldorpz Tienare Hans Henderson, och Rådhmans Son Bengdt Bengtzson för honom berettat, begiärandes at wittnen måtte förhöras). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 132 (XXXI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 491–492; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #113. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 144.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Koskman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2104>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.