Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1679 Nils Wrigstadius Nicolaus Jonæ, Satacundensis 2784. Vht: Porin triviaalikoulun apologista Jonas Wrigstadius (Jonas Nicolai, yo Uppsalassa 10.8.1639, † 1686) ja Margareta Claesdotter Prytz. Ylioppilas Turussa sl. 1679 Wrigstadius Nicol [Jonæ _ 144]. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1679/80] Nicolaus Wrigstadius. | Sch. Bioerneburg. Collega, Postea Pastor in Eura Famigeratissimus. | obiit ibidem. — Porin triviaalikoulun apologista 1683. Euran kirkkoherra 1698. ‡ Eurassa 4.12.1714.

Pso: Klara Eriksdotter Lietzen.

Veli: Korppoon kappalainen Jonas Wrigstadius 2785 (yo 1679, † 1692).

Poika: kersantti Johan Wrigstadius, myöh. Wrigstedt 5079 (yo 1709, † 1714).

Lanko: Merikarvian kirkkoherra Tomas Kellander 2901 (yo 1680/81, † 1716).

Lanko: Turun akatemian kvestori Arvid Lietzen 3034 (yo 1682/83, † 1708).

/ Nils Wrigstadius ei ole mukana Smålandilaisen osakunnan matrikkelissa, vaan Vilh. Laguksen matrikkelin merkintä "Sm. 257" on painovirhe. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 214b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #257; KA valtakunnanregistratuura 8.7.1698 f. 465 (Fullmackt för H. Nicolao Wrigstadio at wara Kyrkioherde uti Eura Försambling ... Eura Försambling af Åbo lähn förmedelst H. Mathiæ Langij 1213 dödelige afgång är worden utan Kyrkioherde), 17.11.1719 f. 198 (Inrikes civilexpeditionen, Transport fullmakt för Gregorius Gottleben 2692 på Eurä Pastorat ... medelst Kyrkioherdens Nicolai Wrigstadii dödel. afgång Eurä försambling i Biörneborgs lähn är ledig worden); KA mf. ES 1927 (mm 16) Ulvilan käräjät 3.–7.2.1688 s. 56 (Biörnskinn); KA mf. ES 1930 (mm 31) Euran käräjät 18.–19.10.1697 s. 452; KA mf. ES 1931 (mm 34) Ulvilan käräjät 14.–15.10.1698 s. 113 (Kyrckioheerden i Eura Sochn Wällärde H:r Nils Wrigstadius å sitt Rusthåldz wägnar i Haistila); KA mf. ES 1931 (mm 35) Euran käräjät 17.6.1699 s. 433; KA mf. ES 1932 (mm 37) Euran käräjät 27.–28.3.1701 s. 302, Euran käräjät 20.–21.6.1701 s. 638; KA mf. ES 1934 (mm 41) Euran käräjät 30.9.–1.10.1703 s. 94 (Sedan framkallades [till wittne] H:r Kyrckioherdens Wrigstadii Son Ericus Wrigstadius som nu går på sitt 15 åhr); KA mf. ES 1143 (a 4) Porin RO 8.1.1681 s. 1 (Collegæ H:r Joons hustru Margetha Claassdotter ... H:r Jonæ Son Nicolaus), Porin RO 22.6.1681 s. 33 (Mons:r Nicolaus Wrigstadius opå Sal: Wälb: Fru Elisabeth Grotthussens Arfwingars wegnar), Porin RO 29.1.1683 s. 6 (att betala til Studiosum D: Nicolaum Wrigstadium), Porin RO 26.1.1685 s. 5 (Collega Wällärdhe H:r Nicolaus Wrigstadius), Porin RO 23.3.1688 s. 8 (Collega Wällärde H:r Nilss Wrigstadius beswäradhe sigh på sin Systers J: Helenæ Wrigstadiæ wägnar öfwer Stadzskrijfwaren Thomas Rördrom 2491, som skall han förledne Ondzdagh Otta dagar sedhan hoos Mons: Gabriel Prytz tillagt henne någre oqwädens ordh. Jutun käsittely jatkuu vielä useissa RO:n istunnoissa v. 1688); KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 7.10.1689 s. 78 (Oplystes första gången Sahl: H:r Jonas Wrigstadij Enckia hustru Margetha Claessdotters Prytz Gårdh och Grundh, som hon till Borgaren Grels Markusson för 125 D:r Kop:r Myntt försåldt haf: hwilket hennes köpebreff af d: 7 sidstledne Augustj wthwijser), Porin RO 23.10.1690 s. 55, Porin RO 16.5.1691 s. 22, Porin RO 12.12.1692 s. 105, Porin RO 8.8.1694 s. 37 (Collega Wällärde H:r Nils Wrigstadius Rätten föredrogh, huru såssom han opå Ombodzmans Welbe:de Johan Bogas (katso 2304) uthgifne skriffteligh försäckringh af den 8 Augustij 1693, hafwer des halff Broder Claudio Johannis Dito Åhrs halfwa Oriwesi Sochns diekne hielp för Siw Tun:r Spanmål hälfften i Rogh och andra halfwa deelen i Korn att Lefwereras, för Arrenderat som Claudij obligation Dat: Liuxela den 8 Februarij Åfwanb: Åhr anstendeligen uthtrycker), Porin RO 12.10.1695 s. 20 (Collega Wällärde H:r Nils Wrigstadius anklagade Studenten Mons:r Henrich Cupilenium 2899 för dett han honom förledne tijssdagz hoos H:r Peer Arctopolitanum 3373 skal hafwa beskylt att hafwa olåfwandes tagit 2 St: Sijkar af Ett Näth Rådhman Gottleben tilhörigt, sambt hafwa tiufwar till Arbetz karlar, af hwilka han nambngifwit Hans Sticku, dhen han förmehnar stulit af honom 3 St: Torr Geddor ... [Wrigstadius] medh sin Frende Gabriel Pryttz 2693 ...), Porin RO 4.11.1695 s. 26, Porin RO 22.6.1696 s. 51, Porin RO 17.8.1696 s. 62; KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 20.10.1700 s. 110 (Kyrckioheerden uthj Eufra Sochn Wyrdige och Wällärde H:r Nils Wrigstadius medelst sin uthskickade Jonas Simonsson föredrogh, huru såssom han för Femb Kannor Öhl á Sexton öre kannan hoos dygdesamme hustro Maria Henricia (katso 1827) Twå dusin durchsichtige Sölfwer Knappar pandtsatt); KA mf. ES 1396 (r 3e) Rauman RO 23.7.1698. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 186 (XL); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 34 (XL); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 468 (isä); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 399; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #257; P. Wilstadius (†), Smålands nation i Åbo 1640–1798 II (utg. S. Carlsson, 1985) #257a. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 212; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 278; V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II. SSV 9 (1925) s. 104; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 76; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 146; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3149D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Wrigstadius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2784>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.