Helsingin yliopisto

Tiedot

1664/65 Matias Halitzius, aateloituna 1690 Ehrenhoff Matthias Canuti, Aboensis 1725. * noin 1645. Vht: turkulainen tukkukauppias Knut Halis (Halisten) ja N.N. Ollut tullitarkastaja Filip Mårtensson Åhrapään (Arppe-sukua, † 1672) kasvattipoikana Turussa 14 vuoden ajan. Ylioppilas Turussa 1664/65 Halisius Matth. Canuti Ehrenhoff Aboens _ 80. Merkintä Indexissä Ehrenhoff. vid. Halisius _ 80. Turun hovioikeuden auskultantti 1673. — Mainitaan kirjuriksi vihkimerkinnässä Tukholmassa 1672. Käkisalmen läänin lainlukija 1676–80. Karjalan laamannikunnan varalaamanni 1687–91. Aateloitu 1690. Pien-Savon tuomiokunnan tuomari 1691, erotettu 1695. † 1704.

Pso: 1:o 1672 Kristina Agricola; 2:o Katarina Frese (Groen); 3:o (jo 1693) Brita Mårtensdotter Winter tämän 2. avioliitossa.

Appi: Uskelan kirkkoherra Krister Agricola 415 (yo (1644), † 1669).

Appi: viipurilainen kauppias Reinhold Frese 750 (yo 1650, † 1661).

Poikapuoli: Käkisalmen pormestari Mårten Falck 2402 (yo 1675, † 1707).

Veljenpoika: Rantasalmen kappalainen Jakob Halicius, myöh. Hallitius 3479 (yo 1687/88, † 1704).

Lanko: Viipurin lukion lehtori, FM Henrik Winter 2174 (yo 1672, † 1694).

