Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1686 Gabriel Escholin Gabriel Nicolai, Satacundensis 3320. Vht: Luvian kappalainen Nils Escholenius 49 (yo 1640, † 1688) ja Elisabet Eichman tämän 2. avioliitossa. Turun katedraalikoulun oppilas (1682, 1685: cl. rect. circ. super., Gabriel Nicolai Euraaåminnens.). Ylioppilas Turussa kl. 1686 Æscolenius. Gabr. Nic:i Sat _ 168. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1685/86] Gabriel Escholin. | V. D. M. in Stoorkyro, hinc Concionator et Pastor Leg. Eqvestr. Ord. Ab. per Septem annos castra secutus in Poloniâ et Saxoniâ. Postea Pastor in Uskela. | Præpositus ibidem. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 30.11.1694. — Isonkyrön Orismalan ruukinsaarnaaja 1694. Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentin eskadroonansaarnaaja 1698, rykmentinpastori 1702. Uskelan kirkkoherra 1706, pysyi virassa isonvihan yli. Rovasti 1723. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1712 ja isonvihan aikana 1721. † Uskelassa 26.3.1732.

Pso: Barbro Alftan († 1755).

Appi: Isonkyrön kirkkoherra Israel Alftanus 806 (yo 1650, † 1712).

Poika: Siuntion kirkkoherra, FM Israel Escholin 5287 (yo 1718, † 1742).

Poika: ylioppilas Gabriel Escholin 5793 (yo 1730, † 1743).

Poika: kihlakunnantuomari Jakob Escholin 6698 (yo 1740, † 1761).

Vävy: Kruunupyyn hospitaalinsaarnaaja, FM Erik Cajanus 5414 (yo 1723/24, † 1765).

Vävy: pataljoonansaarnaaja Isak Wallenius 5438 (yo 1724, † 1787).

Vävy: Turun tuomiokirkon taloudenhoitaja David Deutsch 5439 (yo 1724, † 1772).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 2a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #307; KA valtakunnanregistratuura 29.12.1698 f. 722 (Esquadrons Predikantz fullmakt för Gabriel Escholin ... medelst Gabriel Mexmontani 2065 befordran till Lämpälä Pastorat Esquadrons Predikantz tiänsten under Wårt Åbo och Biörneborgs lähns Cavallerie Regemente är kommen att blifwa ledig), 4.5.1706 f. 356 (Kyrkioherde fullmacht på Uskela Pastorat uti Åbo Stifft för Regements Predikanten under Åbo och Biörneborgz lähns Cavallerie Regemente, wällärde Gabriel Escholin ... medelst Abraham Agricolæ 2089 dödelige frånfälle Uskela Pastorat i Åbo Stift är kommit att blifwa ledigt); KA mf. ES 1927 (mm 18) Eurajoen käräjät 17.–18.6.1689 s. 268 (Studiosus Dns: Gabriel Æscholenius beswärade sig öfwer sin Swåger wällärde H:r Matthiam Indæreum 2228 för dett han med olijdelige ordh emot hans framl:e Fader Sahl: H:r Nicolaum Æscholenium, hwilcken warit H:r Matthiæ Stiuff Swärfader, uthfarit); KA mf. ES 1927 (mm 19) Lapin käräjät 13.–15.8.1689 f. 71v (Aldenstundh Studiosus D:nus Johannes Tenlenius 2725 efter Nembdemännernes ... Citationer eij Comparerade at swara Studio:s Dn: Gabriel Escholin om åthskillige slagz Pertzedlar han af Escholins Moder Skolat annammat, fältes nu pro absentia till sina 3 m:r); KA mf. ES 2085 (ss 17) Isonkyrön käräjät 9.9.1695 s. 348 (Coadiutorn wällerde H:r Gabriel Escholin); KA mf. ES 2087 (ss 19) Isonkyrön käräjät 27.9.1697 s. 408 (Wördige och wällärde H:r Gabriel Escholin, kom för Retten gifwandes tillkänna, att Thomas Erichzson Tuppitauti i Turala, på sitt yttersta skall honom låfwat och tillsagt 20 D:r K: m:t). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 215 (XLVI); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 28, 32; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #307; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 141 #115; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 178 (1682:II), 180 (1683:II), 181 (1684:I), 183 (1685:I, pro vale), 185 (1686:I, pro vale). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 425; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 69; Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 21; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #140D, 2644D, 3432D; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 220; V. Nissilä, Escholenius- ja Nordlund-sukujen talonpoikaiset juuret. Orpana 1/2010 s. 13.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 12.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Escholin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3320>. Luettu 25.6.2024.

Ks. myös viittausohje.