Helsingin yliopisto

Tiedot

1672/73 Johan Indraeus Johannes Olai, Satacundensis 2222. Vht: porilainen porvari, raatimies ja valtiopäivämies Olof Bengtsson († 1686) ja Elisabet Nilsdotter. Ylioppilas Turussa 1672/73. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1672/73] Johannes Indræus. | Pastor uthi S:t Morten S:n obiit ibidem. — Ruhnun (Runö) kirkkoherra Virossa 1677. Porin läänin jalkaväkirykmentin (Chr. von Steffkenin rykm.) rykmentinpastori Riiassa 1681 (valtakirja 1683). Ikaalisten kirkkoherra 1689 (ei astunut virkaan). Marttilan kirkkoherra 1691. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1691. † 1695.

Pso: 1677 Elisabet Mattsdotter Serelius (Sevelius?) tämän 2. avioliitossa.

Pson edell. aviomies: pastori Riiassa Johan Falander 1652 (yo 1663).

Veli: Eurajoen pitäjänapulainen Matias Indraeus 2228 (yo 1672/73, † 1691).

Veli: Tallinnan kirkkoherra Nils Indraeus 2691 (yo 1678/79, † 1707).

/ Eräs Johannes Olai oli Valkjärven kappalainen (Viipurin hiippak.) 1682–89. /

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #184; KA valtakunnanregistratuura 4.10.1683 f. 455 (Fullmacht för H. Johan Indræus, at wara Regiementz Präst under Öfwerst Christian von Stefkens Regiemente), 16.6.1689 f. 710 (Fullmacht för Johannes Indræus att wara Kyrkeherde uthi Ikalis ... såsom Ikalis Pastorat förmedelst dhen förre Kyrkioherdens dersammestädes H:r Matthiæ Apollonij 176 dödelige afgångh är blifwit vacant), 6.8.1689 f. 844 (Til Öfwerst Stefken swar, att Indræus eij får blij wid sin collation på Ikalis Pastorat ... såsom Biskopen ock Consistorium uti Åbo sedermehra hoos Oss äre skriffteligen inkombne, berättandes sig allaredan hafwa förordnat Capellanen i Cumo Sockn H:r Simon Polwiander 1584 till Kyrkioheerde därsammastädes, förr än Wår Fullmakt för Indræo uthfärdades, hwartill de ock hafft så mycket mehra foog, som gället intet är regalt, utan dem i anledning af Kyrkio Ordningen är tillåteligit öfwer slijke Pastorater fritt att disponera, des utan skal och denne Polviander wara en mycket skickelig och wählmeriterad Prästman), 22.4.1691 f. 139 (Collation för H. Johan Indræum på Sanct Mårtens församblingz Pastorat i Åbo Stifft ... såsom Kyrkieherde Embetet uthi St. Mårtens Socken och försambling, förmedelst den förre Pastorens 809 dödelige afgång är blefwit vacant och ledigt), 7.6.1691 f. 254 (Regementz prästs Fullmacht under Biörnborgz Lähns Infanterie Regementet för Michael Rennerus 2695 ... såsom förmedelst H. Johan Indræi befordran till S:t Mårtens Pastorat Regements Predijkants beställningen under Wårt Biörneborgz Lähns Infanterie Regemente är kommen att blifwa ledig), 31.5.1695 f. 253 (Kyrkioheerde Fullmackt wid S:t Mårtens ell:r Nyby Försambling för Jonas Tauvonius 2738 ... i den afledne Indræj ställe), 20.12.1695 f. 752 (Til Consistorium i Åbo, angående en rest, som framledne Kyrckioheerden i S:t Mårtens Sockn, Indræus är blefwen skyldig ... det skal åfwanbemälte Indræus finnas wara skyldig til Oss ock Cronan för des för någre Åhr sedan innehafde boställe uti Ikallis Sockn ...); KA mf. OS 489 (Ala-Satakunta II KOa 1a) Ulvilan käräjät 6.–9.3.1685 f. 60 (Pastor Regiminis Wyrdige och Wällärdhe H:r Johannes Olai Indræus föredrog nu Rätten, huru hans Moderfadher Niellss Påhlsson, dhess Arffelige Ryttare hemman i Härpö by till Rådh- och Handellsmannen i Biörnbårg W:t Niells Larsson (katso 3527), bem:te H:r Pastori och hans andre Medh Erfwingar alldeles owitterligen för Ottahundrade Dahl:r Kopp:r m:t i kiöp uplåthit, genom hwilcken handell dhe skohla blefne præjudicerade ... Kiöpe breff Dat: Härpö by d: 10 Martij A:o 1675, hwaruthinnan Sälliaren tillstår och bekänner, sig uthaff et berådt modh, sin K: Hustrus och Barns, Simon och Johan Niells Söners jaa och samtyckio, åfwanskrifne hemman, för ber:de wärde hafwa försåldt ... Så opwijste och Rådmannen bem:te Niells Påhlsons Sons Anders Niellssons och dotters Elisabeth Niellsd:rs Mans Olof Bengtssons, Henrich Niellsson Spärrs och Simon Niellssons jempte andre fremmande Mäns till Witne skrift Dat: d: 10 Martij 1676); KA mf. ES 1965 (nn 7) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 14.–17.11.1687 s. 519, 525, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 29.2.–5.3.1688 s. 648, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 14.