Vävy: Kerimäen kirkkoherra Johan Stråhlman 3826 (yo 1692, † 1737).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 49b, 80b; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA valtakunnanregistratuura 16.10.1688 f. 630 (Till Åbo Hoff Rätt angående Capit: [Wolmar Wilhelm] von Nandelstedz förde klagemåhl öfwer [laghmannen Creutzes Substitut] Halitzius), 23.4.1691 f. 140 (Häradzhöfdinge fulmacht i lilla Sawolax för Matthias Erenhoff), 30.7.1695 f. 400 (Häradzhöfdinge Fullmacht på Häradzhöfdinge beställningen i lilla Savolax för Carl Brochius 2564 ... Häradshöfdinge beställningen uti Lille-Sawolax härad och Wijborgs Lähn är kommen att blifwa vacant och ledig, medelst det, att häradzhöfdingen Matthias Ehrenhoff för dess brott och förseelser skull är dömbd och förklaradt owärdig samma tienst wijdare att förträda); KA mf. ES 1814 (ii 4) Vehkalahden ja Kymin käräjät 10.–11.3.1682 f. 95v (Förekom Vice Lagmannen Wälb:de Mathias Halitzius, fullmächtigat af H:r Baron och Öfwerlaghmannen höghwälborne Johan Creutz. Myös 28.–29.8.1682 f. 134); KA mf. ES 1838 (jj 19) Viipurin pitäjän käräjät 3.–5.6.1674 s. 47 (General Maijorens H: Hindrich Rebinders fullmechtige Mathias Halicius); KA mf. ES 1838 (jj 20) Viipurin pitäjän käräjät 25.–27.11.1675 s. 59 (General Maj: Wälb: H: Hendrich Rebinders Uthskickade Mathias Hallitius); KA mf. ES 1838 (jj 23) Viipurin pitäjän käräjät 1.–2.8.1681 s. 41 (Saken emellan Häredzdoomaren Mathias Halitius, och Amptman Markus Nielsson på Yxpä, angående ett ingångit Contract, om någon höö bergningh), Viipurin pitäjän käräjät 8.–9.3.1682 s. 141; KA mf. ES 1839 (jj 24) Viipurin pitäjän, Koiviston ja Säkkijärven käräjät 11.–13.6.1683 s. 38 (Vice Laghmannes Wälbet:dh Mathias Halitij anhållande), Viipurin pitäjän, Koiviston ja Säkkijärven käräjät 29.10.–3.11.1683 s. 51 (Under Lagmannen Wälbet: Mathias Halizius), Viipurin pitäjän, Koiviston ja Säkkijärven käräjät 29.10.–3.11.1683 s. 65 (Under Laghmann welbet: Mathias Halitzius), Viipurin pitäjän, Koiviston ja Säkkijärven käräjät 14.–17.6.1684 s. 41 (för detta Häradzdoomaren Mathias Halitzius), Viipurin pitäjän, Koiviston ja Säkkijärven käräjät 8.–13.12.1684 s. 62, 72; KA mf. ES 1839 (jj 25) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 2.–5.3.1686 s. 71, Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 8.–10.6.1686 s. 130, 134, Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 14.–17.11.1687 s. 87 (Landbonden på Vice Lagmannens Welbet: Matthias Hallitzij tilldehlningz heman i Refvonsahri, Beniamin Jacobsson); KA mf. ES 1839 (jj 26) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 26.–29.3.1688 s. 27, Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 19.–21.6.1688 s. 67, Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 14.–15.5.1689 s. 48, 50, 57, Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 11.–16.11.1689 s. 104; KA mf. ES 1840 (jj 28) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 3.–7.3.1693 s. 13 (Caution), Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 22.–27.6.1693 s. 77 (Förekom Häredzhöfdingens öfwer Safwolax Medle- och Nedre dehls Häradh, Wälb:g Math: Ehrenhoffz Ombudzman och Pædagogus Rudolph (vertaa 5110), hwilcken å bem:te Häredzhöfdingens wägnar gaf tillkänna, huruledes Bonden Knuth Läncker ifrån Wärenkåski inlåtit sigh medh Häredzhöfdingen utj handel, och låfwat emoth een wis betingningh såga någre tolffter Bräder, dhem Häredzhöfdingen beställt till sin Tegell Ugn, som han på sitt Rytt: hemman Rijonsahri låtit nyligen opsättia), 79, 83; KA mf. ES 1841 (jj 34) Viipurin pitäjän käräjät 1.–4.2.1698 s. 26 (Ophämptades här uthur Slottzfängelsset att stå för detta Häredzhöfd:ns Wälb:g Matth: Ehrenhoffz Fruu, Fr: Brijtha Ehrenhoff till Swahrs, twenne här inmahnte löske drängiar Johan Andersson ock Påhl Knutsson, dhem bemälte Fruu låtit fängzla för Tiufnadt, som hoon klagade af dhem wahra utj hennes ock hennes Mans Frånwahro till Stockholm 1697 om Wintteren utj Januario här på dheras i denne S:n belägne Gårdh Rijonsahri föröfwat), Viipurin pitäjän käräjät 14.–17.10.1698 s. 131; KA mf. ES 1842 (jj 36) Koiviston käräjät 13.