Helsingin yliopisto

Tiedot

1646/47 Erik Portulinus Ericus Erici, Alandus 548. * Kökarissa noin 1626. Vht: Föglön kirkkoherra Erik Nycopensis (Ericus Nicolai, † 1668) ja Brita. Ylioppilas Turussa 1646/47 Portulinus Eric [Erici _ 27]. Respondentti 27.2.1651, pr. Eskil Petraeus U1. Respondentti 5.1655, pr. Eskil Petraeus U1. — Föglön kirkkoherran (isänsä) apulainen 1651, vt. kirkkoherra 1662–65, uudestaan apulaispappi 1665–67. Föglön Gloskärin hospitaalinsaarnaaja (1671), ero 1672 koska hospitaali yhdistettiin Nauvon Seilin kanssa. Föglön Kökarin kappalainen 1678. ‡ Kökarissa 25.8.1697.

Pso: Anna Mårtensdotter Friis († 1711).

Veli: ylioppilas Karl Portulinus 549 (yo 1646/47, † 1656).

Veli: Brändön ent. kappalainen Per Portulinus 1159 (yo 1656/57, † 1715).

Veli: Olof Portulinus 1160 (yo 1656/57).

Pojanpoika: Erik Johan Portman 5676 (yo 1729).

Lanko: Gustaf Wijnberg 506 (yo 1645/46).

Lanko: Viipurin tuomiokirkon taloudenhoitaja Johan Huss 1083 (yo (1655)).

