Helsingin yliopisto

Tiedot

15.8.1688 Klemet Forsander Clemens Johannis?, Viburgensis 3518. Vht ehkä: Luumäen sijaiskirkkoherra Johan Forsander (Johannes Arvidi, Helsingin pormestarin poika, † 1701) ja hänen 1. puolisonsa Anna Kristiansdotter Möller. Ylioppilas Turussa 15.8.1688 [Forsander] Clem. Vib _ 177. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1688] d. 15. Aug: Clemens Forsander. — Lappeen urkuri 1695. Yksin pappina Lappeella isonvihan aikana 1719–22. Joutsenon kappalainen 1722. † Joutsenossa 7.8.1725.

Pso: N.N. Bruun.

Isän isäpuoli(?): Porvoon kappalainen Henrik Koschius, myöh. (1649) Koskmannus 512 (yo 1645/46).

Veli(?): Korpilahden kappalainen Johan Forsander 3589 (yo 1689, † 1716).

Veli(?): Luumäen kirkkoherra Per Forsander 4440 (yo 1699, † 1747).

Veli(?): Koiviston kirkkoherra Karl Forsander 5076 (yo 1709, † 1740).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 63a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #227; KA mf. ES 1814 (ii 4) Lappeen alisen kihlakunnan käräjät 14.–17.9.1681 f. 57v (Alldenstundh Kyrckioheerden i Luumäcki, Wyrd: och Wäll:de H:r Johan Arfvidi sigh beswärer at prästegårdz huusen förfalla), 58, 59, Luumäen käräjät 15.–17.2.1683 f. 237 (Kyrckioheerden Wällärde H:r Johan Forsander); KA mf. ES 1815 (ii 6) Luumäen ja Mäntyharjun käräjät 28.–30.8.1687 f. 130 (Capellanen i Hardola Wällärdhe H: Erich Koskman stälte sigh för Rätta i mehningh att agera emoth sin halfbroder Vice Pastoren i Lumäki Wällärdhe H: Johan Forsander, angåendhe arff effter H: Erichz Sahl: Fadher 512 och någon gäldz fordran, frågades altså om H: Johan blifwit citerat till detta Tingh), Luumäen ja Mäntyharjun käräjät 15.–16.3.1689 f. 511v (Studiosus D:nus Otto Bergman 3520 inlade een skrifft emoth Vice Pastoren H: Johan Forsander, där utj han högeligen beklagar sigh öfwer Forsander att han honom och hans Slächt skall ährerörigt angripit), Luumäen ja Mäntyharjun käräjät 26.7.1689 f. 532 (Emedan Vice Pastor H: Johan Forsander kom heel drucken för Rätta och medh ropande giorde stoort oliudh enär Lars Erichson i Suoantila klagade där öfwer att Vice Pastor aff egit bewågh pantat hans Jacka för Lijkstohl, där lijkwähl han allaredo 3 D:r penningar och 2 fåår därföre betalt; dy fälles Vice Pastor till 6 m:r); KA mf. ES 1817 (ii 13) Lappeen ja Joutsenon käräjät 9.–11.1.1696 s. 15 (Uppå Clemeth Forsandri begiäran blef Allmogen af Lapwesi församblingh förehållet om dhe icke tillstodo sigh hafwa sidstl: Advent enhällel:n antaget denne Forsander för Organist här i deras Kyrckia och försäkrat honom till Löhn om Åhret 2 Capp:r Rågh af alle heela hemm:n här i S:n men Een Cappa af dhe mindre hem:n hwilket dhe äf:n nu samptel: som Närwarande woro tillstodo och samtyckte till, blifwer altså detta honom efter begiäran till Een Laga Attest meddelt), 19 (hoos Cappellan Wäll:de Petter Fornandro ... hans hustru Brita Fabritia, katso 3520), Savitaipaleen ja Taipalsaaren käräjät 12.–14.10.1696 s. 507 (att han icke haar stulet den koppar kiettelen och brännewijns pijpan som Organisten Mons:r Fornanders Swährmoder skall för några Åhr sedan hafwa mist här i Lapstrand); KA mf. ES 1818 (ii 14) Luumäen ja Mäntyharjun käräjät 16.10.1697 f. 236 (Kyrckioherden Ehrewyrdige och Wällärde H:r Johannes Arvidi Forsander); KA mf. ES 1820 (ii 22) Luumäen ja Mäntyharjun käräjät 28.5.1701 s. 202, 204 (Till att bijwista och förrätta ett laga arffskifte emellan Sahl:e Vice Pastorens här i Lumäki församblingh, Ehrewyrdige och Wällärde H:r Johan Forsanders samptel:e Erfwingar); KA mf. ES 1820 (ii 24) Luumäen käräjät 16.5.1702 s. 193 (katso 3380); KA mf. ES 1820 (ii 26) Lappeen ja Joutsenon käräjät 7.