Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1651 Bertil Mangelius Bartholdus Sigfridi, Ostrobotniensis 838. Vht: talollinen Siikajoen (Rantsilan) Mankilan kylässä Sigfrid Korkolainen ja N.N. Ylioppilas Uppsalassa 4.10.1648 Barthollus Sigfridi CorKelius. Ylioppilas Turussa sl. 1651 Mangelius Bartholl. Sigfridi Ostrob _ 43. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1651] Bartholdus Mangelius. | Sacellanus in Paldamo, deinde Pastor in Idensalmi 1659. — Paltamon kappalainen (Turun hiippak., jo 1654). Iisalmen kirkkoherra (Viipurin hiippak.) 1658. † 1663/64.

Pso: Dorotea Johansdotter Limingius tämän 3. avioliitossa.

Poikapuoli: Paltamon kappalainen Johan Paldanius 1141 (yo 1656, † 1672).

Sukulainen(?): ylioppilas Johan Manglenius, myöh. Forstenius 3311 (yo 1686).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 126b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #82; KA mf. ES 2113 (tt 1) Paltamon ja Sotkamon käräjät 1.–2.2.1654 (Framstegh Kyrkieherden Her Johan Antilius (katso U309) och tilltalte Capplanen Her Bertil Mangelium om ett hemman uthj Paldamoby beläget, det fordom Kyrkieherden Sal: her Samuel Thomæ (katso 1141), förbe:te her Johans Antilij Swärfader, uthj sin förrige hustrus Brijta Matzdotters lijfztijdh kiöpt hafwer. Och emedan her Bertil hafwer nu ächtat effter her Samuels dödh hans senare hustru eller Enkia Dordthea Johansdotter; derföre wille Her Johan på sine och andre Medarfwingars wägna anten dela hemmanet i tw, såsom det fordom warit hafwer, men af Landzhöfdingen Melchior Wernstedt för dess ringa lägenheet skull förundt Under ett Mantahl, eller och lösa her Bertils Hustru Uth. Der till Her Bertil swarade, sin hustru äga större deel i hemmanet, N: ½ för sin luth, och derhoos på sin dotters /: den hon af her Samuel afladt hafwer :/ wägnar och en deel tillijka medh de andre Ärfwingarne), Paltamon ja Sotkamon käräjät 31.1.–3.2.1655 (Framstegh för Rätta Hederligh och Wällärde Her Bertil Mangelius Caplan Uthi Paldamo Sokn, och gaf tillkänna huru såsom han hafwer ingådt ett Kiöp med Probsten Kyrckieherden i Paldamo Wyrdigh och Wällärde her Johan Antilio sampt hans Medarfwingar om ett hemman Under 3/8 Skatt och 1 Mantal Utj Paldamo by och Sochn beläget, der Uthi be:te her Bertills nu warande hustru H: Dorothea Johans dotter äger halfparten effter sin förrige Man Sal: Her Samuel Thomæ, be:te her Johanss Swärfader, Undantagandes hennes dotters Kirstins deel; Och berättade be:te her Bertill sigh hafwa för den andre helfften allareda gifwit Medarfwingarna till lösn Twhundrade femtijo D:r Kopp:r My:t till hwilcket wärde så wäl som Kiöpet de samptligen samtykt hafwa, medh sådant reservato och förord, att så frampt her Bertill behagar hemmanet framdeles förselia, så skola förb:te Medarfwingar wara närmaste till att retrahera och återlösas); KA mf. ES 2113 (tt 2) Paltamon ja Sotkamon käräjät 8.–10.2.1676 s. 56 (Wyrdige H:r Erich Fortelius 1968 lätt förste gången uplysa Immola hemman om 3/8 Mantahl i Paldamoby belägit, Som honom för fämhundrade D:r K:M:t af Sahl: H:r Johan Paldanij arfwingar är updragit); KA mf. FR 136 (Vol. 5) Kajaanin konventti 8.–11.2.1661 § 2 (Kyrkieherden ifrån Idensalmi, Wällärde her Bertil Mangelius föredrogh, huru såsom han, medan han war Caplan här i Paldamo Sokn, hafwer hafft beswär och omaak uthj fyra åhrs tijdh för de besmittade uthj Hospitalet, och esomåfftast besökt dem medh Herrans Nattward och af Gudz ord tröstat, begärandes derföre någon Löhn); KA mf. FR 136 (Vol. 5) Iisalmen käräjät 17.