Lanko: Paraisten ent. kappalainen Erik Ketarenius 2206 (yo 1672/73, † 1708).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 152b; KA valtakunnanregistratuura 4.5.1644 f. 306 (Öpet bref för Kyrkioheerden på Ålandh, Her Erich Nicolai be:dh, att niuta så mycken Spannemåhls tijende som hans Antecessor der före honom nutit hafwer), 21.6.1647 f. 189 (Öpet breef för Her Erich Nicolai Kyrkioheerde uthi Föglöö på Ålandh, att niuta all Spannemåls tijonden dersammastädes opå trij åhrs tijdh etc.), 30.12.1650 f. 635 (Prolongation uppå Spannemåls tijonden för Pastore i Fugleby på Åhlandh Erico Nicolai), 30.8.1654 f. 97 (Till Landzhöffdingen Lorentz Creutz, för Kyrkioherden uthi Föglö Sochn på Ålandh H. Erich Nicolai), 11.6.1662 f. 231 (Till Cammer Collegium för Kyrckoherden i Föglå Sokn på Åhland [H:r Eric Nicolai], om skonsmåhl med 22 T:r Spannemåhl), 30.10.1674 f. 360 (Donation på et hemman för [för detta Predikant och Föreståndare wid Hospitalet på Åhland] H:r Erico Portulino, till dess han får någon lägenheet ... den olägenheet han för tijden med dee sine serdeles derigenom är råkat uti att bem:te Hospital blef för någon tid sedan transporterat till Siälöö uti Finland och han warande i det Finska Språket okunnog i så måtto tienstlöös worden ... hemmanet Munersiö uti Fögel Sochn på Åhland belägit hwilket han nu åboor), 22.12.1685 f. 698v; KA mf. ES 3233 (Åland 5) Ahvenanmaan käräjät 11.8.1653 f. 18 (Caroli broder H: Erich); KA mf. ES 3234 (Åland 5) Föglön ja Kökarin käräjät 18.9.1656 f. 124v (Pastoris Son /: medhielparen :/ H: Erich); KA mf. ES 3234 (Åland 6) Tutkinta Kastelholmassa 23.3.1657 f. 155v (ett hemligit förhöör uthj pastoris Sons, eller den yngre H: Erichs i Fögell nerwaru), Föglön ja Kökarin käräjät 1.6.1663 f. 156v (Kyrkioheerden wyrdige H: Ericus Nicolai), Föglön ja Kökarin käräjät 1.6.1663 f. 160 (Framkom hederlige och Wällerdhe H: Ericus Portulinus, gifwandes tilkenna, huru en Part hans Grannar af Hummerssöö, Kaltzöö och Bråtöö som hålla Getter, släppa dhem alldeeles owalladhe, och låtha sigh behaga, at Getterna opätha och fördärfwa een sin Grannes bådhe Åcker och Eng), Lemlandin käräjät 3.6.1663 f. 162 (at Capitainen hadhe kallat W: H: Erik j Fögel Tobakzkrämmare, hästeprångare etc.), Föglön ja Kökarin käräjät 28.9.1663 f. 171v; KA mf. ES 3234 (Åland 7) Föglön käräjät 12.2.1664 f. 239, Föglön käräjät 29.8.1664 f. 271v, Föglön käräjät 12.2.1666 f. 1v (Wällärde H: Ericus Portulinus j Hummerssöö); KA mf. ES 3235 (Åland 7) Saltvikin käräjät 9.9.1667 f. 194, Föglön käräjät 18.7.1668 f. 256v, Föglön ja Kökarin käräjät 20.–21.1.1670 f. 2, Lemlandin käräjät 20.–21.1.1670 f. 3v (Johan Markusson, H: Erikz dräng j Hummersöö, som hadhe sagt, at Sahl: Kyrkioheerdens, H: Erici Nicopensis hustru skulle wara Trullkäring af dhet wärste Slaget, Sakfälltes til sine 40 m: för Witismåhl emoot henne som dödh war), Föglön käräjät 25.9.1671 s. 84 (At Hospitals Föreståndaren och Predikanten H: Ericus Portulinus, strax effter dheras Kongl: Maij:ts Afreesande ifrån Gränehampn, hadhe sändt sine Barns Præceptorem, Samuelem Colliandrum 1462, och sin dräng til Tolfmannen Isak Persson j Hummersöö, med Befallning, dhet han wille hämpta Nyckelen til Stocken ifrån Thomas Matzson j Bråtöö), Föglön ja Kökarin käräjät 28.4.1673 s. 50, Föglön ja Kökarin käräjät 28.4.1673 s. 51 (Opå Ammiralens Edle och Wälmanhaftigh H: Johan Olsson Bergs wägnar proponerade Peter Scharin, hurusom H: Ammiralen hadhe honom ombedit, at nu opå Tinget låtha afhöra någre Sottungeboer, om dhe hädheske Ord, som H: Ericus Portulinus sampt hans Hustru, hadhe fällt om H: Ammiralen ... Thomas Sigfridzsons Intygande war: Ehuru wårt Taal föll sadhe H: Erik om sijdhor: Om H: Ammiralen slår migh, skal jagh slå honom igen så Peruken skal flyga af honom, och törs wäl göra honom til en annan karl, han hafwer tagit Mutor nogh til sin Sammetz-Råck. Sedan sadhe hustrun: Fast han går nu giller och stoor med en Sammetz Råck, så mins jagh wäl dhen Tijdh han gick och slaskadhe j Åbo, och war fägn nogh han fick en Walmars Råck på Ryggen. Nogh weete wij hwadh Slagh han är af, han är giord af små Sopor nogh), Föglön ja Kökarin käräjät 28.4.1673 s. 54 (Dotteren Brita ... af H: Erico Portulino), Föglön ja Kökarin käräjät 22.8.1673 s. 106–110 (Förekom Ammiral Lieutenanten Edle och Strenge H: Johann Olofzson Berg fordrandes af för dhetta Hospitals Predikanten Wällärde H: Erico Portulino Förklaring och Bewijs om dhet olijdelige Taal och deels ährerörige Ord, som han sampt hans Hustru, h: Anna Frijs, uthj H: Ammiralens Frånwahru fördt hadhe hemma uthj Hummerssöö, då Bönderne af Sottungeby, dijt för de dheras Tijonde om Winteren A:o 1672), Sundin ja Saltvikin käräjät 29.8.1673 s. 132 (Simon Olsson för 4 Åhr sedan är kommen uthj Hospitalet j Föglöö, dher han ock är dödh blefwen ... förr än Hospitalet