–14.10.1699 s. 294 (en Skuutehandell); KA mf. ES 1842 (jj 41) Viipurin pitäjän käräjät 2.–4.6.1702 s. 106 (Förekom Wälb:ne Mathias Ehrenhoff och oppwijste Crono Befallningzmans Wählbetrodde Johan Weckströms inrymningz skrifft af d: 6 Maii 1702, medelst hwilken såssom honom är effterlåtit att opptaga ett Crono Ödes Hem:n om 1/8 Skatt uthj Haldiansarj byy, och Wijborgz Sochn, som Mattz Hansson tillförene Åbodt, och för Långliga tijder sedna Öde Lemnat, dy Anhåller Ehrenhoff, att om bem:te Hem:ns Ödesmåhl Lagl:n Ransaakas måtte, uppå dhet han hoos Höga Öfwerheeten om någon Frijheet en Ödmiuk ansöckningh Giöra kunde), 111; KA mf. ES 1795 (gg 2) Kiteen käräjät 9.–12.2.1683 f. 40v (Inladhe Upbördzskrifwaren Heinricus Nettonius, för detta Häredzdomarens härsammastädes, Wäll:t Matthiæ Halitzij inlaga uthj Rätten, hwar uthinnan han så nu som tillförenne öfwer för detta Coadjutoren her Gustaf Matthiæ Sincko sigh beswärer, huruledes denne Coadjutor haar honom uthj dett Wyrdige Consistorio i Wijborg Anno 1682 den 27 Febr: till heeder och Ähra Angripit, och honom tillagt, som skulle han denne Coadjutor hafwa af ijdsel haat och afwund, och Nembden Owitterligen emot sitt samweeth och sanningen sampt all Skiähl och Rätt till någre ehrrörige böther belagdt, uthi saaken emoot Lijnwäfwaren Christian From för Leppgiäld och Oqwädens ordh ...), Tohmajärven käräjät 5.–7.2.1683 f. 72v (andra reesan, angående dhe ehrrörige beskylninger, som för detta Coadjutor Gustaff Matthiæ i Kijdhes honom tillagt haf:r), Sortavalan käräjät 19.–21.3.1683 f. 101v (saaken emellan bem:te Halitzium och för detta Coadjutorem i Kijdhes Gustavum Matthiæ Sincko), Kiteen käräjät 27.–29.8.1683 f. 136; KA mf. ES 1796 (gg 2) Kiteen käräjät 30.1.–1.2.1682 f. 256 (her Gustaf Matthiæ hade förledne Höst Jäfwat Häredzdomaren W:t Matthiam Halitzium, och begärt att han inttet skulle befatta sig med her Gustafz saaker, emedhan han seijer honom wara sin afwundzman, och altså lofwat begära een annan domare, uthj den Kongl:e Hofrätten, som hans actioner dömma kan), Kiteen käräjät 12.–15.2.1681 f. 484, Kiteen, Ilomantsin ja Suojärven käräjät 18.–20.9.1680 f. 829; KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 22.1.1670 (Inspectoren af Tobakz handelen Philip Ohrapä instelte sig för rätten). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 106 (XXV), 119 (XXVIII), 483 (Tillägg och rättelser. XXVIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 23 (XXV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 181 (5.12.1666, Oplästes D. Cancellarij bref om stipendio för Math. Canuti Halisio för hans fattigdom skull), 241 (10.7.1667, Inkom Philip Åhrapää och klagade på sin poike, som han haf:r tagit till sig och upfödt i 14 åhrs tidh och låtit deponera honom, hwilken skall hafwa nu lupit ifron honom och ... b:te poicken Mathiam ...); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 371 (12.3.1677, Nu anklagades b:te Acander af Philip Åhrepäs arfwingar för gieldh, 50 d:r kopp:mt. Petrus Acander inkallades, hwilken nekadhe sigh wara skyldigh Philip Åhrepä, uthan den gieldh der af flyter at han informerat hafwer Mathiam Halitium nogot öfwer 2 åhr, ...); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 128 #137 (20.7.1666, ... een handelssman å dhen orten Philip Mårthenson benembd trägett anholler för een Student der Mathias Canuti heter, och han har warit förmyndare före at han motte kunna få niuta någott Stipendium ...). — T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 168 (Längd öfver borgmästare och rådmän, not 47, Släkten Åhrapää); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor II (1926) s. 444 (Ehrenhoff Tab. 1) (tieto, jonka mukaan syntymäpaikka olisi Halikko ja isän nimi Henrik, on virheellinen); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 182; Y. Blomstedt, Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1958) s. 382; H. Holmberg, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (1959) s. 44; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #995.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Ehrenhoff. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1725>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.