–19.7.1660 (Effter Pastoris Her Bertils begäran, blef detta, som fölier, annoterat: Idensalonpajuluoto på föres Bertill Hynyinen uthi Jordeboken, och sägz liggia icke långt ifrån Idensalo, den Prästebolet påföres men Oluf Pulcka Kettuinen kallar det Kumbusari, emedan Itäpuoli Kumbusaarta honom i Jordeboken påföres. Itäpuoli Wuorisen Joki berättades ochså lyda under Prästebolet Pitkälax häfdar Bertil Hynyinen effter den Förlijkning, som honom och Sal: Kyrckieherden Her Niels emellan fordom Uprättat är. Desse träteplatzen skola besichtigas förr än något Uthslagh häruthinnan giörs), (Efftersåsom en långligh träta och strijdh hafwer warit om Prästebols ägor uthi Idensalmj ... Kyrckieherdens Sal: Her Nicolai Petri tijdh ... förmedelst nu warande Pastoris Her Barthollj Mangelij flijtige begäran förorsakat i går, som war den 18 Julij, en besichtning der öfwer ... hwar om ochså före detta å Tinget är ransakat den 16 Julij 1655, och sedan medh den Högl: Kongl: Håffrätten Communicerat. Emoth denne Förlijkning Protesterade så nu warande Pastor be:te Her Bertill, som förr detta Sal: Her Jeremias Monnius (katso 2238)), Iisalmen käräjät 16.–18.1.1662 (Effter Kyrckieherdens Her Bertils Mangelij på den ene, så och Pål Partainens och Hans Consorters i Pärsämäkj på den andra sijdan begäran, nämbdes ... att besichtiga Kumbumäkj Jordstycke, som emellan Prästebolet och Partaiser är i strijdh), Iisalmen käräjät 14.–15.7.1662, Iisalmen käräjät 16.–18.7.1663 (Kyrkieherdens her Bertils Mangelij Fullmächtiges her Henrichz [Henricus Christierni Tarvonius] begäran, så och Bertil Partainens och hans Consorters i Pärsämäki), Iisalmen käräjät 21.–23.1.1667 s. 36 (Bleeff afsagdt dhett dhe Partaiser, betalar till Kyrckioheerden H:r Peer Kylandro [Iisalmen kirkkoherra Petrus Kylander], och Sahl: H:r Bertils Änckia Landz lott aff 2500 bandh Rågh, dhe Oppå Prästegårdz Jord, Kumbumäki upskurit hafwa); KA mf. ES 2030 (rr 10) Muhoksen käräjät 13.2.1657 f. 237v (Företräddhe för Rätta å sadte tingh Hederligh och Wällärdhe Her Ericus Sigfridi 411, Gudz ordz Tienare i Muhos, och giorde för migh sampt dhee 12 Eedhsworne i Nämdhen witterlighidt, sigh haffwa kiöpt aff D:no Barthollo uti Caiana Muhoxennittu undher 4 Lass höö, hwilken ängh Her Bertillz antecessor Sal: Her Zacharias [Oulun kappalainen Zacharias Sigfridi] uthi någre åhr innehafft haff:r); KA mf. ES 2031 (rr 11) Iin käräjät 22.–23.2.1666 f. 875v (Tomas Tomasson ifrå Uhlo kiärde till Casper Forbus (katso 674) om Rokåiapää, som han förebähr wara undan hans hemman, huilken Engh Casper Forbus af Sahl: H:r Zachrias Capplan uti Uhlo kiöpt hafwer tillijka medh Sumila hemmanedt); KA mf. ES 2032 (rr 12) Oulun käräjät 19.–23.2.1669 f. 299 (Företrädde H:r Peer Hourenius 543 Scohlmestare j Uhlo, Rätten tillkiänna gifwandes, det framledne H:r Jöns dess Moder Fadher, hafwer uti dess tijdh, som Långo sedan förfluten ähr, tillijka medh Erich Nilsson Upprögdt een Engh Pappila Nittu benämdh, hwaraf Engen har bekommit sitt Nampn, Och sedan H:r Jöns medh döden afgick, har dess Måg H:r Zachris Sigfridi Engen tillträdt, Och sedan H:r Zachrias blef dödh, har Inghen af arfwingarne wijdare der effter frågadt). — K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia III (1889) s. 127 (Idensalmen pastori Barthollus mainitaan edesmenneenä 20.7.1664); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 53 (XII); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 269, 283; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 93 (11.9.1658); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 119; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #82; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 80 #82 (Lisäyksiä ja oikaisuja). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 218; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 224; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7511.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Bertil Mangelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=838>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.