Helsingin yliopisto

Tiedot

1672/73 Erik Ketarenius Ericus Erici, Saguensis 2206. Vht: Sauvon kirkkoherra Erik Ketarenius 124 (yo 1640, † 1664) ja Margareta Echman. Ylioppilas Turussa 1672/73 [Ketarenius] Ericus Erici _ 109. — Kuusiston kappalainen 1678. Ehkä apulaispappina Tukholman suom. seurakunnassa 1688. Paraisten kappalainen 1692, erotettu 1705 varkauden takia. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1697. † mestattu lapsenmurhasta tuomittuna 1.11.1708.

Pso: Karin Eriksdotter Portulinus tämän 2. avioliitossa († 1688).

Pson edell. aviomies: Gustaf Wijnberg 506 (yo 1645/46).

Lanko: Kökarin kappalainen Erik Portulinus 548 (yo 1646/47, † 1697).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 103a; KA valtakunnanregistratuura 19.9.1682 f. 616 (Till Åbo Hofrätt för Johan Hindrichsson ifrån Åminneby på Kustöhn ... Dhet hafwer Johan Hindrichsson ifrån Åminne by på Kustöhn sig beklagat öfwer Kyrkioherden dersammastädes H.r Erich Ketharenium som skall utan skälig orsak och för sitt egit interesse satt honom och någre hans anhörige uti någre åhr ifrån Herrans högwärdige Nattwardh), 11.11.1693 f. 668 (Kongl. Maij:tz Nådige Resolution och Förklaringh öfwer dhe beswär och desiderier, hwilka i Prästerkapetz wägnar uti Åbo Stifft wid denne nu påstående Rijkzdagh äre blefne insinuerade), 11.11.1693 f. 673 (Till Cammar Collegium för Capellanen i Pargas Erich Ketharenius ... graverat för sitt förre Capellans bohl på Kustöön i Åbo Lähn Kerrum be:dt); KA mf. ES 3235 (Åland 8) Föglön ja Kökarin käräjät 8.3.1675 (Dn: Ericus Ketharenius hadhe stämbdt H: Ericum Portulinum j Hummerssöö, om resterande Löhn ... Ketharenius repeterade 3 reesor, at H: Ericus skulle wara Tiuf och Skelm), Föglön ja Kökarin käräjät 8.3.1675 (Hustru Karin Sal: Gustaf Winbergs Enkia j Degerby, käradhe til sin Brodhers H: Erici Portulini j Hummersöö hustru, Anna Mårtensdotter, at dhenne hadhe berycktat henne för een Skökia, och lättfärdigh hoora, Beropandes sigh på Studenten H: Ericum Ketharenium och H: Eriks dräng Matz Hansson ... h: Anna refererade, at då Ketharenius wille d: 23 Decemb: 1674 och emoot dyreste högtijdzdagarne bortgå ifrån Pædagogian, och til h: Karin j Degerby, sadhe h: Anna: Förbannadh ware en sådan quinnokärlek, j kunne nu inthet låtha öfw:rtala edher, at wara 4 högtijdzdagar j huset. Hon gör som een lätfärdigh Skökia emoot sin Brodher ... hon förbrådde ock Ketharenio och h. Karin, at dhe hadhe legat tilhopa j Säng och Säthe, en Natt effter annan uthj Skogbodha. Och efwen om Juleafftonen skulle hon nu tagha emoot Ketharenium, förr än han war wederbörligen skild ifrån Pædagogian, dhen som stadgadh war öfwer heela Winteren), Föglön ja Kökarin käräjät 18.2.1678 (H: Eriks Ketharenij hustru, hustru Karin Erikzdotter här j Degerby, käradhe til Grannen Matz Mårtinsson, at han inthet hadhe låthit henne insättia Noot medh sigh j Bywijk, då dhe förnummo ett Wije Mört wara dher å färdhe); KA mf. ES 1751 (cc 13) Piikkiön ja Kaarinan käräjät 1.–2.12.1685 f. 222v (Sacellanus Wällärde H:r Ericus Ketharenius ... des Styfdotter Chirstin Gustafzdotter); KA mf. ES 1755 (cc 25) Paraisten käräjät 13.–14.10.1698 s. 311; KA mf. ES 1756 (cc 27) Paraisten käräjät 18.–19.9.1700 s. 181, (cc 28) Piikkiön ja Kaarinan käräjät 16.