Helsingin yliopisto

Tiedot

1673/74 Johan Laudian Johannes Balthasari, Aboensis 2304. Vht: Ala-Satakunnan kihlakunnan kruununvouti (1639–41), Liedon Laition omistaja Baltzar Laudian ja Elisabet Hansdotter. Ylioppilas Turussa 1673/74 Laudian Joh. Balthas. Ab _ 114.

/ Eräs Johan Laudian henkikirjoitettiin vaimoineen Turun Mätäjärvenkorttelissa 1695. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 112b; KA mf. ES 1747 (cc 6) Liedon käräjät 20.–21.6.1645 f. 128 (Baltzar Laudians hustru Lizabeta Hans Dotter), Piikkiön ja Kaarinan käräjät 18.–19.5.1649 f. 344v–345v (Balltzar Laudian, uppå sin hustrus och hennes medarffwingars wägna tilltalte Corneten Jacob Mickelsson [Båga], om Mäenpä skatt hemman i Pijckie belegen, och frågadhe medh skäll eller Rättigheet Corneten den besitter, hellst emedhan hans hustru medh sin Syster ähre så wäll Arfftagne effter dehras S. Fader Hans Håkånsson, som S. Claass Hansson hwilkes dotter bem:te Corneten haffwer till hustru), Piikkiön ja Kaarinan käräjät 2.–3.11.1649 f. 365v (S. Claas Hanssons Enckia hustru Margaretha); KA mf. ES 1752 (cc 15) Piikkiön ja Kaarinan käräjät 5.–6.4.1687 f. 90 (Hustru Maria Clasdotter i Kerpjåki oppå sin Sons Befallningzmans Johan Bågas wägnar), Piikkiön ja Kaarinan käräjät 25.–26.8.1687 f. 133; KA mf. ES 1753 (cc 17) Liedon käräjät 21.–22.10.1689 f. 154v (ett Crono Ödess hemman utj Laitio ... mehr än utj 40 Åhr legat Ödhe, der fordom Cronones Befall: Sal: Baltzar Laudian något tillförene haar bodt); KA mf. ES 1964 (nn 5) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 23.–25.9.1680 f. 884 (Ombodzmannen på Tammerfors Johan Jacobsson Båga, vertaa 767); KA mf. ES 1965 (nn 6) Kangasalan käräjät 17–.18.3.1684 s. 1368 (Befalln:n på Tammerforss wälbet: Johan Båga på borgarens ifrån Åbo Staffan Meunier wegnar); KA mf. ES 1965 (nn 7) Ruoveden ja Keuruun käräjät 8.–9.1.1689 s. 898 (Liuxala Härskapz Befallningzman Wälbet: Johan Båga); KA mf. ES 1971 (nn 19) Kangasalan käräjät 26.–27.3.1702 f. 149 (Det sökte wähl Lendzmannen Johan Boga (vertaa 8546) innehålla sina Barns Præceptors Studentens Mons: Erich Coselii 4326 löhn, för den tijden han Bogas 2:ne Söner informerat); KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 8.8.1694 s. 37 (Collega Wällärde H:r Nils Wrigstadius 2784 Rätten föredrogh, huru såssom han opå Ombodzmans Welbe:de Johan Bogas uthgifne skriffteligh försäckringh af den 8 Augustij 1693, hafwer des halff Broder Claudio Johannis Dito Åhrs halfwa Oriwesi Sochns diekne hielp för Siw Tun:r Spanmål hälfften i Rogh och andra halfwa deelen i Korn att Lefwereras, för Arrenderat som Claudij obligation Dat: Liuxela den 8 Februarij Åfwanb: Åhr anstendeligen uthtrycker); KA mf. ES 1386 (q 1) Naantalin RO 18.2.1675 s. 5 (Johan Laudia skeppare uppå Heinäis hopmans skuuta); KA mf. ES 1239 (g 1) Helsingin RO 16.5.1631 (Tullenären öfwer Helsinghfårs och Bårgå Städer Ehrligh och förståndigh Baltzar Laudian). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 146 (XXXIV); R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 105 (7.4.1663 vihitty muuan Johan Laudian ja leski Sofia Simonsdotter). — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 188.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Laudian. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2304>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.