–8.10.1704 s. 322 (Kyrckioheerden Ehrewyrdige och Wäll:de H:r Arvidus Paulinus föredrog Rätten i nährwaro af Een dehl, af denne Lapwässi Församblingz ledamöter, huru som Organisten här i Församblingen Dom: Clement Forsander, haar nu på een godh tijdh, iempte det han warit Organist, öfwat sig medh Predikande, så att Kyrckioherden för sin dehl finner af honom ett stort nöije; Och som han eij heller annat will förmoda, än att hwar och Een af däss Församblingh, det samma lära kunna betyga, så är han och sinnad att sedan bem:te H:r Forsander kan blifwa Ordinerad, antaga honom till sin Coadjutor; doch innan han tänckt här om, att föredraga hans högwyrdighet H:r Biskoppen och Ven: Consistorium, Will han inhempta sine åhörares behagel:a nöije och gåttfinnande härutinnan); KA mf. ES 1821 (ii 30) Lappeen ja Taipalsaaren käräjät 4.–7.6.1722 f. 81 (berättandes hurusom han, för 3 åhr sedan med Pastoren härstädes, Clemens Forsanders samtycke tillträdt et Crono Dragoune hemman); KA mf. FR 136 (Vol. 5) Iisalmen käräjät 14.–15.7.1659 (Her Sigfredh Arvidi [Ristiinan kirkkoherra 1661–78 Sigfridus Arvidi Forsander. Vrt. HArk 54 (1953) s. 68, Hans Bomgårdin kirje Per Brahelle 8.4.1660, jonka mukaan Sigfridus Arvidi oli barnfödder i Hellsingfors, hans fadher, fordom borghmestaren ifrån gamble Helssinghfors. Sigfridin isä oli siis vanhan Helsingin viimeinen pormestari 1637–39 Arvid Larsson] beswärade sigh öfwer en deel af Almogen, att de mootwillighwijs hoos sig innehålla den giäld, som de hans hustrus förrige Man Sal: H:r Jeremiæ [Monnius, katso 2238] äre skyldige blefne), Kajaanin konventti 8.–11.2.1661 § 6 (Medhielparen i Idensalmi her Sigfredh Arvidi blef bewiliat en Förskrifft till Capitlet i Wijborgh på Pastoratet wedh Christinæ Kyrkia); KA mf. ES 1835 (jj 11) Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 6.–8.6.1664 s. 89 (Vice Kyrckieheerden i Luumäkj Dn: Johannes Arvidi), Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 10.–12.10.1664 s. 139; KA mf. ES 1836 (jj 15) Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 4.–5.12.1668 s. 169 (Vice Pastor H:r Johan Forsander); KA mf. ES 1838 (jj 22) Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 25.–26.6.1680 s. 31; KA mf. ES 1239 (g 1) Helsingin RO 5.2.1623 (Kom Dirick Beckhof för rätta och kärade till Arfwedh Larsson, för dett han hans dotter belägrat hafwer, och henne med Barn rådt och efter han hafuer det giort, och icke henne Echta will, blef sagt at han skall förnöija henne hundrade dalder för Möökränkningh, Efter hon war Een Rådmans dotter och af Echte sängh, Och bötha Efter 3 Cap: i Giftomåla Balken 40 m:r); KA mf. ES 1240 (g 6) Helsingin RO 23.3.1675 (Rådhm: Erick Clemetzon (katso 2036) begierte promotorial till Consistorium i Wijborgh, för den fordring, han haf:r hoos H:r Sigfridum Forsandrum beklagandes sigh intet af honom blifwa mächtig Nembl: 184 d:r kopp:r m:t). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 234 (XLIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 39 (XLIX); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 32. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 303; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 114.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Klemet Forsander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3518>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.