transfererades til Siälöö); KA mf. ES 3235 (Åland 8) Föglön ja Kökarin käräjät 9.3.1674, Föglön ja Kökarin käräjät 8.3.1675 (Hustru Karin Sal: Gustaf Winbergs Enkia j Degerby, käradhe til sin Brodhers H: Erici Portulini j Hummersöö hustru, Anna Mårtensdotter), Föglön ja Kökarin käräjät 12.9.1676 (Nootelaget), Föglön ja Kökarin käräjät 18.2.1678 (H: Erik Portulinus ... H: Erikz Son, Erik, war på samme Bååt); KA mf. ES 3236 (Åland 9) Föglön ja Kökarin käräjät 14.3.1687 (Pastoris 115 måg Mons: Erich Portman), Jomalan ylim. käräjät 18.11.1687 (Och gafz först Rättenom tilkänna, hwruledes Cappellanens i Kiökar H:r Erich Portulini dotter Margeta, som öfwer hela landet kunogt woro hade förledne Sommars och Petri Pauli dagh, födt barn, det hon afladh i lönskalägi, med drängen Erich Isaksson, som i några åhr tiändt hennes föräldrar), Föglön ja Kökarin käräjät 25.2.1690 (Mons: Johan Portman); KA mf. ES 3237 (Åland 10) Kumlingen ja Brändön käräjät 28.–29.4.1696 (Då Handelsmannen Wählachtat Johan Portmans ankomne Skrifwelse till denne Rätten dat: Stockholm d: 17 Martii sidstl:ne wardt up Läsen), Föglön ja Kökarin käräjät 11.–12.8.1696 (Handelsmannen Wählachtat Petter Portman kiärande, Emot Nembdemannen Erich Jöranson j Finnöö), (att Erich Portman 1693 d: 15 Octob: effter sin Broders Petters ankomne skrifwelse emottagit ofwannembde Summa); KA mf. ES 3237 (Åland 11) Föglön ja Kökarin käräjät 3.8.1697 (Handelsmannen Wählachtat Petter Portman ... dess Broders Johan Portmans egenhändige Qvitto Bref af d: 18 Novembr: 1695), Föglön ja Kökarin käräjät 3.8.1697 (Handelsmannen Wählachtad Petter Portman ... dess kiäre Moder fordom Capellans i Kiökar H:r Eric Portulini Enckia nu och sedermehra hennes Sahl: Man med döden afgick eij har här på Landet något wist och säkert tillhålld uthj dess Ållderdom och bedröfwelige tillstånd at berga sig med; dy anhåller och begiär Sig:r Portman at detta åfwann:de Hemmanet [Matz Jacobsson på Bänöö Börde Hem:n här i Fögell Sochn belägit] af höga Öfwerheeten henne i Nåder förunnes måtte, uthfästandes sig ben:de Handelsman Portman der emoth å sin K: Moders wägnar icke allenast betahla till Kongl: och Cronan Hem:t på samkade Rest utan jembwähl alt stadigt swara för Åhrl:e Uthskyllderna, utan den ringaste Frijhetz anhållande), Jomalan käräjät 7.–8.9.1697 (hoos Johan Portman i Stockholm), Föglön ja Kökarin käräjät 9.–10.8.1698 (Den förlijkning som Pastoren H:r Daniel Mansnerus 1297 och för detta Tullnären Wälbet:de Erich Portman sins emellan nu Inn för Rätta ingådt), (Saken emellan Bröderne Tullnären Erich och Nils Portmänner); KA mf. ES 1848 (kk 11) Korppoon käräjät 2.–3.3.1694 f. 31v (Handelsman Mårthen Pårtman på sin Faders Cappellans i Kökar Wällärde H:r Erich Portulini wägnar); KA mf. ES 1852 (kk 22) Korppoon käräjät 21.–23.2.1705 f. f. 55 (Blef altså härom i Ländzmans Wennergrens och Anders Boms 2735 närwahru Undersökt, och befinnes att een benämbd Peter Portman hafwer förmådt sig immission i berörde Krog i Anders Boms ställe, effter som bemälte Bom för oförmögen och incapabel till Krogens förestående år befunnen, hwilken Nembl:n Portman stält för sig i Borgen 2:ne sine Bröder som äro Tullnären i Nåendahl Mårthen Portman, och Rusthållaren i Kimitto Niels Portman, men enär offtaberörde Petter Portman skulle tillträda Krogen hafwer han rest sin Koos till Stockholm, och lembnat Krogen handlöst); KA mf. ES 1852 (kk 23) Raision ja Maarian käräjät 13.–14.11.1705 f. 77v (Handelssman i Stockholm Petter Porttman); KA mf. ES 1855 (kk 31) Korppoon käräjät 26.–27.6.1711 s. 441 (hustru Catharina Erichzd:r Portman); KA mf. ES 1368 (p 2a) Uudenkaupungin RO 6.2.1684 (Erich Erichsson Portman född i Kökar S:n på Åhlandh, företrädde nu för Rätta, begierandes att winna Burskap, opwijsandes Kyrckieherdens Wällärde H:r Gudmundi Rothovij, sampt sin Faders Capelans i Fögelöö och Kiökar S:n H:r Erich Portulini, attestata, at han intet något hinder haf:r som honom ifrån detta sitt förestälte opsåth förhindra kunde, och stälte för sigh Bårgan Johan Cnutsson och Philip Eikman och förmantes sin Edzplicht noga i acht taga); KA mf. ES 1370 (p 8) Uudenkaupungin RO 19.5.1698 (Handelsman j Stockholm Johan Portman). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 33 (VII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 49; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 6 passim (isä), 77; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 328. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 20; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2799R, 2805D, 2820D, 2871D, 2919R; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1850D, 2934R, 2968R, 3092G.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Portulinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=548>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.