Helsingin yliopisto

Tiedot

27.3.1672 Henrik Winter Henricus Martini, Viburgensis 2174. * noin 1650. Vht: viipurilainen porvari, raatimies Mårten Olofsson Winter ja hänen 2. puolisonsa Brita Pettersdotter Stråhlman. Viipurin lukion oppilas. Ylioppilas Turussa 27.3.1672 [Winterus] Henr. Martini Vib _ 108. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1672 d. 27. Mart.] Henricus Martini Vinter. Vib. Th. Lector Gymn. Vib. Respondentti 23.5.1674, pr. Nils Tunander U170. Respondentti 21.11.1679 pro gradu, pr. Jakob Flachsenius 787. FM 27.11.1679 ultimus. — Viipurin triviaalikoulun rehtori 1676. Viipurin lukion matematiikan ja runousopin lehtori 1679, 2. teologian lehtori 1680. Rovasti (1689). Valtiopäivämies 1680. † Viipurissa 12.5.1694.

Pso: 1:o Agneta Boisman († 1692); 2:o 1692 Brita Bärckroot († 1693); 3:o 1693 Anna Prytz.

Poika: Kiteen kirkkoherra Henrik Winter 4282 (yo 1697, † 1734).

Lanko: ent. kihlakunnantuomari Matias Halitzius, aatel. 1690 Ehrenhoff 1725 (yo 1664/65, † 1704).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 213a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #86; KA valtakunnanregistratuura 27.11.1680 f. 738 (Til Biskopen i Wiborgh, om Præbende Giäll för Mag. And. Winter), 27.11.1680 f. 740 (Fullmacht för Mag. Henrich Winter, att wara Lector Theologiæ i Wiborgz Gymnasio), 10.11.1693 f. 657 (Till Cammar Collegium swar för Magist. Hindrich Winter ... Wij see af Eder Underdånige Skrifwellse Dat. d. 30 passato hurusom Wij sidstl. åhr hafwe resolverat att dhe 20 Tunnor Spanmåhl som Secundus Lector Theologiæ i Wijborg M:r Hindrich Winter interimswijs åthniutit, till dess han med något præbende giäld kunde blifwa accommoderat, till Oss skulle indragas, effter han redan med ett sådant giäld wore försedd, Säckjärfwi benämt, och haar till föllje dheraf Landzbookhållaren i Wijborg graverat bem:te Lector för samma 20 Tunnor Spanmåhl eller 45 D:r S:r m:t åhrl:n ifrån A:o 1686 då han Præbende giäldet Säckjerfwi bekom, till 1692 inclusive ... Nu förklarar bem:te Lector denne observationen på det sättet att då han A:o 1680 blef Theologiæ Lector har han uti dhe 3 första åhren hwarken niutit någon annexa eller desse 20 Tunnor Spanmåhl ...), 30.5.1694 f. 372 (Till Consistorium i Wijborg, om twänne vacante Lectorater), 22.3.1695 f. 113 (Theologiæ Lectors Fullmacht för Magnus Lage 1759 ... såssom medelst Mag. Hindrici Winteri dödelige afgång, den andra Theologiæ lectionen i Wiborgz Gymnasio, tillika med præbende pastoratet Sarjerfwi, är kommen at blifwa vacant och Ledig); KA mf. ES 1839 (jj 26) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 25.–28.2.1689 s. 19 (Probstens och Kyrckioheerdens Mag: Hindrick Winters Skriftelige begäran); KA mf. ES 1840 (jj 27) Äyräpään kihlakunnan käräjät 25.–27.6.1690 s. 300. — K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia III (1889) s. 149 (27.11.1680, Fullmacht att wara Lector Theologiæ i Wiborgs Gymnasio); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 138 (XXXII); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 13. — M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 287; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 319, 320, 327; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1371 (Winter I. Viipurin suku. Taulu 4); T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 332 (von Winther Tab. 1); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #926R, 968G, 2195D, 3991R; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 116; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #302H (prom. 1679), 1172R, 3794, 3972R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Winter. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2174>. Luettu 13.7.2024.

Ks. myös viittausohje.