–17.9.1701 s. 192 (Capellanen i Pargas Wällärde H: Erich Chiettharenius lätt nu genom sin Son föredraga ...), (cc 30) Paraisten käräjät 10.–11.9.1703 s. 170 (H:r Erich Ketharenj dotter Margeta Erichzd:r); KA mf. ES 1757 (cc 30) Piikkiön ja Kaarinan käräjät 26.–27.10.1703 s. 270, (cc 32) Paraisten käräjät 10.–13.2.1704 s. 24, Piikkiön ja Kaarinan käräjät 16.–19.2.1704 s. 71, Paraisten käräjät 10.–13.5.1704 s. 166, Ylim. käräjät Kaarinassa 17.5.1704 s. 193–200 (Utj Consistorii Fulmechtiges H:r Samuel Alani Närwaru förehades igen saken emellan hust: Margeta Erichzdotter och des Fader H:r Erich Ketarenius medh Enckian Chirstin Jacobzd:r ... H:r Erich swarade, att han eij kunde neka att han legat medh hustru Chirstin tillsammans, men eij för än 1702 då han och så Obligation åth hust: Chirstin gifwit, att han wille ächta henne. Asian jatkokäsittely siirretään hovioikeuteen), Paraisten käräjät 13.–14.9.1704 s. 272 (Cappellanen H:r Erich Kiettarenius inlade nu uti Rätten ett Jnventarium öfwer den egendom som uti hans Boo wedh hans Hustrus Sahl: Carin Erichzdotters Portulinæ dödh, åhr 1688 el:r för 16 åhr sedan fans); KA mf. ES 1758 (cc 34) Paraisten käräjät 8.–10.2.1706 s. 48 (Den Högl: Kongl: Håff Rättens Högrespecter: breef och befallning af den 14 Decembr: 1705 till ödmiukeste fölie blef nu uthi Länsmans Arfwed Hammars närwaro ransakat och undersökt om framl:e Henrich Sigfredzsons dödh i Mudais by, hwilcken warit landbonde hoos för detta Capellanen Erich Ketharenius i bem:te by. Ks. myös Piikkiön ja Kaarinan käräjät 7.5.1706 s. 123); (cc 35) Piikkiön ja Kaarinan ylim. käräjät 13.–15.3.1707 f. 272–300v (ang:de dett Barnemord, som Kirstin Jacobzd:r ifrån Kårssnäs är angifwen före och för detta Capellanen Erich Ketharenius skall interesserat uthi); KA mf. ES 1759 (cc 37) Piikkiön ja Kaarinan käräjät 22.–23.1.1709 f. 8–15 (Såsom den Höglåfl. Kongl. Håff Rättenmedelst des höggunstige skrifwelse till Underteknad af den 25 Novembr: 1708. anbefallt, att ofördröijeligen skall Ransakas och Dömas, angående framl. Kirstin Jacobzd:rs Förälldrar j Kårsnäs Bonden Jacob Hansson och des Hustru Margeta Michelsd:r beträffande det Barnamord, som Kirstin Jacobzd:r begådt, hwartill framl:ne Erich Ketarenius för H:r Mag:r Petrus Scheding gifwit ber:de Kirstins Förälldrar största skullden, som bem:te Mag:r Scheding uthgifne Attest, af den 18 Novembr: 1708, angående Kirstin Jacobsd:rs och Ketarenii yttersta bekännelse, uthwijser), Piikkiön ja Kaarinan käräjät 23.–24.9.1709 f. 261–266 (gambla Bonden Jacob Hansson i Kårsnäs ... sin dotter Son Erich Erichsson widh nampn, hwilken sedan Bertilsmessan nästl: gåt på 5:te Åhret ... gåssens Erich Erichssons Förälldrar framl: Erich Ketarenius och Kirstin Jacobzd:r för förledne höstas för deras begångne missgiärningar blifwit aflijfwade). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 141 (XXXIII). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 83, 99; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #873G; L. Pihlajamaa, Tukholman suomalaisen seurakunnan papisto 1533–1999 (2000) s. 77; V. P. Toropainen, Påval Ketaran perilliset. Genos 77 (2006) s. 55.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Ketarenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2206>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.