–16.5.1689 s. 1047; KA mf. ES 1966 (nn 7) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 14.–17.7.1690 s. 1569; KA mf. ES 1967 (nn 9) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 27.–29.2.1692 f. 61, 72; KA mf. ES 1967 (nn 10) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 27.2.–1.3.1693 f. 112v; KA mf. ES 1848 (kk 11) Marttilan käräjät 9.–10.2.1694 f. 231 (Twisten emellan nu warande Kyrckioheerden Wällärde H:r Johan Indræus och för detta Kyrckioheerdens H:r Simon Grekz Efterlefwerska dygdesamma Matrona hustro Anna Petræa, angående Mijsbygnad wed Prästgården); KA mf. ES 1848 (kk 12) Marttilan käräjät 11.–12.10.1695 f. 370 (Studenten Simon Sadenius 3808 beswärade sig öfwer Föraren Daniel Tacku 2596, hwilken skall hafwa i Åbo Uthropat honom för Sahl: Kyrckioheerdens Johan Indræi Baneman, som skall hafwa gifwit Kyrckioheerden förgift in, begiärandes, att Föraren kunde påläggias sådant bewijsa, eller för en så grof, och Lijf angående Beskylning plichta, Föraren swarade, att Studentens egit Samwete plågar honom, så att han nu denne Saken framföre inläggiandes iämpte Kyrckioheerdens Son Mathias Indræus 2:ne Attester, den förra om en Såldat Johan Hindersson Narfwa, och den senare af en Enkia Walborg Jöransd:r wed nampn begge den 28. passato uthgifne, af innehåld, att framledne Kyrckioheerden Indræus för dem bekiendt dett Studenten Sadenius gifwit honom för gift in i Åbo, der dhe druckit tillsamman, säijandes Tacku, att Kyrckioheerdens Son Mathias Indræus, och des Farbroder Kyrkioheerden Wällärde H:r Niels Indræus skola framdeles denne Saken uthföra. Sadenius tillstodh fuller, att Kyrckioheerden af onska i sitt dryckes moodh kunnat fella sådana ord, men påstodh doch att Föraren måtte påläggias bewijsa, att han är skyldig till denne Beskyllningen, uppå till frågan af hwad tillfelle Kyrckioheerden kommit till denne Beskyllningen swarade Sadenius, att han druckit med Kyrckioheerden några dagar till förände hoos Olof Oitinen i Åbo der dhe kommit i ordwexling med hwar andra, och sedan i en stoor träta, härrörande der af, att Kyrckioheerden påstådt dett Sadenius måtte echta des dotter, Tacku sade, att som Kyrckioheerden straxt der efter blifwit siuk, så hafwer han fattat dhe misstankar, att Studenten honom förgifwit, som skall wara skeedt uthi en bägare der af dhe druckit, och som denne saken passerat i Staden, hwarest och Wittnen boendes ähro hörandes eij heller Studenten under denne Rätten, så blifwer den och till den ordt, som den passerat, att Ransakas, och dömas uthsteld. Jatkuu (kk 13) Marttilan käräjät 12.–13.10.1696 f. 395v–397 Till fölie af Rådstugu Rättens i Åbo remiss Dat: den 15: Februarij 1696: blef nu Ransakat huruwijda Choralis Wällärde H:r Simon Sadenius ...); KA mf. ES 1143 (a 4) Porin ylim. RO 22.3.1675 s. 15 (Olof Bengtsson ... till Olofz Son Dn: Johannem), Porin RO 11.8.1675 s. 58; KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 14.7.1706 s. 69 (Bewilliades till Kyrckioheerdens uthj Antonj Bergz Kyrckia I Räfwel Ehrewördige H:r Nils Indræj 2691 skrifftelige begäran af den 4 sidstledne Junij, des Sahl: Broder fordom Kyrckioheerdes uthj Sanct Mårtens Sochn H:r Johan Indræj Son Johan Johansson, som här i Staden In Julio 1685 födder ähr, des Börde breff, hwilken han tenckt dher sammastädes att låta något handtwärck lähra). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 140 (XXXIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 225 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 74; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 343 (29.6.1689); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #184. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 432; C. E. von Napiersky, Kirchen und Prediger in Livland I–III (1850–52) II s. 27; A. R. Cederberg, Suomalainen aines Baltian kirkon ja koulun palveluksessa vuoden 1561:n jälkeen. SSV 21 (1937) s. 126; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 211; Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 21; P. Baerent et al., Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918 (1977) #1334; A. Byman, Komplement till "Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918" [moniste 1977] s. 9 #1334.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Indraeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2222>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.