Helsingin yliopisto

Tiedot

1672/73 Johan Monnius Johannes Jeremiæ 2238. Vht: Iisalmen vt. kirkkoherra Jeremias Monnius ja († ~1658) ja N.N. tämän 1. avioliitossa (2. pso Ristiinan kirkkoherra Sigfridus Arvidi Forsander). Ylioppilas Turussa 1672/73 Monnius Joh. Jeremiæ _ 110. — Ristiinan kappalainen 1688. † Ristiinassa 1689.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 133a; KA mf. ES 2113 (tt 1) Iisalmen käräjät 25.–27.2.1651 (twå Bröder, N: Christer och Lars, Kyrkieherdens [Iisalmen kirkkoherra Nicolaus Petri Roiwa, † 1657] här Uthi Idensalmi Söner), Iisalmen käräjät 12.–14.2.1652 (Efftersåsom H: G: N: her Rijkzdrotzen hafwer förmedelst sitt Bref, Dat: Tawisalmi d: 17 Martij 1651, effterlåtit Kyrkieherdens Son Johan Nilsson ett ödeshemman Uthj Hernejärwiby, der Lars Niutainen tillförende åbodt hawer, såsom och derhoos 1 Skattm: af de 3 Skattm:r som Länsmannen Lars Matsson påförde äre), Iisalmen käräjät 16.–18.6.1652 (Efftersåsom Vice Pastori her Jeremiæ är tilldelt 1 Skattm: lydande wnder Prästebolet, der på Per Lappalainen är förr satt till Landbo af Kyrkieherden her Nils), Iisalmen käräjät 18.–20.1.1653 (Framstegh Vice Pastor Uthj Idensalmi wyrdige och Wällärde Her Jeremias, och efftersåsom H: Ehrwyrd:t Bis:pen öfwer Wijborgz Stifft hafwer honom tillskrifwit, att Pastor i Idensalm Wyrdige och Wällärde Her Nils hafwer be:te her Jeremiam för åthskillige saker angifwit, såsom i förstone, att han skulle uthj alle Församblingenes saker Pastoris rådh och dådh, wetskap och consens aldeles förbijgå ... Kyrkieherdens Mågh Länsman Lars Matsson), Iisalmen käräjät 18.–20.7.1653, Iisalmen käräjät 17.–18.1.1654 (Vice Pastor Her Jeremias angaf Per Martikainen, att han skall hafwa gifwit honom ökenampn och kallat honom Kerwinen /: hwilken för sin begångne missgärning är Uphängder uthj Cuopioniemi :/), Iisalmen käräjät 15.–17.1.1655 (Kyrckioherden her Jeremias), Iisalmen käräjät 16.–18.7.1655 (Vice Pastor Wyrdigh och Wällärde her Jeremias Monni[us] ... be:te her Jeremiæ broors dotter Karin), Iisalmen käräjät 21.–23.1.1657, Saloisten käräjät 2.–4.3.1657 (Vice Pastoris i Idensalmi her Jeremia Monnij Wittneskrifft dat: ib:m den 17 Febr: 1657), Iisalmen käräjät 22.–24.7.1657 (Vice Pastoris Wällärde her Jeremiæ Monnij), Iisalmen käräjät 18.–21.1.1658; KA mf. FR 136 (Vol. 5) Iisalmen käräjät 14.–15.7.1659 (Her Sigfredh Arvidi (vertaa 3518) beswärade sigh öfwer en deel af Almogen, att de mootwillighwijs hoos sig innehålla den giäld, som de hans hustrus förrige Man Sal: H:r Jeremiæ äre skyldige blefne), Iisalmen käräjät 17.–19.7.1660 (hwar om ochså före detta å Tinget är ransakat den 16 Julij 1655, och sedan medh den Högl: Kongl: Håffrätten Communicerat. Emoth denne Förlijkning Protesterade så nu warande Pastor be:te Her Bertill 838, som förr detta Sal: Her Jeremias Monnius); KA mf. ES 2113 (tt 2) Kuopion käräjät 15.–18.1.1678 s. 33 (att Erasmus Haras hustru Maria Jonasd:r skoladt för honom sagdt: att H:r Johann Monnius skoladt belägradt henne, hwar före hon så wähl som han är frijkände, katso 1845); KA mf. ES 1833 (jj 5) Äyräpään kihlakunnan käräjät 25.–26.10.1648 f. 2 (Krijgzpredikantten Jeremias Monnius); KA mf. ES 2030 (rr 10) Ikalaporin vapaaherrakunnan käräjät 25.12.1656 f. 88 (Staffan Larssån i Reseiärff fordhradhe aff Hendrick Markussån Kiliiaiåki Eng om 20 Las höö, wiliandes sådhant bewijsa medh Jeremiæ Monnij witnes skrifft Engen honom wara tilhörigh); KA mf. ES 1798 (gg 9) Pielisjärven käräjät 27.1.–1.2.1690 f. 1 (Förekom Ifwan Danilof från Liexä by och gaf tillkänna, huru som hans Fadher Danila Timoskain om sine 60 åhr gammal, är af för detta Klåckaren Henrich Monnio den 2 Novemb:s Nästförledne uthj denne Monnii egen Stugu här i Liexä så handterat och slagen worden, att han 8 dagar der effter, Nembl:n d: 9 Dito, är dödh blefwen ... der till swarade bem:te Klåckarens Hustro Anna Tallbärgh); KA mf. ES 1798 (gg 10) Pielisjärven käräjät 9.–14.3.1691 f. 105. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 141 (XXXIII). — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 413; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3D, 4222D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Monnius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2238>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.