Helsingin yliopisto

Tiedot

1672/73 Matias Indraeus Matthias Olai, Satacundensis 2228. Vht: porilainen porvari, raatimies ja valtiopäivämies Olof Bengtsson († 1686) ja Elisabet Nilsdotter. Ylioppilas Turussa 1672/73 Interåensis Matth. Olai _ 110. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1672/73] Matthias Indræus. | Adjunctus Euraåminensis. — Eurajoen pitäjänapulainen 1679. † Eurajoella 1691.

Pso: Maria Hörling († 1686).

Appi: Eurajoen kirkkoherra Jöran Hornick 290 (yo 1642, † 1661).

Veli: Marttilan kirkkoherra Johan Indraeus 2222 (yo 1672/73, † 1695).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 99b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #190; KA mf. ES 1924 (mm 11) Kokemäen käräjät 9.–10.7.1674 f. 24v (Dns: Matthias Olai angaf nu Lijsa Persdotter i Ylistaro som skall hon för honom 1½ T:a Korn uthur Henrik Olofssons ib:m Wisthuus bortstulit ... præceptorens bem:te Matthiæ Wisthuus); KA mf. ES 1925 (mm 12) Eurajoen käräjät 28.–29.11.1679 s. 172 ([Attest] aff Coadjutoren H:r Mathia Inderæo), Eurajoen käräjät 17.–18.3.1681 s. 91; KA mf. ES 1925 (mm 13) Eurajoen käräjät 9.–10.2.1682 f. 71v, 73v; KA mf. ES 1926 (mm 14) Eurajoen käräjät 29.10.–3.11.1687 s. 494 (Mårten Trippu i Rauckomäcki som icke kan till neeka, sigh medh bannande öfwerfallit Coadiutoren Wällärde H:r Matthias Inderæus); KA mf. ES 1927 (mm 18) Eurajoen käräjät 17.–18.6.1689 s. 268 (Studiosus Dns: Gabriel Æscholenius 3320 beswärade sig öfwer sin Swåger wällärde H:r Matthiam Indæreum för dett han med olijdelige ordh emot hans framl:e Fader Sahl: H:r Nicolaum Æscholenium, hwilcken warit H:r Matthiæ Stiuff Swärfader, uthfarit); KA mf. ES 1928 (mm 20) Eurajoen käräjät 8.–11.2.1690 s. 112 (Coadjutoren wällärde H:r Matthias Indreæus, anhöllt Rätten wille Nembden och närwarande Tingzlaget om dess förhållande här i Sochnen åthspöria, emedan H:r Kyrckioheerden här sammastädes honom angifwit, som skall han försumat Gudztiensten, wara een drinckare, trätosam och Orolig karll, medh mehra som een Prästman icke wähl anstår). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 140 (XXXIII), 140 (XXXIII); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #190. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 219; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 211; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 86.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Indraeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2228>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.